Published using Google Docs
MS 365 kampaania
Updated automatically every 5 minutes

Microsofti pakkumise tingimused ja tingimused ("tingimused")

Kvalifitseeruvad tooted

Microsoft 365 kategooria – 3-kuuline Microsoft 365 litsents ("Kampaania")

Microsofti kampaaniatingimused ("Tingimused")

Kvalifitseeruvad tooted

Microsoft 365 Personal 12-kuuline või Microsoft 365 Family 12-kuuline litsents (kvalifitseeruv toode).

Kvalifitseeruv toode tuleb osta koos ühega järgmistest (kvalifitseeruv seade / lisatoode):

Kui kvalifitseeruv toode on eelinstallitud kvalifitseeruvasse seadmesse, ei vasta see kampaaniale.

Kvalifitseeruva seadmega/lisatootega kvalifitseeruva toote ostud, mis on jaemüüjalt juba saanud Microsoft 365 3-kuulise litsentsi, ei kvalifitseeru selle kampaania tingimuste alla.

Microsoft 365 Personal või Microsoft 365 Family 15-kuulise litsentsi ostmine koos kvalifitseeruva seadme/lisatootega ei kvalifitseeru selle kampaania alla.

Kampaania kirjeldus (Kampaania)

Isikutel (Taotlejad), kes ostavad jaemüüjalt koos uue kvalifitseeruva tootega kvalifitseeruva seadme / lisatoote, on õigus saada (nõuda) kolmekuuline Microsoft 365 Personal või Microsoft 365 Family litsents (Kingitus) vastavalt soetatud kvalifitseeruvale tootele ja käesolevatele tingimustele.

Kampaania kehtib kõikidele kvalifitseeruvatele toodetele, mis on ostetud kogu maailmas ajavahemikus alates 1. veebruarist 2021 kella 00:00 kuni kella 23:59 4. detsembril 2023.a (kohaliku aja järgi) (Kampaaniaperiood).  

Taotlusi saab esitada 1. veebruarist 2021.a alates kella 00:00 kuni kella 23:59 2. jaanuaril 2024.a (kohaliku aja järgi). (Taotlemisperiood).

 1. Tingimustele vastavus ja osalemine 
 1. See Kampaania on avatud Taotlejatele, kes ostavad sobivalt jaemüüjalt uue kvalifitseeruva toote ja kvalifitseeruva seadme/lisatoote. Käesolev Kampaania ei kohaldu kasutatud või renoveeritud seadmete ostudele.
 2. Kampaaniaperioodil on lubatud esitada maksimaalselt kümme (10) Taotlust ühe taotleja kohta. Sama taotleja järjestikused Taotlused lükatakse tagasi.
 3. Tühistatud ostude või tagastatud kaupade alusel esitatud Taotlused ei ole lubatud. Microsoft jätab endale õiguse nõuda enne Taotluse läbivaatamist ostu kohta originaaltõendit.
 4. Kampaanias võivad osaleda ainult taotlejad, kes on vähemalt 18-aastased ja kellel on kehtiv ostutõend, nagu on kirjeldatud punktis 4.
 5. Kampaaniaga seotud Microsofti ja jaemüüjate töötajatel (ja nende perekonnaliikmetel) on keelatud Kampaanias osaleda.
 6. Jaemüüjatel ei ole õigust esitada Taotlusi oma klientide nimel. Kõik jaemüüja aadressilt esitatud Taotlused lükatakse tagasi.
 7. Käesolev Kampaania on suunatud Taotlejatele, kes on ostnud kvalifitseeruva toote jaemüüjalt, kes müüb otse üldsusele. Kampaania raames esitatud Taotlusi ei rahuldata selliste ostude puhul, mis on tehtud hulgimüüjalt või muult tarnijalt, kes üldjuhul ei müü otse üldsusele.
 8. Käesolev Kampaania on suunatud vaid füüsilisest isikust Taotlejatele. Ettevõtte nimel esitatud Taotlus ei vasta Kampaania tingimustele.
 1. Kvalifitseeruvad jaemüüjad 
 1. Kampaania tingimustele vastavad ainult ostud, mis on tehtud otse neilt jaemüüjatelt, mis on loetletud veebilehe kvalifitseeruvate jaemüüjate lehel : kvalifitseeruvad jaemüüjad.
 2. Ostud, mida täidab kolmas osapool, välja arvatud kvalifitseeruv jaemüüja, ei vasta selle Kampaania tingimustele. Ostukviitungil peab olema selgelt märgitud ja näidatud, et kvalifitseeruv toode ja kvalifitseeruva seadme/lisatoote müüjaks ja on kampaania tingimustele vastav jaemüüja.
 3. Internetioksjonite kaudu eramüügist tehtud ostud ei vasta käesoleva Kampaania tingimustele.
 4. Selle Kampaania jaoks ei saa kasutada kasutatud kvalifitseeruvate toodete ja kasutatud kvalifitseeruvate seadmete/lisatoodete ostu.
 1. Millal ja kuidas saab Kingituse kätte? 
 1. Tingimustele vastavad Taotlejad saavad esitada Kingituse kättesaamiseks taotluse veebis, täites Kampaania veebisaidil microsoft.com taotlusvormi.
 1. Taotlusi saab esitada kuni kolmkümmend (30) kalendripäeva pärast kvalifitseeruva toote ja kvalifitseeruva seadme/lisatoote ostmise kuupäeva. Ostukuupäev loetakse 1. päevaks. Hiljem kui kolmkümmend (30) päeva pärast ostu esitatud Taotlused lükatakse tagasi.
 1. Taotluse töötlemiseks tuleb esitada järgmised andmed:
 1. Ostetud kvalifitseeruva toote 5x5-kood (25-kohaline Microsoft 365 tootevõti)
 2. E-posti aadress
 3. Taotleja täielik nimi
 4. Kvalifitseeruva jaemüüja nimi
 5. Ostu kuupäev
 6. Kvalifitseeruva toote nimetus
 7. Kvalifitseeruva seadme tüüp/lisatoode.
 8. Üleslaaditud ostutõend (üksikasjad leiate jaotisest 4).
 1. Taotlused vaadatakse läbi tagamaks, et kvalifitseeruva toote ja kvalifitseeruva seadme tüübi/lisatoote ost on tõene ning et see vastab käesolevatele tingimustele. Taotluse läbivaatamise tulemustest teavitatakse Taotlejat e-posti teel kümne (10) tööpäeva jooksul alates Taotluse esitamisest.
 2. Kui Taotleja esitab puudustega Taotluse või kehtetu ostutõendi, saadetakse Taotlejale e-kiri, mis informeerib esitatud Taotluse puudustest ning, et seda ei saa vaadata läbi enne, kui on esitatud kõik vajalikud andmed. Puuduva teabe esitamiseks peab Taotleja uuendama Taotlust õigete ja kehtivate andmetega kümne (10) päeva jooksul alates vastava e-kirja saamisest. Taotlused, mille puudusi kümne (10) päeva jooksul ei kõrvaldata, lükatakse tagasi.  Puuduste kõrvaldamise teate  e-kirja kuupäev loetakse tähtaja esimeseks päevaks.  Microsoft jätab endale õiguse lükata tagasi mittetäielikud, muudetud, loetamatud või valed Taotlused.
 3. Microsoft teavitab Taotlejat, kui Taotlus lükatakse tagasi või kui töötlemiseks on vaja täiendavaid andmeid. Mõnikord võivad sellised e-kirjad olla suunatud rämpsposti. Rämpsposti perioodiline kontrollimine sinna sattunud teadete kättesaamiseks on Taotleja kohustus. Juhul, kui Taotleja ei kontrolli oma rämpsposti, võib tema puudustega esitatud Taotlus jääda läbi vaatamata.
 4. Taotluse vormiga seotud küsimuste või probleemide korral võtke ühendust klienditoega.  
 1. Millist ostutõendit on vaja, et Microsoft saaks Taotluse kinnitada ja edastada Kingituse? 
 1. Ostu tõendina tuleb Taotlusega laadida üles foto loetavast, süsteemi genereeritud kviitungist trükitud või e-posti vormis. Ostukviitungil peab olema selgelt näidatud:
 1. Kvalifitseeritud jaemüüja nimi.
 2. Kvalifitseeruva toote nimi ja spetsifikatsioonid. (See peab sisaldama kvalifitseeruva jaemüüja vastavat tooteviidet, mida saab kvalifitseeruva tootena valideerida).
 3. Kvalifitseeruva seadme/lisatoote nimi ja spetsifikatsioonid/üksikasjad.
 4. Ostukuupäev
 1. Üleslaaditud fotod, millel ei ole selgelt ülaltoodud infot, või mis on loetamatud, lükatakse tagasi.
 2. Kvalifitseeritud jaemüüjatel ei ole lubatud esitada Taotlusi oma klientide nimel.
 3. Juhul, kui Kvalifitseeruv toode ostetakse Kampaaniaperioodi jooksul, kuid Kvalifitseeruv toode toimetatakse Taotlejale pärast Kampaaniaperioodi, tuleb pärast Kvalifitseeruva toote kättesaamist koos Taotlusega laadida üles foto tellimuse kinnitusest ja Kvalifitseeruva toote kättesaamise kinnitusest. Igal juhul algab 30-päevane Taotluse esitamise periood, mille jooksul Taotlus tuleb esitada, Kvalifitseeruva toote tellimise kuupäevast. 
 1. Millal ja kuidas edastab Microsoft Kingituse? 
 1. Kui Taotlus vastab tingimustele, saavad Taotlejad e-posti teel kinnituse, et nende Taotlus on kinnitatud, ning Kingituse kättetoimetamine toimub 30 päeva jooksul.
 2. Kingitus saadetakse taotlusvormil toodud e-posti aadressile.
 3. Kingitus sisaldab kõiki makse. Kui Kingitus kujutab endast maksustatavat hüve, lasub kogu maksukohustus ja vastutus selle kohaldatavaks tunnistamise eest kinkesaajal.
 4. Microsoft jätab endale õiguse muuta või tühistada Kampaania tingimusi koheselt: a) kui Microsofti kontrollile mittealluvad asjaolud, sealhulgas tehnilised probleemid, takistavad Kampaania ootuspärast läbiviimist; b) juhul, kui Taotlejad esitavad valeandmeid; c) kui seadusemuudatus takistab Kampaania läbiviimist; või d) mis tahes põhjusel igal ajal. Microsoft esitab teatise, milles kuvab uuendatud tingimused kampaania veebisaidil m365promo.microsoft.com
 1. Muud tingimused. Kohaldatava õigusega lubatud ulatuses:
 1. Microsoftil on õigus vajaduse korral võtta kasutusele kõik meetmed, mis on mõistlikud, et kaitsta end petturlike või kehtetute Taotluste eest, sealhulgas, kuid mitte ainult, täiendavate ostu tõendavate asjaolude, samuti Taotleja isiku ja muude asjakohaste üksikasjade täiendav kontrollimine,. Microsofti otsused Kampaania kõigi aspektide kohta on lõplikud ja siduvad.
 2. Taotleja nõustub, et Microsoftil ja kõigil tema vastavatel ametnikel, direktoritel, töötajatel, esindajatel ja agentidel ei ole lasu mingit vastutust ning neile ei esitata nõuet Taotleja mis tahes vigastuste, kahjude või kulude, mis tulenevad täielikult või osaliselt, otseselt või kaudselt Kampaanias osalemisest.
 3. Microsoft ei vastuta Taotleja ees käesolevate tingimuste rikkumise eest, mis on põhjustatud mis tahes sündmusest või asjaolust, mis ei allu meie mõistlikule kontrollile, sealhulgas, kuid mitte ainult, streigid, töösulud või muud tööstusvaidlused; süsteemide või võrgu juurdepääsu katkestused ja hävinemised; või üleujutus, tulekahju, plahvatus või õnnetus. Microsoft ei vastuta mis tahes tehniliste, riistvara-, tarkvara-, serveri-, veebisaidi- või muude rikete või kahjustuste eest, kui see takistab osalejal Kampaanias osalemist või takistab tal muul viisil seda teha.  
 4. Seda Kampaaniat korraldab Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052 USA. Palun ärge saatke sellele aadressile Kingituse Taotlusi, kuna neile ei vastata. Kõik õigused on kaitstud. Kõik kaubamärgid (registreeritud või mitte) kuuluvad Microsoft Corporationi omandisse USA-s ja/või teistes riikides. Siin nimetatud tegelike ettevõtete ja toodete nimed ja logod võivad olla nende vastavate omanike kaubamärgid.
 5. Käesolevate Tingimuste ja nende Tingimuste rikkumise nõuete tõlgendamisel lähtutakse Washingtoni osariigi, USA, seadustest, olenemata kollisiooninormidest. Teie elukohariigi seadused reguleerivad kõiki muid nõudeid (sealhulgas tarbijakaitse, kõlvatut konkurentsi ja kahjunõudeid). Teie kohalikud tarbijakaitse seadused võivad nõuda, et mõned kohalikud seadused reguleeriksid või annaksid teile õiguse lahendada vaidlusi mõnes muus vormis, vaatamata käesolevate Tingimustega sätestatust. Sellisel juhul kohaldatakse käesolevas jao punkti 6 alapunktis v sätestatud õiguse valikut ulatuse, mis on lubatud Teie kohalike tarbijakaitse seadustega.
 6. Kampaania on tühine, kui see on seadusega keelatud või piiratud. Microsoft jätab endale õiguse Kampaaniat igal ajal muuta või see lõpetada.
 7. Kõikide Taotluste isikuandmeid kogutakse ja kasutatakse ainult käesoleva Kampaania läbiviimiseks (hõlmab avaldamist kolmandatele isikutele ainult Kampaania töötlemiseks ja läbiviimiseks). Kõiki isikuandmeid, mida Taotleja Microsoftile esitab, käsitletakse vastavalt Microsofti privaatsuspoliitikale, mille leiate aadressilt [http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839].