Published using Google Docs
Правила (порядок) № от Правила приймання і обробки запитів користувачів для здійснення переказу коштів (Card2Card) (4875890 v3).docx
Updated automatically every 5 minutes

Введено в дію

наказом Голови Правління

АТ «ТАСКОМБАНК»

№ ___ від «__» _________ 2016 р.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням Правління

АТ «ТАСКОМБАНК»

Протокол

від «__» _________ 2016 р.

Голова Правління

АТ «ТАСКОМБАНК»

_____________ С.Л. Тігіпко

        

        

Правила приймання і обробки запитів користувачів для здійснення переказу коштів в національній валюті між поточними рахунками фізичних осіб із використанням електронних платіжних засобів

«Переказ з картки на картку»

м. Київ, 2016

Правила приймання і обробки запитів Користувачів для здійснення переказу коштів в національній валюті між поточними рахунками фізичних осіб із використанням електронних платіжних засобів

«Переказ з картки на картку»

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Авторизація – процедура отримання дозволу на проведення операції з використанням електронного платіжного засобу.

Акцепт Правил - вчинення держателем платіжної картки відправника зазначених у даних Правилах дій, спрямованих на підтвердження згоди на обробку Запиту для здійснення переказу коштів в національній валюті із використанням електронних платіжних засобів. Способи акцепту Правил викладені в Додатку №1 до даних Правил.

Аутентифікація – процедура додаткової перевірки Банком інформації щодо користувача держателя ПК відправника, яка може бути здійснена за технологією 3DSecure та/або за технологією look-up.

Банк – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК».

Банк-емітент – уповноважений банк (член міжнародної або внутрішньодержавної платіжної системи), який є емітентом та власником платіжної картки, та видав її держателю ПК на договірних умовах.

Держатель ПК – фізична особа – власник платіжної картки, на ім’я якого банком-емітентом випущена платіжна картка.

Запит – розпорядження Користувача, яке подане до Банку встановленим даними Правилами способом та яке містить інформацію про акцепт Правил та звернення користувача в Банк щодо переказу коштів в національній валюті з поточного рахунку із використанням електронних платіжних засобів на підставі введеної користувачем інформації на інтернет-сайті Банку/інтернет-сайті партнера Банку/ТАС24.

Інтернет-сайт Банку – один з каналів обробки Запитів, що є сукупністю програмного забезпечення Банку, що дають можливість користувачам мережі інтернет отримати доступ до зазначеної інформації, у тому числі сайт Банку в мережі інтернет http://www.tascombank.com.ua.

Інтернет-сайт партнера – один з каналів обробки Запитів, що є сукупністю програмного забезпечення, що дають можливість користувачам мережі інтернет отримати доступ до зазначеної інформації.

Користувач - фізична особа - держатель ПК відправника, який ініціює дії щодо здійснення операцій з переказу коштів у порядку та на умовах, визначених цими Правилами, та підтверджує Правила обробки Запитів шляхом акцепту Правил.

Комісія – сума в гривнях, що підлягає сплаті Користувачем на користь Банку за виконання операцій за розрахунками з використанням платіжної картки при обробці Запитів відповідно до тарифів Банку. Комісія розраховується Банком і доводиться до відома Користувача Банком/партнером Банку після надання їм параметрів ПК відправника, ПК одержувача та суми переказу до моменту акцепту Правил.

МПС – платіжна організація, учасники платіжної системи та сукупність відносин, що виникають між ними при проведенні переказу коштів, зокрема, Visa International та/або MasterCard Worldwide. 

Одноразовий цифровий пароль - сукупність даних, створена засобами технології 3D Secure у результаті криптографічного перетворення набору електронних даних (реквізитів оферти на підтвердження Правил й поточного часу). Дозволяє підтвердити цілісність цього набору даних і аутентифікувати відправника. Використовується для підтвердження кожного запиту та надається в електронному вигляді.

Партнер Банку – юридична особа, що уклала з Банком договір, на підставі якого держатель ПК відправника має можливість здійснити акцепт Правил та оформити Запит, звернувшись у Банк за допомогою інтернет-сайту партнера/на інтернет-сайті партнера Банку в установленому Правилами порядку.

Платіжна карта (ПК) – електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується для ініціювання переказу грошей з рахунку платника або з відповідного рахунку банку з метою оплати вартості товарів і послуг, перерахування грошей у готівковій формі в касах банків, пунктах обміну іноземної валюти уповноважених банків та через банківські автомати, а також здійснення інших операцій, передбачених відповідним договором.

ПК відправника – платіжна картка, з використанням інформації про реквізити якої, згідно правил МПС здійснюється списання коштів з рахунку ПК відправника при обробці Запиту.

ПК одержувача – платіжна картка, з використанням інформації про реквізити якої, згідно правил МПС здійснюється зарахування коштів на рахунок ПК одержувача при обробці Запиту.

Правила приймання і обробки запитів користувачів для здійснення переказу коштів в національній валюті між поточними рахунками фізичних осіб із використанням електронних платіжних засобів «Переказ з картки на картку» (Правила) - дійсна пропозиція Банку держателю ПК відправника оформити Запит на переказ коштів в національній валюті між поточними рахунками фізичних осіб з використанням ПК. Правила розміщуються на інтернет-сайті Банку/інтернет-сайті партнера Банку/ТАС 24.

Реєстрація – процедура надання держателем ПК/користувачем інформації банку-емітенту ПК відправника/Банку про його номер телефону, і інших параметрів, необхідних для їхнього використання в установленому Правилами порядку.

У випадку, якщо ПК відправника підключена банком-емітентом до технології 3DSecure, порядок реєстрації визначається договорами, укладеними між держателем ПК відправника та банком-емітентом ПК відправника.

У випадку, якщо ПК відправника не підключена банком-емітентом до технології 3DSecure, порядок і необхідність реєстрації визначається Банком. Реєстрація може бути здійснена держателем ПК/користувачем заздалегідь  або безпосередньо в момент обробки Запиту на інтернет-сайті Банку/інтернет-сайті Партнера Банку/ТАС 24, якщо користувач отримає від Банку/Партнера Банку пропозицію здійснити реєстрацію, заповнивши необхідні поля екранної форми. У порядку реєстрації може бути виставлено запит на введення додаткових даних для перевірки за технології look-up.

Система інтернет-банкінгу «ТАС 24» (ТАС 24) – один з каналів обробки Запитів, що є програмно-апаратним комплексом, який забезпечує дистанційне обслуговування клієнтів Банку, в тому числі дистанційне розпорядження рахунками клієнтів та інформаційні послуги за допомогою інтернет-каналів зв’язку тощо на підставі відповідного договору, укладеного із Банком.

Сторонній банк – банк-емітент, який є емітентом ПК, за винятком АТ «ТАСКОМБАНК».

Сума переказу – сума грошових коштів у гривнях, зазначена держателем ПК відправника у якості параметрів для обробки Запиту.

Рахунок ПК відправника – рахунок, відкритий у банку-емітенті, у т.ч. в АТ «ТАСКОМБАНК», по якому відповідно до вимог законодавства України здійснюються операції по ПК відправника.

Рахунок ПК одержувача – рахунок, відкритий у банку-емітенті, у тому числі в АТ «ТАСКОМБАНК», по якому відповідно до вимог законодавства України здійснюються операції по ПК одержувача.

Сторони – спільне найменування Банку та Користувачів.

Технологія 3DSecure - технологія, розроблена МПС для забезпечення підвищеної безпеки проведення операцій по ПК у мережі Інтернет. В рамках даної технології особа Користувача засвідчується на сервері банку-емітента ПК відправника способом, обумовленим таким банком, з обов'язковою генерацією одноразового цифрового пароля відповідно до стандартів МПС.

При одержанні банком-емітентом від Банку авторизаційного запиту по ПК на видаткову операцію в мережі інтернет, проводиться генерація одноразового цифрового пароля, відправлення його на номер телефону, отриманого банком-емітентом при реєстрації ПК  відправника з наступною переадресацією з інтернет-сайту Банку/інтернет-сайту Партнера Банку/ТАС 24 на сторінку банку-емітента для введення користувачем отриманого одноразового цифрового пароля. У випадку якщо Користувач не вводить, або вводить одноразовий цифровий пароль помилково, банк-емітент відправляє Банку відмову в авторизації видаткової операції, у іншому випадку продовжує обробку авторизаційного запиту.

Стандарт безпеки платіжної системи MasterCard, що підтримує технологію 3DSecure, має назву MasterCard SecureCode, стандарт безпеки платіжної системи Visa, що підтримує технологію 3DSecure - Verified by Visa.

Технологія look-up - один із способів аутентифікації, що здійснюється Банком.

СVV2/CVC2 код - тризначний або чотиризначний код перевірки достовірності ПК (а) для ПК платіжної системи Visa International (анг. Card Verification Value2 - СVV2) або (б) для карт платіжної системи MasterCard WorldWide (Card Validation Code 2 - CVC2), призначений для підтвердження операції в мережі інтернет. Перевірка CVV2/CVC2 коду по всім ПК Банку є одним із стандартних параметрів використання ПК.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:

2.1. Ці Правила є домовленістю між Банком та Користувачем, яка визначає умови та порядок обробки Банком Запиту Користувача.

2.2. Правила регулюють відносини між Банком та Користувачами стосовно обробки Запиту.

2.3. Правила містять адресовану всім Користувачам публічну пропозицію щодо умов обробки Запиту.

2.4. Офіційне опублікування Правил з метою ознайомлення Користувачів з їх змістом здійснюється Банком шляхом розміщення тексту Правил на інтернет-сайті Банку/інтернет-сайті Партнера/ТАС 24.

2.5. Правила діють по відношенню до одного конкретного Запиту і вважаються підтвердженими з моменту акцепту Правил, і діють до моменту повного виконання Сторонами зобов'язань, а саме обробки Банком Запиту в повному обсязі й оплати Банку комісії за виконання операцій за розрахунками з використанням ПК. Запит вважається обробленим в момент отримання Банком авторизаційних кодів для проведення авторизації однієї видаткової операції та однієї операції поповнення.

2.6. Фіксація акцепту Правил Користувачем здійснюється Банком/партнером Банку в електронному вигляді і зберігається в апаратно-програмному комплексі Банку/партнера Банку.

2.7. У будь-якому випадку положення Правил не можуть суперечити положенням чинного законодавства України. В разі наявності таких суперечностей відповідне положення Правил вважається таким, що замінене положенням законодавства України, якому воно суперечить. При цьому недійсність окремих положень Правил не впливає на дійсність інших його положень та всього документа в цілому.

2.8. Правила затверджуються компетентним органом Банку, підписуються з його сторони Головою Правління Банку або іншою уповноваженою особою (особами) скріплюються відтиском печатки Банку та є публічними Правилами Банку до невизначеного кола Користувачів стосовно приєднання до запропонованих умов викладених у Правилах. Приєднання Користувача до Правил відбувається в цілому, Користувач не може запропонувати Банку свої Правила обробки Запиту.  

 

3. ПРЕДМЕТ ПРАВИЛ:

3.1. Банк надає Користувачу можливість за допомогою інтернет-сайту Банку/інтернет-сайту партнера Банку/ТАС 24 оформити Запит. У процесі приймання і обробки Запиту Банк проводить:

3.2. У випадку одержання відмови в авторизації Банк припиняє обробку Запиту. Кошти Користувача залишаються доступними на його ПК.  

3.3. Банк приймає та обробляє Запит винятково в гривнях.

4. УМОВИ ОБРОБКИ БАНКОМ ЗАПИТУ

4.1. Банк обробляє Запит Користувача відповідно до умов даних Правил, вимог чинного законодавства України та правил МПС у порядку, встановленому Додатком №1 до даних Правил, і при одночасному виконанні наступних умов:

4.1.1. Наявності в Банку технічної можливості для обробки конкретного Запиту.

4.1.2. Успішного проходження Користувачем аутентифікації, у випадку надходження запиту зі сторони Банку/партнера Банку.

4.1.3. Наявності в Банку дозволу на проведення операції по ПК відправника/ одержувача, отриманого в результаті авторизацій.

4.1.4. Оплати Користувачем комісії за виконання операції за розрахунками з використанням ПК при обробці Банком Запиту відповідно до умов даних Правил.

4.1.5. Відсутності прямих заборон на проведення операцій, передбачених даними Правилами і договором, на підставі якого випущена та обслуговується така ПК банком-емітентом.

4.2. Банк має право відмовити Користувачу в обробці Запиту у випадку невиконання умов, зазначених у п.4.1. Правил, а також у випадку, якщо параметри операції, зазначені Користувачем, не відповідають установленим Банком обмеженням:

4.2.1. Обмеження на види ПК:

4.2.2. Обмеження на обробку декількох Запитів по відношенню до одного й того ж самого Користувача, ПК відправника або ПК отримувача. Обмеження затверджуються комісією з операційних ризиків Банку та розміщується на інтернет- сайті Банку/інтернет-сайті Партнеру/ТАС 24.

4.3. Банк має право відмовити Користувачу в обробці Запиту в односторонньому порядку і без пояснення причин, у т.ч. у випадку виявлення операцій Користувача, що містять відповідно до нормативних актів Національного Банку України ознаки сумнівних операцій, або операцій, що несуть репутаційні ризики для Банку, а також, якщо в Банку виникли підозри в тому, що операція здійснюється з порушенням вимог законодавства України, правил МПС або носить шахрайський характер.

4.4. За виконання операцій за розрахунками з використанням ПК при обробці Запиту Банк стягує із Користувача комісію відповідно до затверджених тарифів Банку, які розміщені на інтернет-сайті Банку/інтернет-сайті Партнеру/ТАС 24. Комісія розраховується від суми переказу та включається в загальну суму авторизаційного запиту, проведеного по ПК відправника й підлягає утриманню без додаткових розпоряджень Користувача з рахунку ПК відправника понад суми переказу в дату списання з рахунку ПК відправника суми переказу.

У випадку оформлення держателем ПК відправника Запиту на інтернет-сайті Банку/інтернет-сайті партнера Банку/ТАС 24, сума комісії, а також підсумкова сума – сума переказу та комісії виводяться на екран у відповідних графах на екранній формі інтернет-сайту Банку/інтернет-сайту партнера Банку/ТАС 24 до акцепту Правил.

4.5. Запит Користувача вважається обробленим Банком у випадку, коли Банком виконані дії щодо обробки Запиту, зазначені в п.3.1. даних Правил.

4.6. Банк/партнер Банку інформує Користувача про результат обробки Запиту шляхом відображення повідомлення з результатом обробки Запиту на екранну форму інтернет-сайту Банку/інтернет-сайту партнера Банку/ТАС 24.

4.7. Строк зарахування коштів на рахунок ПК одержувача по обробленому Запиту визначається технологічними й операційними можливостями банку-емітента ПК одержувача, і може становити від декількох хвилин до декількох днів. У випадку якщо ПК одержувача випущена Банком, сума переказу буде зарахована на рахунок ПК одержувача не пізніше, ніж на наступний робочий день із моменту інформування Користувача про успішність операції відповідно до п.4.6. даних Правил.

4.8. Банк не несе відповідальності у випадках, коли зарахування коштів на рахунок ПК одержувача здійснено з порушеннями строків та інших вимог, установлених правилами МПС, Правилами і законодавством України з вини стороннього банку.

4.9. Банк не несе відповідальності за помилки, які допущені Користувачем при оформленні Запиту в момент введення параметрів операції та які призвели до переказу коштів у розмірі некоректної суми переказу або по некоректним реквізитам. У зазначених випадках Запит Користувача вважається опрацьованим Банком належним чином і в повній відповідності згідно умов Правил, і Користувач самостійно врегулює подальші взаєморозрахунки з фізичною особою, на рахунок якого надійшли кошти в результаті обробки Запиту.

4.10. Держатель ПК відправника має можливість відмовитися від обробки Запиту в будь-який момент до акцепту Правил або до підтвердження параметрів Запиту після акцепту Правил.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Банк має право:

5.1.1. Вимагати від Користувача неухильного дотримання умов Правил та оплати комісії за виконання операцій за розрахунками з використанням ПК при обробці Запиту.

5.1.2. Відмовити Користувачу в обробці Запиту на підставах, установлених Правилами та/або законодавством України.

5.1.3. Вносити зміни в Правила і переглядати значення комісії за виконання операцій за розрахунками з використанням ПК при обробці Запиту.

5.1.4. Зберігати й обробляти персональні дані Користувача й параметри ПК, що стали відомими Банку у зв'язку з обробкою Запиту.

5.1.5. Передавати правоохоронним органам та/або МПС та/або членам МПС за власною ініціативою або на їх офіційний запит інформацію, пов’язану із незаконним використанням ПК, в тому числі у випадках, коли ця інформація складає банківську таємницю.

5.1.6. Підтвердженням цих Правил Користувач добровільно надає Банку свою згоду на обробку персональних даних, що включає в себе вчинення будь-яких дій та/або сукупності дій, що пов’язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширеннями (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням персональних даних Користувача, відповідно до мети обробки персональних даних, що вказана в цьому пункті Правил та/або будь-якої іншої мети обробки персональних даних, що визначається Банком в тому числі з метою пропонування будь-яких нових банківських послуг та/або встановлення ділових відносин між Користувачем та Банком на підставі цивільно-правових договорів предмет яких є відмінним від предмету цих Правил.

5.1.7. Відмовитися від забезпечення здійснення фінансової операції у разі встановлення, що дана фінансова операція містить ознаки такої, що згідно з Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» підлягає фінансовому моніторингу, у порядку, передбаченому чинним законодавством України та нормативно-правовими актами Національного банку України.

5.1.8. Зупинити проведення фінансової операції у разі, якщо така операція містить ознаки, передбачені Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», та зупинити проведення фінансової операції, якщо її учасником або вигодоодержувачем за нею є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, та у інших випадках, передбачених вимогами законодавства яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, і в той самий день повідомити про це Спеціально уповноважений орган.

5.2. Банк зобов'язується:

5.2.1. Обробляти Запит в обсязі та у строки, встановлені Правилами.

5.2.2. Розміщувати Правила на інтернет-сайті Банку/інтернет-сайті партнера Банку/ТАС 24.

5.2.3. Зберігати банківську таємницю по операціях Користувача, виконаними з використанням ПК, і даних про Користувача. Інформація по операціям з використанням ПК і по даним Користувача можуть бути надані Банком третім особам у випадках, передбачених чинним законодавством України.

5.2.4. Розглядати претензії Користувачів щодо якості обробки Запитів.

5.3. Користувач має право:

5.3.1. Ознайомитися на інтернет-сайті Банку/інтернет-сайті партнера Банку/ТАС 24 з діючою редакцією Правил.

5.3.2. Направити в Банк претензію щодо якості обробки Запиту у строк не пізніше ніж через 30 (тридцять) календарних днів з дати надання його обробки.

5.4. Користувач зобов'язується:

5.4.1. Не проводити з використанням ПК операції, які пов'язані зі здійсненням підприємницької діяльності.

5.4.2. Не передавати реквізити ПК третім особам.

5.4.3. Вчасно й у повному обсязі до моменту акцепту Правил ознайомитися з умовами Правил та розміром комісії.

5.4.4. Оплатити розмір комісії за виконання операцій за розрахунками з використанням ПК при обробці Запиту.

5.4.5. Користувач, що є резидентом України, зобов'язується не здійснювати з використанням ПК розрахунки з нерезидентами України.

5.4.6. Не здійснювати операції, пов'язані з легалізацією злочинних доходів, що містять відповідно до нормативних актів Національного Банку України ознаки сумнівних операцій або операції, що несуть репутаційні ризики для Банку.

6. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Правила регулюються й тлумачаться відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Усі суперечки, розбіжності або вимоги, що виникають із Правил або у зв’язку з ними, підлягають врегулюванню Сторонами шляхом переговорів.

6.3. У випадку, якщо Сторони не зможуть дійти згоди, то суперечки і розбіжності підлягають врегулюванню у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

6.4. За незаконне розголошення/використання інформації, що складає банківську таємницю (в т.ч. персональних даних), Банк несе відповідальність у порядку, визначеному чинним законодавством України.

7. ІНШІ УМОВИ:

7.1. Правила вважаються підтвердженими з моменту акцепту Правил шляхом проставляння відмітки в полі «Я згодний з умовами Правил» та натискання на кнопку «Здійснити операцію» та діє до моменту повного виконання Сторонами зобов'язань за цими Правилами.

 

8. АДРЕСИ, ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН

БАНК:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК»

01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30

кореспондентський рахунок № 32005117701026 в Національному Банку України,          

Код банку 339500, код ЄДРПОУ 09806443

Контакт-центр Банку (044) 3932590, 0-800-503-580 (безкоштовний).

Голова Правління

АТ «ТАСКОМБАНК»                                                                   С.Л. Тігіпко              

Додаток №1

до Правил приймання і обробки запитів користувачів

для здійснення переказу коштів в національній валюті

між поточними рахунками фізичних осіб із використанням електронних

платіжних засобів «Переказ з картки на картку»

Порядок дій при обробці Банком Запиту Користувача

1. Держатель ПК відправника вказує параметри операції:

2. Банк здійснює розрахунок комісії, яка виводиться у відповідному полі екранної форми інтернет-сайту Банку/інтернет-сайту партнера Банку/ТАС 24.

3. Держатель ПК відправника перевіряє та приймає розрахункову суму комісії, акцептує Правила шляхом проставлення відмітки в полі «Я згоден з умовами Правил», і натискає на кнопку «Здійснити операцію». З цього моменту Правила вважаються підтвердженими, а держатель ПК відправника стає Користувачем.  

4. Користувач проводить додаткову перевірку параметрів переказу і підтверджує своє бажання обробки Запиту шляхом натискання на кнопку «Здійснити операцію». Після підтвердження параметрів Запиту Користувач не має можливості змінити будь-які параметри Запиту.

5. Після підтвердження Користувачем параметрів Запиту Банк проводить аутентифікацію (за технологією 3DSecure/look-up) або проводить авторизацію з відповідною перевіркою CVV2/CVC2.

6. В разі проведення аутентифікації, Користувач вводить отриманий одноразовий цифровий пароль для підтвердження Запиту.

7. Банк проводить авторизацію та повідомляє Користувачу результат обробки Запиту шляхом виведення повідомлення про успішний/неуспішний результат обробки Запиту на екранну форму інтернет-сайту Банку/інтернет-сайту партнера Банку/ТАС 24.    

Голова Правління

АТ «ТАСКОМБАНК»                                                                   С.Л. Тігіпко