Published using Google Docs
Võrgustiku strateegia
Updated automatically every 5 minutes

OLE ROHKEM. Tartu tudengiorganisatsioonide Koostöövõrgustiku strateegia 2020-2025

Võrgustiku visiooni ja missiooni selgitus

Visioon: Tartu tudengiorganisatsioonid on kõige arendavam keskkond noortele.

Tartu on soodsaim paik, kus luua noorte arenguvõimaluste “Silicon Valley”. Tartus on mitu kõrgkooli, kus tegutseb mitukümmend tudengiorganisatsiooni, kes kujundavad Tartu linna ja ülikoolielu. Tartu linna väike suurus annab soodsad tingimused efektiivseks koostööks. Tartu on arengumeelne tark linn, kus on idufirmasid, palju kultuurielu ja palju noori. Tudengiorganisatsioonid on arengumeelsed ja püüdlevad aina rohkem mõtestatud ja eesmärgipärase tegevuse poole. Need tingimused loovad eelduse luua Tartu tudengiorganisatsioonidest kõige arendavam keskkond noortele.  

Kõige arendavam keskkond pakub igale noorele võimaluse areneda oskustes, mida tema väärtuslikuks peab, ja valdkondades, mis noort huvitavad. Keskkond pakub noorele toetavat ja võimestavat tuge ja hoolib tema heaolust. Areng tähendab ka pidevalt rohkem pingutust nõudvate ülesannete tegemist. See keskkond on kui katseväljak, kus noor saab proovida kätt kodanikuosaluses, ürituste korraldamises, meeskonnatöös, juhtimises, turunduses ja kõiges muus huvipakkuvas.

Missioon: Tudengiorganisatsioonide koostöövõrgustiku kaudu loome ühisplatvormi üksteiselt õppimiseks, koostööks ja ühisturundamiseks.

Visiooni poole püüdlemiseks peavad tudengiorganisatsioonid koostööd tegema ning organisatsioonid ja nende juhtimine pidevalt arenema. Koostöövõrgustik on platvormiks, mis aitab organisatsioonidel areneda läbi kolme tegevuse: üksteiselt õppimine, koostöö ja ühisturundamine.

1) Üksteiselt õppimine - tudengiorganisatsioonide juhtimine nõuab spetsiifilisi teadmisi, mistõttu on kõige parem organisatsiooni juhtimist ja arendamist õppida teistelt tudengiorganisatsioonide juhtidelt. Praegustest võrgustiku tegevustest pakuvad üksteiselt õppimise võimalust OLE ROHKEM. Arenguprogramm, Aastakonverents, Kevadpäevad, sõprussüsteem ja BE MORE. Community.

 

2) Koostöö - tudengiorganisatsioonide ressursid on piiratud, kuid koos töötades saame olla efektiivsemad ja võtta ette suuremaid eesmärke ja projekte. Oleme loonud tugeva ja omapärase tudengiorganisatsioonide võrgustiku, kuid suuremate eesmärkide saavutamiseks on koostööd vaja pidevalt hoida ja arendada. Võrgustik ei too oma liikmetele kasu ega toimi, kui liikmesorganisatsioonid sellesse ei panusta. Koostööd saab algatada info jagamisega, võrgustiku Facebooki grupis, sõprussüsteemis aga ka igal võrgustiku kohtumisel.

3) Tudengiorganisatsioonide ühisturundus - kui hoida sõnumid ühtsena ja koordineerituna, saab Tartu tudengiorganisatsioonide suure arvu tõttu ühistel sõnumitel olla suur jõud. See kehtib eriti liikmete värbamisel - kui tahame aktiivset tudengkonda suurendada ja endale liikmeid, kes on iga organisatsiooni jaoks kõige sobivamad, on efektiivsem rääkida oma organisatsiooni tutvustades ka üldiselt kõigi tudengiorganisatsioonide võlust ja kasust. Selleks on loodud OLE ROHKEM. bränd, mille peamine sõnum on “ole rohkem kui lihtsalt tudeng, liitu tudengiorganisatsiooniga”. Ühisturundus tähendab eelkõige organisatsioonide ühisturundustegevustesse panustamist eemärgiga, et OLE ROHKEM. peamine sõnum jõuaks iga tudengini. Panustad saab näiteks jagades Tudengimessi toimumist, meie lugusid ja OLE ROHKEM. andmebaasi oma organisatsiooni kommunikatsioonis.

Definitsioonid

Strateegia eesmärk


Strateegia eesmärk on kokku leppida võrgustiku tegevussuunad ja eesmärgid, millest peavad selle liikmesorganisatsioonid ja Üliõpilaskonna Sihtasutus lähtuma,
et liikuda süsteemselt võrgustiku visiooni suunas. Strateegia on koostatud üldsõnalisemalt, et see ei kaotaks asjakohasust, kui tegevuste formaadid muutuvad.

Strateegia peasuunad

Perioodil 2020-2025 on võrgustikul vaja tegeleda nelja suurema tegevussuunaga:

1) organisatsioonide kvaliteedi tõstmine

2) OLE ROHKEM. kogukonna loomine ja hoidmine

3) tudengite organisatsioonidesse suunamine ja

4) võrgustiku tuntuse suurendamine.  

Organisatsioonide juhtimise areng on visiooni täitumise kõige olulisem tegur. Strateegia eesmärgid annavad suuna, mis osade arendamisele organisatsiooni juhtimises on kõige mõistlikum hetkel keskenduda. Kuigi võrgustik formaalselt toimib, on organisatsioonide arengu toetamiseks vaja luua ja hoida sidusat kogukonda, kus organisatsioonid saaksid üksteist toetada ja koostööd teha. Arendavaimat kogemust saame pakkuda vaid siis, kui tudengid organisatsioonide liikmeteks tulevad. Seega on vaja ka tegeleda tudengite tudengiorganisatsioonidesse suunamisega. Viimaks on oluline ka suurendada võrgustiku ja Tartu tudengiorganisatsioonide tuntust, et organisatsioonid oleks atraktiivsemad nii tudengitele kui tulevastele partneritele.


Eesmärk 1.   Organisatsioonide juhtimine on kõrgel tasemel ja organisatsioonid elujõulised

Igasugune organisatsioonide areng on ülimalt positiivne, kuid mõistlik on strateegiliselt läbi mõelda, millised arendussuunad on organisatsioonide jätkusuutlikkuse mõttes olulised. Järgnevad eesmärgid määravad suunad liikmesorganisatsioonidele, mis tagavad organisatsiooni arengu ja elujõulisuse ja arvestavad ka keskkonna muutumisega. Samal ajal määravad eesmärgid suunad ja teemad, millele ÜKSA organisatsioonide arendustegevused (arenguprogramm, koolitused jm) peaksid keskenduma.

Alaeesmärk 1.1. Organisatsioonide juhtidel on olemas oskused ja teadmised organisatsiooni  arendamiseks

Alaeesmärk 1.2. Organisatsioonid tegutsevad oma jätkusuutlikkuse nimel.

Aktiivse liikmeskonna  jätkusuutlikkus

Finantsiline jätkusuutlikkus

Alaeesmärk 1.3. Organisatsioonid oskavad edukalt värvata, oma tuntust suurendada ja olulisi partnereid hoida.

Eesmärk 2. Võrgustiku organisatsioonide juhid ja esindajad moodustavad motiveeritud kogukonna, kus panustatakse võrgustiku visiooni täitumisse

Koostöövõrgustik saab oma funktsiooni täita siis, kui see toimib kogukonnana. Kui me soovime, et tudengiorganisatsioonide juhatused saaksid omavahel kogemusi vahetada ja nõuandeid jagada, siis on oluline, et nad tunneksid end ühtse sõpruskonnana, kus tuntakse end vabalt ja kõik on motiveeritud panustama kõigi organisatsioonide arengusse.

Alaeesmärk 2.1. Kogukond jagab ühtseid väärtuseid ja eesmärke.

Alaeesmärk 2.2. Koostöövõrgustiku ühistegevused on loonud võrgustikus kogukonnatunnetuse.

Alaeesmärk 2.3. Võrgustiku liikmeskonda motiveeritakse ja tunnustatakse nende panuse eest võrgustikku.

Alaeesmärk 2.4.  Võrgustiku haldamine on efektiivne.

Koostöövõrgustiku eestvedajaks on koostöövõrgustiku haldusmeeskond ja ÜKSA, sisendi võrgustiku tegevusteks ja arendusteks pakuvad liikmesorganisatsioonid.

Alaeesmärk 2.5. Koostöövõrgustiku sisene infovahetus on aktiivne, kiire ja tõhus.


Eesmärk 3. Tudengite huvi organisatsioonidesse astumiseks kasvab

OLE ROHKEM. brändi sõnum on iseenesest lihtne - ole rohkem kui lihtsalt tudeng ja liitu tudengiorganisatsiooniga. Üheks oluliseks koostöövõrgustiku ühistegevuseks on tudengite värbamine  liikmesorganisatsioonidesse. Kui poleks liikmeid, poleks ka kellelegi arendavat keskkonda pakkuda. Kommunikatsiooniga tahame luua kuvandi, et Tartu on tudengimaailma arenduslinnak. Selle jaoks on oluline, et noored tuleksid Tartusse ja liituksid organisatsioonidega, kus eluks vajalikke kogemusi saada ning ennast arendada.

Alaeesmärk 3.1. Sihtgrupid teavad, et OLE ROHKEM. brändi sõnum on kuuluda Tartu tudengiorganisatsiooni

Alaeesmärk 3.2. Tudengiorganisatsiooniga liitumine on kujunenud tavaliseks osaks nii ülikooliajast kui õppest.

Alaeesmärk 3.3. Rahvusvahelised tudengid on kaasatud tudengiorganisatsioonidesse.

Eesmärk 4. Koostöövõrgustikku ja Tartu tudengiorganisatsioone teatakse   Eestis ja Euroopas kui tugevate tudengiorganisatsioonide võrgustikku.

OLE ROHKEM. võrgustiku tudengiorganisatsioonide suurem tuntus muudab tudengitele tudengiorganisatsiooniga liitumise atraktiivsemaks ning partnerite jaoks meid tõsiseltvõetavamaks. Samuti peab võrgustik tegema koostööd meie sidusgruppidega, et luua üheskoos  Tartusse noortele arendavamaid tingimusi.

Alaeesmärk 4.1. Koostöövõrgustikku teatakse kui hästi toimivat ja arendavat tudengi- organisatsioonide võrgustikku Euroopas.

Alaeesmärk 4.2. Koostöövõrgustikul on partnerid, kes mõistavad tudengiorganisatsioonide olulisust ja väärtust ning kes panustavad tudengiorganisatsioonide arendamisse.

Alaeesmärk 4.3. Tööturul tunnustatakse tudengiorganisatsioonist saadud oskuseid ja teadmisi väärtusliku kogemusena.