Coding Pirats Logo_sort (1).png

Coding Pirates Herning Generalforsamling mandag den 27/3-17 kl. 19

Dagsorden

        Oplæg ved John Rohde fra Coding Pirates Sønderborg vedr. robot turneringen i maj.

  1. Valg af dirigent og referent

  1. Årsberetning

  1. Fremlæggelse af revideret regnskab

  1. Fastsættelse af kontingent

  1. Godkendelse af budget

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

  1. Valg af revisor

  1. Indkomne forslag

        

  1. Eventuelt

Kaffe, te, saftevand og kage

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 20. marts på herning@codingpirates.dk.
Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.