Published using Google Docs
HT tegevuskava 2016_17
Updated automatically every 5 minutes

Haridustehnoloogi tegevuskava 2016/2017 õppeaastaks

                                                                                

Tegevus

09

10

11

12

01

02

03

04

05

06

Vastutaja

Tegevuse tulemus

Aruanne 12.12.216

Metoodilise ja tehnoloogilise  toe pakkumine õpetajatele, metoodikapäevade ellu kutsumine

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Haridustehnoloog

Õpetajate tegevus digivahendite ja –keskkondade kasutamisel on toetatud, vastavad sisekoolitused toimunud

 • loodud on haridustehnoloogi veebikabinet
 • loodud on aastaplaan õpetajate koolituseks
 • läbi on viidud kolm sissejuhatavat koolitust Google kasutamiseks, üks süvendatud metoodikakoolitus ja üks väliskoolitus “Moodle algajatele”
 • loodud on mitmeid juhendeid

Õppe- ja juhendmaterjalide edastamine õpilastele ÕISi keskkonna kaudu

X

X

X

X

X

X

X

X

Õppeosakondade juhatajad, haridustehnoloog

Õppematerjalid on õpilastele kergelt kättesaadavad

 • minu poole pole ÕISi küsimustes pöördutud

„Kogukonnas õppimine“ projekti jätkamine erinevate digitaalsete keskkondade kasutuselevõtuks õppetöös

X

X

X

X

X

X

X

Arendusdirektor, haridustehnoloog

Projekt kulges kavandatu kohaselt, osalemine aktiivne

Õppevideode loomine puidutöötlemise valdkonnas

     

X

X

X

Haridustehnoloog, kutseõpetajad

Loodud on 3 õppevideot

 Ehituse ja puidu valdkonnas olemasoleva e-õppevara kaardistamine,  õpetajate teavitamine ja kasutamise nõustamine

X

X

X

Haridustehnoloog

Õpetajad on teadlikud olemasolevast e-õppevarast ja kasutavad õppetöös

 • e-õppevara on kaardistatud ja ehitusosakonnale tutvustatud

Näidistundide läbiviimine digitaalse  õppevara  kasutamiseks  ainetundides

X

Haridustehnoloog, õpetajad

Näidistunnid on läbi viidud igas osakonnas

Õpilase praktikaaruannete koostamise üleviimine Google keskkonda

X

X

X

X

Õppedirektor, haridustehnoloog

Praktikaaruannete koostamine toimub Google keskkonnas

 • veebipõhised praktikapäevikud on lapsehoidjatel
 • ehituse- ja puiduosakonnajuhatajad on viinud või viivad aruanded GD iseseisvalt, on juhendatud

Digitaalsete  arengumappide  sisseseadmine kutseõpetajatele kutsetaseme tõstmiseks

X

X

X

Õppedirektor, haridustehnoloog

Õpetaja digitaalne arengumapp on sisse seatud õpetajatel, kes on Tuleviku Õpetaja koolituskursuse baasmooduli läbinud

 • külastasin Pärnu KHK ja tutvusin sealse süsteemiga.
 • oman ise eeskujuna arengumappi

Töötajate IKT alaste teadmiste suurendamine,   „Õppimine kogukonnas“  projekti jätkamine, koolituskava koostamine ja elluviimine

X

X

X

X

X

X

X

Haridustehnoloog

Koolituskava on koostatud ja koolitused on toimunud kava kohaselt

 • loodud on aastaplaan õpetajate koolituseks
 • läbi on viidud kolm sissejuhatavat koolitust Google kasutamiseks, üks süvendatud metoodikakoolitus ja üks väliskoolitus “Moodle algajatele”

3