PERUSOPPIJAKSON OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014

 

1. TAVOITEKUVA JA TOIMINTA-AJATUS

TAVOITEKUVA (visio):

TOIMINTA-AJATUS:

2. ARVOT, TAVOITTEET JA TOIMINTAPERIAATTEET

ARVOT:

TAVOITTEET:

TOIMINTAPERIAATTEET:

3. KEHITTÄMISSTRATEGIA JA PAINOPISTEALUEET

4. OPISTON OPPIMISNÄKEMYS

5. OPINTOLINJOJEN TAVOITTEET

AIKUISLINJA (AL)

YLEISSIVISTÄVÄT OPINNOT

SUUNTAUTUMISOPINNOT

VALINNAISET OPINNOT

ERITYISLINJA (EL)

YLEISSIVISTÄVÄT OPINNOT

SUUNTAUTUMISOPINNOT

VALINNAISET OPINNOT

KIELIOPINTOJEN LINJA (KOL)

YLEISSIVISTÄVÄT OPINNOT

SUUNTAUTUMISOPINNOT

VALINNAISET OPINNOT

KÄYTÄNNÖN TYÖN LINJA (KL)

YLEISSIVISTÄVÄT OPINNOT

SUUNTAUTUMISOPINNOT

VALINNAISET OPINNOT

LUONTO- JA ERÄLINJA (LEL)

YLEISSIVISTÄVÄT OPINNOT

SUUNTAUTUMISOPINNOT

VALINNAISET OPINNOT

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN LINJA (STL)

YLEISSIVISTÄVÄT OPINNOT

SUUNTAUTUMISOPINNOT

YRITTÄJYYSLINJA (YL)

YLEISSIVISTÄVÄT OPINNOT

VALINNAISET OPINNOT

6. HENKILÖKOHTAISET OPINTOSUUNNITELMAT

7. OPISTON YHTEINEN TOIMINTA

Neljän jakson järjestelmä

Opistotunti

Teemapäivät

Juhlat sekä kotiväen vierailut

Vierailijapäivät

Opistoillat

Juhlat, seurat, aamuhartaudet ja jumalanpalvelukset

8. OPPILASKUNTA PIENOISYHTEISKUNTANA

9. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

10. OPISTON ITSEARVIOINTI, KEHITTÄMISRYHMÄT JA OPETUSSUUNNITTELU

11. OPISTON OPISKELIJA-ARVIOINTI

 

1. TAVOITEKUVA JA TOIMINTA-AJATUS

TAVOITEKUVA (visio):

Reisjärven kristillinen opisto on yhteisöllinen ja verkostoitunut sisäoppilaitos, jonka luova, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö toteuttaa ja kehittää laadukasta koulutusta ja tarjoaa eväitä elämään.

Reisjärven,  Jämsän ja Ranuan kristillisten kansanopistojen yhteisenä visiona on ”EVÄITÄ ELÄMÄÄN! Opistotyömme perustuu kristillisiin arvoihin, vastuullisuuteen, yhteisöllisyyteen ja elinikäiseen oppimiseen. Kehittämisellä ja yhteistyöllä rakennamme tulevaisuuden.”

Visio ilmaisee taustayhteisön ja opistojen yhteisen tahtotilan Jämsän, Ranuan ja Reisjärven kansanopistojen tulevaisuudesta. Visio on tarkoitettu suunnannäyttäjäksi opiskelijoille, heidän vanhemmilleen, henkilöstölle, hallinnolle, taustayhteisölle ja muille sidosryhmille.

Kestävät arvot, tarkoituksenmukaiset toimintaperiaatteet ja osaaminen ovat vision toteutumisen edellytyksiä. Arvot antavat perustan ja suunnan johtaville toimintaperiaatteille. Toimintaperiaatteet ja osaaminen ovat vision saavuttamisen välineitä.

Reisjärven opistossa panostetaan osaamiseen, joka palvelee opiston painopistealueita ja toimiin liittyvää ydinosaamista. Henkilöstön osaamisen pohjalta voidaan löytää uusia toiminta- ja koulutusmuotoja ajan haasteiden ja tarpeiden mukaan. Henkilöstösuunnitelmaan kirjataan osaamisalueet ja itsensä kehittäminen.

Visio sisältää ajatuksen uudenlaisesta kumppanuudesta ja muutoksesta. Jämsän, Ranuan ja Reisjärven opistot toimivat yhteistoimintarenkaana, joka tarjoaa erilaista opintotarjontaa Jämsässä, Ranualla ja Reisjärvellä. Opistojen yhteisinä muutosta ohjaavina kehittämisryhminä toimivat perusoppijakson, kurssitoiminnan ja hallinto- ja tukipalvelujen kehittämisryhmät. Opistojen profiloituminen ja erikoistuminen näkyy erilaisena opintotarjontana ja erilaisina painotuksina.

Opetus- ja kasvatustyössä painotetaan yhteisöllisyyttä ja osallisuutta, opiskelijoiden omaehtoista opiskelua sekä opiston arvo- ja aatetaustaa, joka nousee opiston taustayhteisönä toimivan vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen arvomaailman pohjalta. Uskonnonopetus toteutetaan Raamatun ja luterilaisen tunnustuksen pohjalta.

TOIMINTA-AJATUS:

Reisjärven kristillinen opisto on sisäoppilaitos, joka toteuttaa yleissivistävää ja yhteiskunnallista vapaan sivistystyön koulutusta. Opisto järjestää avoimen yliopiston opintoja sekä koulusta vaikeasti vammaisille ja taustayhteisönsä tarpeisiin. Opisto järjestää koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnon valmistavaa koulusta.

Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta. Vapaana sivistystyönä järjestettävän koulutuksen tavoitteena on edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista. Vapaassa sivistystyössä korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus.(Vapaan sivistystyön laki 29.12.2009)

Reisjärven kristillisen opiston koulutus perustuu vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen kristillisiin arvoihin. Opiston koulutuksessa painottuvat arvokasvatus, omaehtoinen oppiminen, vastuullisuus, yhteisöllisyys ja osallisuus. Uskontokasvatus ja -opetus pohjaa Raamattuun ja evankelis-luterilaisen kirkon tunnustukseen. Koulutuksen painoalueita ovat yleissivistävät ja yhteiskunnalliset aineet. Opisto järjestää lisäksi taustayhteisönsä tarpeisiin perustuvaa koulutusta. Osana koulutustehtäväänsä opisto järjestää koulutusta vaikeasti vammaisille.(Reisjärven kristillinen opiston ylläpitämislupa)

Opisto toimii yhteistyöverkostossa Jämsän ja Ranuan kristillisten kansanopistojen kanssa ja tekee aktiivista yhteistyötä muiden kansanopistojen ja alueen oppilaitosten kanssa.

2. ARVOT, TAVOITTEET JA TOIMINTAPERIAATTEET

ARVOT:

Reisjärven kristillisen opiston arvoja ovat:

TAVOITTEET:

Reisjärven kristillisen opiston tavoitteena on

TOIMINTAPERIAATTEET:

Reisjärven opiston henkilöstön toimintaperiaatteita ovat:

 1. KUNNIOITTAMINEN: avoimuus, rehellisyys, arvostaminen
 2. YHTEISTYÖ: verkostoituminen, tiimityö, ahkeruus, kannustus, positiivinen palaute, yhteisöllisyys
 3. LUOVUUS: oman työn ja itsensä kehittäminen, elinikäinen oppiminen, innovatiivisuus, opiskelumyönteisyys, täydennyskoulutus
 4. JOUSTAVUUS: puolin ja toisin, vastuullisuus opistokodista
 5. HYVINVOINTI: oma ja toisten hyvinvointi, tasapuolisuus, työnohjaus, perehdyttäminen

3. KEHITTÄMISSTRATEGIA JA PAINOPISTEALUEET

Reisjärven kristillistä opistoa kehitetään elinikäisen oppimisen ajatusta toteuttavana yhteisöllisenä sisäoppilaitoksena, jonka pedagogisen toiminnan perustana ovat taustayhteisön kristilliset arvot. Kehittämistyössä painotetaan internaattipedagogiikkaa opiston painopistealueiden suunnassa.

Kehittämisen painopistealueet:

 1. Kansainvälisyys
 2. Kristilliset elämänarvot ja elämäntaidot
 3. Kädet taidot, luova toiminta ja teknologia
 4. Luonto- ja erätaidot
 5. Sosiaaliset taidot
 6. Vammaisuus ja monenlaisuus
 7. Yrittäjyys
 8. Yleissivistävät opinnot

4. OPISTON OPPIMISNÄKEMYS

Opiston opetus- ja kasvatustyössä sovelletaan konstruktivististen oppimisnäkemysten periaatetta. Niiden mukaan ihminen on aktiivinen oppija, joka itse konstruoi eli rakentaa tietoa hierarkkisesti rakentuneiksi sisäisiksi malleiksi. Oppiminen on aktiivista yksilön ja ympäristön vuorovaikutusta.

 

Opiskelija kantaa vastuun oppimisestaan, asettaa itse tavoitteensa, arvioi niiden toteutumista ja rakentaa kokemustensa pohjalta aiempia tietorakenteitaan. Hän oppii paljon opiskelijatovereiltaan yhteistoiminnallisen oppimisen kautta. Koska jokainen opiskelija hahmottaa maailmaa persoonallisesti, oppimisessa tarvitaan opiskelijan ja opettajan yhteissuunnittelua. Opiskelijan oppimistavoitteet jäsentyvät oppimisprosessin aikana.

Opettaja ohjaa opiskelijaa oma-aloitteisuuteen, tiedon itsenäiseen soveltamiseen ja kokemiseen sekä kokemuksen kautta, tekemällä ja oivaltamalla oppimiseen. Opettaja on opiskelijasta aidosti kiinnostunut ja häntä kunnioittava ohjaaja, hyväksyvä mutta kriittinen arvioija, aito kehittäjä ja lämmin tukija, joka antaa opiskelijalle haasteita ja visioita, mutta antaa hänen visioida myös itse. Hän tähtää ohjaamisella siihen, että opiskelija käyttää ja soveltaa saavuttamiaan tietoja ja taitoja.

Sisäoppilaitoksen eli internaatin mahdollisuuksia hyödynnetään opetus- ja kasvatustyössä. Opistokoti toimii kodinomaisena oppimiskylänä, jossa toteutetaan internaattipedagogiikkaa:

5. OPINTOLINJOJEN TAVOITTEET

Opetusta annetaan seitsemällä opintolinjalla seuraavien tavoitteiden ja sisältöjen mukaan:

AIKUISLINJA (AL)

Aikuislinjan tavoite on kehittää suullisia ja kirjallisia viestintätaitoja, vuorovaikutustaitoja ja opiskelutekniikkaa sekä saada valmiuksia tutkimuksen tekemistä ja korkeakouluopintoja varten.

YLEISSIVISTÄVÄT OPINNOT

Elämäntaito: 11,0 ov

Tavoite: Laajentaa yleissivistystä ja yhteiskunnallista tietämystä; rohkaista elinikäiseen ja omaehtoiseen oppimiseen; tukea itsetuntoa, persoonallista kasvua ja sosiaalistumista; syventää elämänhallinnan ja käden taitoja; edistää jatko-opintoja ja ammatinvalintaa; kouluttaa omatoimisuuteen, työn tekemiseen ja yrittäjyyteen; rohkaista aktiiviseen kansalaisuuteen, ohjata kodin ja perheen arvostamiseen, ohjata vammaisuuden hyväksymiseen ja edistää monenlaisuuden kunnioittamista; rohkaista luonnon, kotiseudun, perinteiden ja elinympäristön kunnioittamiseen; edistää kestävää kehitystä, kasvattaa isänmaallisuuteen, kansainvälisyyteen ja moniarvoisuuden kohtaamiseen; ohjata kristillisten elämänarvojen sisäistämiseen.

Sisältö: Tavoitteet toteutuvat opistovuoden aikana opistotunneilla ja erilaisissa teemapäivissä, joiden aiheena ovat mm. orientaatio opintoihin, erilaisuuden hyväksyminen, itsetunto, taide, ympäristö, koti, ystävyys, mieheksi ja naiseksi kasvaminen, ihmisen elämänkaari, liikuntapäivä (olympialaiset), hyvät tavat, raittius, jatkorippikoulu, pyhäinpäivä, musiikki, puolustusvoimat, musiikki, Thanksgiving-päivä (kiitospäivä), itsenäisyys, joululahjapaja, turvallisuus, SRK:n päivä, henkinen ja fyysinen hyvinvointi, opistopäivät, patikkaretket luonnossa, opintomatkat Suomessa ja Virossa sekä arviointi.

Opinto-ohjaus: 1,0 ov

Tavoite: Edistää linjakohtaista yhteistoimintaa ja kehittää opiskelutekniikoita ja henkilökohtaista oppimaan oppimista linjatuntien teemoilla. Ohjata opiskelijaa ammatinvalinnassa ja jatko-opintoihin hakeutumisessa.

Sisältö: Linjatuntien aiheina on opiskelujen ja yhteistoiminnan ohjaaminen. Linjaohjaaja käy henkilökohtaiset ohjauskeskustelut opiskelijoden kanssa. Lisäksi opiskelijat saavat halutessaan opinto-ohjaajalta yksilö- tai pienryhmäohjausta erityisesti ammatinvalintaan ja jatko-opintoihin hakeutumiseen liittyen. Opo pitää myös ohjaustunteja ja osallistuu teemapäiviin.

Oppilaskuntatoiminta 1-3 ov

Tavoite: Opiston oppilaskunta muodostaa pienoisyhteiskunnan, jonka puitteissa saadaan valmiuksia ja kokemuksia yhteisössä ja yhteiskunnassa toimimisesta sekä lisätään yhteiskunnallista tietämystä, aktiivista kansalaisuutta ja osallisuutta.

Sisältö: Opistoneuvoston alaisia lautakuntia on 14. Ne muodostetaan suuntautuneisuuden ja kiinnostuksen perusteella, minkä kartoittamiseksi opiskelijoille toteutetaan lukuvuoden aluksi kysely. Opiston opiskelijat ja useat työntekijät toimivat jonkun lautakunnan jäseninä. Lautakunnat kokoontuvat säännöllisesti. Opiskelijoille ja työntekijöille annetaan kokoustekniikan koulutusta opistovuoden alussa. Lautakunnat toimivat vuorollaan teemaviikonvaihteiden vastuuryhminä päivystävien opettajien ohjaamina ja osallistuvat varojen keräämiseen kevään opintomatkan hyväksi. Lautakunnat valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan, joka toimii opistoneuvoston jäsenenä. Opistoneuvosto on opiskelijoiden ja henkilöstön yhteistyöelin. Neuvostossa ideoidaan opiston yhteisiä tapahtumia ja vapaa-ajan toimintaa oppilaiden omien ajatusten pohjalta. Oppilaiden ideat käsitellään opistoneuvostossa ja viedään tarvittaessa eteenpäin kasvatustiimiin. Opistoneuvoston puheenjohtajana toimii presidentti, joka valitaan vaaleilla.

Uskonto: 2,0 ov

Raamattutieto ja kristillinen usko: 0,5 ov

Tavoite: Opiskelija tietää kristillisen uskon keskeiset opit. Opiskelija sisäistää apostolisen uskontunnustuksen sisällön. Opiskelija tutustuu Raamattuun ja sen opetuksiin ja pohtii Raamatun kertomusten sanomaa peilaten sitä omaan elämäänsä. Opiskelija innostuu Raamatun lukemisesta.  

Sisältö: Opiskelija osallistuu aamuhartauksiin ja jumalanpalveluksiin, joissa luetaan ja käydään läpi Raamatun tekstejä kirkkovuoden mukaan. Opiskelija osallistuu raamattutiedon tenttiin ja tekee ryhmissä alustuksen kristillisen opin teemoista. Oppitunneilla keskustellaan alustusten pohjalta.  

Ihmisen elämä ja etiikka: 1,0 ov

Tavoite: Opiskelija hallitsee eettisen kysymyksenasettelun ja ymmärtää elämänkysymysten ja eettisen pohdinnan merkityksen, saa käsitteellisiä välineitä eettisten kysymysten tarkasteluun, ymmärtää tekevänsä päivittäin moraalisia valintoja ja tietää olevansa vastuussa ratkaisuistaan, saa perustiedot ihmisen elämänkysymyksistä ja ajankohtaisista etiikan aiheista ja osaa kytkeä ne uskonnon kannalta keskeisiin kysymyksenasetteluihin, ymmärtää Raamatun yhteyden elämänkysymyksiin ja etiikkaan, ymmärtää kristinuskon ja etiikan yhteyden, erityisesti luterilaisen etiikan keskeisen sisällön ja kirkkojen eettisten kannanottojen taustalla olevia teologisia perusteita.

Sisältö: Ihmisen tärkeät elämänkysymykset: elämän tarkoitus, kärsimys, kuolema, kristillinen käsitys Jumalasta, ihmisestä, luonnosta ja pelastumisesta, hyvän ja pahan käsitteet, kristillinen etiikka ja etiikan teoriat, yksilöeettisiä kysymyksiä, yhteiskuntaeettisiä kysymyksiä, nuorten elämänkysymykset, ihmissuhteet ja niiden hoitaminen elämänkaaren eri vaiheissa. Opiskelijat osallistuvat tentteihin, kirjoittavat oppimistehtävän ja toteuttavat ryhmissä alustuksen. Kurssilla painotetaan ryhmissä ja yhdessä keskusteluja.

Martti Luther ja uskonpuhdistus, Lars Levi Laestadius ja lestadiolainen herätysliike:0,5 ov

Tavoite: Opiskelija tuntee Martti Lutherin uskonpuhdistajana sekä reformaation vaikutukset. Opiskelija tuntee Lars Levi Laestadiuksen ja Juhani Raattamaan toiminnan ja vaikutuksen sekä lestadiolaisen herätysliikkeen historiaa ja toimintaa.

Sisältö: Martti Lutherin elämä ja toiminta, reformaatio ja sen vaikutukset, Lars Levi Laestadiuksen elämä ja toiminta, lestadiolaisen herätysliikkeen historia ja toiminta, lestadiolaisuuden hajaannukset ja niiden korostukset.

Puheviestintä: 2,0 ov

Tavoite: Oppia hyväksymään esiintymispelko ja selviytyä puhetilanteista yhä paremmin. Kehittää vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja ja tiedostaa näiden taitojen merkitys. Oppia havainnollistamaan puhettaan. Rohkaistua tuomaan esille ja perustelemaan näkemyksiään sekä kommentoimaan rakentavasti muiden mielipiteitä. Osata antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta. Osallistua aktiivisesti ilmaisuharjoituksiin.

Sisältö:  Erilaisten puhetilanteiden teoriaa ja toteutusta. Harjoitukset videoidaan. Kurssilla käydään monipuolisesti viestinnän perusasioita, mm.10-15 minuutin esitys valitusta aiheesta, väittely, ryhmäkeskustelu, myyntiesitys, minuutin puheita, muita ilmaisutaidon harjoituksia.

SUUNTAUTUMISOPINNOT

Avoimen yliopiston opinnot: 15 ov (25 op)

Avoimen yliopiston opinnot järjestetään kunkin yliopiston omien tavoitteiden ja vaatimusten mukaan: Kasvatustieteen perusopinnot 15 ov (25 op), Erityispedagogiikan perusopinnot 15 ov (25 op), Terveystieteiden perusopinnot 15 ov (25 op).

Monikulttuurisuusopinnot:  1,0 ov

Tavoite: saada olennaista tietoa erilaisista kulttuureista; oppia huomioimaan, miten erilainen maailmankuva vaikuttaa kansainvälistymisessä.

Sisältö: teemana maailmankatsomusten ja erilaisuuden kohtaaminen. Kontaktiopetusta, itsenäistä opiskelua ja työpajatyöskentelyä.

Seminaari: 1,0 ov

Tavoite: Pyrkiä saamaan tutkimukselliset valmiudet kirjalliseen, itse hankittuun tietomateriaaliin perustuvan projektityön tekemiseen. Aihe voi sisältyä avoimen yliopiston opintoihin. Esitellä työn suunnitelma ja raportti seminaarissa. Toimia opponenttina sekä antaa kirjallista ja suullista palautetta opiskelijatovereiden raporteista.

Sisältö: oppiminen, projektityön aiheen valinta ja rajaaminen, tiedonhankinnan perusteet, tutkimusotteen valinta, tutkimussuunnitelman laadinta; tutkimusongelmien asettaminen, aineistonkeruumenetelmän valinta ja toteuttamisen suunnittelu, tutkimuksen työohjelman suunnittelu,  raportin esittäminen, opponointi ja arviointi.

Sosiaalinen media: 1,5 ov

Tavoite: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija saa riittävät tiedot ja taidot sosiaalisen median käytöstä opiskelun apuna, vapaa-aikana ja työelämässä.

Sisältö: Mitä on sosiaalinen media? Voiko siitä olla jotain hyötyä? Kurssilla tutustutaan sosiaalisen media ilmiöihin ja välineisiin, kuten blogit, wikit ja erilaiset yhteisöpalvelut (facebook, twitter,.). Opitaan hyödyntämään sosiaalista mediaa opiskelun tukena tiedon tuottamisessa, tiedon jakamisessa ja kommunikoinnissa. Kurssilla aiheina ovat myös hyvät nettitavat sekä tietoturva- ja tekijänoikeuskysymykset. Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista kurssin verkko-oppimisympäristössä, oppimisblogin päivittämistä ja oppimistehtävien tekemistä.

Projektityö: 1,0 - 4,0 ov

Tavoite: Seminaariin ja mahdollisesti avoimen yliopiston opintoihin liittyvä 10-40 -sivuinen raportti. Oppia käyttämään laadullisia tiedonkeräys- ja analyysimenetelmiä sekä laatimaan ja esittämään raportteja omiin opintoihin liittyvistä aiheista.

Sisältö: projektityön ohjaukseen osallistuminen, kirjallisen raportin laatiminen ja esittäminen.

Tutkimuskurssi: 1,0 ov

Tavoite:Oppia tutkimuksen tekemisen perusteita, saada valmiuksia pienen tutkimuksen tekemiseen ja tutkimustulosten analysointiin. Saada valmiuksia ammattikorkeakoulun ja yliopiston opintoja varten.

Sisältö: Metodologian perusteet: Tieteellisen tiedon ominaispiirteet ja käsitteet, tutkimuksen aihe ja tutkimusongelmat, laadullisen tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus, laadullisen tutkimuksen tekemisen taustafilosofiat, perinteet ja  ominaispiirteet, laadullinen tutkimus vs. määrällinen tutkimus, laadullisen tutkimuksen tiedonhankinnan strategioita (tapaustutkimus, etnografinen tutkimus, diskurssianalyysi,  fenomenografia,  grounded theory, toimintatutkimus), aineiston hankinnan metodit (kysely ja  haastattelu, havainnointi, kirjalliseen materiaaliin perehtyminen) laadullisen ja määrällisen aineiston analyysi ja tulkinta, aineiston raportointi. Tutkimusaineiston analysointi.

Interaktiivinen englanti ja suomi, Interactive English and Finnish: 1,5 ov

Tavoite: Rohkaistua käyttämään englannin ja suomen kieltä.

Sisältö: Harjoitellaan kielen perusrakenteita, puhumisen sujuvuutta ja kielen kuuntelemista, opetellaan eri aihepiirien sanastoa, harjoitellaan käytännön kielitaitoa keskustellen, pelaten, laulaen ja leikkien.

Uskonnollinen englanti ja suomi, Religious English and Finnish: 2,0 ov

Tavoite: Opetellaan englannin ja suomen kielen keskeistä uskonnollista sanastoa ja opitaan käyttämään sitä eri tilanteissa.

Sisältö: Opetellaan uskonnollisia sanoja ja sanontoja, käydään läpi uskonnollisia tekstejä, kuunnellaan seurapuheita,tehdään kuunteluharjoituksia, opetellaan ääntämistä mm. laulamalla hengellisiä lauluja, harjoitellaan tulkkausta opiston käytännön tilanteissa.

Fysioterapian perusteet: 2,0 ov

Tavoite: Kurssilla tutustutaan ihmisen tuki- ja liikuntaelimistön rakenteeseen ja toimintaan, opitaan (käsillä tunnustellen) tunnistamaan ihmisen perusrakenteet sekä perehdytään erilaisiin pehmytkudoskäsittelyn tekniikoihin.

Sisältö: Fysioterapian perusteet sisältävät mm.  ihmisen anatomian ja manuaalisten taitojen perusteita. Ne auttavat ymmärtämään ihmiskehon toimintaa sekä antavat perusvalmiuksia ihmiskehon rakenteiden tunnistamisen sekä manuaaliseen pehmytkudoskäsittelyyn.

Liikunnan ohjauksen perusteet: 1,0 ov

Tavoite: Kurssilla tutustutaan yleisimpiin aikuisten terveys- ja kuntoliikunnan lajeihin ja liikunnanohjauksen perusteisiin. Kurssi antaa perusvalmiudet liikuntatuokion ohjaukseen ja liikunnan tavoitteelliseen suunnitteluun. Kurssin tavoitteena on kehittää liikunnallisia valmiuksia sekä teoriassa että käytännössä.

Sisältö: Terveys- ja kuntoliikunnan käsitteitä sekä kunnon kehittymisen fysiologiaa.  Terveysliikuntalajit kuten kuntosaliharjoittelu, kuntonyrkkeily, kuntopiiri ja sauvakävely. Liikuntatuokion seuraaminen ohjauksen näkökulmasta. Liikuntatuokion tuntisuunnitelman laatiminen sekä liikuntatuokion ohjaaminen. Liikuntaohjelman laatiminen.

Finnish Studies –opintokokonaisuus: 8,5 ov (15 op)

Suomen kieli 5,5 ov (10 op)

Alkeistaso (beginner level):3,0 ov (5 op)

Tavoite: Opiskelija oppii ymmärtämään ja käyttämään suomea tavallisimmissa arkipäivän kommunikointitilanteissa. Hän oppii esimerkiksi kertomaan itsestään ja perheestään, asumisestaan ja tuntemuksistaan sekä käymään yksinkertaisia keskusteluja.

Sisältö: Kurssilla harjoitellaan kommunikointia erilaisissa tilanteissa, opitaan kielen rakenteita ja ääntämistä sekä harjoitellaan ymmärtämään ja tuottamaan helppoa puhuttua kieltä sekä lyhyitä kirjoitettuja viestejä.

Jatkotaso (intermediate level): 2,5 ov (5 op)

Edeltävät opinnot: alkeistason opinnot tai alkeistasoa vastaava, muulla tavoin hankittu kielitaito.

Tavoite: Opiskelija oppii viestimään erilaisissa arkipäivän tilanteissa ja tehtävissä. Hän oppii esimerkiksi tekemään tiedusteluja, sopimaan tapaamisesta, antamaan ohjeita, kertomaan suunnitelmistaan ja kuvailemaan asioita. Opiskelija oppii ymmärtämään helppoja lehtitekstejä ja normaalitempoista puhuttua kieltä tutuista asioista. Tavoitteena on  myös kartuttaa sanavarastoa ja syventää tietämystä kielen rakenteista.

Sisältö: harjoitellaan kommunikointia eri tilanteissa, syvennetään tietämystä kielen rakenteista.

Suomen ja Skandinavian historia (Finnish and Scandinavian History): 3,0 ov (5 op)

Tavoite: Opiskelija tutustuu Suomen ja Skandinavian historian yleisiin kehityspiirteisiin ja osaa muodostaa kuvan Suomen asemasta.

Sisältö: Opiskelija saa perustiedot Suomen kulttuuri-, talous- ja sosiaalihistoriasta ja tutustuu myös Skandinavian maihin.

Työelämään tutustuminen: 3,0 ov

Tavoite: Jakson tavoitteena on lisätä opiskelijan työelämän tuntemusta ja arvostusta. Nuoret tutustuvat erilaisiin työtehtäviin, ammatteihin, työympäristöihin sekä työelämän pelisääntöihin. Työelämäkokemukset voivat myös syventää opiskelijan itsetuntemusta ja tukea näin ammatinvalintaa ja jatko-opintoihin hakeutumista.

Sisältö: Työelämään tutustuminen omien kokemusten ja havaintojen kautta. Tutustuminen tapahtuu etupäässä opistolla eri työtehtävissä. Tehtäviä ovat mm. suurkeittiöharjoittelu, erityislinjalaisten avustus, lastenhoitotehtävät, laitoshuoltajana toimiminen ja opettajan sijaisuudet.

Kotitalous: 1,5 ov

Tavoite: Tutustua eri maiden ruokakulttuureihin ja valmistaa niiden maiden ruokia ja leivonnaisia.

Sisältö: Eri maiden ruokakulttuureja, ruokia ja leivonnaisia.

VALINNAISET OPINNOT

(ks. kohta valinnaiset)

ERITYISLINJA (EL)

Erityislinjan tavoitteena on antaa yhteiskunnassa tarvittavia elämäntaitoja sekä valmentavaa opetusta selviytymään mahdollisimman itsenäisesti erilaisista elämäntilanteista ja työtehtävistä. Opinnot antavat valmiuksia ammatillisiin opintoihin ja itsenäisempään asumiseen.

YLEISSIVISTÄVÄT OPINNOT

Elämäntaito: 11,0 ov

Tavoite: Laajentaa yleissivistystä ja yhteiskunnallista tietämystä; rohkaista elinikäiseen ja omaehtoiseen oppimiseen; tukea itsetuntoa, persoonallista kasvua ja sosiaalistumista; syventää elämänhallinnan ja käden taitoja; edistää jatko-opintoja ja ammatinvalintaa; kouluttaa omatoimisuuteen, työn tekemiseen ja yrittäjyyteen; rohkaista aktiiviseen kansalaisuuteen, ohjata kodin ja perheen arvostamiseen, ohjata vammaisuuden hyväksymiseen ja edistää monenlaisuuden kunnioittamista; rohkaista luonnon, kotiseudun, perinteiden ja elinympäristön kunnioittamiseen; edistää kestävää kehitystä, kasvattaa isänmaallisuuteen, kansainvälisyyteen ja moniarvoisuuden kohtaamiseen; ohjata kristillisten elämänarvojen sisäistämiseen.

Sisältö: Tavoitteet toteutuvat opistovuoden aikana opistotunneilla ja erilaisissa teemapäivissä, joiden aiheena ovat mm. orientaatio opintoihin, erilaisuuden hyväksyminen, itsetunto, taide, ympäristö, koti, ystävyys, mieheksi ja naiseksi kasvaminen, ihmisen elämänkaari, liikuntapäivä (olympialaiset), hyvät tavat, raittius, jatkorippikoulu, pyhäinpäivä, musiikki, puolustusvoimat, musiikki, Thanksgiving-päivä (kiitospäivä), itsenäisyys, joululahjapaja, turvallisuus, SRK:n päivä, henkinen ja fyysinen hyvinvointi, opistopäivät, patikkaretket luonnossa, opintomatkat Suomessa ja Virossa sekä arviointi.

Englanti: 1,0 ov

Tavoite: Oppia perussanastoa ja selviytyä arkipäivän viestintätilanteista (esim. tervehtiminen, esittäytyminen). Rohkaista englannin kielen perustaitojen suulliseen käyttöön ja kommunikointiin ulkomaalaisten opiskelijoiden kanssa.

Sisältö: Harjoituksia keskustelujen, leikkien ja roolien avulla. Englanninkieliset laulut ja laululeikit, sanastoharjoitukset.

Matematiikka: 1,0 ov

Tavoite: Auttaa opiskelijaa kehittämään niitä matemaattisia valmiuksia, joita hän itsenäisessä elämässä tarvitsee.

Sisältö: Matemaattisen ajattelun kehittäminen jokaisen omalla tasolla. Lukukäsite tutuksi, yhteen- ja vähennyslaskujen, kerto- ja jakolaskujen, kellonaikojen, rahankäytön ja muiden sanallisten tehtävien harjoittelua. Harjoittelua pyritään järjestämään käytännön tilanteissa, kuten kaupassa ja kioskissa asioinnissa.

Musiikki: 1,0 ov

Tavoite: Ohjata opiskelijaa löytämään iloa musiikista ja rohkaista harrastamaan musiikkia. Harjoitella hyvän musiikin aktiivista kuuntelua.

Sisältö: Siionin laulut, virret, kansanlaulut, lastenlaulut ja –leikit tutuksi. Klassisen musiikin kuuntelu ja tunnetuimpien säveltäjien teokset tutuksi. Erilaisten soittimien käyttäminen säestyksessä (kellopelit, triangelit, marakassit, palikat ym.)

Opinto-ohjaus: 1,0 ov

Tavoite: Edistää ryhmäkohtaista yhteistoimintaa ja kehittää opiskelutekniikkaa sekä henkilökohtaista oppimaan oppimista linjatuntien ja henkilökohtaisen opinto-ohjauksen puitteissa.

Sisältö: Linja-tuntien aiheina opiskelujen ohjaaminen, henkilökohtaiset ohjauskeskustelut linjanohjaajan kanssa, opinto-ohjaajan antamat ohjaustunnit.

Oppilaskuntatoiminta 1-3 ov

Tavoite: Opiston oppilaskunta muodostaa pienoisyhteiskunnan, jonka puitteissa saadaan valmiuksia ja kokemuksia yhteisössä ja yhteiskunnassa toimimisesta sekä lisätään yhteiskunnallista tietämystä, aktiivista kansalaisuutta ja osallisuutta.

Sisältö: Opistoneuvoston alaisia lautakuntia on 14. Ne muodostetaan suuntautuneisuuden ja kiinnostuksen perusteella, minkä kartoittamiseksi opiskelijoille toteutetaan lukuvuoden aluksi kysely. Opiston opiskelijat ja useat työntekijät toimivat jonkun lautakunnan jäseninä. Lautakunnat kokoontuvat säännöllisesti. Opiskelijoille ja työntekijöille annetaan kokoustekniikan koulutusta opistovuoden alussa. Lautakunnat toimivat vuorollaan teemaviikonvaihteiden vastuuryhminä päivystävien opettajien ohjaamina ja osallistuvat varojen keräämiseen kevään opintomatkan hyväksi. Lautakunnat valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan, joka toimii opistoneuvoston jäsenenä. Opistoneuvosto on opiskelijoiden ja henkilöstön yhteistyöelin. Neuvostossa ideoidaan opiston yhteisiä tapahtumia ja vapaa-ajan toimintaa oppilaiden omien ajatusten pohjalta. Oppilaiden ideat käsitellään opistoneuvostossa ja viedään tarvittaessa eteenpäin kasvatustiimiin. Opistoneuvoston puheenjohtajana toimii presidentti, joka valitaan vaaleilla.

Uskonto: 2,0 ov

Tavoite: Perehtyä elämyksellisesti Raamatun kertomuksiin ja seurata kirkkovuoden kulkua.

Sisältö: Erkki Pirin Seuraa minua –kirjan mukaan raamatunkertomukset tutuksi. Työskentelytapoina ovat flanellokuvien käyttäminen Raamatun kertomuksen kertaamisessa sekä piirtäminen ja laulaminen sekä keskustelu aiheen syventäjinä.

Äidinkieli: 2,0 ov

Tavoite: Kehittää tasapainoista persoonallisuutta itseilmaisun, puhumisen, kuuntelemisen, lukemisen ja kirjoittamisen alueilla. Integroida äidinkielen osa-alueita toisiinsa sekä muuhun opetukseen.

Sisältö: Kirjoitelmien kirjoittaminen, kirjojen lukeminen, esiintyminen ja näytteleminen, luetun ymmärtämisen tehtävien tekeminen ja kuullun ymmärtämisen harjoitukset. Suomen kansallisteos Kalevalan pääasiat tutuksi. Johan Runebergin ja Aleksis Kiven tuotannosta tutustumme joihinkin alueisiin, esim. seitsemän veljeksen tarinaan ja Runebergin tekemiin virsiin.

SUUNTAUTUMISOPINNOT

Kansalaistaito: 2,0 ov

Tavoite: Valmentaa opiskelijoita niihin tietoihin ja elämäntaitoihin, joita yhteiskunta edellyttää jäseniltään arkipäivän tilanteissa, työssä, asumisessa ja vapaa-ajan toiminnoissa. Kehittää aikuisen identiteettiä ja ihmissuhdetaitoja sekä hyväksyä vammaisuuteen liittyvät erilliskysymykset.

Sisältö: Terveyskasvatus :henkilökohtaisen hygienian hoito, ennaltaehkäisevän terveydenhoidon ja kuntoilun merkitys, kotitapaturmat ja niiden ehkäisy, asumisvalmennus: kodin siisteyteen ja ylläpitoon liittyvät asiat, ihmissuhteet asuntolaelämässä, rahankäyttö ,työelämään ja vapaa-aikaan valmentautuminen, tunne-elämän- ja ihmissuhdetaitojen harjoittelua, vammaisuuteen liittyvien erilliskysymysten pohdintaa

Kotitalous: 2,0 ov

Tavoite: Ohjata opiskelijoita hankkimaan arjen hallintataitoja. Opiskelija ohjataan suunnittelemaan erilaisia kotitalouden tehtäviä järkevästi, taloudellisesti, monipuolisesti ja vastuuntuntoisesti.

Sisältö: Terveellinen ravitsemus, erilaiset taikinat, perusruuanvalmistus, keittiöhygienia, kotitalouden jätehuolto, pöydän kattaminen ja hyvät pöytätavat.

Kuvataide: 1,0 ov

Tavoite: Oppia ilmaisemaan itseä kuvataiteen keinoin ja saada iloa taiteen tekemisestä.. Luoda pohja myöhemmille harrastuksille. Tutustua erilaisiin kuvan tekemisen keinoihin ja materiaaleihin.

Sisältö: Erilaisten tekniikoiden harjoittelua mm. akvarelli, kuivapastelli, grafiikka, akryyli, kankaalle maalaus,ptaidehistoria.

Liikunta: 2,0 ov

Tavoite: Tarjota opiskelijoille tietoja ja näkemystä terveellisestä elämästä, johon liikunta kuuluu oleellisena osana sekä kannustaa heitä fyysisen kunnon ylläpitämiseen ja parantamiseen. Lisäksi pyrkiä muodostamaan opiskelijoille myönteistä asennetta liikuntaan ja kasvattamaan heitä vastuuseen ja itsenäisyyteen terveyden ylläpitämisessä.

Sisältö: Yleisurheilulajeista pituushyppyä, keihäänheittoa, pallonheittoa ja juoksua harjoitellaan alkusyksyllä. Sisäliikunnassa erilaiset palloilulajit (koripallo ja  lentopallo), salibandy, liikuntaleikit, taukojumpat ja voimistelu kuuluvat ohjelmaan. Kuntosalin hyödyntäminen ja uinti sekä vesijumppa sisältyvät opetukseen.  

Luova toiminta:1,0 ov

Tavoite: Tutustua omakohtaisesti taiteeseen, harrastaa sitä luovasti, oppia esteettistä arviointikykyä sekä kokea mielihyvää. Integroida taiteen alueita kaikille yhteisiin oppiaineisiin.

Sisältö: Yhteistoiminnalliset harjoitteet, esitykset, äidinkielen kertomusten kuvittaminen ja niiden pohjalta tehtävät esitykset.

Projektityö: 1,0 ov

Tavoite: Antaa valmiuksia opinnäytetyön tekemiseen. Opetella pitkäjänteistä työskentelyä saman tehtävän parissa.

Sisältö: Pienimuotoinen opinnäytetyö mieleisestä kohteesta.

Tekninen työ: 2,0 ov

Tavoite: Oppia teknisen työn perustekniikoita ja pieniä kokoonpanotöitä. Tutustua työvaiheiden loogiseen etenemiseen.

Sisältö: Vuoden aikana voidaan valmistaa esim. ekologinen palapelilinnunpönttö ja jakkara,  sekä kasataan erilaisia tuotteita.

Tekstiilityö: 2,0 ov

Tavoite: Tutustua käsityön eri osa-alueisiin kankaan kuvioinnissa, kudonnassa, ompelussa ja erityistekniikoissa. Herättää mielenkiinto kädentaitoihin ja oppia suunnittelemaan ja valmistamaan käyttökelpoisia, toimivia ja kauniita tekstiilejä.

Sisältö: Yksilöllisten taitojen ja kiinnostusten mukaan kankaan käsittelyä eri tekniikoin, kudontaa, ompelua , huovutusta.

Työtoiminta: 2-3 ov

Tavoite: Harjoitella käytännön töitä, jotta työskentelytaidot  ja pitkäjänteinen työskentely harjaantuisivat jokaisen opiskelijan optimaaliselle tasolle.

Sisältö: Tilojen siistimistä, autojen imurointia ja siivousta (pieni maksu retkirahastoon), kalusteiden huoltoa ja esim. vanhojen huonekalujen maalausta, yleisten tilojen ja ulkosisäänkäyntien siistimistä ja sisustamista.

Ystäväkerho: 1,0 ov

Tavoite: Integroida opiskelijat tehokkaasti opiston toisten opiskelijoiden joukkoon. Tutustua ystäväkerhossa vuorotellen jokaiseen sosiaali- ja terveysalan linjan opiskelijaan, jotka toimivat pareittain kerhon ohjaajina. Kehittää sosiaalisia taitoja ja oma-aloitteisuutta sekä arjen hallintataitoja.

Sisältö: Sosiaali-. ja terveysalan linjan opiskelijat järjestävät mm. leikkihetkiä, leivontaa, laululeikkituokioita, askarteluja, taidepajoja, nuotioiltoja, lettukestejä ja  retkiä yhdessä erityislinjan opiskelijoiden kanssa.

VALINNAISET OPINNOT

Hevostenhoito: 1,0 ov

Tavoite: Oppia perusasioita hevosen ja ponin hoidosta ja käsittelystä, kokea elämyksiä hevosen selässä.  

Sisältö: Hevosten ja ponin hoitoa ja siivousta tallilla. Talutusratsastusta ja mahdollisesti ratsastusta ratsastuskentällä.

Työelämään tutustuminen: 1,0 ov

Tavoite: TET- jakson tavoitteena on lisätä opiskelijan työelämän tuntemusta ja arvostusta. TET-jaksolla nuoret tutustuvat erilaisiin työtehtäviin, ammatteihin, työympäristöihin sekä työelämän pelisääntöihin. Työelämäkokemukset voivat myös syventää opiskelijan itsetuntemusta ja tukea näin ammatinvalintaa ja jatko-opintoihin hakeutumista.

Sisältö: Työelämään tutustuminen omien kokemusten ja havaintojen kautta. TET-raportin kirjoittaminen. TET-jakson kesto on 5 (palkatonta) työpäivää. Opiskelija hankkii TET-paikan itse.

Muut valinnaiset opinnot valitaan opiskelijan henkilökohtaisten taitojen ja valmiuksien ja erityisen tuen tarpeen mukaan.

KIELIOPINTOJEN LINJA (KOL)

Kieliopintojen linjan tavoitteena on antaa yleissivistävää koulutusta ja valmentaa lukio-opintoihin. Linjalla on mahdollisuus kehittää kielitaitoa ja suorittaa lukion oppimäärää vastaavia kursseja.

YLEISSIVISTÄVÄT OPINNOT

Elämäntaito: 11,0 ov

Tavoite: Laajentaa yleissivistystä ja yhteiskunnallista tietämystä; rohkaista elinikäiseen ja omaehtoiseen oppimiseen; tukea itsetuntoa, persoonallista kasvua ja sosiaalistumista; syventää elämänhallinnan ja käden taitoja; edistää jatko-opintoja ja ammatinvalintaa; kouluttaa omatoimisuuteen, työn tekemiseen ja yrittäjyyteen; rohkaista aktiiviseen kansalaisuuteen, ohjata kodin ja perheen arvostamiseen, ohjata vammaisuuden hyväksymiseen ja edistää monenlaisuuden kunnioittamista; rohkaista luonnon, kotiseudun, perinteiden ja elinympäristön kunnioittamiseen; edistää kestävää kehitystä, kasvattaa isänmaallisuuteen, kansainvälisyyteen ja moniarvoisuuden kohtaamiseen; ohjata kristillisten elämänarvojen sisäistämiseen.

Sisältö: Tavoitteet toteutuvat opistovuoden aikana opistotunneilla ja erilaisissa teemapäivissä, joiden aiheena ovat mm. orientaatio opintoihin, erilaisuuden hyväksyminen, itsetunto, taide, ympäristö, koti, ystävyys, mieheksi ja naiseksi kasvaminen, ihmisen elämänkaari, liikuntapäivä (olympialaiset), hyvät tavat, raittius, jatkorippikoulu, pyhäinpäivä, musiikki, puolustusvoimat, musiikki, Thanksgiving-päivä (kiitospäivä), itsenäisyys, joululahjapaja, turvallisuus, SRK:n päivä, henkinen ja fyysinen hyvinvointi, opistopäivät, patikkaretket luonnossa, opintomatkat Suomessa ja Virossa sekä arviointi.

Opinto-ohjaus: 1,0 ov

Tavoite: Edistää linjakohtaista yhteistoimintaa ja kehittää opiskelutekniikoita ja henkilökohtaista oppimaan oppimista linjatuntien teemoilla. Ohjata opiskelijaa ammatinvalinnassa ja jatko-opintoihin hakeutumisessa.

Sisältö: Linjatuntien aiheina on opiskelujen ja yhteistoiminnan ohjaaminen. Linjaohjaaja käy henkilökohtaiset ohjauskeskustelut opiskelijoden kanssa. Lisäksi opiskelijat saavat halutessaan opinto-ohjaajalta yksilö- tai pienryhmäohjausta erityisesti ammatinvalintaan ja jatko-opintoihin hakeutumiseen liittyen. Opo pitää myös ohjaustunteja ja osallistuu teemapäiviin.

Oppilaskuntatoiminta 1-3 ov

Tavoite: Opiston oppilaskunta muodostaa pienoisyhteiskunnan, jonka puitteissa saadaan valmiuksia ja kokemuksia yhteisössä ja yhteiskunnassa toimimisesta sekä lisätään yhteiskunnallista tietämystä, aktiivista kansalaisuutta ja osallisuutta.

Sisältö: Opistoneuvoston alaisia lautakuntia on 14. Ne muodostetaan suuntautuneisuuden ja kiinnostuksen perusteella, minkä kartoittamiseksi opiskelijoille toteutetaan lukuvuoden aluksi kysely. Opiston opiskelijat ja useat työntekijät toimivat jonkun lautakunnan jäseninä. Lautakunnat kokoontuvat säännöllisesti. Opiskelijoille ja työntekijöille annetaan kokoustekniikan koulutusta opistovuoden alussa. Lautakunnat toimivat vuorollaan teemaviikonvaihteiden vastuuryhminä päivystävien opettajien ohjaamina ja osallistuvat varojen keräämiseen kevään opintomatkan hyväksi. Lautakunnat valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan, joka toimii opistoneuvoston jäsenenä. Opistoneuvosto on opiskelijoiden ja henkilöstön yhteistyöelin. Neuvostossa ideoidaan opiston yhteisiä tapahtumia ja vapaa-ajan toimintaa oppilaiden omien ajatusten pohjalta. Oppilaiden ideat käsitellään opistoneuvostossa ja viedään tarvittaessa eteenpäin kasvatustiimiin. Opistoneuvoston puheenjohtajana toimii presidentti, joka valitaan vaaleilla.

Uskonto: 2,0 ov Mahdollisuus korottaa peruskoulun arvosanaa

Raamattutieto ja kristillinen usko: 0,5 ov

Tavoite: Opiskelija tietää kristillisen uskon keskeiset opit. Opiskelija sisäistää apostolisen uskontunnustuksen sisällön. Opiskelija tutustuu Raamattuun ja sen opetuksiin ja pohtii Raamatun kertomusten sanomaa peilaten sitä omaan elämäänsä. Opiskelija innostuu Raamatun lukemisesta.  

Sisältö: Opiskelija osallistuu aamuhartauksiin ja jumalanpalveluksiin, joissa luetaan ja käydään läpi Raamatun tekstejä kirkkovuoden mukaan. Opiskelija osallistuu raamattutiedon tenttiin ja tekee ryhmissä alustuksen kristillisen opin teemoista. Oppitunneilla keskustellaan alustusten pohjalta.  

Ihmisen elämä ja etiikka, lukion kurssi 3: 1,0 ov

Tavoite: Opiskelija hallitsee eettisen kysymyksenasettelun ja ymmärtää elämänkysymysten ja eettisen pohdinnan merkityksen, saa käsitteellisiä välineitä eettisten kysymysten tarkasteluun, ymmärtää tekevänsä päivittäin moraalisia valintoja ja tietää olevansa vastuussa ratkaisuistaan, saa perustiedot ihmisen elämänkysymyksistä ja ajankohtaisista etiikan aiheista ja osaa kytkeä ne uskonnon kannalta keskeisiin kysymyksenasetteluihin, ymmärtää Raamatun yhteyden elämänkysymyksiin ja etiikkaan, ymmärtää kristinuskon ja etiikan yhteyden, erityisesti luterilaisen etiikan keskeisen sisällön ja kirkkojen eettisten kannanottojen taustalla olevia teologisia perusteita.

Sisältö: Ihmisen tärkeät elämänkysymykset: elämän tarkoitus, kärsimys, kuolema, kristillinen käsitys Jumalasta, ihmisestä, luonnosta ja pelastumisesta, hyvän ja pahan käsitteet, kristillinen etiikka ja etiikan teoriat, yksilöeettisiä kysymyksiä, yhteiskuntaeettisiä kysymyksiä, nuorten elämänkysymykset, ihmissuhteet ja niiden hoitaminen elämänkaaren eri vaiheissa. Opiskelija osallistuu tenttiin, kirjoittaa kaksi oppimistehtävää ja toteuttaa ryhmissä alustuksen. Kurssilla painotetaan ryhmissä ja yhdessä keskusteluja. Opiskelija osallistuu teemapäivien aikana toteutettaviin ryhmäkeskusteluihin eettisistä aiheista.

Martti Luther ja uskonpuhdistus, Lars Levi Laestadius ja lestadiolainen herätysliike:0,5 ov

Tavoite: Opiskelija tuntee Martti Lutherin uskonpuhdistajana sekä reformaation vaikutukset. Opiskelija tuntee Lars Levi Laestadiuksen ja Juhani Raattamaan toiminnan ja vaikutuksen sekä lestadiolaisen herätysliikkeen historiaa ja toimintaa.

Sisältö: Martti Lutherin elämä ja toiminta, reformaatio ja sen vaikutukset, Lars Levi Laestadiuksen elämä ja toiminta, lestadiolaisen herätysliikkeen historia ja toiminta, lestadiolaisuuden hajaannukset ja niiden korostukset. Opiskelija osallistuu tenttiin.

Puheviestintä: 2,0 ov

Tavoite: Oppia hyväksymään esiintymispelko ja selviytyä puhetilanteista yhä paremmin. Kehittää vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja ja tiedostaa näiden taitojen merkitys. Oppia havainnollistamaan puhettaan. Rohkaistua tuomaan esille ja perustelemaan näkemyksiään sekä kommentoimaan rakentavasti muiden mielipiteitä. Osata antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta. Osallistua aktiivisesti ilmaisuharjoituksiin.

Sisältö: Lukion puheviestinnän kurssi, kurssi 7. Erilaisten puhetilanteiden teoriaa ja toteutusta. Kaikki harjoitukset videoidaan. Kurssilla käydään monipuolisesti viestinnän perusasioita, mm. 10-15 minuutin esitys valitusta aiheesta, väittely, ryhmäkeskustelu, myyntiesitys, minuutin puheita, muita ilmaisutaidon harjoituksia.

SUUNTAUTUMISOPINNOT

Englanti, keskustelu (English Discussion and Vocabulary Usage): 1,0 ov

Tavoite: Käyttää kieltä ja kehittää puhumista erilaisissa jokapäiväisissä tilanteissa hallinnassa olevan sanaston ja opettajan ja amerikkalaisten opiskelijoiden tilannemotivointien pohjalta. Selvitä ulkomailla englannin kielellä arkipäivän tilanteista.

Sisältö: Tehdään jokapäiväiseen elämään liittyviä tilanneharjoituksia, joissa harjoitellaan ja käytetään kieltä keskustellen, pelaten ja demonstroiden.

Englanti, lukion 1. kurssi: 1,5 ov

Tavoite: Opiskelija laajentaa sanavarastoa  ja vahvistaa perusrakenteiden hallintaa peruskoulussa opittua kerraten.

Sisältö: Tekstit käsittelevät eri kulttuureista tulevien englantia puhuvien henkilöiden elämää ja ihmissuhteita. Kieliopin aiheina sanajärjestys, perusaikamuodot, ehtolauseet ja liitekysymykset.

Englanti, lukion 2. kurssi: 1,5 ov

Tavoite:Opiskelija laajentaa sanavarastoa ja vahvistaa perusrakenteiden hallintaa, sekä oppii uusia kieliopin rakenteita.

Sisältö: Tekstien aihepiirejä  ovat harrastukset, urheilu ja matkustaminen toisten henkilöiden kokemusten kautta välitettynä. Kieliopin aiheina ovat objektin /objektiivin paikka, muodollinen subjekti, persoonapronominit ja passiivi.

Matematiikka, lukion pitkän oppimäärän 1. kurssi (Funktiot ja yhtälöt): 1,5 ov

Tavoite: Opiskelija vahvistaa yhtälön ratkaisemisen ja prosenttilaskennan taitojaan, syventää verrannollisuuden, neliöjuuren ja potenssin käsitteiden ymmärtämistään, tottuu käyttämään neliöjuuren ja potenssin laskusääntöjä, syventää funktiokäsitteen ymmärtämistään tutkimalla potenssi- ja eksponenttifunktioita ja oppii ratkaisemaan potenssiyhtälöitä.

Sisältö: Potenssifunktio, potenssiyhtälön ratkaiseminen, juuret ja murtopotenssi, eksponenttifunktio.

Matematiikka, lukion pitkän oppimäärän 2. kurssi (Polynomifunktiot): 1,5 ov

Tavoite: Opiskelija harjaantuu käsittelemään polynomifunktioita, oppii ratkaisemaan toisen asteen polynomiyhtälöitä ja tutkimaan ratkaisujen lukumäärää, oppii ratkaisemaan korkeamman asteen polynomiyhtälöitä, jotka voidaan ratkaista ilman polynomien jakolaskua, oppii ratkaisemaan yksinkertaisia polynomiepäyhtälöitä.

Sisältö: Polynomien tulo ja binomikaavat, polynomifunktio, toisen ja korkeamman asteen polynomiyhtälöitä, toisen asteen yhtälön juurten lukumäärän tutkiminen, toisen asteen polynomin jakaminen tekijöihin, polynomiepäyhtälön ratkaiseminen.

Matematiikka, lukion lyhyen oppimäärän 1. kurssi (Lausekkeet ja yhtälöt): 2 ov

Tavoite:  opiskelija harjaantuu käyttämään matematiikkaa jokapäiväisen elämän ongelmien ratkaisemisessa ja oppii luottamaan omiin matemaattisiin kykyihinsä, ymmärtää lineaarisen riippuvuuden, verrannollisuuden ja toisen asteen polynomifunktion käsitteet sekä vahvistaa yhtälöiden ratkaisemisen taitojaan ja oppii ratkaisemaan toisen asteen yhtälöitä.

Sisältö: Suureiden välinen lineaarinen riippuvuus ja verrannollisuus, ongelmien muotoileminen yhtälöiksi, yhtälöiden graafinen ja algebrallinen ratkaiseminen, ratkaisujen tulkinta ja arvioiminen, toisen asteen polynomifunktio ja toisen asteen yhtälön ratkaiseminen.

Musiikki / Musiikki ja minä, MU1: 1,0 ov

Tavoite: Löytää oma tapa toimia musiikin alueella.

Sisältö: Kurssilla pohditaan musiikin merkitystä ihmiselle ja ihmisten väliselle vuorovaikutukselle. Opiskelijat tutkivat omia mahdollisuuksiaan musiikin tekijöinä, tulkitsijoina ja kuuntelijoina. Kurssilla tutustutaan ja osallistutaan aktiivisesti opiston musiikkitoimintaan. Äänenkäyttöä kehitetään musiikillisen ilmaisun välineenä kuoroissa, jotka esiintyvät opiston erilaisissa tilaisuuksissa ja juhlissa, vierailijoille jne. Kurssilla kerrataan ja syvennetään musiikin peruskäsitteitä käytännössä musisoiden sekä erilaisin yksilö- ja ryhmätehtävin. Opiskelijat tarkkailevat ääniympäristöään ja perehtyvät kuulonhuoltoon.

Oppikirja: VOX. Lukion musiikki 1.

Musiikki / Musiikkiprojekti, MU5: 1,0 ov

Tavoite: Oppia suunnittelemaan ja toteuttamaan ryhmässä kokonaisuus, jossa käytetään aiemmin hankittuja tietoja ja taitoja.

Sisältö: Kurssi sisältää opiskelijoiden valitsemasta aiheesta suunnitellun, valmistellun ja toteutetun projektikokonaisuuden, joka esitetään sekä opiston tilaisuuksissa että opiston ulkopuolella yhteistyössä esim. hoivalaitosten tai musiikkiopiston kanssa.

Ruotsi, lukion 1. kurssi: 2,0 ov

Tavoite: Opiskelija vahvistaa perusrakenteiden hallintaa kertaamalla peruskoulussa opittua, sekä laajentaa sanavarastoa.

Sisältö: Aihepiireinä ovat opiskelu ja nuorten harrastukset. Kieliopin aiheina ovat sanajärjestys, substantiivien deklinaatiot, adjektiivin taivutus ja verbien konjukaatiot.

Seminaari: 1,0 ov

Tavoite: Antaa valmiuksia opinnäytetyön suunnitteluun ja toteuttamiseen, kirjallisten lähteiden hankintaan, soveltaa teoria- ja käytännön tietoja opinnäytetyössä. Oppia hakemaan ja vastaanottamaan ohjausta, harjaantua opinnäytetyön esittämiseen, opponenttina toimimiseen ja arvioimiseen sekä suullisesti että kirjallisesti.

Sisältö:  Projektityön ohjaukseen osallistuminen ja kirjallisen projektityön esittäminen ja vuorollaan opponenttina toimiminen. Projektityön ohjaukseen osallistuminen.

Projektityö: 1,0 - 4,0 ov

Tavoite: Antaa valmiuksia opinnäytetyön tekemiseen.

Sisältö: Kirjallisen opinnäytetyötä vastaavan raportin kirjoittaminen vapaasti valittavasta aiheesta. Aiheen valinta, tutkimuskysymysten ja tutkimussuunnitelman laatiminen.

Terveystieto, TE2 : 2,0 ov

Tavoite: Tarjota monipuolista, tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa terveystietoa, joka auttaa tarkastelemaan terveyteen liittyviä ilmiöitä kriittisesti ja nuoren oma kokemusmaailma huomioon ottaen. terveystiedossa käsitellään lukion terveystiedon syventävän kurssin Nuoret, terveys ja arkielämä opetussuunnitelmassa suunnitellut sisällöt.

Sisältö: Terveyteen liittyvät arvot ja aikuistuminen, ravinto, liikunta ja terveys, seksuaaliterveys nuoruudesta aikuisuuteen, mielenterveys ja hyvinvointi, päihteet ja riippuvuudet nykymaailmassa.

Työelämään tutustuminen: 1,0 ov

Tavoite: TET- jakson tavoitteena on lisätä opiskelijan työelämän tuntemusta ja arvostusta. TET-jaksolla nuoret tutustuvat erilaisiin työtehtäviin, ammatteihin, työympäristöihin sekä työelämän pelisääntöihin. Työelämäkokemukset voivat myös syventää opiskelijan itsetuntemusta ja tukea näin ammatinvalintaa ja jatko-opintoihin hakeutumista.

Sisältö: Työelämään tutustuminen omien kokemusten ja havaintojen kautta. TET-raportin kirjoittaminen. TET-jakson kesto on 5 (palkatonta) työpäivää. Opiskelija hankkii TET-paikan itse.

VALINNAISET OPINNOT

(ks kohta valinnaiset)

KÄYTÄNNÖN TYÖN LINJA (KL)

Käytännön työn linjan tavoitteena on yleissivistävien opintojen lisäksi antaa valmiuksia ja perusteita käytännön ammattialoille, metalli-, puu-, sähkötekniikka- ja tekstiilialan sekä kotitalouden opintoihin. Linjalla on mahdollisuus korottaa joitakin peruskoulun arvosanoja. 

YLEISSIVISTÄVÄT OPINNOT

Elämäntaito: 11,0 ov

Tavoite: Laajentaa yleissivistystä ja yhteiskunnallista tietämystä; rohkaista elinikäiseen ja omaehtoiseen oppimiseen; tukea itsetuntoa, persoonallista kasvua ja sosiaalistumista; syventää elämänhallinnan ja käden taitoja; edistää jatko-opintoja ja ammatinvalintaa; kouluttaa omatoimisuuteen, työn tekemiseen ja yrittäjyyteen; rohkaista aktiiviseen kansalaisuuteen, ohjata kodin ja perheen arvostamiseen, ohjata vammaisuuden hyväksymiseen ja edistää monenlaisuuden kunnioittamista; rohkaista luonnon, kotiseudun, perinteiden ja elinympäristön kunnioittamiseen; edistää kestävää kehitystä, kasvattaa isänmaallisuuteen, kansainvälisyyteen ja moniarvoisuuden kohtaamiseen; ohjata kristillisten elämänarvojen sisäistämiseen.

Sisältö: Tavoitteet toteutuvat opistovuoden aikana opistotunneilla ja erilaisissa teemapäivissä, joiden aiheena ovat mm. orientaatio opintoihin, erilaisuuden hyväksyminen, itsetunto, taide, ympäristö, koti, ystävyys, mieheksi ja naiseksi kasvaminen, ihmisen elämänkaari, liikuntapäivä (olympialaiset), hyvät tavat, raittius, jatkorippikoulu, pyhäinpäivä, musiikki, puolustusvoimat, musiikki, Thanksgiving-päivä (kiitospäivä), itsenäisyys, joululahjapaja, turvallisuus, SRK:n päivä, henkinen ja fyysinen hyvinvointi, opistopäivät, patikkaretket luonnossa, opintomatkat Suomessa ja Virossa sekä arviointi.

Matematiikka, peruskoulun korotus: 2,0 ov

Tavoite: Kerrata, koota ja syventää peruskoulun tavoitteiden mukaisia tietoja ja laskuvalmiuksia sekä innostaa ja kannustaa matematiikan jatko-opintoihin ja antaa valmiuksia matematiikan käyttöön jokapäiväisessä elämässä.

Sisältö: Matemaattinen ajattelu, luvut ja laskutoimitukset, algebra, funktiot ja geometria.

Opinto-ohjaus: 1,0 ov

Tavoite: Edistää linjakohtaista yhteistoimintaa ja kehittää opiskelutekniikoita ja henkilökohtaista oppimaan oppimista linjatuntien teemoilla. Ohjata opiskelijaa ammatinvalinnassa ja jatko-opintoihin hakeutumisessa.

Sisältö: Linjatuntien aiheina on opiskelujen ja yhteistoiminnan ohjaaminen. Linjaohjaaja käy henkilökohtaiset ohjauskeskustelut opiskelijoiden kanssa. Lisäksi opiskelijat saavat halutessaan opinto-ohjaajalta yksilö- tai pienryhmäohjausta erityisesti ammatinvalintaan ja jatko-opintoihin hakeutumiseen liittyen. Opo pitää myös ohjaustunteja ja osallistuu teemapäiviin.

Oppilaskuntatoiminta 1-3 ov

Tavoite: Opiston oppilaskunta muodostaa pienoisyhteiskunnan, jonka puitteissa saadaan valmiuksia ja kokemuksia yhteisössä ja yhteiskunnassa toimimisesta sekä lisätään yhteiskunnallista tietämystä, aktiivista kansalaisuutta ja osallisuutta.

Sisältö: Opistoneuvoston alaisia lautakuntia on 14. Ne muodostetaan suuntautuneisuuden ja kiinnostuksen perusteella, minkä kartoittamiseksi opiskelijoille toteutetaan lukuvuoden aluksi kysely. Opiston opiskelijat ja useat työntekijät toimivat jonkun lautakunnan jäseninä. Lautakunnat kokoontuvat säännöllisesti. Opiskelijoille ja työntekijöille annetaan kokoustekniikan koulutusta opistovuoden alussa. Lautakunnat toimivat vuorollaan teemaviikonvaihteiden vastuuryhminä päivystävien opettajien ohjaamina ja osallistuvat varojen keräämiseen kevään opintomatkan hyväksi. Lautakunnat valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan, joka toimii opistoneuvoston jäsenenä. Opistoneuvosto on opiskelijoiden ja henkilöstön yhteistyöelin. Neuvostossa ideoidaan opiston yhteisiä tapahtumia ja vapaa-ajan toimintaa oppilaiden omien ajatusten pohjalta. Oppilaiden ideat käsitellään opistoneuvostossa ja viedään tarvittaessa eteenpäin kasvatustiimiin. Opistoneuvoston puheenjohtajana toimii presidentti, joka valitaan vaaleilla.

Uskonto: 2,0 ov Mahdollisuus korottaa peruskoulun arvosanaa

Raamattutieto ja kristillinen usko: 0,5 ov

Tavoite: Opiskelija tietää kristillisen uskon keskeiset opit. Opiskelija sisäistää apostolisen uskontunnustuksen sisällön. Opiskelija tutustuu Raamattuun ja sen opetuksiin ja pohtii Raamatun kertomusten sanomaa peilaten sitä omaan elämäänsä. Opiskelija innostuu Raamatun lukemisesta.  

Sisältö: Opiskelija osallistuu aamuhartauksiin ja jumalanpalveluksiin, joissa luetaan ja käydään läpi Raamatun tekstejä kirkkovuoden mukaan. Opiskelija osallistuu raamattutiedon tenttiin ja tekee ryhmissä alustuksen kristillisen opin teemoista. Oppitunneilla keskustellaan alustusten pohjalta.

Ihmisen elämä ja etiikka: 1,0 ov

Tavoite: Opiskelija hallitsee eettisen kysymyksenasettelun ja ymmärtää elämänkysymysten ja eettisen pohdinnan merkityksen, saa käsitteellisiä välineitä eettisten kysymysten tarkasteluun, ymmärtää tekevänsä päivittäin moraalisia valintoja ja tietää olevansa vastuussa ratkaisuistaan, saa perustiedot ihmisen elämänkysymyksistä ja ajankohtaisista etiikan aiheista ja osaa kytkeä ne uskonnon kannalta keskeisiin kysymyksenasetteluihin, ymmärtää Raamatun yhteyden elämänkysymyksiin ja etiikkaan, ymmärtää kristinuskon ja etiikan yhteyden, erityisesti luterilaisen etiikan keskeisen sisällön ja kirkkojen eettisten kannanottojen taustalla olevia teologisia perusteita.

Sisältö: Ihmisen tärkeät elämänkysymykset: elämän tarkoitus, kärsimys, kuolema, kristillinen käsitys Jumalasta, ihmisestä, luonnosta ja pelastumisesta, hyvän ja pahan käsitteet, kristillinen etiikka ja etiikan teoriat, yksilöeettisiä kysymyksiä, yhteiskuntaeettisiä kysymyksiä, nuorten elämänkysymykset, ihmissuhteet ja niiden hoitaminen elämänkaaren eri vaiheissa. Opiskelijat osallistuvat tentteihin, kirjoittavat oppimistehtävän ja toteuttavat ryhmissä alustuksen. Kurssilla painotetaan ryhmissä ja yhdessä keskusteluja.

Martti Luther ja uskonpuhdistus, Lars Levi Laestadius ja lestadiolainen herätysliike: 0,5 ov

Tavoite: Opiskelija tuntee Martti Lutherin uskonpuhdistajana sekä reformaation vaikutukset. Opiskelija tuntee Lars Levi Laestadiuksen ja Juhani Raattamaan toiminnan ja vaikutuksen sekä lestadiolaisen herätysliikkeen historiaa ja toimintaa.

Sisältö: Martti Lutherin elämä ja toiminta, reformaatio ja sen vaikutukset, Lars Levi Laestadiuksen elämä ja toiminta, lestadiolaisen herätysliikkeen historia ja toiminta, lestadiolaisuuden hajaannukset ja niiden korostukset.

Äidinkieli: yht. 2,0 ov

Kielitieto ja kirjallisuus 1,0 ov

Tavoite: Oppia perustietoa äidinkielestä, sen rakenteesta, vaihteluista ja muuttumisesta. Vahvistaa vuorovaikutuksessa ja opiskelussa tarvittavaa kielitietoa ja kielenkäytön rajoja. Oppia käyttämään kielenhuolto-oppaita ja saada valmiuksia vieraiden kielten oppimiseen. Saada vinkkejä  selkeään kirjoittamiseen ja oppia erittelemään lukemaansa kirjallisuutta.

Sisältö: Kielenhuoltoa, kirjoittamista ja kirjallisuuden perusasioita. Luetaan yksi romaani, josta tehdään kirja-analyysi.

Puheviestintä: 1,0 ov

Tavoite: Oppia hyväksymään esiintymispelko ja selviytyä puhetilanteista yhä paremmin. Kehittää vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja ja tiedostaa näiden taitojen merkitys. Oppia havainnollistamaan puhettaan. Rohkaistua tuomaan esille ja perustelemaan näkemyksiään sekä kommentoimaan rakentavasti muiden mielipiteitä. Osata antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta. Osallistua aktiivisesti ilmaisuharjoituksiin.

Sisältö:  Erilaisten puhetilanteiden teoriaa ja toteutusta. Kaikki harjoitukset videoidaan. Kurssilla käydään monipuolisesti viestinnän perusasioita, mm.10 minuutin esitys valitusta aiheesta, väittely, ryhmäkeskustelu, myyntiesitys, minuutin puheita, muita ilmaisutaidon harjoituksia.

SUUNTAUTUMISOPINNOT

Elektroniikkatyö: 2,0 ov

Tavoite: Toimivien elektronisten laitteiden valmistus ja suoritettavien ohjelmien ohjelmointi.

Sisältö: Syyslukukauden aikana tehdään elektroniikan harjoitustöitä ja tutustutaan elektronisten laitteiden ja piirien toimintaan sekä tehdään elektronisten laitteiden kokoonpanotöitä. Kevätlukukauden aikana syvennetään elektronisten laitteiden ja komponenttien tuntemusta. Samoin perehdytään ohjelmoinnin perusteisiin esim. PICAXE-alustalla.

Kiinteistönhoidon harjoittelu 1,0-6,0 ov

Tavoite: Tutustua ja osallistua kiinteistönhoidon monipuolisiin kunnostus- ja huoltotehtäviin.

Sisältö: Kiinteistönhoitajan valvomien monipuolisten korjaus- ja huoltotehtävien tekeminen (mm. maalaus-, rakentamis-, traktori-, lvi-, turvallisuusalan työt).

Kotitalous: 4,0 ov

Tavoite: Oppia arjen hallintataitoja, joiden avulla selviää kotitalouden erilaisista ja muuttuvista olosuhteista. Ohjata suunnittelemaan ja toteuttamaan erilaisia kotitalouden tehtäviä järkevästi, taloudellisesti, monipuolisesti ja vastuullisesti. Huomioida elintarvikehygienian ja työturvallisuuden vaatimukset. Osata hankkia uutta tietoa ja soveltaa sitä omien ja lähimmäisten tarpeiden mukaan. Tutustua suurkeittiön toimintaympäristöön ja erilaisiin työtehtäviin. Mahdollisuus korottaa peruskoulun kotitalouden arvosanaa.

Sisältö: Terveellinen ravitsemus, perusruuanvalmistus ja –leivonta, juhlien järjestäminen, erityisruokavaliot, erilaiset ruokakulttuurit, ateriasuunnittelu, pöydän kattaminen, ruuantarjoilu, kotitalouskoneiden ja kodin laitteiden käyttö, keittiöhygienia, keittiön jätehuolto ja suurkeittiön toimintaympäristö.

Projektityö: 1,0 – 4,0 ov

Tavoite: Antaa valmiuksia laajahkon opinnäytetyön tekemiseen. Opinnäytetyö voi olla esim. käytännön työn raportti, omaan harrastuneisuuteen liittyvän raportti tai kirjallisuukatsas.O Tavoitteena on oppia pitkäjänteistä työskentelyä kirjallisen aineiston parissa sekä oppia laatimaan työrraptoteja.

Sisältö: Kirjallinen raportti projektityöstä, opinnäytetyön ohjaus.

Suurkeittiöharjoittelu: 1,0 - 6,0 ov

Tavoite: Suurkeittiön erilaisten työtehtävien harjoittelua opiston keittiössä.

Sisältö: Suurkeittiön toimintaympäristö, keittiöhygienia, keittiön puhtaanapito, astianpesu, ruuanvalmistus, esivalmistelutyöt, leipominen, suurkeittiön laitteiden käyttö ja tarjoilulinjaston huolto.

Tekninen työ: yht. 2,0 - 8,5  ov

Tekniseen työhön sisältyy metalli- ja puutyö sekä ICT-Teknologia . Painotuksen opiskelija valitsee itse mielenkiintonsa mukaan. Arviointi- ja suoritusmerkinnät annetaan sen mukaan mitä opiskelija on opinnoissaan ja töissään painottanut. Teoriaopetus tapahtuu oppimistöiden valmistamisen ja työskentelyn lomassa opetustuokioina.

ICT-Teknologia, CNC/CAM/CAD/3D- kurssi: 1,5 - 6,0 ov

Tavoite: Opiskelija oppii 3D-mallinnusta ja ymmärtää 3D -ohjelmien merkityksen osana tuotesuunnittelua. CAM-ohjelmoinnin ja CNC –jyrsimen mahdollisuuksien hyödyntämisen ymmärtäminen tuotteen valmistuksessa. Opiskelija ymmärtää erilaisten materiaalien työstöominaisuuksia (levyt, puu, muovi, metalli).

Sisältö: Kurssin aikana käytetään mm. SolidWorks-ohjelmaa tuotteen suunnitteluun ja opiskellaan ohjelman ominaisuuksia siten, että kurssin jälkeen opiskelijalla on valmius itsenäisesti suunnitella ja mallintaa kolmiulotteisina esineitä ja laitteita. 3D-tiedostot ohjelmoidaan CAM –ohjelmalla CNC –jyrsintää varten. Neliakselisella CNC –jyrsinkoneella työstetään ohjelmoidut tiedostot tuotteiksi. Tuote voi olla yksittäinen esine tai osakokonaisuus isompaa työtä.

Metallityö: 1,0 - 6,0 ov

Tavoite: Opiskelija tutustuu metallin yleisimpiin työstökoneisiin ja -menetelmiin. Oppia liitos- ja pinnankäsittelytekniikoita. Kannustaa ja tukea nuorta tarttumaan rohkeasti kovaan materiaaliin. Tavoitteena on saada opiskelija ajattelemaan asioita myös metallista.

Sisältö: Harjoitustöinä opiskelija valmistaa metallisia käyttöesineitä soveltaen valmistuksessa monipuolisesti erilaisia aineenliitos- ja koneistustekniikoita. Töiden tekemisessä käytetään paljon mig-hitsaustekniikkaa. Hitsaustekniikoista tutustutaan myös kaasu-, kaari-, ja tighitsaukseen. Työskentelyssä käytetään myös paljon käsityökaluja ja metallivannesahaa. Opiskelija tutustuu myös sorvaukseen ja cnc-jyrsintään.

Puutyö: 1,0 - 6,0 ov

Tavoite: Tunnistaa materiaalit ja ymmärtää niiden ominaisuuksia ja pääasialliset käyttötavat. Oppia käyttämään monipuolisesti ja turvallisesti työstökoneita. Oppia liitos- ja pinnankäsittelytekniikoita. Kannustaa ja rohkaista nuorta tekemään töitä ja uskomaan omiin mahdollisuuksiinsa.

Sisältö: Tutustumistyönä valmistetaan jakkara. Vaativampaan tuotteeseen (esim. sänky, pöytä tms.), jonka opiskelija itse suunnittelee, sovelletaan erilaisia liitostekniikoita (mm. poratappi-, tappi- ja lamelloliitos) ja koneiden työstömenetelmiä (mm. CNC –jyrsimen ja pyörösahan monipuolinen käyttö). Töissä käytetään seuraavia materiaaleja: koivu, mänty, vaneri, viilu, lastu- ja kovalevy. Käsityövälineiden lisäksi opiskelija käyttää seuraavia koneita: jiirisirkkeli, oiko- ja tasohöylä, levysirkkeli, vannesaha, pitkänauhahiomakone, lamellokone, talttaporakone ja neliakselinen cnc-jyrsin.

Remonttirakentaminen: 1,0 - 6,0 ov

Tavoite: Tutustua remontoinnin ja rakentamisen maailmaan. Saada itsetunnon vahvistusta ja ammatillisia kokemuksia alasta kiinnostuneille. Oppia käyttämään perustyökaluja (vasara, saha, vatupassi, lapio, jiirisirkkeli, porakone) rakentamisessa.

Sisältö: Kurssilla tehdään pienissä ryhmissä monipuolisia rakennusalan töitä. Remontoidaan asuinhuoneistoa, saunaa, sisä- ja ulkovarastoa sekä muita pienempiä kohteita.

Tekstiilityö: 3,0 - 6,0 ov

Tavoite: Tutustua käsityön eri osa-alueisiin kankaan kuvioinnissa, kudonnassa, ompelussa ja erityistekniikoissa; osata suunnitella ja valmistaa käyttökelpoisia ja toimivia tekstiilejä; ymmärtää omin käsin tehdystä työstä syntyvän myönteisen mielikuvan merkityksen; osata käyttää omaa luovuutta. Mahdollisuus korottaa peruskoulun arvosanaa.

Sisältö: Opiskelija suunnittelee ja tekee vapaavalintaisesti erilaisia tekstiilejä sekä perinteisillä että uusilla menetelmillä; maton kudonta, huovutus, virkkaus, kudonta, ompelu, kankaan kuviointi eri menetelmillä. Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa vanhan tekstiilin uusiokäyttöä ja vaatteiden korjaamista.

Työelämään tutustuminen: 1,0 ov

Tavoite: TET- jakson tavoitteena on lisätä opiskelijan työelämän tuntemusta ja arvostusta. TET-jaksolla nuoret tutustuvat erilaisiin työtehtäviin, ammatteihin, työympäristöihin sekä työelämän pelisääntöihin. Työelämäkokemukset voivat myös syventää opiskelijan itsetuntemusta ja tukea näin ammatinvalintaa ja jatko-opintoihin hakeutumista.

Sisältö: Työelämään tutustuminen omien kokemusten ja havaintojen kautta. TET-raportin kirjoittaminen. TET-jakson kesto on 5 (palkatonta) työpäivää. Opiskelija hankkii TET-paikan itse.

VALINNAISET OPINNOT

(ks. kohta valinnaiset)

LUONTO- JA ERÄLINJA (LEL)

Luonto- ja erätaitojen linjalla järjestetään yleissivistävää koulutusta. Opiskelun painopiste on fyysisen ja psyykkisen kestävyyden ja sinnikkyyden lisääminen. Tähän tavoitteeseen pyritään harjoituksilla, joita järjestetään luonnossa vallitsevissa olosuhteissa. Luonnon tunteminen ja suojelu sekä luonnossa liikkuminen ja eränkäynti ovat keskeisiä opetuksen aihealueita. Tavoitteena on antaa valmiuksia luonnon oikeaan hyväksikäyttöön kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti. Linjalla on mahdollisuus suorittaa erätaidon peruskurssi. 

YLEISSIVISTÄVÄT OPINNOT

Elämäntaito: 11,0 ov

Tavoite: Laajentaa yleissivistystä ja yhteiskunnallista tietämystä; rohkaista elinikäiseen ja omaehtoiseen oppimiseen; tukea itsetuntoa, persoonallista kasvua ja sosiaalistumista; syventää elämänhallinnan ja käden taitoja; edistää jatko-opintoja ja ammatinvalintaa; kouluttaa omatoimisuuteen, työn tekemiseen ja yrittäjyyteen; rohkaista aktiiviseen kansalaisuuteen, ohjata kodin ja perheen arvostamiseen, ohjata vammaisuuden hyväksymiseen ja edistää monenlaisuuden kunnioittamista; rohkaista luonnon, kotiseudun, perinteiden ja elinympäristön kunnioittamiseen; edistää kestävää kehitystä, kasvattaa isänmaallisuuteen, kansainvälisyyteen ja moniarvoisuuden kohtaamiseen; ohjata kristillisten elämänarvojen sisäistämiseen.

Sisältö: Tavoitteet toteutuvat opistovuoden aikana opistotunneilla ja erilaisissa teemapäivissä, joiden aiheena ovat mm. orientaatio opintoihin, erilaisuuden hyväksyminen, itsetunto, taide, ympäristö, koti, ystävyys, mieheksi ja naiseksi kasvaminen, ihmisen elämänkaari, liikuntapäivä (olympialaiset), hyvät tavat, raittius, jatkorippikoulu, pyhäinpäivä, musiikki, puolustusvoimat, musiikki, Thanksgiving-päivä (kiitospäivä), itsenäisyys, joululahjapaja, turvallisuus, SRK:n päivä, henkinen ja fyysinen hyvinvointi, opistopäivät, patikkaretket luonnossa, opintomatkat Suomessa ja Virossa sekä arviointi.

Matematiikka, peruskoulun korotus: 2,0 ov

Tavoite: Kerrata, koota ja syventää peruskoulun tavoitteiden mukaisia tietoja ja laskuvalmiuksia sekä innostaa ja kannustaa matematiikan jatko-opintoihin ja antaa valmiuksia matematiikan käyttöön jokapäiväisessä elämässä.

Sisältö: Matemaattinen ajattelu, luvut ja laskutoimitukset, algebra, funktiot ja geometria.

Opinto-ohjaus: 1,0 ov

Tavoite: Edistää linjakohtaista yhteistoimintaa ja kehittää opiskelutekniikoita ja henkilökohtaista oppimaan oppimista linjatuntien teemoilla. Ohjata opiskelijaa ammatinvalinnassa ja jatko-opintoihin hakeutumisessa.

Sisältö: Linjatuntien aiheina on opiskelujen ja yhteistoiminnan ohjaaminen. Linjaohjaaja käy henkilökohtaiset ohjauskeskustelut opiskelijoden kanssa. Lisäksi opiskelijat saavat halutessaan opinto-ohjaajalta yksilö- tai pienryhmäohjausta erityisesti ammatinvalintaan ja jatko-opintoihin hakeutumiseen liittyen. Opo pitää myös ohjaustunteja ja osallistuu teemapäiviin.

Oppilaskuntatoiminta 1-3 ov

Tavoite: Opiston oppilaskunta muodostaa pienoisyhteiskunnan, jonka puitteissa saadaan valmiuksia ja kokemuksia yhteisössä ja yhteiskunnassa toimimisesta sekä lisätään yhteiskunnallista tietämystä, aktiivista kansalaisuutta ja osallisuutta.

Sisältö: Opistoneuvoston alaisia lautakuntia on 14. Ne muodostetaan suuntautuneisuuden ja kiinnostuksen perusteella, minkä kartoittamiseksi opiskelijoille toteutetaan lukuvuoden aluksi kysely. Opiston opiskelijat ja useat työntekijät toimivat jonkun lautakunnan jäseninä. Lautakunnat kokoontuvat säännöllisesti. Opiskelijoille ja työntekijöille annetaan kokoustekniikan koulutusta opistovuoden alussa. Lautakunnat toimivat vuorollaan teemaviikonvaihteiden vastuuryhminä päivystävien opettajien ohjaamina ja osallistuvat varojen keräämiseen kevään opintomatkan hyväksi. Lautakunnat valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan, joka toimii opistoneuvoston jäsenenä. Opistoneuvosto on opiskelijoiden ja henkilöstön yhteistyöelin. Neuvostossa ideoidaan opiston yhteisiä tapahtumia ja vapaa-ajan toimintaa oppilaiden omien ajatusten pohjalta. Oppilaiden ideat käsitellään opistoneuvostossa ja viedään tarvittaessa eteenpäin kasvatustiimiin. Opistoneuvoston puheenjohtajana toimii presidentti, joka valitaan vaaleilla.

Uskonto: 2,0 ov Mahdollisuus korottaa peruskoulun arvosanaa

Raamattutieto ja kristillinen usko: 0,5 ov

Tavoite: Opiskelija tietää kristillisen uskon keskeiset opit. Opiskelija sisäistää apostolisen uskontunnustuksen sisällön. Opiskelija tutustuu Raamattuun ja sen opetuksiin ja pohtii Raamatun kertomusten sanomaa peilaten sitä omaan elämäänsä. Opiskelija innostuu Raamatun lukemisesta.  

Sisältö: Opiskelija osallistuu aamuhartauksiin ja jumalanpalveluksiin, joissa luetaan ja käydään läpi Raamatun tekstejä kirkkovuoden mukaan. Opiskelija osallistuu raamattutiedon tenttiin ja tekee ryhmissä alustuksen kristillisen opin teemoista. Oppitunneilla keskustellaan alustusten pohjalta.  

Ihmisen elämä ja etiikka, lukion kurssi 3: 1,0 ov

Tavoite: Opiskelija hallitsee eettisen kysymyksenasettelun ja ymmärtää elämänkysymysten ja eettisen pohdinnan merkityksen, saa käsitteellisiä välineitä eettisten kysymysten tarkasteluun, ymmärtää tekevänsä päivittäin moraalisia valintoja ja tietää olevansa vastuussa ratkaisuistaan, saa perustiedot ihmisen elämänkysymyksistä ja ajankohtaisista etiikan aiheista ja osaa kytkeä ne uskonnon kannalta keskeisiin kysymyksenasetteluihin, ymmärtää Raamatun yhteyden elämänkysymyksiin ja etiikkaan, ymmärtää kristinuskon ja etiikan yhteyden, erityisesti luterilaisen etiikan keskeisen sisällön ja kirkkojen eettisten kannanottojen taustalla olevia teologisia perusteita.

Sisältö: Ihmisen tärkeät elämänkysymykset: elämän tarkoitus, kärsimys, kuolema, kristillinen käsitys Jumalasta, ihmisestä, luonnosta ja pelastumisesta, hyvän ja pahan käsitteet, kristillinen etiikka ja etiikan teoriat, yksilöeettisiä kysymyksiä, yhteiskuntaeettisiä kysymyksiä, nuorten elämänkysymykset, ihmissuhteet ja niiden hoitaminen elämänkaaren eri vaiheissa. Opiskelijat osallistuvat tentteihin, kirjoittavat oppimistehtävän ja toteuttavat ryhmissä alustuksen. Kurssilla painotetaan ryhmissä ja yhdessä keskusteluja.

Martti Luther ja uskonpuhdistus, Lars Levi Laestadius ja lestadiolainen herätysliike:0,5 ov

Tavoite: Opiskelija tuntee Martti Lutherin uskonpuhdistajana sekä reformaation vaikutukset. Opiskelija tuntee Lars Levi Laestadiuksen ja Juhani Raattamaan toiminnan ja vaikutuksen sekä lestadiolaisen herätysliikkeen historiaa ja toimintaa.

Sisältö: Martti Lutherin elämä ja toiminta, reformaatio ja sen vaikutukset, Lars Levi Laestadiuksen elämä ja toiminta, lestadiolaisen herätysliikkeen historia ja toiminta, lestadiolaisuuden hajaannukset ja niiden korostukset.

Äidinkieli: 2,0 ov

Kielitieto ja kirjallisuus 1,0 ov:

Tavoite: Oppia perustietoa äidinkielestä, sen rakenteesta, vaihteluista ja muuttumisesta. Vahvistaa vuorovaikutuksessa ja opiskelussa tarvittavaa kielitietoa ja kielenkäytön rajoja. Oppia käyttämään kielenhuolto-oppaita ja saada valmiuksia vieraiden kielten oppimiseen. Saada vinkkejä  selkeään kirjoittamiseen ja oppia erittelemään lukemaansa kirjallisuutta.

Sisältö: Kielenhuoltoa, kirjoittamista ja kirjallisuuden perusasioita. Luetaan yksi romaani, josta tehdään kirja-analyysi.

Puheviestintä: 1,0 ov

Tavoite: Oppia hyväksymään esiintymispelko ja selviytyä puhetilanteista yhä paremmin. Kehittää vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja ja tiedostaa näiden taitojen merkitys. Oppia havainnollistamaan puhettaan. Rohkaistua tuomaan esille ja perustelemaan näkemyksiään sekä kommentoimaan rakentavasti muiden mielipiteitä. Osata antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta. Osallistua aktiivisesti ilmaisuharjoituksiin.

Sisältö: Erilaisten puhetilanteiden teoriaa ja toteutusta. Kaikki harjoitukset videoidaan. Kurssilla käydään monipuolisesti viestinnän perusasioita, mm.10 minuutin esitys valitusta aiheesta, väittely, ryhmäkeskustelu, myyntiesitys, minuutin puheita, muita ilmaisutaidon harjoituksia.

SUUNTAUTUMISOPINNOT

Avoimen yliopiston opinnot: 15 ov (25 op)

Avoimen yliopiston opinnot järjestetään kunkin yliopiston omien tavoitteiden ja vaatimusten mukaan: Kasvatustieteen perusopinnot 15 ov (25 op), Erityispedagogiikan perusopinnot 15 ov (25 op),

Yleisen teologian perusopinnot 15 ov (25 op).

Englannin keskustelu: 0,5 ov

Tavoite: Rohkaistua käyttämään englannin kieltä ja oppia ymmärtämään sitä paremmin, sekä innostua englannin kielestä ja opiskelusta opiskelijoita kiinnostavien aihepiirien kautta.

Sisältö: Harjoitellaan kieltä keskustellen, pelaten, laulaen ja harjoitellen käytännön tilanteissa.

Erätaito: 9,0 ov

Tavoite: Oppia tuntemaan itseä ja lisäämään omaa fyysistä ja psyykkistä kestävyyttä. Oppia yhteistyötaitoja ja yhdessä tekemistä vaihtelevissa olosuhteissa. Oppia kunnioittamaan ja suojelemaan luontoa ja samalla käyttämään sen monipuolisia mahdollisuuksia harrastuksiin ja virkistymiseen .

Sisältö: Muonitus, leiriytyminen ja retkeilyvarusteet. Selviytymiskurssi, kanoottivaellus ja koskenlaskuretki, lyhyempiä retkiä, joilla harjoitellaan majoitttumista ja ruuanlaittoa. Suunnistuskoulutus, suunnistuskilpailu ja yösuunnistusharjoitus. Kulkureitin valinta ja vesistön ylitys erilaisia menetelmiä käyttäen. Metsästysretki syksyllä.  Metsähallituksen luontopalveluihin tutustuminen. Opiston  retkeilypolun kunnossapitoa ja kehittämistä. Kevättalvella viikon retkikuntavaellus tunturilapissa. Ihmisen fysiologian kannalta tärkeät seikat vaihtelevissa ja vaativissa olosuhteissa toimittaessa. Pitkäkestoisen  fyysisen rasituksen ravinto-opin perusteet. Ensiapu eräolosuhteissa.

Kotitalous: 1,0 ov

Tavoite: Ohjata opiskelijoita suunnittelemaan ja toteuttamaan ruoanvalmistusta luonnon olosuhteissa ja huomioimaan fyysisen rasituksen vaikutus energiantarpeeseen.

Sisältö: Perusruuanvalmistus ja -leivonta, ruuanvalmistus ulkona, energiantarve, vaellusruokien suunnittelu.

Luonto- ja ympäristötieto: 2,0 ov

Tavoite: Tutustua luontoon ja luonnonilmiöihin kirjallisuuden ja havainnoinnin avulla. Kehittää ympäristötietouden sekä kasvien ja eläinten lajintuntemusta. Saada kokonaiskuva ihmisen roolista luonnon kuormittajana ja suojelijana.

Sisältö:Lajien tunnistaminen; Suomen linnut ja nisäkkäät ja 100 yleisintä kasvilajia. Sääilmiöt ja sään ennustaminen. Ympäristönsuojelun perusteet, perehtyminen mm. ilmaston lämpenemisen syihin ja seurauksiin. Biodiversiteetin säilyminen globaalina haasteena. Kestävään kehitykseen perustuva kulutus, yksittäiset kulutuspäätökset ja niiden vaikutus ympäristön saastumiseen. Luonnon virkistyskäytön monet mahdollisuudet. Metsäluonnon hoitaminen siinä käytettäviin työkaluihin ja koneisiin perehtyen.

Seminaari: 1,0 ov

Tavoite: Antaa valmiuksia opinnäytetyön suunnitteluun ja toteuttamiseen, kirjallisten lähteiden hankintaan, soveltaa teoria- ja käytännön tietoja opinnäytetyössä. Oppia hakemaan ja vastaanottamaan ohjausta, harjaantua opinnäytetyön esittämiseen, opponenttina toimimiseen ja arvioimiseen sekä suullisesti että kirjallisesti.

Sisältö:  Projektityön ohjaukseen osallistuminen ja kirjallisen projektityön esittäminen ja vuorollaan opponenttina toimiminen. Projektityön ohjaukseen osallistuminen.

Projektityö: 1,0 - 4,0 ov

Tavoite: Antaa valmiuksia laajahkon, linjan erikoistumisaineisiin tai opiskelijan omaan harrastuneisuuteen perustuvan, opinnäytetyön tekemiseen.

Sisältö: Kirjallinen raportti projektityöstä, opinnäytetyön ohjaus.

Puukontekokurssi: 1,5 ov

Tavoite: Kurssin aikana opiskelija oppii käsityökalun valmistamisen ja siihen käytettävien materiaalien ominaisuuksia.

Sisältö: Kurssilla opiskelija valmistaa puukon ja siihen sopivan tupen.

Työelämään tutustuminen: 1,0 ov

Tavoite: TET- jakson tavoitteena on lisätä opiskelijan työelämän tuntemusta ja arvostusta. TET-jaksolla nuoret tutustuvat erilaisiin työtehtäviin, ammatteihin, työympäristöihin sekä työelämän pelisääntöihin. Työelämäkokemukset voivat myös syventää opiskelijan itsetuntemusta ja tukea näin ammatinvalintaa ja jatko-opintoihin hakeutumista.

Sisältö: Työelämään tutustuminen omien kokemusten ja havaintojen kautta. TET-raportin kirjoittaminen. TET-jakson kesto on 5 (palkatonta) työpäivää. Opiskelija hankkii TET-paikan itse.

Tekninen työ: 1,5 ov

Tavoite: Oppia käyttämään soveltaen mm. puu- ja metallitöihin liittyviä perustaitoja. Oppia  perusmenetelmiä, koneidenkäyttöä, materiaalituntemusta ja pinnankäsittelytekniikoita. Saada ammatillisia peruskokemuksia puu ja metallialalta ja valmiuksia päättää jatko-opintojen suunta.

Sisältö: Huolletaan ja valmistetaan retkeilyyn liittyviä varusteita (ahkio, teltta, sukset, retkikeitin, kamina, kanootti, kuksa) Materiaalituntemus, työstökoneiden monipuolinen käyttö, suunnittelu, monipuolisten liitos- sekä pinnankäsittelymenetelmien opettelu, turvallinen työskentely.

VALINNAISET OPINNOT

(ks. kohta valinnaiset)

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN LINJA (STL)

Sosiaali- ja terveysalan linjan tavoitteena on antaa yleissivistävää koulutusta sekä valmiuksia sosiaali- ja terveysalalle. Linjalla on mahdollisuus suorittaa perhepäivähoitajan teoriaopintoja sekä ensiavun perus- ja jatkokurssit. 

YLEISSIVISTÄVÄT OPINNOT

Elämäntaito: 11,0 ov

Tavoite: Laajentaa yleissivistystä ja yhteiskunnallista tietämystä; rohkaista elinikäiseen ja omaehtoiseen oppimiseen; tukea itsetuntoa, persoonallista kasvua ja sosiaalistumista; syventää elämänhallinnan ja käden taitoja; edistää jatko-opintoja ja ammatinvalintaa; kouluttaa omatoimisuuteen, työn tekemiseen ja yrittäjyyteen; rohkaista aktiiviseen kansalaisuuteen, ohjata kodin ja perheen arvostamiseen, ohjata vammaisuuden hyväksymiseen ja edistää monenlaisuuden kunnioittamista; rohkaista luonnon, kotiseudun, perinteiden ja elinympäristön kunnioittamiseen; edistää kestävää kehitystä, kasvattaa isänmaallisuuteen, kansainvälisyyteen ja moniarvoisuuden kohtaamiseen; ohjata kristillisten elämänarvojen sisäistämiseen.

Sisältö: Tavoitteet toteutuvat opistovuoden aikana opistotunneilla ja erilaisissa teemapäivissä, joiden aiheena ovat mm. orientaatio opintoihin, erilaisuuden hyväksyminen, itsetunto, taide, ympäristö, koti, ystävyys, mieheksi ja naiseksi kasvaminen, ihmisen elämänkaari, liikuntapäivä (olympialaiset), hyvät tavat, raittius, jatkorippikoulu, pyhäinpäivä, musiikki, puolustusvoimat, musiikki, Thanksgiving-päivä (kiitospäivä), itsenäisyys, joululahjapaja, turvallisuus, SRK:n päivä, henkinen ja fyysinen hyvinvointi, opistopäivät, patikkaretket luonnossa, opintomatkat Suomessa ja Virossa sekä arviointi.

Englanti: 1,0 ov

Tavoite: Opiskelija tutustuu sosiaali- ja terveysalan sanastoon ja oppii käyttämään sitä  erilaisissa käytännön tilanteissa , sekä vahvistaa aiemmin opittua kielioppia.

Sisältö: Käsitellään sosiaali- ja  terveysalaan liittyvä tekstejä ja harjoitellaan puhumista erilaisissa tilanteissa.

Matematiikka, peruskoulun korotus: 2,0 ov

Tavoite: Kerrata, koota ja syventää peruskoulun tavoitteiden mukaisia tietoja ja laskuvalmiuksia sekä innostaa ja kannustaa matematiikan jatko-opintoihin. Antaa valmiuksia matematiikan käyttöön jokapäiväisessä elämässä sekä edistää lääkelaskennassa tarvittavia matemaattisia valmiuksia..

Sisältö: Matemaattinen ajattelu, luvut ja laskutoimitukset, algebra, funktiot ja geometria sekä lääkelaskenta. 

Opinto-ohjaus: 1,0 ov

Tavoite: Edistää linjakohtaista yhteistoimintaa ja kehittää opiskelutekniikoita ja henkilökohtaista oppimaan oppimista linjatuntien teemoilla. Ohjata opiskelijaa ammatinvalinnassa ja jatko-opintoihin hakeutumisessa.

Sisältö: Linjatuntien aiheina on opiskelujen ja yhteistoiminnan ohjaaminen. Linjaohjaaja käy henkilökohtaiset ohjauskeskustelut opiskelijoden kanssa. Lisäksi opiskelijat saavat halutessaan opinto-ohjaajalta yksilö- tai pienryhmäohjausta erityisesti ammatinvalintaan ja jatko-opintoihin hakeutumiseen liittyen. Opo pitää myös ohjaustunteja ja osallistuu teemapäiviin.

Oppilaskuntatoiminta 1-3 ov

Tavoite: Opiston oppilaskunta muodostaa pienoisyhteiskunnan, jonka puitteissa saadaan valmiuksia ja kokemuksia yhteisössä ja yhteiskunnassa toimimisesta sekä lisätään yhteiskunnallista tietämystä, aktiivista kansalaisuutta ja osallisuutta.

Sisältö: Opistoneuvoston alaisia lautakuntia on 14. Ne muodostetaan suuntautuneisuuden ja kiinnostuksen perusteella, minkä kartoittamiseksi opiskelijoille toteutetaan lukuvuoden aluksi kysely. Opiston opiskelijat ja useat työntekijät toimivat jonkun lautakunnan jäseninä. Lautakunnat kokoontuvat säännöllisesti. Opiskelijoille ja työntekijöille annetaan kokoustekniikan koulutusta opistovuoden alussa. Lautakunnat toimivat vuorollaan teemaviikonvaihteiden vastuuryhminä päivystävien opettajien ohjaamina ja osallistuvat varojen keräämiseen kevään opintomatkan hyväksi. Lautakunnat valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan, joka toimii opistoneuvoston jäsenenä. Opistoneuvosto on opiskelijoiden ja henkilöstön yhteistyöelin. Neuvostossa ideoidaan opiston yhteisiä tapahtumia ja vapaa-ajan toimintaa oppilaiden omien ajatusten pohjalta. Oppilaiden ideat käsitellään opistoneuvostossa ja viedään tarvittaessa eteenpäin kasvatustiimiin. Opistoneuvoston puheenjohtajana toimii presidentti, joka valitaan vaaleilla.

Uskonto: 2,0 ov Mahdollisuus korottaa peruskoulun arvosanaa

Raamattutieto ja kristillinen usko: 0,5 ov

Tavoite: Opiskelija tietää kristillisen uskon keskeiset opit. Opiskelija sisäistää apostolisen uskontunnustuksen sisällön. Opiskelija tutustuu Raamattuun ja sen opetuksiin ja pohtii Raamatun kertomusten sanomaa peilaten sitä omaan elämäänsä. Opiskelija innostuu Raamatun lukemisesta.  

Sisältö: Opiskelija osallistuu aamuhartauksiin ja jumalanpalveluksiin, joissa luetaan ja käydään läpi Raamatun tekstejä kirkkovuoden mukaan. Opiskelija osallistuu raamattutiedon tenttiin ja tekee ryhmissä alustuksen kristillisen opin teemoista. Oppitunneilla keskustellaan alustusten pohjalta.  

Ihmisen elämä ja etiikka, lukion kurssi 3: 1,0 ov

Tavoite: Opiskelija hallitsee eettisen kysymyksenasettelun ja ymmärtää elämänkysymysten ja eettisen pohdinnan merkityksen, saa käsitteellisiä välineitä eettisten kysymysten tarkasteluun, ymmärtää tekevänsä päivittäin moraalisia valintoja ja tietää olevansa vastuussa ratkaisuistaan, saa perustiedot ihmisen elämänkysymyksistä ja ajankohtaisista etiikan aiheista ja osaa kytkeä ne uskonnon kannalta keskeisiin kysymyksenasetteluihin, ymmärtää Raamatun yhteyden elämänkysymyksiin ja etiikkaan, ymmärtää kristinuskon ja etiikan yhteyden, erityisesti luterilaisen etiikan keskeisen sisällön ja kirkkojen eettisten kannanottojen taustalla olevia teologisia perusteita.

Sisältö: Ihmisen tärkeät elämänkysymykset: elämän tarkoitus, kärsimys, kuolema, kristillinen käsitys Jumalasta, ihmisestä, luonnosta ja pelastumisesta, hyvän ja pahan käsitteet, kristillinen etiikka ja etiikan teoriat, yksilöeettisiä kysymyksiä, yhteiskuntaeettisiä kysymyksiä, nuorten elämänkysymykset, ihmissuhteet ja niiden hoitaminen elämänkaaren eri vaiheissa. Opiskelijat osallistuvat tentteihin, kirjoittavat oppimistehtävän ja toteuttavat ryhmissä alustuksen. Kurssilla painotetaan ryhmissä ja yhdessä keskusteluja.

Martti Luther ja uskonpuhdistus, Lars Levi Laestadius ja lestadiolainen herätysliike:0,5 ov

Tavoite: Opiskelija tuntee Martti Lutherin uskonpuhdistajana sekä reformaation vaikutukset. Opiskelija tuntee Lars Levi Laestadiuksen ja Juhani Raattamaan toiminnan ja vaikutuksen sekä lestadiolaisen herätysliikkeen historiaa ja toimintaa.

Sisältö: Martti Lutherin elämä ja toiminta, reformaatio ja sen vaikutukset, Lars Levi Laestadiuksen elämä ja toiminta, lestadiolaisen herätysliikkeen historia ja toiminta, lestadiolaisuuden hajaannukset ja niiden korostukset.

Puheviestintä: 2,0 ov

Tavoite: Oppia hyväksymään esiintymispelko ja selviytyä puhetilanteista yhä paremmin. Kehittää vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja ja tiedostaa näiden taitojen merkitys. Oppia havainnollistamaan puhettaan. Rohkaistua tuomaan esille ja perustelemaan näkemyksiään sekä kommentoimaan rakentavasti muiden mielipiteitä. Osata antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta. Osallistua aktiivisesti ilmaisuharjoituksiin.

Sisältö: Erilaisten puhetilanteiden teoriaa ja toteutusta. Kaikki harjoitukset videoidaan. Kurssilla käydään monipuolisesti viestinnän perusasioita, mm.15 minuutin esitys valitusta aiheesta, väittely, ryhmäkeskustelu, myyntiesitys, minuutin puheita, muita ilmaisutaidon harjoituksia.

SUUNTAUTUMISOPINNOT

Yleistavoitteet: Sosiaali- ja terveysalan linjan tavoitteena on oppia toimimaan vuorovaikutuksessa erilaisten ja eri-ikäisten ihmisten kanssa; harjaantua empaattisissa vuorovaikutustaidoissa; saada valmiuksia toimivaan kokonaispersoonallisuuteen ja joustavaan osaamiseen; harjaantua oma-aloitteisuuteen, itsensä tuntemiseen ja kehittämiseen luovasti; sisäistää myönteinen asenne kehityksensä ja kykyjensä mukaiseen oppimiseen; harjaantua suulliseen ja kirjalliseen esittämiseen ja itsearviointiin; harjaantua itsensä ilmaisemiseen tilanteen mukaan ja asiallisesti myös vieraalla kielellä; käyttää ohjausta oppimisen, kasvun ja kehityksen tukena; harjaantua henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimiseen ja projektityöhön.

Ensiavun perus- ja jatkokurssi (EA 1 ja 2): 1,0 ov

Tavoite: Hallita Suomen Punaisen Ristin ensiavun perus- ja jatkokurssien (EA 1 ja 2) tiedot ja taidot; osata antaa ensiapua.

Sisältö: Suoritetaan ensiavun perus- ja jatkokurssit (EA 1 ja 2).

Kotitalous: 1,0 ov

Tavoite: Ohjata opiskelijoita kotitalouden tehtävissä itsenäiseen työskentelyyn taloudellisten ja terveellisten periaatteiden mukaan; ohjata hankkimaan uutta tietoa; soveltaa tietoja ja taitoja omien ja lähimmäisten tarpeiden mukaan; perehtyä erityisruokavalioihin ja eri-ikäisten ravitsemukseen.

Sisältö: Terveellinen ravitsemus, perusruuanvalmistus ja –leivonta, erityisruokavaliot, eri-ikäisten ravitsemus, kotitalouskoneiden ja kodin laitteiden käyttö, keittiöhygienia ja keittiön jätehuolto.

Lastenhoito ja huolenpito: 3,0 ov

Tavoite: Tietää hoidon ja huolenpidon periaatteet, lähtökohdat, tavoitteet ja menetelmät; kunnioittaa perheen ja lapsen arvomaailmaa, elämänkatsomusta ja elämänhistoriaa; tunnistaa normaalit fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset toiminnot; saada valmiuksia ja tuntea keinoja myös erityistä hoitoa ja huolenpitoa vaativien lasten kokonaisvaltaisten yksilöllisten perustarpeiden tyydyttämiseen; ohjata ja tukea lapsen kasvua ja kehitystä päivähoidon tavoitteiden suunnassa; sisäistää ammatillisen vastuun ja luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen osana lapsen hoitoa ja huolenpitoa; tuntea lasten yleisimmät sairaudet ja tapaturmat; osata antaa ensiapua; soveltaa teoriassa opittua käytäntöön; syventää oppimista oppimistyökirjassa ja projektityössä. Tutustua lastenlaulukirjallisuuteen, loruihin ja laululeikkeihin

Rohkaistua kehittämään ja käyttämään omia taitoja musiikissa, saada iloa ja virkistystä, oppia soveltamaan opittua esim. päiväkerhon ohjauksessa. Tavoitteena omaksua kokonaisnäkemys lapsien ohjaamisesta, ymmärtää luovan toiminnan merkitys lapsen kehityksen ja kasvun tukena

Sisältö:

Seminaari: 1,0 ov

Tavoite: Antaa valmiuksia kirjallisten lähteiden hankintaan, opinnäytetyön suunnitteluun ja toteuttamiseen, soveltaa teoria- ja käytännön tietoja opinnäytetyössä; oppia hakemaan ja vastaanottamaan ohjausta; harjaantua opinnäytetyön esittämiseen, opponenttina toimimiseen ja arvioimiseen sekä suullisesti että kirjallisesti; syventää oppimista lapsityössä tai vammaistyössä tai vanhustyössä.

Sisältö:  Projektityön ohjaukseen osallistuminen ja projektityön tekeminen omaan alaan liittyen sekä työn esittäminen ja vuorollaan opponenttina toimiminen.

Projektityö: 1,0 - 3,0 ov

Tavoite: Antaa valmiuksia kirjallisten lähteiden hankintaan, opinnäytetyön suunnitteluun ja toteuttamiseen, soveltaa teoria- ja käytännön tietoja opinnäytetyössä; oppia hakemaan ja vastaanottamaan ohjausta; harjaantua opinnäytetyön esittämiseen, opponenttina toimimiseen ja arvioimiseen sekä suullisesti että kirjallisesti; syventää oppimista lapsityössä tai vammaistyössä tai vanhustyössä.

Sisältö:  Projektityön ohjaukseen osallistuminen ja projektityön tekeminen omaan alaan liittyen sekä työn esittäminen ja vuorollaan opponenttina toimiminen.

Terveystieto, TE2 : 2,0 ov

Tavoite: Tarjota monipuolista, tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa terveystietoa, joka auttaa tarkastelemaan terveyteen liittyviä ilmiöitä kriittisesti ja nuoren oma kokemusmaailma huomioon ottaen. terveystiedossa käsitellään lukion terveystiedon syventävän kurssin Nuoret, terveys ja arkielämä opetussuunnitelmassa suunnitellut sisällöt.

Sisältö: Terveyteen liittyvät arvot ja aikuistuminen, ravinto, liikunta ja terveys, seksuaaliterveys nuoruudesta aikuisuuteen, mielenterveys ja hyvinvointi, päihteet ja riippuvuudet nykymaailmassa.

Työssä oppimisen jakso: 1,0 ov

Tavoite: Saada valmiuksia teoriassa ja käytännössä lapsi-, vammais- ja vanhustyöhön; tutustua lasten hoitoon ja huolenpitoon perheessä ja/tai päiväkodilla; tutustua vanhusten ja vammaisten päivähoitoon ja huolenpitoon kotiavustajan työssä ja/tai laitoksessa; ohjata ja tukea lasta, vanhusta ja vammaista päivittäisissä toiminnoissa; tuntea hoidon ja huolenpidon yhteistyömuotoja; osallistua mahdollisuuksien mukaan lapsen, vanhuksen ja vammaisen toimintojen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin; selkeyttää ammatinvalintaa.

Sisältö: Viikon mittaisella työssäoppimisjaksolla tutustua ja osallistua sosiaali- ja terveysalan työhön lasten, vammaisten tai vanhusten parissa. Jaksolta saatuja kokemuksia ja havaintoja käsitellään myös reflektointitehtävien avulla. 

Vammaisten hoito ja huolenpito: 2,0 ov

Tavoite: Tuntea vammaistyön historiaa sekä vammaispalvelujen rakennetta; saada teoriatietoa ja käytännön valmiuksia vammaisten hoitoon, ohjaukseen ja tukemiseen kunnioittaen vammaisen arvomaailmaa, elämänkatsomusta ja elämänhistoriaa; saada valmiuksia toimia erilaisten ja eri-ikäisten vammaisten kanssa kokonaiskuntoutuksen periaatteiden mukaisesti; tukea ja ohjata selviytymistä arkielämän toiminnoissa ja sosiaalisten suhteiden rakentamisessa; soveltaa tietoja ja taitoja vammaisten hoitoon, ohjaukseen ja tukemiseen,

Sisältö: Kehitysvammaisuus, kuntoutus, asuminen, päivätoiminta ja työ, palvelusuunnitelma, yleisimmät kehitysvammat. Opiskelijat kirjoittavat oppimispäiväkirjaa kurssin aikana ja harjoittelevat kehitysvammaisten avustamista opiston erityislinjalla ja Rantaniemen asumispalveluyksikössä sekä pitävät ystäväkerhoa kehitysvammaisille opiskelijoille.

Vanhusten hoito ja huolenpito: 2,0 ov

Tavoite: Tietää vanhustyön ja hoidon ja huolenpidon periaatteet, lähtökohdat, tavoitteet ja menetelmät; tuntea normaali vanheneminen; kunnioittaa vanhuksen arvomaailmaa, elämänkatsomusta ja elämänhistoriaa; saada valmiuksia vanhuksen yksilöllisten kokonaisvaltaisten perustarpeiden tyydyttämiseen sekä toimintakyvyn ohjaamiseen ja tukemiseen päivittäisissä toiminnoissa, tuntea vanhusten yleisimmät sairaudet ja tapaturmat; sisäistää ammatillinen vastuu ja luottamuksellinen vuorovaikutus osana vanhuksen hoitoa ja huolenpitoa.

Sisältö:

VALINNAISET OPINNOT

(ks. kohta valinnaiset)

YRITTÄJYYSLINJA (YL)

Yrittäjyyslinjan opintojen tavoitteena on edistää vastuullisuutta, yrittäjämäistä työotetta sekä valmiuksia sisäiseen ja ulkoiseen yrittäjyyteen. Opinnoissa vahvistetaan yrittäjyysvalmiuksia, joihin kuuluvat muun muassa luovuus, innovatiivisuus, sosiaaliset taidot, vuorovaikutustaidot, yrittäjyyteen kasvaminen, talouden hallinta, kestävä kehitys, vastuun ottaminen, itsetunto ja rohkeus, elämänhallinta ja pelkojen voittaminen. Yrittäjyyslinjan perusperiaatteena on tekemällä oppiminen.

YLEISSIVISTÄVÄT OPINNOT

Elämäntaito: 11,0 ov

Tavoite: Laajentaa yleissivistystä ja yhteiskunnallista tietämystä; rohkaista elinikäiseen ja omaehtoiseen oppimiseen; tukea itsetuntoa, persoonallista kasvua ja sosiaalistumista; syventää elämänhallinnan ja käden taitoja; edistää jatko-opintoja ja ammatinvalintaa; kouluttaa omatoimisuuteen, työn tekemiseen ja yrittäjyyteen; rohkaista aktiiviseen kansalaisuuteen, ohjata kodin ja perheen arvostamiseen, ohjata vammaisuuden hyväksymiseen ja edistää monenlaisuuden kunnioittamista; rohkaista luonnon, kotiseudun, perinteiden ja elinympäristön kunnioittamiseen; edistää kestävää kehitystä, kasvattaa isänmaallisuuteen, kansainvälisyyteen ja moniarvoisuuden kohtaamiseen; ohjata kristillisten elämänarvojen sisäistämiseen.

Sisältö: Tavoitteet toteutuvat opistovuoden aikana opistotunneilla ja erilaisissa teemapäivissä, joiden aiheena ovat mm. orientaatio opintoihin, erilaisuuden hyväksyminen, itsetunto, taide, ympäristö, koti, ystävyys, mieheksi ja naiseksi kasvaminen, ihmisen elämänkaari, liikuntapäivä (olympialaiset), hyvät tavat, raittius, jatkorippikoulu, pyhäinpäivä, musiikki, puolustusvoimat, musiikki, Thanksgiving-päivä (kiitospäivä), itsenäisyys, joululahjapaja, turvallisuus, SRK:n päivä, henkinen ja fyysinen hyvinvointi, opistopäivät, patikkaretket luonnossa, opintomatkat Suomessa ja Virossa sekä arviointi.

Opinto-ohjaus: 1,0 ov

Tavoite: Edistää linjakohtaista yhteistoimintaa ja kehittää opiskelutekniikoita ja henkilökohtaista oppimaan oppimista linjatuntien teemoilla. Ohjata opiskelijaa ammatinvalinnassa ja jatko-opintoihin hakeutumisessa.

Sisältö: Linjatuntien aiheina on opiskelujen ja yhteistoiminnan ohjaaminen. Linjaohjaaja käy henkilökohtaiset ohjauskeskustelut opiskelijoden kanssa. Lisäksi opiskelijat saavat halutessaan opinto-ohjaajalta yksilö- tai pienryhmäohjausta erityisesti ammatinvalintaan ja jatko-opintoihin hakeutumiseen liittyen. Opo pitää myös ohjaustunteja ja osallistuu teemapäiviin.

Uskonto: 2,0 ov Mahdollisuus korottaa peruskoulun arvosanaa

Raamattutieto ja kristillinen usko: 0,5 ov

Tavoite: Opiskelija tietää kristillisen uskon keskeiset opit. Opiskelija sisäistää apostolisen uskontunnustuksen sisällön. Opiskelija tutustuu Raamattuun ja sen opetuksiin ja pohtii Raamatun kertomusten sanomaa peilaten sitä omaan elämäänsä. Opiskelija innostuu Raamatun lukemisesta.  

Sisältö: Opiskelija osallistuu aamuhartauksiin ja jumalanpalveluksiin, joissa luetaan ja käydään läpi Raamatun tekstejä kirkkovuoden mukaan. Opiskelija osallistuu raamattutiedon tenttiin ja tekee ryhmissä alustuksen kristillisen opin teemoista. Oppitunneilla keskustellaan alustusten pohjalta.  

Ihmisen elämä ja etiikka, lukion kurssi 3: 1,0 ov

Tavoite: Opiskelija hallitsee eettisen kysymyksenasettelun ja ymmärtää elämänkysymysten ja eettisen pohdinnan merkityksen, saa käsitteellisiä välineitä eettisten kysymysten tarkasteluun, ymmärtää tekevänsä päivittäin moraalisia valintoja ja tietää olevansa vastuussa ratkaisuistaan, saa perustiedot ihmisen elämänkysymyksistä ja ajankohtaisista etiikan aiheista ja osaa kytkeä ne uskonnon kannalta keskeisiin kysymyksenasetteluihin, ymmärtää Raamatun yhteyden elämänkysymyksiin ja etiikkaan, ymmärtää kristinuskon ja etiikan yhteyden, erityisesti luterilaisen etiikan keskeisen sisällön ja kirkkojen eettisten kannanottojen taustalla olevia teologisia perusteita.

Sisältö: Ihmisen tärkeät elämänkysymykset: elämän tarkoitus, kärsimys, kuolema, kristillinen käsitys Jumalasta, ihmisestä, luonnosta ja pelastumisesta, hyvän ja pahan käsitteet, kristillinen etiikka ja etiikan teoriat, yksilöeettisiä kysymyksiä, yhteiskuntaeettisiä kysymyksiä, nuorten elämänkysymykset, ihmissuhteet ja niiden hoitaminen elämänkaaren eri vaiheissa. Opiskelijat osallistuvat tentteihin, kirjoittavat oppimistehtävän ja toteuttavat ryhmissä alustuksen. Kurssilla painotetaan ryhmissä ja yhdessä keskusteluja. 

Martti Luther ja uskonpuhdistus, Lars Levi Laestadius ja lestadiolainen herätysliike:0,5 ov

Tavoite: Opiskelija tuntee Martti Lutherin uskonpuhdistajana sekä reformaation vaikutukset. Opiskelija tuntee Lars Levi Laestadiuksen ja Juhani Raattamaan toiminnan ja vaikutuksen sekä lestadiolaisen herätysliikkeen historiaa ja toimintaa.

Sisältö: Martti Lutherin elämä ja toiminta, reformaatio ja sen vaikutukset, Lars Levi Laestadiuksen elämä ja toiminta, lestadiolaisen herätysliikkeen historia ja toiminta, lestadiolaisuuden hajaannukset ja niiden korostukset.

Oppilaskuntatoiminta 1-3 ov

Tavoite: Opiston oppilaskunta muodostaa pienoisyhteiskunnan, jonka puitteissa saadaan valmiuksia ja kokemuksia yhteisössä ja yhteiskunnassa toimimisesta sekä lisätään yhteiskunnallista tietämystä, aktiivista kansalaisuutta ja osallisuutta.

Sisältö: Opistoneuvoston alaisia lautakuntia on 14. Ne muodostetaan suuntautuneisuuden ja kiinnostuksen perusteella, minkä kartoittamiseksi opiskelijoille toteutetaan lukuvuoden aluksi kysely. Opiston opiskelijat ja useat työntekijät toimivat jonkun lautakunnan jäseninä. Lautakunnat kokoontuvat säännöllisesti. Opiskelijoille ja työntekijöille annetaan kokoustekniikan koulutusta opistovuoden alussa. Lautakunnat toimivat vuorollaan teemaviikonvaihteiden vastuuryhminä päivystävien opettajien ohjaamina ja osallistuvat varojen keräämiseen kevään opintomatkan hyväksi. Lautakunnat valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan, joka toimii opistoneuvoston jäsenenä. Opistoneuvosto on opiskelijoiden ja henkilöstön yhteistyöelin. Neuvostossa ideoidaan opiston yhteisiä tapahtumia ja vapaa-ajan toimintaa oppilaiden omien ajatusten pohjalta. Oppilaiden ideat käsitellään opistoneuvostossa ja viedään tarvittaessa eteenpäin kasvatustiimiin. Opistoneuvoston puheenjohtajana toimii presidentti, joka valitaan vaaleilla.

SUUNTAUTUMISOPINNOT

Käytännön yritystoiminta: 5,0 ov

Tavoite: Opiskelija

Sisällöt:

Yrittäjyysvalmiudet: 3,0 ov

Tavoite: Opiskelija

Sisällöt:

Yrityselämään tutustuminen: 3,0 ov

Tavoite: Opiskelija tutustuu käytännössä yrittäjyyteen erilaisten yritysten, yrittäjien ja yritystystarinoiden kautta.

Sisällöt: 

Yrittäjyysmessujen järjestäminen: 1,0 ov

Tavoite: Opiskelija saa kokemuksen projektin läpiviennistä ideoinnista suunnitteluun ja toteutuksen kautta arviointiin. Kehittää ideointi- ja suunnittelukykyä, projektin vaihdeiden valmistelukykyä, toteutuksen hallintaa sekä ryhmätyö- ja esiintymistaitoja.

Sisällöt:

Yrittäjyysmessut on Reisjärvella vuosittain järjestettävä messutapahtuma, joka toteutetaan yhteistyössä Reisjärven yrittäjät ry:n ja lähialueen yritysten ja toimijoiden kanssa. Opiskelijat muodostavat messuorganisaation, jonka vastuulla on messujen käytännön järjestelyt.

Yrittäjän tietotekniikka: 1,0 ov

Tavoite: Opiskelija osaa hyödyntää tietotekniikkaa yrityksen toiminnan ja kehittämisen tukena.

Sisältö:

Talousmatematiikka: 1,0 ov

Tavoite: Opiskelija

Sisältö:

Englanti, Business English: 2,0 ov

Tavoite: Opiskelija saa valmiuksia yrityselämässä tarvittavaan englannin kielen käyttämiseen.

Sisältö:

Viestintä: 2,0 ov

Tavoite: Oppia hyväksymään esiintymispelko ja selviytyä puhetilanteista yhä paremmin. Kehittää vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja ja tiedostaa näiden taitojen merkitys. Oppia havainnollistamaan puhettaan. Rohkaistua tuomaan esille ja perustelemaan näkemyksiään sekä kommentoimaan rakentavasti muiden mielipiteitä. Osata antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta. Osallistua aktiivisesti ilmaisuharjoituksiin.

Sisältö: Erilaisten puhetilanteiden teoriaa ja toteutusta. Kaikki harjoitukset videoidaan. Kurssilla käydään monipuolisesti viestinnän perusasioita, mm.10 minuutin esitys valitusta aiheesta, väittely, ryhmäkeskustelu, myyntiesitys, minuutin puheita, muita ilmaisutaidon harjoituksia.

VALINNAISET OPINNOT

(ks. kohta valinnaiset)

VALINNAISET OPINNOT

Tarjotaan kaikkien linjojen opiskelijoille

Englannin keskustelu ja rakenteet: 1,0 ov

Tavoite: Rohkaistua käyttämään englannin kieltä ja oppia ymmärtämään sitä paremmin.

Sisältö: Harjoitellaan kielen perusrakenteita, puhumisen sujuvuutta ja kielen kuuntelemista, opetellaan eri aihepiirien sanastoa, harjoitellaan käytännön kielitaitoa keskustellen, pelaten, laulaen ja leikkien. 

Englanti, peruskoulun korotus: 2,0 ov

Tavoite: Opiskelija kertaa peruskoulun keskeiset rakenteet ja laajentaa sanavarastoaan, sekä  vahvistaa kielen kaikkia eri osa-alueiden. Mahdollisuus peruskoulun arvosanan korottamiseen.

Sisältö: Tunneilla käsitellään peruskielioppia sekä laajennetaan sanastoa, harjoitellaan kaikkia kielen osa-alueita. Oppikirjan tekstien avulla tutustutaan matkailusanastoon, englantilaiseen ja kulttuuriin vaihto-oppilaiden kokemusten välityksellä.

Kieliopin aiheina perusaikamuodot, ehtolauseet, sanajärjestys, ajan ja paikan prepositiot ja passiivi.

Englanti, lukion kertaus 1.5 ov

Tavoite: Oppilas kertaa, harjoittelee ja vahvistaa lukion kurssien oppimäärään liittyviä tietoja ja taitoja.

Sisältö: Harjoitellaan kirjoittamista, kuuntelemista, tekstin ymmärtämistä ja kielen perusrakenteita, sekä vahvistetaan keskustelutaitoja.

Ensiavun perus- ja jatkokurssi (EA 1 ja 2): 1,0 ov Hallita Suomen Punaisen Ristin ensiavun perus- ja jatkokurssien (EA1 ja 2) tiedot ja taidot; osata antaa ensiapua; suorittaa ensiavun perus- ja jatkokurssit (EA1 ja 2).

Hevostenhoito ja ratsastus: 2,0 ov

Tavoite: Oppia perustietoa hevosen hyvinvoinnista ja hoidosta, oppia ratsastuksen alkeita. Kehittää ratsastustaitoja oman tason mukaan.

Sisältö: Osallistuminen ratsastustunneille ja hevosten hoitamiseen.

Hopea- ja korutyöt 2,0 ov

Tavoite: Saada perusvalmiuksia tehdä pieniä hopeatöitä kuten ketjuja, riipuksia, sormuksia ja hopeavaluja.

Sisältö: Kurssilla valmistetaan hopeatyö tai töitä hopealangasta ja –levystä. Lisäksi kurssilla tehdään hopea- ja pronssivaluja nykyaikaisella ammattitason alipainevalulaitteistolla.

Hygieniaosaaminen 0,5 ov

Tavoite: Hallita hygieniaosaamisen tiedot ja saada hygieniaosaamistodistus eli nk. hygieniapassi.

Sisältö: Mikrobiologian perusteet ja elintarvikkeiden kontaminaatio, ruokamyrkytykset ja hygieeniset työtavat, henkilökohtainen hygienia, puhtaanapito, omavalvonta ja lainsäädäntö.

Juoksukoulu: 2,0-4,0 ov

Tavoite: Oppia juoksu- ja kestävyysharjoittelun perusteita. Hankkia maratonin tai puolimaratonin läpäisemiseen vaadittava juoksukunto.

Sisältö: Juoksuharjoittelun teoria: Perusteet, voimaharjoittelu, venyttely, rasitusvammat, terveys, varusteet, olosuhteet ja harjoitusohjelmat. Käytännön harjoittelu: Viikoittaiset harjoitusohjelman mukaiset juoksulenkit, joista osa ohjatusti. Kurssille osallistumisesta saa ilmaisen osallistumisoikeuden Räisälänmäen maratonille tai puolimaratonille opistovuoden jälkeisenä syksynä.

Jääkiekko: 2,0 ov

Tavoite: Kehittää henkilökohtaisia ja joukkuepelaamisen lajitaitoja. Oppia jääkiekon säännöt ja vastustajaa kunnioittava pelitapa sekä pelaamaan niiden mukaisesti.

Sisältö: Jääkiekon pelaaminen jäähallissa varusteet päällä ml. maalivahdit. Luistelua, kiekonkäsittelyä ja joukkuepelaamista kehittävät lyhyet harjoitteet. Rajuja kontakteja ei sallita (herrasmiessäännöt).

Kamarikuoro: 2,0 ov

Tavoite: Syventää kuorolaulun tekniikkaa ja kuoroilmaisua, harjoitella vaativampaa kuorokirjallisuutta. Edellyttää osallistumista isoon kuoroon.

Sisältö: Kurssilla perehdytään äänenmuodostukseen ja harjoitellaan sitä. Kamarikuoro laulaa neljä- ja viisiäänisiä lauluja musiikin eri aikakausilta. Kamarikuoro esiintyy runsaasti erilaisissa tilaisuuksissa. Kuoro tekee myös yhteistyötä opiston soitinryhmän kanssa. Kamarikuorolaiset toimivat aktiivisesti kuorojen yhteisprojekteissa.

Kiinteistönhoidon harjoittelu 1,5 - 3,0 ov

Tavoite: Tutustua ja osallistua kiinteistönhoidon monipuolisiin kunnostus- ja huoltotehtäviin.

Sisältö: Kiinteistönhoitajan valvomien monipuolisten korjaus- ja huoltotehtävien tekeminen (mm. maalaus-, rakentamis-, traktori-, lvi-, turvallisuusalan työt).

Kirjansidonta 1 ov

Tavoite: Sidotaan kirja koptisidoksella ja perinteisellä sidoksella.

Sisältö: Kurssilla saadaan tietoa erilaisista kirjansidonnan materiaaleista ja työtavoista. Opitaan sitomaan itse suunniteltu ja toteutettu kirja.  

Kirkkotaidemaalaus 2,0 ov

Tavoite: Kurssilla saadaan valmiuksia tehdä raamatullisten aiheiden pohjalta taidemaalauksia ja oppia käyttämään työskentelyssä temperatekniikkaa ja erilaisia kultausmenetelmiä.

Sisältö: Kurssilla tehdään maalauksia temperatyönä liitujauhopohjustetulle puulevylle, työssä käytetään erilaisia kultausmenetelmiä osana taideteosta.

Kotitalous, juhlien järjestäminen: 1,0 - 1,5 ov

Tavoite: Ohjata suunnittelemaan ja toteuttamaan erilaisia kodin juhlia.

Sisältö: Yleistä tietoa juhlien järjestämisestä, erilaiset juhlat, juhlaruuat ja –leivonnaiset, pöydän kattaminen ja ruuantarjoilu sekä keittiöhygienia ja keittiön jätehuolto.

Kuoro: 1,0 ov

Tavoite: Oppia kuorolaulun vaatimaa äänenkäyttötekniikkaa, saada myönteisiä laulukokemuksia ja valmiuksia moniääniseen laulamiseen.

Sisältö: Kuorossa harjoitellaan yksi-, kaksi-, kolmi- ja neliäänisiä sekakuorolauluja, hengellisiä lauluja ja virsiä sekä vuodenaikoihin sopivia klassisia kuoro- ja koululauluja. Kuoro esiintyy aktiivisesti opiston tilaisuuksissa ja juhlissa.

Kuoronjohto ja ryhmäsoitto: 1,0 ov

Tavoite: Tutustua kuoronjohdon perusteisiin ryhmäsoittoon.

Sisältö: Kurssilla tutustutaan kuoronjohdon perusteisiin ja harjoitellaan kuoronjohtoa opiston kuoroissa, myös esiintymistilanteissa. Opiskelijat osallistuvat mahdollisuuksien mukaan myös ryhmäsoittoon. Soittajat säestävät kuoroja opiston juhlissa.

Kuvataide ja luova toiminta: 2,0 – 4,0 ov

Tavoitteet. Kuvataideopetuksen tarkoituksena on kehittää opiskelijan ymmärrystä yhteiskunnan ja ympäristön visuaalisista ilmiöistä ja niiden merkityksistä. Omakohtainen taiteellinen työskentely antaa opiskelijalle mahdollisuuden taiteesta nauttimiseen, onnistumisen kokemuksiin ja itselle tärkeiden asioiden ilmaisemiseen. Opetuksessa tuetaan opiskelijan mielikuvituksen, luovan ajattelun ja assosiaatiokyvyn kehittymistä. Opiskelijaa ohjataan pohtimaan ja perustelemaan esteettisiä ja eettisiä arvovalintojaan omassa elämässä, kuvataiteessa, mediassa ja kulttuuriympäristössä. Opetuksen keskeisenä tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää taiteen merkityksen omassa elämässään ja yhteiskunnassa.

Sisältö: Kurssilla harjoitellaan kuvataiteen perinteisiä ja uusia lajeja vapaavalintaisesti; piirustus, maalaus, grafiikka, plastinen sommittelu. ja muotoilu, tekstiilitaide jne. Opiskelija voi valita lukion pakollisia tai valinnaisia kuvataiteen opintoja.

Lukion kuvataide 1. Minä, kuva ja kulttuuri (KU1)

Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tuntee visuaalisen kulttuurin sisältöjä ja perusteita, oppii ilmaisemaan itseään kuvataiteen keinoin ja tekemään omakohtaisia ratkaisuja,  oppii käyttämään taiteen käsitteistöä tarkastellessaan ja arvioidessaan omia, muiden opiskelijoiden, taiteen ja median kuvia, oppii tarkastelemaan visuaalisen kulttuurin ilmiöitä kriittisesti ja tulkitsemaan niiden sisältöjä,  muotoja ja merkityksiä yksilön ja yhteiskunnan kannalta sekä soveltamaan oppimaansa omassa  työskentelyssään, ymmärtää kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin merkityksen omassa elämässään ja  yhteiskunnassa.

Sisältö

Oma kuvallinen ilmaisu erilaisin materiaalein ja  kuvan rakentamisen keinoin, digitaalisen kuvan käyttö, kuvan tulkinta ja analysointi, taide kulttuurin tulkkina, kuvan valta ja vallan kuva kulttuurissa

Lentopallo: 1,0 - 3,0 ov

Tavoite: Oppia perustekniikkaa; käyttää opittuja taitoja käytännön pelitilanteissa; osallistua  turnauksiin ja linjojen välisiin peleihin; saada iloa liikunnasta ja joukkueena toimimisesta.

Sisältö: Harjoitukset ja pelit kerhomuotoisena.

Liikunta pojat: 2,0 ov

Tavoite: Kohottaa yleiskuntoa; kehittää lajitaitoja ja joukkuepelaamista. Löytää liikunnan ilo;edistää terveellisiä elämäntapoja. Työtavoissa korostuu opiskelijalähtöisyys ja yhteistoiminta.

Sisältö: Tuntien lajisisältöinä lentopallo ja sähly.

Liikunta tytöt: 1,0 – 2 ov

Kuntoliikunta, lukion liikunnan 5. kurssi: 2 ov

Tavoite: Kehittää liikunnallista osaamista sekä käytännön, että teoriatiedon pohjalta. Lisätä valmiuksia asettaa tavoitteita, kehittää kuntoa monipuolisesti terveysliikuntasuositusten mukaisesti ja toteuttaa suunnitelmallista harjoittelua. Kannustaa liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen. Kokemuksien jakaminen ja tiedollisten valmiuksien lisääminen.

Sisältö: Tuntien aikana ylläpidetään tuki- ja liikuntaelimistön kuntoa monipuolisesti. Tunneilla kehitetään lihaskuntoa erilaisilla harjoituksilla yhdistettynä motoriikkaa, tasapainoa ja liikkuvuutta. Menetelminä ovat mm. kuntopiiri, jumpat, kuntosali, vesijumppa ja erilaiset harjoitukset yksin ja ryhmissä. Liikunnan suunnittelu ja suunnitelmallinen toteuttaminen sekä liikuntapäiväkirjan pitäminen. Kunnon kehittymisen seuraaminen.

Kuntoliikunta tytöt: 1,0 -2,0 ov

Tavoite: Kohottaa yleiskuntoa, innostaa monipuolisen liikunnan harrastamiseen sisätiloissa ja ulkona, harjaantua ja harjoitella erilaisia liikunnan muotoja, löytää liikunnan ilo ja edistää terveellisiä elämäntapoja. 

Sisältö: Tuntien aikana ylläpidetään tuki- ja liikuntaelimistön kuntoa monipuolisesti. Tunneilla kehitetään lihaskuntoa, motoriikkaa, tasapainoa ja liikkuvuutta monipuolisilla harjoituksilla. Menetelminä ovat mm. kuntopiiri, jumpat, kuntosali, vesijumppa, kuntonyrkkeily ja pelit yksin ja ryhmissä.

Liikunta tytöt: 2,0 ov (Virkisty liikunnasta, 1 ov + Yhdessä liikkuen, 1 ov)

Virkisty liikunnasta, lukion liikunnan 3. kurssi: 1,0 ov

Tavoite: Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijan jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä rentouttavien ja elämyksellisten liikuntakokemusten kautta. Työtavoissa korostuu opiskelijalähtöisyys ja yhteistoiminta.

Sisältö: Kurssin sisällöt rakentuvat eri liikuntatilojen rajoitusten puitteissa ja opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Toiminnassa keskitytään yhteishengen kohottamiseen ja elämysten kokemiseen

normaalista poikkeavien lajien parissa. Tuntien lajisisältöinä ovat mm. koripallo, futsal, umpihankijalkapallo, temppuilu, jääkiekko, vesiliikunta, vaellus ja palloiluturnaus joukkueittain.

Yhdessä liikkuen, lukion liikunnan 4. kurssi: 1,0 ov

Tavoite: Kurssin tavoitteena on edistää opiskelijoiden yhteisiä liikuntaharrastuksia. Työtavoissa

painottuu opiskelijaryhmän yhteistoiminta ja -suunnittelu.

Sisältö: Kurssin sisällöt rakentuvat eri liikuntatilojen rajoitusten puitteissa ja opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Sisällöissä painottuvat eri palloilulajien lajitaidot sekä pelinlukutaitojen kehittäminen. Toiminnalla pyritään mahdollisimman sujuvaan joukkuepelaamiseen erikokoisissa ryhmissä. Tuntien lajisisältöinä ovat mm. sähly, lentopallo, käsipallo, sulkapallo, jääkiekko/luistelu, lihashuolto, kuntosaliharjoittelu, vesijumppa ja lihaskuntopiiri. Kunkin lajin kohdalla syvennetään jo aiemmin opittua kunkin opiskelijan omasta lähtökohdasta.

Mieskuoro: 1,0 ov

Tavoite: Kokea laulamisen iloa ja saada valmiuksia yksi-, kaksi- ja kolmiäänisten laulujen laulamiseen.

Sisältö: Mieskuorossa harjoitellaan yksi-, kaksi- ja kolmiäänisiä hengellisiä lauluja ja virsiä sekä vuodenaikoihin sopivia kuoro- ja koululauluja. Kuorossa opetellaan myös kuorolaulun vaatimaa äänenkäyttötekniikkaa. Kuoro esiintyy aktiivisesti opiston tilaisuuksissa ja juhlissa. Kuorolaiset voivat myös toimia esilaulajina opiston tilaisuuksissa.

Naiskuoro: 1,0 ov

Tavoite: Kokea laulamisen iloa ja saada valmiuksia yksi-, kaksi- ja kolmiäänisten laulujen laulamiseen.

Sisältö: Naiskuorossa harjoitellaan yksi-, kaksi- ja kolmiäänisiä hengellisiä lauluja ja virsiä sekä vuodenaikoihin sopivia kuoro- ja koululauluja. Kuorossa opetellaan myös kuorolaulun vaatimaa äänenkäyttötekniikkaa. Kuoro esiintyy aktiivisesti opiston tilaisuuksissa ja juhlissa.

Urkujen soitto: 0,5 - 1,5 ov

Tavoite: Oppia urkujen soiton perusteet ja kehittää soittotaitoa opiskelijan omista lähtökohdista

Sisältö: Opetellaan virsien ja laulujen säestämistä uruilla, tutustutaan opiskelijan soittotaito huomioon ottaen urkukirjallisuuteen, toimitaan taitojen mukaan säestäjänä opiston tilaisuuksissa. Tutustutaan urkuihin soittimena.

Psykologia: 2,0 ov

Psyykkinen toiminta, oppiminen, vuorovaikutus, lukion psykologian 1. kurssi, 1,0 ov

Tavoite: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu psykologiaan tieteenä ja psykologian soveltamiseen yhteiskunnan eri alueilla ymmärtää erilaisia tapoja tutkia ja selittää ihmisen toimintaa tietää psykologian keskeisiä aihepiirejä, kuten emootio, motivaatio ja kognitiiviset toiminnot, sekä osaa havainnoida ja pohtia ihmisen toimintaa näitä kuvaavien käsitteiden avulla. Hän ymmärtää oppimista psykologiseen tietoon tukeutuen ja osaa pohtia psykologisen tiedon avulla omaa opiskeluaan sekä osaa soveltaa sosiaalipsykologista tietoa sosiaalisen vuorovaikutuksen tarkastelussa ja ymmärtää itseään ryhmän jäsenenä.

Sisältö: Psykologia tieteenä: tutkimuskohteet, tutkimustavat, sovellusalat ja koulukunnat.

Mikä on psyyke ja miten sitä on mahdollista tutkia? Psyykkisen toiminnan luonne. Sosiaalipsykologian perusteita

Oppikirja: Eronen et.al. Persoona 1. Psykologian perusteet. 7. uud. painos. Helsinki: Edita, 2008.

Ihmisen psyykkinen kehitys, lukion psykologian 2. kurssi: 1,0 ov

Tavoite: Opiskelija ymmärtää yksilön psyykkisen kehityksen perustana olevia psykologisia, biologisia ja sosiaalisia tekijöitä ja näiden keskinäistä riippuvuutta, tietää keskeisiä kehityspsykologisia teorioita ja osaa soveltaa kehityspsykologista tietoa omaan elämäänsä, ymmärtää yksilön psyykkisen kehityksen jatkuvan monimuotoisena koko elämän ajan, ymmärtää yksilön kehitykseen liittyviä mahdollisia ongelmia ja ymmärtää, että kehitykseen voidaan vaikuttaa, ymmärtää, miten psyykkistä kehitystä tutkitaan. Opiskelija tunnistaa omaan elämäänsä vaikuttavia kehityspsykologisia tekijöitä, jotta hän voi vaikuttaa elämänkaarensa ja löytää omat vahvuutensa.

Sisältö: Yksilön psyykkinen kehitys elämän aikana eri teorioiden näkökulmasta. Psyykkisen kehityksen yhteydet biologisiin, sosiaalisiin ja kulttuurisiin tekijöihin. Psyykkisen kehityksen tutkiminen, kehityksen ongelmia ja niihin vaikuttamista.

Oppikirja: Anttila et.al. Persoona 2. Kehityspsykologia. 6. uud. painos. Helsinki: Edita 2007.

Puukontekokurssi: 2,0 ov 

Tavoite: Kurssin aikana opiskelija oppii käsityökalun valmistamisen ja siihen käytettävien materiaalien ominaisuuksia.

Sisältö: Kurssilla opiskelija valmistaa puukon ja siihen sopivan tupen.

Ranskan alkeiskurssi: 2,5 ov

Tavoite: Tutustua ranskan aakkosiin, ääntämiseen sekä perussanastoon ja -kielioppiin.

Sisältö: Kurssin aikana tutustutaan ranskan kieleen mm. sarjakuvien, laulujen ja videoiden kautta.

Remonttirakentaminen: 2,0 - 3,5 ov

Tavoite: Tutustua remontoinnin ja rakentamisen maailmaan. Saada itsetunnon vahvistusta ja ammatillisia kokemuksia alasta kiinnostuneille. Oppia käyttämään perustyökaluja (vasara, saha, vatupassi, lapio, jiirisirkkeli, porakone) rakentamisessa.

Sisältö: Kurssilla tehdään pienissä ryhmissä monipuolisia rakennusalan töitä. Remontoidaan asuinhuoneistoa, saunaa, sisä- ja ulkovarastoa, grillikotaa sekä muita pienempiä kohteita.

Suurkeittiöharjoittelu: 1,0 - 3,0 ov

Tavoite: Suurkeittiön erilaisten työtehtävien harjoittelua opiston keittiössä.

Sisältö:  Suurkeittiön toimintaympäristö, keittiöhygienia, keittiön puhtaanapito, astianpesu, ruuanvalmistus, esivalmistelutyöt, leipominen, suurkeittiön laitteiden käyttö ja tarjoilulinjaston huolto.

Sähly: 1,0 - 4,0 ov

Tavoite: Oppia perustekniikkaa; käyttää opittuja taitoja käytännön pelitilanteissa; osallistua  turnauksiin ja linjojen välisiin peleihin; saada iloa liikunnasta ja joukkueena toimimisesta.

Sisältö: Harjoitukset ja pelit kerhomuotoisena.

Tekninen työ: 1,5 - 4,5 ov

Tavoite: Oppia käyttämään soveltaen mm. puu- ja metallitöihin liittyviä perustaitoja. Oppia  perusmenetelmiä, koneidenkäyttöä, materiaalituntemusta ja pinnankäsittelytekniikoita. Saada ammatillisia peruskokemuksia puu ja metallialalta ja valmiuksia päättää jatko-opintojen suunta.

Sisältö: Materiaalituntemus, työstökoneiden monipuolinen käyttö, suunnittelu, monipuolisten liitos- sekä pinnankäsittelymenetelmien opettelu, turvallinen työskentely. Oppilas valmistaa suunnittelemansa tuotteen (sänky, pöytä, hylly tms.).

Tekstiilityö: 2,0 – 3,0 ov

Tavoite: Tutustua käsityön eri osa-alueisiin kankaan kuvioinnissa, kudonnassa, ompelussa ja erityistekniikoissa; osata suunnitella ja valmistaa käyttökelpoisia ja toimivia tekstiilejä; ymmärtää omin käsin tehdystä työstä syntyvän myönteisen mielikuvan merkityksen; osata käyttää omaa luovuutta.

Sisältö: Oppilas suunnittelee ja tekee vapaavalintaisesti erilaisia tekstiilejä sekä perinteisillä että uusilla menetelmillä ;maton kudonta, huovutus, virkkaus, kudonta, ompelu, kankaan käsittely eri menetelmillä. Oppilas suunnittelee ja toteuttaa vanhan tekstiilin uusiokäyttöä ja vaatteiden korjaamista. Oppilas tutustuu luonnonkasveilla värjäämiseen.

Toimittajakurssi: 2,0 - 5,0 ov

Tavoite: Oppia käyttämään itsenäisesti Page Makerin taitto-ohjelmaa ja kuvankäsittelyä (Adobe Photoshop). Kehittyä juttujen kirjoittajana ja valokuvaajana.

Sisältö: Kurssilla perehdytään toimittajan työhön ja lehdentekoon. Vuoden aikana tehdään useita opiston lehtiä ja noin satasivuinen vuosikirja. Lisäksi kirjoitetaan juttuja eri lehtiin.

Tukioppilaskoulutus: 1,0 ov

Tavoite: Antaa valmiuksia kohdata erilaisia ihmisiä ja organisoida kaikkia huomioivaa yhteistä toimintaa. Tavoitteena on kehittää sosiaalisia taitoja ja itsetuntemusta.

Sisältö: Suoritetaan MLL:n tukioppilaan peruskoulutus ja sovellettu jatkokoulutus (yht.25 h), jonka aikana tehdään yksilö-, pari- ja ryhmäharjoituksia.

Vesijumppa (tytöt): 1,0 ov

Tavoite: Kohottaa yleiskuntoa ja innostua vesiliikunnasta.

Sisältö: Yhteiset harjoitukset opiston uima-altaalla.

Yhteiskuntaoppi: 2,0 ov

Yhteiskuntatieto, lukion yhteiskuntaopin 1. kurssi, 1,0 ov

Yhteiskuntatiedon kurssi perehdyttää valtiolliseen ja yhteiskunnalliseen järjestelmään ja keskittyy suomalaiseen yhteiskunnan analyysiin valtio-opin, sosiaalipolitiikan ja sosiologian käsitteistöä ja teorioita hyödyntäen. Keskeisiä näkökulmia ovat yhteiskunnan perusrakenteiden kehitys, valta ja vaikuttaminen.

Kurssi sivuaa kaikkia aihekokonaisuuksia, mutta erityisesti kurssilla painottuu aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys, sillä kurssi syventää opiskelijan ymmärtämystä demokraattisen yhteiskunnan toimintaperiaatteista ja ihmisoikeuksien tuntemusta, kykyä muodostaa perusteltuja mielipiteitä, kunnioittaa muiden mielipiteitä ja kannustaa opiskelijaa vastuullisesti osallistumaan yhteisten asioiden hoitoon.

Tavoite: Kurssin keskeinen tavoite on, että opiskelija ymmärtää suomalaisen yhteiskunnan perusrakenteet, tuntee kansalaisen perusoikeudet, vaikuttamiskeinot ja mahdollisuudet omaksuu tasapainoisen ja analyyttisen näkökulman yhteiskuntaan tuntee hyvinvointiyhteiskunnan perusteet

Sisältö: Suomalaisen yhteiskunnan kehitys, väestörakenne,  hyvinvointivaltion rakentuminen ja hyvinvointivaltion mahdollisuudet yhteiskunnan kehittämisessä. Valta käsitteenä, vallankäytön muodot ja poliittiset järjestelmät. Vaikuttaminen demokratiassa ja kansalaisyhteiskunnassa.Globaali vaikuttaminen, sen haasteet ja keinot moniarvoisessa maailmassa. Oikeusvaltio ja turvallisuusjärjestelmät, perusoikeudet. Tuomio- ja järjestysvalta, turvallisuuspolitiikka ja vaihtuvat turvallisuusuhat. Sosiaalipolitiikan tarkoitus ja keinot.

Oppikirja: Hänninen K. et.al. Forum. Yhteiskuntatieto. 7. painos. Keuruu: Otava, 2008.

Taloustieto, lukion yhteiskuntaopin 2. kurssi: 1,0 ov

Taloustiedon kurssi johdattaa ymmärtämään talouselämän toimintaperiaatteita. Se pohjautuu taloustieteisiin. Kurssilla käsitellään mikro- ja makrotalouden kysymyksiä kuluttajan, yritysten ja valtioiden näkökulmasta. Kurssilla tutustutaan talouselämään erityyppisten tilastojen ja muiden lähteiden avulla.

Kurssi sivuaa kaikkia lukion aihekokonaisuuksia, mutta erityisesti kurssilla painottuvat aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys, kestävä kehitys ja hyvinvointi sekä teknologian  yhteiskunnallinen merkitys. Kurssi kannustaa aloitteellisuuteen ja yritteliäisyyteen, antaa perustietoja yrittäjyyden mahdollisuuksiin ja toimintaperiaatteisiin, sekä taloudelliseen vaikuttamiseen. Kurssi korostaa myös kuluttajan, yritysten ja julkisen sektorin mahdollisuuksia ja vastuuta kestävän kehityksen ja hyvinvoinnin näkökulmasta, mihin myös teknologinen kehitys kytkeytyy.

Tavoite: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu kansantalouden keskeisiin perusteisiin, käsitteisiin ja teorioihin sekä Suomen ja kansainvälisen talouselämän nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin. Opiskelija saa taitoja tehdä jokapäiväisiä taloudellisia päätöksiä, tarkastelee taloudellisia kysymyksiä myös eettiseltä kannalta ja  tuntee työnteon sekä yrittäjyyden merkityksen.

Sisältö: Suomalaisten elinkeinot; alkutuotanto, teknologia ja teollistuminen. Palveluyhteiskunta kansantalouden kannalta tarkasteltuna. Taloudellinen toiminta ja yritykset, talouden peruskäsitteet kuten kysyntä, tarjonta ja tasapaino markkinatalouden perusteina. Kilpailu ja sen muodot, yritystoiminta ja kuluttaja kilpailun tekijöinä. Kilpailu ja taloudellinen kasvu talouselämän vaihteluiden ja aiheuttajana. Keynesiläisyys ja monetarismi talouden häiriöiden vaihtoehtoisina ratkaisuina. Rahapolitiikka ja sen instrumentit.

Oppikirja: Kohi A. et.al. Forum. Uusi taloustieto. 4. painos. Keuruu: Otava, 2011.

6. HENKILÖKOHTAISET OPINTOSUUNNITELMAT

Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma. Opiskelijan opinnot koostuvat linjan opinnoista, joiden sisällä opiskelija valitsee opintonsa suuntautuneisuutensa mukaan sekä valinnaisista opinnoista, jotka ovat tarjolla kaikille perusoppijakson opiskelijoille.

Henkilökohtaisia opintosuunnitelmia voidaan muuttaa kesken lukuvuoden linjanohjaajan kanssa käytävän kehityskeskustelun kautta. Opiskelijat sitoutetaan käymään säännöllisesti opinnoissa, jotka he ovat valinneet. Heille tarjotaan yleistä, tehostettua ja erityistä tukea opintojen toteuttamiseen tarpeen mukaan.

Opiskelijat tekevät opintovalinnat Wilmassa opiston aloitusviikolla.

7. OPISTON YHTEINEN TOIMINTA

Neljän jakson järjestelmä

Opiston perustyökausi jakaantuu neljään jaksoon. 1.-3. jaksosta annetaan opiskelijalle jaksopalaute, joka sisältää opiskelijan itsearvioinnin ja opiston työntekijöiden sanallisen ja numeraalisen arvioinnin. Osa opiston oppiaineista toteutetaan kursseina, osa on jaoteltu tasaisesti koko vuodelle. Kasvatusalan linjalla voi opiskella koko lukuvuoden tai lukukauden, muille linjoille opiskelijat valitaan pääsääntöisesti koko perusoppijakson ajaksi.

Opistotunti

Opiston opiskelijat ja opettajat kokoontuvat kerran viikossa rehtorin tai vararehtorin johtamalle opistotunnille, jossa käsitellään sisäoppilaitoksen yhteisiä ja elämänhallintaan liittyviä asioita, tiedotetaan tulevasta toiminnasta ja luodaan yhteishenkeä. Opistotunnille voidaan kutsua eri alojen asiantuntijoita pitämään esitelmiä koko opiston väelle.

Teemapäivät

Opistovuoden aikana järjestetään 47 teemapäivää, joiden aikana toimintakalenterin mukaisesti perehdytään valittuun erityisteemaan. Tavoitteena on luoda opiston yhteishenkeä, laajentaa yleissivistystä, oppia yhteistyön taitoja ja yhteiskunnassa toimimista ja oppia elämyksellisesti vierailijoiden ja yhteisten tapahtumien kautta. Opettajat toimivat vuorollaan teemapäivän vastuuhenkilöinä yhteistyössä kuraattorin ja vapaa-ajan ohjaajan kanssa.

Juhlat sekä kotiväen vierailut

Ensimmäisessä jaksossa järjestetään kahden päivän kurssi vanhemmille ja huoltajille. Toisessa jaksossa järjestetään joulujuhla ja kolmannessa jaksossa kodinpäivä. Näihin päiviin voivat osallistua myös opiskelijan sisarukset. Neljännessä jaksossa on ympäristöpäivä, joka toteutetaan yhdessä kotiväen kanssa. Tarkoituksena on lujittaa opiston ja kodin yhteistyötä. Kodinpäivän aikana on yhteinen tilaisuus, jossa voidaan pitää nuorten ja kodin elämää tai opiston ja kodin yhteistyötä käsittelevä alustus ja keskustelu. Päivän aikana on myös linjan kokoontuminen, jossa käsitellään opiskeluun liittyviä asioita.

Vierailijapäivät

Opistoon otetaan vastaan vierailijaryhmiä toimintakalenteriin varattuina päivinä. Opiskelijat ja henkilöstö esittelevät opistoa ja järjestävät vuorollaan vierailijoille ohjelmaa. Vierailijapäivien tavoitteena on tiedottaa opiston toiminnasta ja lujittaa taustayhteisön ja opiston suhdetta. Vierailijapäivän vastuuhenkilönä toimii päivystävä opettaja sekä illalla kuraattori tai vapaa-ajan ohjaaja.

Opistoillat

Perjantai-iltaisin järjestetään koko opiston väelle tarkoitettu opistoilta. Vastuuhenkilöinä toimivat kuraattori tai vapaa-ajan ohjaaja sekä tarvittaessa viikon päivystävä opettaja. Kuraattori ja vapaa-ajan ohjaaja vastaavat illan ohjelmasta yhteistyössä eri linjojen opiskelijoiden ja oppilaskunnan, erityisesti ohjelmalautakunnan kanssa.

Juhlat, seurat, aamuhartaudet ja jumalanpalvelukset

Perusoppijakson aikana järjestetään vuodenaikoihin ja kirkkovuoden tapahtumiin liittyviä juhlia sekä osallistutaan mahdollisuuksien mukaan Reisjärven kunnan järjestämiin juhliin. Maanantai-perjantaiaamuisin on kaikille tarkoitettu aamuhartaus. Seuroja järjestetään keskiviikko- ja lauantai-iltaisin sekä sunnuntaisin yhteistyössä Reisjärven Rauhanyhdistyksen kanssa. Jumalanpalveluksia järjestetään mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä Reisjärven seurakunnan kanssa. Opiston kuorot ja soitinryhmä esiintyvät jumalanpalveluksissa.

8. OPPILASKUNTA PIENOISYHTEISKUNTANA

Opiston oppilaskunta muodostaa pienoisyhteiskunnan, jonka puitteissa saadaan valmiuksia ja kokemuksia yhteisössä ja yhteiskunnassa toimimisesta sekä lisätään yhteiskunnallista tietämystä, aktiivista kansalaisuutta ja osallisuutta. Oppilaskunnan toimintaa ohjaavat kuraattori ja vapaa-ajan ohjaaja seuraavan vastuujaon mukaisesti: Kuraattori: tukioppilas, vapaa-aika, keittiö, hevostenhoito, kioski, tekninen ja yrittäjyys. Vapaa-ajan ohjaaja: liikunta, tiedotus, ohjelma, teknologia, musiikki, ympäristö ja retkeily.

Opistoneuvosto vastaa oppilaskunnan toiminnasta. Se on opiskelijoiden ja henkilöstön yhteistyöelin, joka kokoontuu lukuvuoden aikana keskiviikkoisin. Neuvostossa ideoidaan opiston yhteisiä tapahtumia ja vapaa-ajan toimintaa oppilaiden omien ajatusten pohjalta. Oppilaiden ideat käsitellään opistoneuvostossa ja viedään tarvittaessa eteenpäin kasvatustiimiin ja joskus johtokuntaan asti. Kasvatustiimin oppilaskuntaa koskevat asia välittyvät lautakuntiin opistoneuvoston kautta. Opistoneuvoston puheenjohtajana toimii presidentti, joka valitaan vaaleilla. Lautakunnat valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan, joka toimii opistoneuvoston jäsenenä.

Opistoneuvoston alaisia lautakuntia on 14. Ne muodostetaan suuntautuneisuuden ja kiinnostuksen perusteella, minkä kartoittamiseksi opiskelijoille toteutetaan lukuvuoden aluksi kysely. Opistoneuvostossa on edustaja jokaisesta lautakunnasta. Opiston opiskelijat ja useat työntekijät toimivat jonkun lautakunnan jäseninä. Opiskelijoille ja työntekijöille annetaan kokoustekniikan koulutusta opistovuoden alussa. Lautakunnat toimivat vuorollaan teemaviikonvaihteiden vastuuryhminä päivystävien opettajien ohjaamina ja osallistuvat varojen keräämiseen kevään opintomatkan hyväksi. Lautakunnat arvioivat toimintaansa ja raportoivat siitä opistoneuvostolle tammikuun alussa. Alkukeväällä järjestetään koko oppilaskunnan pienoisyhteiskunnan väliseminaari ja loppukeväällä kehittämisseminaari, joissa arvioidaan ja kehitetään oppilaskunnan toimintaa. Kaikki lautakunnat keräävät oman toimintansa puitteissa varoja yhteistä opintomatkaa varten.

Hevostenhoitolautakunta huolehtii päivittäin opiston hevosista sekä opiskelijoiden tuomista hevosista yhteistyössä omistajien kanssa. Lisäksi lautakunta osallistuu toimintansa puitteissa erilaisiin ulkoilutapahtumiin. Tavoitteena on oppia ottamaan vastuuta päivittäisistä työtehtävistä sekä innostaa muita hevosten pariin.

Keittiölautakunta ideoi ja kehittää opiston ruokailutapahtumiin liittyviä asioita sekä järjestää toimialaansa liittyviä tapahtumia opintomatkan hyväksi yhteistyössä henkilöstön kanssa. Lautakunta huolehtii seurakahvituksesta ja retkien eväistä. Lautakunta huolehtii omavalvonnan toteutumisesta eri tilanteissa. Lautakunta koulutetaan omavalvontaan syksyllä. Tavoitteena on oppia vastuunkantamista ja yhdessä tekemisen taitoja.

Kioskilautakunta vastaa opiston kioskin ylläpitämisestä ja järjestää toimintansa puitteissa tempauksia, joiden avulla kerätään varoja opintomatkan hyväksi. Tavoitteena on oppia yhteistyötaitoja ja yhdessä yrittämistä.

Musiikkilautakunta järjestää musiikkitapahtumia ja huolehtii opiston laulukansioista ja lauluvihkoista. Tavoitteena on innostaa opistolaisia hyvän musiikin ja laulamisen harrastukseen sekä luoda musiikkitoiminnan avulla yhteishenkeä. Lautakunta osallistuu musiikkikahvila- tapahtuman järjestämiseen.

Liikuntalautakunta huolehtii opiston monipuolisten liikuntatapahtumien, terveystempauksien ja kuntokampanjan järjestämisestä. Lautakunta organisoi erilaisia turnauksia, ohjaa yhteisiä pelivuoroja sekä huolehtii liikuntavälinevaraston järjestyksestä yhteistyössä siivoojien kanssa. Tavoitteena on kannustaa opiskelijoita terveisiin elämäntapoihin ja liikunnan säännölliseen harrastamiseen.

Medialautakunta kerää kuva- ja tekstimateriaalia opistovuoden ajalta yhteistyössä teknologialautakunnan kanssa. Lautakunta järjestää opistokalenterin myymisen myyntikilpailun avulla. Lisäksi se on osaltaan mukana teemaviikonloppujen toteuttamisessa. Tavoitteena on tiedottaa opiston toiminnasta ja tehdä opistoa tunnetuksi.

Ohjelmalautakunta järjestää ohjelmailtoja yhteistyössä kuraattorin, vapaa-ajan ohjaajan, opettajien ja muiden lautakuntien kanssa. Lautakunta on osaltaan mukana teemapäivien toteuttamisessa vastuuhenkilö toimivan opettajan kanssa. Lautakunta ideoi ja organisoi ohjelmia vuodenaikojen tapahtumien mukaisesti. Tavoitteena on luoda yhteishenkeä ja rohkaista opiskelijoita aktiiviseen osallistumiseen.

Retkeilylautakunta ideoi ja järjestää toimintakalenterin puitteissa pienimuotoisia retkiä ja vaelluksia. Päätehtävänä on suunnitella kevään opintomatkaa ja osaltaan organisoida varojen keruuta opintomatkan hyväksi. Tavoitteena on aktivoida opiskelijat yhdessä yrittämiseen ja kehittää yhteistoiminnallisia taitoja.

Tekninen lautakunta osallistuu opiston kiinteistöjen huoltamiseen yhteistyössä kiinteistönhoitajan kanssa. Tavoitteena on tekemällä oppiminen, yhteistyötaitojen oppiminen sekä vastuun ottaminen oman elinympäristön kunnostamisesta.

Teknologialautakunta huolehtii tietokoneista yhteistyössä mikrotukihenkilön kanssa. Lautakunnan jäsenet toimivat tietotekniikan tutoreina, jotka ohjaavat opiskelijoita tietokoneiden, tietoverkkojen ja Moodle-oppimisympäristön käyttämisessä. Lautakunta huolehtii Moodle-oppimisympäristöön sijoitettavan, opiskelijoiden tuottaman, kuvamateraalin keräämisen ja tallentamisen e-learning-ympäristöön yhdessä tiedotuslautakuntalaisten kanssa. Tavoitteena on ohjata opiskelijat vastuulliseen ja eettisesti oikeaan tietokoneiden käyttämiseen.

Tukioppilaslautakunta pyrkii toiminnallaan lujittamaan opiston yhteishenkeä ja luomaan myönteistä ilmapiiriä. Tavoitteena on aktivoida syrjäänvetäytyviä opiskelijoita mukaan yhteiseen toimintaan. Kuraattori kouluttaa tukioppilaat tehtäviinsä. Lautakunnassa tulee olla jäsen jokaiselta linjalta. Lautakunta toteuttaa opistopaidan suunnittelukilpailun, tilauksen ja myynnin. Se osallistuu teemapäivien ja iltaohjelman järjestämiseen yhteistyössä päivystäjän kanssa.

Vapaa-ajanlautakunta vastaa sisäoppilaitoksen vapaa-ajan tapahtumista ja tempauksista yhteistyössä henkilöstön kanssa. Se huolehtii muun muassa Rantalan siisteydestä, järjestää kotailtoja ja ulkoilutapahtumia. Tavoitteena on luoda yhteishenkeä ja rohkaista opiskelijoita aktiiviseen osallistumiseen. Lautakunta organisoi arpajaisvoittojen keräämisen ja arpojen myynnin.

Ympäristölautakunta vastaa opiston paperinkeräyksestä, jätteiden lajittelusta ja ympäristötalkoista sekä ideoi ympäristöön liittyvien teemapäivien ohjelmaa. Lautakunta opettaa ja motivoi kestävästä kehityksestä. Lautakunta kehittää opiston viihtyvyyttä henkilökunnan kanssa. Tavoitteena on edistää elinympäristön kunnioittamista, parantaa opiston viihtyvyyttä ja edistää kestävän kehityksen toteutumista opistossa.

Yrittäjyyslautakunta vastaa oppilaskunnan nettikaupan toiminnasta. Nettikaupassa myydään eri opistovuosien laulamia CD-levyjä ja joulukortti-CD-levyjä, opiskelijoiden maalauksista tehtyjä postikortteja ja opiston seinäkalentereita. Myyntivoitto käytetään opintomatkan ja oppilaskunnan toiminnan hyväksi. Tavoitteena on oppia yrittäjyyttä, yhteistyötaitoja ja vastuullisuutta.

9. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Opisto tekee yhteistyötä SRK:n sisarjärjestöjen LLC:n ja SFC:n kanssa. Opistoon otetaan eri puolilta maailmaa kansainvälisten opintojen linjalle vuosittain 6-8 vaihto-oppilasta, jotka kertovat eri tilanteissa omasta maastaan ja kulttuuristaan. Heistä kuusi tulee LLC:n kautta USA:sta ja Kanadasta. Eri maiden kulttuurit ja tavat ovat esillä teemapäivien ja kansainvälisyyteen liittyvien lyhytkurssien yhteydessä. Tavoitteena on tehdä opintomatka ulkomaille, jonka puitteissa opitaan arkipäivän kansainvälisyyttä ja monikulttuurisuuden kohtaamista.

10. OPISTON ITSEARVIOINTI, KEHITTÄMISRYHMÄT JA OPETUSSUUNNITTELU

Koulutuksen arvioinnin tehtävänä on tukea vapaan sivistystyön kehittämistä ja parantaa oppimisen edellytyksiä. Koulutuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta sekä osallistua opetushallituksen toimeenpanemaan toimintansa ulkopuoliseen arviointiin.

Oman toiminnan arviointi on jokaisen oppilaitoksen tehtävä. Itsearviointi on osa oppivan organisaation toimintaa. Reisjärven kristillisen opiston itsearviointia suunnittelee, kehittää ja toteuttaa opiston rehtori yhteistyössä koko opiston henkilöstön kanssa.

Itsearviointi on opiston kehittämisen työkalu. Opistoa kehitetään yleissivistävänä sisäoppilaitoksena, jonka pedagogisen toiminnan perustana ovat taustayhteisön arvot. Kehittämistyössä painotetaan internaattipedagogiikkaa opiston painopistealueiden suunnassa.

Itsearvioinnissa oppilaitos ja sen ylläpitäjä sekä henkilöstö ja opiskelijat arvioivat itse toimintansa tuloksellisuutta. Arviointi on jatkuva prosessi, jossa tarkastellaan opiston tuloksellisuutta tarkoituksenmukaisilla menetelmillä. Huomiota kiinnitetään vaikuttavuuteen, tehokkuuteen ja taloudellisuuteen. Saatuja tuloksia käytetään opiston toiminnan kehittämisessä.

Perusoppijakson itsearviointi toteutetaan vaiheittain:

● Hakemuksen yhteydessä opiskelijat asettavat itselleen opiskeluun ja opistoelämään liittyvät tavoitteet.

● Henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisen yhteydessä opiskelija kirjaa opinnolliset ja muut tavoitteensa yhteistyössä linjanohjaajan kanssa. Samalla kirjataan ylös yleisen, tehostetun ja erityisen tuen tarpeet opiskelijan näkökulmasta.

● Kunkin jakson päätyttyä opiskelijat arvioivat toimintaansa kirjallisesti. Linjanohjaajan kanssa käytävässä kehityskeskustelussa opiskelijalla on mahdollisuus tarkentaa tavoitteitaan.

● Kevätlukukauden alussa opiskelijat arvioivat syyslukukauden opetusta ja opiskelua. Henkilökunta ja opiskelijat keskustelevat yhdessä arvioinnin tuloksista. Tulosten pohjalta tehdään tarpeelliset muutokset kevään opintosuunnitelmaan.

● Opistovuoden päättyessä opiskelijat arvioivat tavoitteidensa toteutumista kirjallisesti.

● Opistovuoden päättyessä toteutetaan Reisjärven, Jämsän ja Ranuan opistojen opiskelijoille internaattipedagogiikkaa koskeva ZEF-arviointikysely.

● Seurantakysely toteutetaan vuosittain opistopäivillä 5, 10, 20, 30 ja 40 vuotta sitten opistossa olleille sekä edellisen vuoden opiskelijoiden kurssilla.

Henkilöstö arvioi omaa toimintaansa vuosittain rehtorin kanssa käytävän kehityskeskustelun yhteydessä. Työntekijät kehittävät omaa työtään käyttäen apuna itsearviointia ja kehityskeskustelua.

Lyhytkurssien itsearvioinnissa käytetään ajoittain kurssien päättyessä toteutettavaa kyselyä. Arvioinnin tuloksia käytetään noin viiden vuoden välein järjestettävillä lyhytkurssien kehittämiskursseilla. Lyhytkurssitoimintaa kehitetään Reisjärven, Jämsän ja Ranuan opistojen yhteisessä lyhytkurssitoiminnan kehittämisryhmässä.

Tuki- ja hallintopalveluja kehitetään opistojen yhteisessä kehittämisryhmässä. Siihen liittyen toteutetaan opetusministeriön tukema rakenteellisen kehittämisen kehittämishanke. Myös perusoppijaksoa kehitetään kehittämisryhmässä, jonka toimintaan liittyen toteutetaan opetusministeriön tukema Opistokoti–niminen laadun kehittämishanke. Hanketta koordinoi Reisjärven opisto.

Arvioinnista ja kehittämisryhmien työskentelystä raportoidaan johtokunnalle. Arviointia kehitetään tarpeen mukaan ottaen huomioon opetushallinnon ohjeet. Arvioinnin kehittämisessä tehdään yhteistyötä Ranuan ja Jämsän kristillisten kansanopistojen kanssa. Osallistutaan kansanopistojen yhteisiin arviointiprojekteihin tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan.

Kokonaisvaltainen itsearviointityö luo pohjaa opetussuunnittelulle ja opiston jatkuvalle kehittämiselle. Opetussuunnittelua johtaa opiston rehtori. Linjanohjaajat kehittävät linjansa opetusta yhteistyössä muiden opettajien, rehtorin ja opiston ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa. Perusoppijakson toimintasuunnitelma hyväksytään johtokunnan kesäkokouksessa.

11. OPISTON OPISKELIJA-ARVIOINTI

Opiskelija-arvioinnissa käytetään sanallisen arvioinnin lisäksi arvosanaluokkia 1-5:

Erinomainen (5): Osaa eritellä ja suhteuttaa asioita. Tekee laajoja yleistyksiä tilanteisiin, joita ei ole opetettu ja koettu. Pohtii asioita eri näkökulmista ja näkee niiden välisiä ristiriitoja. Suunnittelee ja toteuttaa asioita itsenäisesti eri vaihtoehtojen pohjalta. Käyttää kokemuksiaan ja löytää uusia sovelluksia. Arvioi asioiden merkityksellisyyttä ja suhteita monipuolisesti.

Kiitettävä (4): pystyy asioiden erittelyyn ja sisäisten yhteyksien pohtimiseen. Päättelee asioita opitun pohjalta ja soveltaa käytäntöön. Pystyy tekemään yleistyksiä opetettuihin ja koettuihin tilanteisiin. On itsenäinen ja oma-aloitteinen. Arvioi oppimaansa eri näkökulmista.

Hyvä (3): Hallitsee kurssin keskeiset asiat. Tekee päätelmiä useamman näkemyksen pohjalta. Pyrkii soveltamaan opittua. Pyrkii omatoimisuuteen. Arvioi oppimaansa oman kokemuksen pohjalta.

Tyydyttävä (2): Asioiden esittelyssä puutteita ja epäjohdonmukaisuuksia. Tiedot koostuvat irrallisista joskin asiaankuuluvista yksityiskohdista. Tekee tehtävät, mutta suoritustaso vaihtelee. Riippuvainen ohjauksesta. Ottaa tiedot vastaan ja pyrkii pohtimaan opittua. Tekee päätelmiä yhden näkemyksen pohjalta.

Välttävä (1): Epäjohdonmukainen opittujen asioiden esittelyssä, ei paneudu olennaiseen. Tieto koostuu irrallisista yksityiskohdista. Ei pohdi opittua. Annettujen tehtävien laiminlyönti ja passiivisuus opetustilanteissa. Ei ota ohjausta vastaan eikä pysty itseohjautuvuuteen.

Kirjallisten vastausten arvostelussa käytetään seuraavia kriteereitä:

Erinomainen (5): vastaukset selkeitä, jäsentyneitä, monipuolisesti asioita tarkastelevia, perusteltuja ja soveltavia.

Kiitettävä (4): vastaukset sisältävät oleellisen asian ja niitä on osittain sovellettu ja perusteltu.

Hyvä (3): vastaukset sisältävät keskeiset asiat, joita on jossain määrin eritelty.

 Tyydyttävä (2) - välttävä (1): vastauksissa on jotakin oikeaa, mutta oleellisia asioita ja ilmiöitä ei ole osattu esittää ja tarkastella.