Česká asociace cheerleaders, z.s. (ČACH)

Zátopkova 100/2

160 17 Praha 6

Zápisy ze schůzí Výkonného Výboru ČACH

(období září 2019 - srpen 2020) 

6. 8. 2020

Na začátku schůze byl schválen zápis z minulé schůzky a stručně představeny jednotlivé statusy zúčastněných osob. Konzultovány nápady a návrhy na krizový plán na nadcházející soutěže - brán v potaz potenciální limit, místa, možnosti rozdělit PCO i MCR na dvoudenní soutěž dle bloků, možnost online soutěží nebo v malé tělocvičně apod. V souvislosti s tím brán v potaz i plánovaný rozpočet.

Upraveny body k regionálním meetingům a detailní plán programu RM. Byly naplánovány již následující akce v rámci RM na léto 2021: 21. 8. 2021 Regionální meeting Čechy a Veletrh partnerů, 5. 9. 2021 Regionální meeting Morava. Byl upraven a konzultován Akční plán, aktualizován a diskutován rozpočet, plánovaná úprava stanov. Taktéž naplánovaná inventura skladu a majetku. BS pohovořila o potenciální spolupráci s ČAUS. VV byla předložena úprava směrnice porotců - VV schválil. Hodnocena roční aktualizace ERS systému a zhodnocení celkového projektu a nutných aktuálních dodělávek. Představena nově zapracovaná část projektu podpory Talent C. BS představila VV drobnou úpravu Obecných podmínek KS verze 2019/20 týkající se shadow judges projektu, aby na další schůzce mohly být odsouhlaseny. Aktualizovány agendy VV a sekretářů, a naplánované schůzky VV na podzimní část. VV též schválil kandidaturu Martiny Marešové do ČKSOI.

22. 7. 2020

Byl schválen zápis z jednání ze dne 14. 7. 2020. Proběhlo průběžné zhodnocení probíhajícího procesního auditu. Dále byla pozitivně zhodnocena akce Dopečení, která bude do budoucna probíhat jako setkání klubů a partnerů. Zde bude ještě finalizován koncept a zejména termín dalšího ročníku. VV se usnesl na nutnosti vytvořit ucelený dokument pro recruit nových klubů. V návaznosti na novou info od MŠMT byl změněn termín pro podání žádosti v podpoře z dotace TALENT. Klubům byla nabídnuta sleva UA. Z důvodu aktuální situace s COVID-19 bylo rozhodnuto o promyšlení možností, jak uspořádat soutěže/školení při omezeních vydaných státem. Dále bylo rozhodnuto o rozdělení peněz z fondu Loterií, které proběhne do konce roku. Dále byl projednáván a plánován rozpočet na sezónu 2020/2021 a inzerát pro pozici Junior asistent schválen k distribuci na členskou základnu.

14. 7. 2020

Schválení zápisu z 25. 6. 2020. Krátký report stavu vybraných projektů. Proběhla stručná diskuse a zhodnocení k uskutečněnému prvnímu ročníku "festivalu partnerů"- akce Dopečení sezóny. Lze konstatovat pozitivní zhodnocení. Byl "hledán" termín pro konání v roce 2021. Navázána spolupráce s novým partnerem do programu Benefit plus - rozhodnuto o rozeslání na kluby "software Sportes pro management sportovního klubu". VV po krátké diskusi rozhodl o nevyhlášení ankety Sportovec a trenér roku 2020, a to z důvodu radikálního zkrácení sezóny 2019/2020 z důvodu pandemie COVID a souvisejících opatření. JS seznámila účastníky schůze o stavu trenérů reprezentace, proběhla diskuse nad plánem další sezóny, jsou plánována výběrová řízení na uvolněné pozice. Dalším tématem jednání byl podnět členského klubu ke snížení členských poplatků na sezónu 2020/2021 - VV s ohledem na relativně nízkou výši současných poplatků a neomezení služeb poskytovaných asociací jejich snížení navrhovat nebude (i během pandemie asociace plnila svou funkci a cíle). Projednávání a plánování rozpočtu na sezónu 2020/2021. Kompletace podkladů pro realizaci procesního auditu. Bylo rozhodnuto o vypsání VŘ na pozici junior asistent a zadán požadavek na průzkum nabídky skladovacích prostor.

25. 6. 2020

Byl schválen zápis z jednání ze dne 11. 6. 2020. V.V. - navrhla sdílení timesheetů na disku. V.V. informovala VV o odeslání žádosti o dotaci COVID Sport. V.V. informovala o stavu podkladů pro procesní audit. Byl detailně diskutován Rozpočet na sezonu 2020/2021. M.C. informovala o procesu pozvánek na "dopečení sezony". Proběhla diskuze k textaci Síň slávy a Čestný člen. B.S. připomněla naplnění dalšího NL. J.S. informovala o vyřešení dluhů za proběhlé MS, předestřela V.V. problém s paní T., která dluh odmítá zaplatit, bylo odsouhlaseno umožnění splátkového kalendáře, a to se splatností do konce roku 2020. J.S. informovala o proběhlé VH ČUS. R.S. představila VV návrh na úpravu rozhodnutí ohledně vrácení vstupného z PCO, VV schválil varinatu vrácení, informace proběhne směrem ke klubům nehledě na stav spuštění Ticketportalem. V souvislosti s procesním auditem bylo rozhodnuto, že 13. 7. je nutná osobní schůzka, účast všech VV, sekretáře a ekonomického oddělení.

11. 6. 2020

Byl schválen zápis z předchozí schůze VV 2. 6. 2020. JS a MM informovaly o proběhlé účasti na celorepublikové poradě České unie sportu v Nymburce. Jednalo se o aktuální situaci ve sportovním prostředí či již dříve zmíněném dotačním programu COVID-Sport. Dále, NSA připravila investiční i neinvestiční programy na rok 2021, jejichž vypsání by mělo proběhnout v září, a vyhodnocení a distribuce prostředků k příjemcům by se měla zásadním způsobem zrychlit. JS informovala o průběhu příprav na Cheer Tábor. JS informovala o rozeslání finálního dokumentu TALENT. MM informovala o změně datu VH ČUKIS. RŠ informovala o uveřejnění ročenky ČUS. JS předložila VV návrhy plánu Reprezentace 20/21. VV odhlasoval variantu zachovat v sezóně 20/21 stejné All girl týmy junior i senior 19/20 s povinností projít přezkoušením-tryout. MM informovala o nové službě a možném partnerovi ČACH-Sportes, jenž nabízí klubům software ke zpřehlednění jejich tréninků a vedení evidence členů. VV ukládá Veronice Veselé uvést na příští schůzi aktuální stav podkladů pro procesní audit. VV si ukládá zaktualizovat do 25.6. návrh rozpočtu 20/21.

2. 6. 2020

Schválení zápisu z předchozího jednání VV ze dne 12.5.2020. BS informovala VV o uskutečněné schůzi sekretářů ČUS, které se za ČACH zúčastnila. JS a BS infromovaly o průběžném stavu finalizace a zveřejnění podmínek a přihlášek trenérských licencí "B". Dále byl výbor informován o spuštění a zpromování přihlášek na Cheer prostě Tábor a informován o pokračující spolupráci na přípravě akce. Podána informace o zveřejnění aktualizovaného harmonogramu a termínů na sezonu 2020/21 a aktuálním spuštění přihlášky a propagace Dance campu. Konzultovaná podpora Summer festu. JS informovala o zpracování podkladů pro průzkum NSA a proběhla diskuse VV ohledně možnost podání žádosti v programu COVID-Sport. Příprava regionálních meetingů – diskutována problematika nedostatku vhodných termínů v již sestaveném kalendáři a možné alternativní koncepty. Výstup – RM budou zachovány v loňském formátu a budou stanoveny konkrétní termíny pro setkání v místech Tábor, Plzeň , Liberec, Praha, Jihlava. Plánované setkání trenérů a partnerů bylo posunuto na červenec a s tím zahájena nová organizace akce. BS informovala o obdržené informaci - rozhodnutí organizátorů United Cheer Cup 2021 o nepodání žádosti o KS (není termín pro realizaci), plánuje však uspořádat příměstský tábor a KS v květnu 2022. Diskutovány RŠ předložené varianty o možnostech vrácení vstupného z PCO a VV odsouhlasena varianta "vystavení poukazů" s využitím zákonné ochranné doby (zákon č. 247/2020). Zvolená varianta by měla ČACH přinést úsporu nákladů spojených s provizí poskytovateli služby. Byly odsouhlaseny termíny zasedání VV v průběhu letních prázdnin. JS reportovala o průzkumu Team Czech Rep. a informovala VV o navržených konceptech pro příští sezonu včetně možných úskalí. Byly diskutovány priority plánovaných aktivit a dopad na rozpočet pro příští období. VV byl vyzván k doplnění požadavků na rozpočet a priorit pro sezonu 2020/21 a výhled pro příštích 4-5 sezon. RŠ informovala VV o přechodu správy "Rejstříku sportu" z MŠMT na Národní sportovní agenturu od 1.ž. 2020 - rejstřík je dostupný na adrese www.rejstriksportu.cz.  

20. 5. 2020

Schůzka započala schválením zápisu z přechozího jednání VV ze dne 12.5.2020. MM pohovořila souhrnně o poslední komunikaci s ČOV a blížící se Plénem ČOV, na kterém proběhne hlasování o zažazení ČACH do ČKSOI. MM doplňovala potřebné podklady pro jednání ČOV. Též kompletovala a připravovala informace zástupcům členských klubů na téma NSA Akce proti viru. Dále řešila interní přehledy mzdových nákladů společně s finanční asistentkou,  které budou dále rozpracovány pro interní analýzu. BS informovala o finalizaci všech podkladů programu pro trenéry licecne B a detailech, dále o proběhlém průzkumu zamýšlené akce pro partnery a zástupce klubů. Předložila dílčí detaily k Dance Summer Camp, informovala o plánu judges projektu vzhledem ke koronavirové situaci. Též předložila návrh na konzultovanou virtuální soutěž původní NJ Cheer Open. MC dokončila další projekt pexeso, věnovala se dalším detailům připravovaného "20 let ČACH" projektu, řešila PR ČACH. JS informovala členskou základnu o zrušení ICU Worlds, předložila VV otevřené možné varianty Repre programu, které jsou řešeny s trenéry reprezentačních týmů. Věnovala se dílčím přípravám na procesní audit, zpracovala a zaslala prohlášení k pořádání táborů. Vedle práce a supervize na programu trenérských lic B, informovala základnu o nutnosti doplnění rejstříku sportů, věnovala se též dotační části v rámci účetnictví. MB finalizovala a rozeslala zprávu o finančním auditu a informovala o aktuálním řešení interních dohod. RS řešila žádost o dobropis, administrativní úkony, doplnila podrobný přehled dotací, upravovala materiál k Talent programu a též připravila některé podklady pro NSA. Byla diskutována další jednotlivá témata. Naplanována byla konkrétní účast jednotlivých zástupců na blížící se schůzi předsedů ČUS, VH ČUS a pléna ČOV. S finančním úsekem byl konzultován detailní podklad v rámci finančních a dotačních toků, dále zejména průběžný rozpočet a též plánovaný rozpočet na další sezónu - VV se usnesl, že i vzhledem k momentální situaci, se kterou plánovaný rozpočet nepočítal, je aktuální stav finančního stavu uspokojující. Finanční asistentka dále předložila návrh na úpravu vedení evidence pracovní doby, po diskusi byl návrh schválen. Vedle zmiňovaného tématu reprezentančních týmů a aktuální situace po zrušení ICU Worlds byly diskutovány některé návrhy na další sezónu a rozpočet repre, včetně nové složky dance team. VV byla předložena nová možnost spolupráce s AirTrack/Spirit Cheer Shop v rámci plánovaného letního OCC.  Před ukončením schůze byly zhodnoceny a ujasněny některé probíhající kroky ke kompletaci podkladů k procesnímu auditu.

12. 5. 2020

Jednání dne 12.5.2020 (formát skype) se zúčastnily všechny členky výkonného výboru a General secretary. Na začátku proběhlo schválení zápisu z jednání ze dne 5.5.2020 a krátké shrnutí a vzájemném informování o stavu agend a případných kroků, které se ve vztahu k nim od poslední schůze uskutečnily. BS informovala o proběhlé komunikaci se zástupci Institutu sportovního vzdělávání, z.s. ve věci společného vzdělávacího projektu "Licence B" za účelem finalizace podkladů pro zájemce. Intenzivně je řešena příprava Summer Dance Campu v Liberci v tanečních prostorách A-styl. MM informovala o spolupráci s NSA, jedním z výstupů spolupráce je uveřejnění metodického videa http://www.agenturasport.cz/karantena-domaci-cviceni/ . Oznámena změna termínu plánovaného Kongresu ICU v Praze na poslední únorový týden 2021. Představení konceptu plánu Dance Team ČR - rozpočet, návrh termínů, místo tréninků. Dále byly probrány interní procesní záležitosti schůzek. Na jednání výboru byla diskutována aktuální opatření související s pandemií a postupným uvolňováním, JS informovala o kontaktování ICU za účelem informování k výkladu rozvolňování a v týdnu byl zveřejněn a rozeslán zástupcům čl. základny výklad NSA k rozvolňování opatření v oblasti sportu. Proběhla diskuse k možnostem a výběru místa konání MMD 2021 - mezi možnosti byla MC zařazena nabídka haly Slavia Eden (Praha). Část jednání byla věnována detailním plánům a přípravě sezóny 2020/21.  

5. 5. 2020

Skype meetingu se zúčastnily všechny členky VV, Secretary General a členka Finančního oddělení. Byla probrána průběžná agenda: BS informovala o probíhající komunikaci ohledně letních táborů, odeslání květnového NL. MM informovala o založení složky k podkladům k 20.letům výročí založení ČACH, dále o zpracovávání pravidel pro novou sezonu. JS informovala o přípravě návrhu variant Team Czech Republic v sezoně 20/21 vč. financí, v souvislosti s COVID-19 zjišťovala jaká budou mít stávající opatření a rozvolňování dopad na sportovce, připravila finální návrh rozdělení dotace Talent. Ten byl dán k připomínkování VV. Po schválení bude dokument uveřejněn (květen 2020). MC se věnovala hlavně Online Cheer Cupu, soc. sítím a správě videí ČACH. MB zpracovávala aktuální požadavky, timesheety; RŠ informovala členky o probíhajících jednáních s Ticketportalem, o stornu záboru TSK, spolupráci s K. Hrubešovou na přípravě podkladů pro data rozpočtů. Následně VV ČACH vzal na vědomí informaci, že VV ČOV navrhl ČACH k zařazení mezi členy Olympijských sportů. Celý VV dále diskutoval vývoj současných opatření a rozvolňování s cílem podat základně správné a ucelené informace. Výbor bude samozřejmě sledovat situaci a průběžně základnu informovat. Byla řešena otázka rozpočtů a možností našeho účetnictví (výstupů). VeVe zajistí průzkum možností účetnického softwaru a zjednodušení procesu zpracovávání dokladů. Bylo odsouhlaseno poslat dotazník ohl.zájmu klubů o Licence B, dát do plánu rozpočtu na novou sezonu 2000 Kč příspěvek za trenéra č.1 + 500 Kč každý další zájemce stejného klubu. Po aktualizaci bude poslán plán akcí na novou sezonu vč. plánu dat Team Czech Republic taneční sekce.

28. 4. 2020

Skype meetingu se zúčastnily všechny členky VV a General secretary. BS informovala ostatní členky o probíhajících přípravách NL květen, úpravě plánu sezóny v návaznosti na školení, hlavně Licence B, dále o probíhající komunikaci ohledně letního cheer táboru. BS informovala o probíhající přípravě dance školení. MB supervizuje Veroniku Veselou, zpracovává dotazy k finančním stránkám a datové schránce. MC informovala o provádění feedbacku k proběhlému OCC, přípravě ocenění. MM informovala ostatní členky o aktuálním rozhodnutí, který na základě námi aktualizované žádosti, plénu přijmout ČACH ze plnohodnotného člena ČOV, dále komunikovala s NSA ohledně zaslání videí. Proběhla diskuze o vytvoření úvodního videa, které má být umístěno na web NSA. MM informovala o proběhlé diskusi se strategickou skupinou k udělování výjimek pro další sezónu. MM informovala o probíhající pracích na obecných pravidlech. JS Informovala ostatní členky o proběhnutých akcích spojených s repre, vytvoření videí v návaznosti na právě probíhající týden worlds a o plánu pro další promo. Dále informovala o revizi připraveného rozdělení v programu MŠMT talent. RS informovala členky o proběhlých vratkách z PCO, kontrole klubů zda jsou Z.S. kvůli programu Talent, informovala společně s MM o doplnění informací na základě požadavků NSA, informovala o přípravě různých podkladů. Proběhla diskuze o termínu odeslání květnového NL - bude odeslán až po prodlouženém víkendu. Proběhla diskuze o možnosti udělování výjimek - bylo diskutováno v pracovní skupině pro strategii, zatím se čeká na rozhodnutí ICU, abychom se mohli posunout. MM byla pověřena o další konzultaci v pracovní skupině. MB zajistí odeslání zprávy o výsledku finančního auditu. BS podala návrh finanční podpory v rámci Licencí B, byly prodiskutovány různé varianty a VV bylo uloženo rozhodnout do příští schůze výši příspěvku na klub, příp. člena/účastníka.

15. 4. 2020

Hlavním tématem jednání byla aktuální situace k vyhlášeným opatřením vlády v souvislosti s koronavirem (COVID -19) a dopad na sezónu ČACH 2019/20 popř. 2020/21. Dle nařízení vlády a nového harmonogramu uvolňování prohlašuje VV letošní soutěžní sezónu za definitivně ukončenou. To znamená, že Prague Cheer Open, MČR a MČR malých divizí se v letošní sezóně neuskuteční. Zároveň s tím se ruší Česká Národní Cheer Liga (CNCL) 19/20. Do 8.6. jsou také zakázány tréninky ve vnitřních prostorách. (se ještě v tělocvičnách neuvidíme. O dílčích navazujících záležitostech bude VV informovat.)

VV bude řešit vrácení vstupného, startovného, zaplacené zálohy aj. za PCO. Byla zvážena možnost nepožadovat vrácení vstupného a tuto částku věnovat na projekt Para. Byl diskutován nápad na speciální vyhodnocení již proběhlých soutěží, vyhlášení výherců "Ligy". Ohledně dalšího vývoje se BS spojí s pořadateli klubových soutěží Pardubice Cheer Open, NJ Cheer Open a United Cheer Cup. Proběhla diskuze nad plánem nové sezóny vzhledem k věkovým skupinám a bylo navrženo povolení věkových výjimek, nominacemi na ME 2021, situace kolem MS 2020. VV se usnesl, že Anketa Trenér a sportovec roku 2020 nebude vyhlášena. Debatováno bylo uskutečnění společného Galavečera 2021 či konání plesu k výročí 20 let ČACH. MB reportovala VV dopad COVID-19 situace na finance a cashflow ČACH. Tím, že se neuskuteční soutěž MČR 2020, musí se vrátit již schválená dotace. Členská základna byla informována o zrušení Evropské Cheer Ligy 2020 (ECL).

Pokračuje komunikace a byly zaslány podklady a zodpovězeny dotazy Národní Sportovní Agentuře ohledně legislativy sportu a k mezinárodním sportovním akcím.

7. 4. 2020

Na začátku jednání podána stručná informace všech zúčastněných ke svým agendám a dokončených, či rozpracovaných úkolech. Ze statusů agend:

- MM informovala VV o aktuálním stavu přijetí CACH jako plnohodnotného člena ČOV a stavu dodaných dokumentů

- RŠ informovala o stavu žádostí o členství v ČACH 2 nových členských klubů.

- RŠ dokončila fakturace z SCC2019.

- Odeslán Newsletter ČACH Duben.

- Proběhla rozsáhlejší úprava web stránky COVID na cach.cz tak, aby byly informace spojené se sportem přehledně dostupné členské základně ČACH.

- Zahájeno zpracování projektu Síň slávy a zveřejnění všech členů a jejich medailonků na cach.cz.

- ÚKOL RŠ: Podklady pro ročenku ČUS RŠ odevzdá do čtvrtka 9.4.

- MB informovala o stavu žádostí o dotace MŠMT a příchozích/odchozích platbách.

- ÚKOL: MM zpracuje dotazník pro NSA.

- ÚKOL: MM zpracuje aktuální informace od sportovních institucí a Vlády ČR do článku na cach.cz + zástupce klubů.

Hlavním tématem jednání byla aktuální situace k vyhlášeným opatřením vlády v souvislosti s koronavirem (COVID -19) a dopad na sezonu ČACH 2019/20 popř. 2020/21.

- MB bude průběžně reportovat VV dopad COVID situace na finance a cashflow ČACH.

- Proběhla schůze s organizátory KS PCE a změně formátu spolupráce ČACH na MMD - reportuje JS, MS, BS.

- Nový možný termín MS je druhá polovina září 2020. JS představila možné 3 koncepty realizace repre a vztahu k čerpání dotací. V současné chvíli byli poptané potřebné instituce (MŠMT, ICU) a situace stále není jednoznačná, pokud nebude stav upřesněn, nejpozději v červnu VV rozhodne o dalším pokračování programu repre 2020.

- JS shrnula nutné změny v rámci CNCL v souvislosti se zrušenými soutěžemi a tak nemožností realizace finále MMD. JS předložila VV návrh na úpravu pravidel CNCL.

- Žádost o pořádání ME v ČR se odsouvá na další rok kvůli přesunu ME 2020 na 2021 (ME 2020 zrušeno pro pandemie COVID-19). VV navrhuje podat žádost o pořadatelství ME 2023 v Praze.

- Nový možný termín MS je druhá polovina září 2020. JS představila možné 3 koncepty realizace repre a vztahu k čerpání dotací. V současné chvíli byly poptané potřebné instituce (MŠMT, ICU) a situace stále není jednoznačná, pokud nebude stav upřesněn, nejpozději v červnu VV rozhodne o dalším pokračování programu repre 2020.

Online Cheer Cup 2020 - MC informovala VV o stav přihlášek, ocenění a výher, výběru poroty a způsobu hodnocení a také o průběhu online kampaně.

Po uzavření měsíce března z pohledu mzdové agendy internistů a externistů, bylo znovu poukázáno na nevyhovující situaci, která není dlouhodobě udržitelná a na potřebu připravit nový koncept oceňování zaměstnanců, který bude lépe kopírovat reálný stav a tržní prostředí.

ÚKOL: příprava konceptu k diskusi v rámci procesního auditu.

24. 3. 2020

MM od března 2020 dle plánu nastupuje ve vztahu k FÚ na rodičovskou dovolenou a snižuje svůj dosavadní pracovní úvazek sekretáře vůči ČACH na polovic. MM informovala VV o proběhlé předávce oblasti PR Michaele Rejzkové, která byla zároveň najata na pozici Event Manager Junior a PR. MM dále shrnula přehled dalších předávek a kompetencí v rámci VV a zopakovala agendu, která nadále zůstává v její kompetenci. VV dále opět konzultoval aktuální problematiku Coronaviru a potenciální možnosti ještě zorganizovat některé soutěže na konci sezóny. Usnesl se, že pokud budou mít kluby možnost trénovat min. 4 týdny předem konáním soutěže, soutěž by se mohla konat. V tomto duchu bude zaslané stanovisko členským klubům. Ve stejné souvislosti není možné konání CNCL a tedy i plánovaného konceptu postupu na MMD. Je nutné kontaktovat organizátory Pardubice Cheer Open a domluvit se na detailním dalším postupu bez MMD. MM bude obratem informovat členskou základnu o zrušení ECC 2020. MM a BS dořeší koncept Covid web. MC předložila detailní nápad a koncept Online Cheer Cupu, který VV velice kvitoval a odsouhlasil. Je nutné v následujících dnech tedy společně dopracovat pravidla a podmínky. RS zašle zástupcům klubů informaci ohledně zakoupených vstupenek na PCO a soutěžních poplatků. Na závěr upozorněno na dodání všech účetních podkladů pro kvartální zprávu a též pohovořeno o aktuální komunikaci s MŠMT v rámci Rejstříku.

17. 3. 2020

Na začátku jednání podána stručná informace všech zúčastněných ke svým agendám a dokončených, či rozpracovaných úkolech.

1) Hlavním tématem jednání byla aktuální situace k vyhlášeným opatřením vlády v souvislosti s koronavirem (COVID -19). Diskutována otázka vratky/převodu uhrazeného startovného a rozhodnutí ve věci prodaných vstupenek na zrušenou akci Prague Cheer & Dance Open 2020. Závěr ohledně startovného – klubům bude zaslána možnost ponechat startovné ČACH jako zálohu na jinou uspořádanou soutěž, nejpozději do 30.6.2020. V případě, že se do tohoto termínu žádná soutěž již s ohledem na situaci v zemi neuskuteční, bude startovné automaticky vráceno na účet, ze kterého platba přišla. V případě, že klub bude požadovat vrácení dříve, bude po obdržení požadavku vráceno. Zároveň snaha podat souhrnnou informaci i k zakoupeným vstupenkám – v řešení varianta „přesunu akce“ nebo „zrušení akce“ – při všech variantách bude možnost vrácení společností Ticketportal, dle jejich sdělení, nejdříve po zrušení nouzového stavu. K PCO se budou vázat pravděpodobně storna cestovních náhrad porotců, ještě v jednání.

úkol – informovat zástupce členů (odpovídá R.Š.), popř. informaci o vstupenkách následně vyvěsit na webu ČACH

2) Marie Cerhová informovala o rezervaci termínu na GALA 12.2.2021, setkání trenérů 14.2.2021 a o podpisu smlouvy na halu v Jihlavě pro konání SCC 2020.

3) Barbora Schejbalová informovala o probíhající spolupráci – jednání se zástupci ISV.

4) Po závěrečném doplnění - domluveny konečné úpravy - bude uveřejněn Kontaktník pracovníků ČACH

úkol – uveřejnit kontaktník (odpovídá M.M.)

5) Jana Slavíková informovala o realizaci zrušení výjezdu reprezentace na Mistrovství světa v 4/2020. Aktuální situaci spojenou s pandemickými opatřeními u nás a ve světě kolem projektu reprezentace řeší manažerka Andrea Paňko ve spolupráci s Janou Slavíkovou. Předpoklad storna letenek ve výši 30 % (tj. cca 3 200 Kč z letenky) – výbor byl vyzván k promyšlení a následnému projednání, kdo tyto náklady ponese. Pokud se „Worlds“ uskuteční ještě v sezóně 2019/2020 budeme projekt pokračovat, jinak se ruší.

úkol – podat dotaz na MŠMT, jaký vliv bude mít zrušení / změna / posun projektu reprezentace na poskytnutou dotaci 2020 (odpovídá J.S.).

6) Jana Slavíková informovala o zajištění informovanosti pozvaného zahraničního účastníka paracheer-exhibice o situaci v naší zemi a o zrušení soutěže PCO z důvodu vyhlášení nouzového stavu a dalších vládních opatření. V řešení výše konečného storna cestovného „letenky“ účastníka – náklad PCO.

7) Michaela Bednářová informovala o rozhodnutí – odložit plánované zakoupení rozšíření licence k účetnictví – odloženo, přehodnoceno bude po procesním auditu, resp. v nové sezóně

8) Otevřena diskuse nad tématem, jak bude rozhodnuto ve věci české národní ligy sezóny 2019/20 – Po diskusi bylo rozhodnuto o jejím zrušení ve stávajícím formátu. Zároveň dle vývoje situace nezbytné případně připravit nový koncept MMD - na MMD měli postupovat pouze vítězové ligy, což nyní s ohledem na zrušené soutěže kvůli stavu nouze země není možné zajistit a umožnit.

úkol – sledovat situaci a možnosti konání soutěží – následně vyvolat jednání k zajištění řešení a stanovení podmínek (odpovídá J.S.)

9) Martina Marešová podala informaci, že v uplynulém období byla založena stránka na webu ČACH věnovaná situaci kolem Koronaviru (COVID-19) – všichni zúčastnění se aktivně podílejí na průběžném uveřejňování nejaktuálnějších souvisejících informací.

10) Renata Štefanová a Michaela Bednářová informovala přítomné o jednání s MŠMT ve věci doplnění žádosti o dotaci o čestné prohlášení, aktualizaci – verifikaci rejstříku sportovců, a problému s datovou schránkou. Obě záležitosti budou řešeny odděleně.

úkol – zajistit verifikaci rejstříku sportovců, dořešit čestné prohlášení (odpovídá RŠ)

11) Další bod jednání byl věnován plánu soutěží do konce sezóny na území ČR. Nejaktuálněji byl řešen NJ Cheer Open 2020. Nutno kontaktovat FT NJ ve věci, jak to bude s organizací resp. změnou Klubové soutěže - je žádoucí informovat členskou základnu o zrušení a popř. dalším plánu. VV sleduje a průběžně bude řešit další plánované akce a jejich možnost konání a řešení nutných změn.

úkol – opětovně kontaktovat pořadatele soutěže (FunTime Nový Jičín) a vyžádat si stanovisko (odpovídá B.S.)

Dále projednáno – finalizace zápisu schůze trenérů, náplň dubnového newsletteru, dokončení dílčího procesu předání agendy mezd mezi MB a VV.

10. 3. 2020 (krizová schůzka v rámci COVID)

V rámci aktuálního dění koronaviru okamžitě VV svolal Skype schůzku. Z důvodu dopoledního oficiálního oznámení vlády, ministra zdravotnictví a Bezpečnostní rady státu se výkonný výbor okamžitě usnesl na prohlášení o zrušení soutěže Prague Cheer Open. Na schůzce byly zhodnoceny kroky, které byly nutné podniknout téhož dne.

Bezprostředně po tiskové konferenci VV vydal oficiální prohlášení. Kontaktováni byli všichni partneři akce, hala, Ticketportal, zrušeno ubytování, informováni byli všichni zástupci členských klubů, zahraniční účastníci, porotci, na FB a IG a Web bylo zveřejněno prohlášení. Na straně partnerů a haly byla započata diskuse o možnosti jiného přesunu, u Ticketportalu přesun zakoupených vstupenek na přesunutou či jinou akci. Stručně zhodnoceno, jak moc finanční storna, rušení a nutné zásahy ovlivní finanční rozpočet ČACH. Uvedeno, že v mnoha případech buď storno bude minimální, nebo lze převést na další akci, anebo lze zachovat jako investici do budoucna (např. medaile).

VV zahájil jednání, zda PCO úplně definitivně zrušit, anebo přesunout. Návrh přesunu PCO na nový termín. Diskutovány veškeré pro a proti každého z termínů. Zhodnoceno, že jakýkoliv dubnový termín je příliš riskantní s ohledem na nepředvídatelnost aktuální situace. Květnový termín též diskutován, ale zhodnoceno, že v rámci United 8.5. a MCR 6..6. jsou pouze tři víkendy a nejistota zájmu a náročnosti opět zhodnoceno, že není vhodné. Myšlenka přesunu PCO na víkend stejný MČR 6.6. Nabídnout cizincům, zda by měli o tento termín zájem. Předběžně diskutováno systém soutěže a výsledků. Tato varianta tedy zhodnocena jako v aktuální situaci jako prozatímní, ale nejistá v rámci budoucího dění, nicméně rozdány úkoly tak, aby mohl VV vydat další stanovisko postupu v této věci.

Stručně závěry:

- pokud se k tomuto kroku a přesunu PCO uchýlíme, pak udělat znovu reklamu na toto v Evropě

- co nejdříve je nutné zaslat pak stanovisko na všechny kanály

- vypsat/vypracovat ztrátové položky, které ČACH zrušení či přesun PCO bude stát

VV se shodl na vytvoření speciální stránky/části web ČACH zjednané právě pro účel zveřejňování aktualit v této věci.

5. 3. 2020

Výkonný výbor jako první diskutoval o aktuální situaci v rámci šíření viru COVID a vzhledem k žádným prozatímním restrikcím ze strany vlády plánuje PCO a další akce beze změny. Ovšem dohodl se na bedlivém sledování aktuální situace a rychlou součinnost v rámci aktuálního dění. Dohodnuto připomenutí TK k finalizaci zápisu ze Setkání trenérů pro jasné pochopení i zástupců, kteří na setkání nebyli. S Veronikou Veselou dohodnuta dílčí systematická spolupráce na průběžném sledování jednotlivých oddílů rozpočtu, ujasněny popisy pracovních pozic či některé dílčí účetní zkratky. Schválena případná investice do licencovaného účetního programu pro lepší orientaci externího pracovníka.  Zmíněn proces předávání dokladů reprezentace a též řešena možnost postoupení pohledávek reprezentanta na klub - zamítnuto. Připomenuto vystavení faktur na Sparkling. Navržen lepší postup vyúčtovávání nákladů za porotce z cizinou - na další soutěži bude vyzkoušena praxe. Představen všem členům VV výstup z proběhlé schůzky se zástupci PM Stars týkající se společné soutěže MMD a Pce Open. Detailněji řešené dílčí přípravy na Prague Cheer Open, rozděleny zodpovědnosti v rámci nominací na ME. Bude potvrzena účast zástupců VV na Eurosetkání a dalším setkání s NSA, zástupcem Hniličkou. Závěrem dojednány detaily opětovné žádosti na ČOV, která bude zaslaná obratem ke schválení.

25. 2. 2020

Schůzka byla uskutečněna prostřednictvím Skype konference a zúčastnily se jí všechny členky VV, kromě Renaty Štefanové, včetně General Secretary. Členky postupně referovaly o svých oblastech. Marie Cerhová navázala na minulou schůzku a PCO - nabíráme nové posily, zahraničním týmům byla poslána možnost ubytování. Dále byla poslána nabídka na eventová trička a možnost obědů na akci. Byly potvrzeny medaile k výrobě. Bylo rozhodnuto o uspořádání Sparkling Cheer Cupu v Jihlavě. Michaela Bednářová mluvila o vyúčtování dotací roku 2019 a zároveň i změně rozpočtů pro rok 2020 dle přiznané dotace Talent a Organizace sportu. Dále bylo uloženo zpracovat předávku činností Veronice Veselé. Jana Slavíková mluvila o CNCT. Dále o přetisku triček a objednávce uniforem. Informovala o důvodu výjimek, které jsou žádány zejména kvůli existenčním problémům klubů, kterým chybí děti ve věkových hranicích. Dále zmínila články do novin, které ve spolupráci s najatou silou přes PR zpracovává. Příprava projektu Paracheer probíhá, trenér bude na PCO. Byla domluvena smlouva s CeWe o spolupráci a vzájemném zápočtu finanční částky; Martina Marešová se zabývala anglickou verzí ERS pro přihlašování na PCO. Dále domlouvá judges pro PCO. Informovala o konferenci European Cheer Union, na kterou se vydá do Vídně. Dalším tématem bylo příjetí cheerleadingu ČOV, ke kterému je nutné dodat další dokumentaci. Barbora Schejbalová byla částečně na dovolené. Zpracovávala licence a připravovala projekt první pomoc. Dále posílala hlasování ke klubovým soutěžím a jejich zpracovávání. Upravuje zprávy ze schůzí VV a připravuje newsletter. Má na starost i zápis z trenérské schůze.

V rámci řešení jednotlivých bodů bylo rozhodnuto zveřejňování zápisů Výkonného výboru přes proklik z webových stránek asociace na google dokument. Vznesený dotaz na faktury Sparkling Cheer Cupu byl zodpovězen, že je procesu zpracování.  Rovněž zápis kvartální zprávy některými členkami. Byla shrnuta Schůze trenérů a požadavek komentářů od Trenérské komise. Problém s velikostí haly Věry Čáslavské pro soutěž Malých divizí byl vyřešen žádostí o přesné rozměry a tedy možné rozřešení situace. Dotaz na harmonogram soutěže PCO a kategorii Parents byl vyřešen jejich vystoupením v sobotním bloku. Dále bylo schváleno, že sportovci na soutěži PCO budou mít druhý den než vystupují vstup zdarma a vyhrazené místo pro podporu svých týmů.

12. 2. 2020

Schůzka byla uskutečněna prostřednictvím Skype konference a zúčastnily se jí všechny členky VV včetně general secretary. PCO - M. Cerhová informovala o stavu příprav, oslovení zástupu externisty po dobu mateřské M. Winterové, byla diskutována marketingová strategie a rozložení poroty. B. Schejbalová připoměla svoji plánovanou dovolenou. Byla zmíněna nutnost doplnění kvartální zprávy. Bylo uloženo členkám VV připravit podklady pro březnový NL. Bylo zadáno M. Cerhové zpracovat tiskovou zprávu z Galavečeru a zaslat na členskou základnu, uložit na web. Byla zhodnocena trenérská schůzka z 8. 2., taktéž vhodnost daného datumu, zda bylo pro kluby výhodou mít hned po gala? Byla diskutován výběr nominace na cvičitelka/trenérka roku ČOV, nutná další diskuze a výběr nejvhodnějšího kandidáta dle daných kritérií. VV dal za úkol M. Cerhové připravit revidovat smlouvu pro Pardubice Cheer Open. Byl diskutován nově vznikající projekt Dance reprezentace, projekt bude vrácen k přepracování A. Paňko, je nutno zpracovat projekt detailněji a k tomu rozpočet se všemi podrobnými položkami. Byl diskutován prostor pro MMD 2021, zda se bude dělat v hale v Černošicích, kde není plnohodnotný warmup, jednání odloženo na další schůzku, kde bude učiněno rozhodnutí. VV po PCO zhodnotí dosavadní práci externistky M. Rejzkové a po té bude popř. nabídnuto rozšíření pozice (fundraisera). VV diskutoval o rozložení práce mezi VV a externisty, je nutné najít další zdroje na pokrytí další agendy, je nutná separátní schůzka pro řešení nastalé situace. J. Slavíková představila nastavení fungování CACH mailu - bude se přeposílat na jednotlivé členky ČACH, které vždy po vyřízení emailu dají cach mail do kopie. J. Slavíková informovala kolegyně o ukládání výjimek na sezonu na 2019/2020 na disk pod danou sezónu. VV diskutoval o zpracování článku do ročenky ČUS, je nutné tato data sebrat ze správného zdroje - J. Slavíková doporučila jako zdroj výroční zprávu. VV diskutoval jakým způsobem bude prezentovat výsledky z jednotlivých zasedání VV. B. Schejbalová a J. Slavíková se zúčastní školení řidičů ČUS dne 3. 3. VV zhodnotil proběhlý galavečer, kladně bylo zhodnoceno místo a celkový průběh, nutné lépe komunikovat s hosteskami ohledně dress code, přidat více času na přípravu na místě, nutné zhodnotit i z hlediska rozpočtu. VV uložil M.Marešové zajistit předání zprávy (po jejím vyhodnocení) o finančním auditu na členskou základnu.

21. 1. 2020

Schůzky se zúčastnily všechny členky výkonného výboru (VV) vč. Generální sekretářky. Byl vytvořen zápis proběhlé soutěže Basta Cheer Cup. Byl ustanoven systém předávání dokladů mezi VV, účetním a vedoucí finanční sekce. Každá členka reportovala o své pracovní náplni, plnění a stavu svých oblastí. B. Schejbalová zhodnotila proběhlé Licence C spojené se Stunt a Tumble Conference jako velice vydařené s pozitivní zpětnou vazbou. Spolupráce se 2 novými lektory z FTVS byla zhodnocena také kladně, spolupráce potrvá i během dalších let a i Licencí B. Je však potřeba ještě lépe přizpůsobit prezentaci našim posluchačům. Zároveň bylo podotknuto, že je velice náročné pro jednoho lektora prezentovat celý víkend. Dále poreferovala o Anketě trenér a sportovec roku 2019 a spolupráci s TK. Jana Slavíková pohovořila o coaches university, české reprezentaci a možnostech dotace MŠMT pro postižené: k podání žádosti je nutné ukotvit ve stanovách, že asociace pracuje i s postiženými. M. Cerhová podala report o přípravách na Galavečer, PCO, MMD a SCC20, o schůzkách s partnery, dodavateli a komunikaci s externími pracovníky. R. Štefanová pohovořila o statistikách týkající se členské základny, průběhu fakturací SCC, zahájení prodeje vstupenek na PCO, o pojištění statutárů a odpovědnosti; M. Marešová po zveřejnění Evropských pravidel spolupracovala s P. Žákovou na aktualizaci Obecných pravidel, vytvořila Kartu soutěže PCO, spolupracuje na ladění nového ERS2, s pracovní skupinou Strategie a plánování řeší nominace na ME 2020, plánování sezóny 20/21, vyřizuje dotazy na pravidla, zajišťuje porotu na PCO. Proběhl report a diskuze týkající se nového systému ERS2. R. Štefanová podala report o průběhu čerpání a vyúčtování (nutné do konce února) Loterijních příspěvků. VV jednomyslně rozhodl v počtu 5 hlasujících členů o kooptaci dvou členů Kontrolní komise spolku (Mgr. V. Velešík, Mgr. O. Kopřivová), kterým skončí 6.2.2020 funkční období do nejbližšího volebního zasedání valné hromady spolku zároveň s doporučením sjednocení budoucího volebního období členů kontrolní komise a výkonného výboru spolku. VV ČACH rozhodl o nákupu letenek české reprezentace na MS 2020.

8. 1. 2020

Na skype meetingu se sešly všechny členky výkonného výboru (VV) vč. Generální sekretářky. V úvodu informovala Marie Cerhová o průběhu organizace Galavečera a spolupráci s Českou asociací amerického fotbalu. Bylo potřeba rozhodnout, z finančního hlediska, kterým směrem se budou přípravy dále ubírat. Byla odsouhlasena levnější varianta: PVC pozadí namísto dražší světelné obrazovky. S přihlédnutím k nižším nákladům byly odsouhlaseny pozvánky pro 2 klubové trenéry na Galavečer zdarma. Dále Marie Cerhová reportovala o přípravách PCO 2020, spolupráci s dodavateli, bylo dohodnuto rozeslání dalších pozvánek do Čech i zahraničí a s tím spojená příprava podkladů. Martina Marešová informovala o účasti setkání evropské valné hromady 21.2.2020 ve Vídni, kde proběhne volba výkonného výboru. Michaela Bednářová pohovořila o proběhlém finančním auditu, ze kterého bychom měli do měsíce obdržet závěrečnou zprávu. Audit probíhal veskrze hladce, bez větších otázek či problémů. Bylo hlouběji poreferováno o proběhlé klubové soutěži (KS) Basta Cheer Cup, vytvořen report formulář KS.Jednotlivé žádosti o pořádání KS 2020/2021 byly zaslány Trenérské komisi, jež zašle své připomínky a stanovisko do 25.1. výkonnému výboru. Ten následně zašle klubům schválení KS k hlasování per rollam. Byly nastaveny termíny schůzí VV na rok 2020. Byla odsouhlasena kvartální zpráva září-prosinec, jež bude zaslána Kontrolní komisi. Byl nastaven předběžný plán sezóny - se žádostí KS nebyl obdržen termín Basta Cheer Cupu 2020. Proběhla diskuze nad nominací Cvičitelky/trenérky roku, ve které Komise rovných příležitostí Českého olympijského výboru uděluje ocenění. Jana Slavíková informuje o přípravách české reprezentace na MS. Byl odhlasován doprovod Junior repre na MS: Linda Doležalová. Proběhla diskuze nad setkáním trenérů: aula zarezerevována, VV pověřuje J. Slavíkovou zasláním pozvánky trenérům.

10. 12. 2019

Na skype schůzce stručně zfinalizované přípravy na Sparkling Cheer Cup. Probrány přípravy na lednové licence C, též další postupy v rámci licencí B.  Zadán úkol pro detailní vytvoření plánu na následující sezónu, ověření evropských/světových termínů, školení, tréninků reprezentace, apod. Též připomenuta nutnost další aktualizace a posunu dílčích částí v ERS, komunikace s administrátorem systému.

8. 12. 2019

Na schůzce výkonný výbor řešil detailní plány a dílčí skutečnosti na blížící se Sparkling Cheer Cup, páteční přípravy omezené dobou přístupnosti haly, řešeny tedy detailně personální zodpovědnosti. VV detailně procházel dosavadní nabídky finančího a procesní auditu, usneseno, že jsou potřeba ještě další nabídky a poté tedy kompletace výběrového řízení. Zadáno zfinalizování zápisu z VH a související úkoly vyplývající z VH. Prodiskutovány některé nové možnosti způsobu managementu a rozdělení práce, rozdány úkoly na další budoucí období. Připomenutí finalizace nových podmínek pro CNCL a loterijního programu. Zhodnocena aktuální situace reprezentace v rámci nové manažerky a jejích aktivit. Zároveň zhodnoceny všechny dosavadně proběhlé podzimní proběhlé akce.

3. 12. 2019

VV diskutoval doručené nabídky na realizaci auditů a ukládá Veronice Veselé vypracovat a srovnat obdržené nabídky na finanční a procesní audit a doporučit VV vhodného dodavatele těchto služeb. VV preferuje společnost provádějící oba audity zároveň, se sídlem v Praze či dojezdové vzdálenosti a s možnou kapacitou realizace auditu před začátkem soutěžní sezony (tj. do února). VV ukládá Barboře Schejbalové realizaci vánočních ozdob a přání pro partnery a dodavatele ČACH. VV diskutoval stav některých probíhajících projektů a rozdělil si následující úkoly: Newsletter prosinec+leden zrealizuje Barbora Schejbalová a Martina Marešová. M. Marešová založí Pracovní skupinu Performance a Trenérskou komisi (FB, mail, disk, volba předsedy).

21. 11. 2019

VV a generální sekretářka probíraly zejména výstupy a průběh VH, realizaci schváleného finančního a procesního auditu, nově odvolenou trenérskou komisí a s ní související smlouvou o mlčenlivosti vázanou na smlouvu DPP. Probíhala příprava k nadcházející soutěži Sparkling Cheer Cup: nastavení harmonogramu, start prodeje vstupenek, technické zajištění akce, dárků a staffu, ubytování. Michaela Bednářová informovala o stavu celkového rozpočtu a připraveném vyúčtování do konce roku. Renata Štefanová informovala o průběhu využívání nového registračního systému ERS2-potřeba doladění v oblasti fakturací a přihlašování na klubové soutěže. Barbora Schejbalová informuje, že klub PM Stars Pardubice stále nedodal podepsanou smlouvu k pořádání Klubové soutěže Pardubice Cheer Open 2020. Proběhla diskuze nad obdrženou stížností členky klubu Basta cheerleaders na klub. Barbora Schejbalová a Marie Cerhová prezentovaly návštěvu a výhodné spolupráci s hotelem Pyramida, jež bude využíván k ubytování porotců a školitelů, školením, a bude zde pořádán Galavečer. B. Schejbalová a M. Marešová prezentují výstupy z celostátní porady předsedů národních svazů. Na poradě byli také přítomni zástupci nově vzniklé Národní sportovní agentury. M. Bednářová připomněla jak správně přikládat doklady ke služebním cestám.

6. 11. 2019

Výkonný výbor se na této schůzi zabýval intenzivní přípravou na nadcházející Valnou hromadu. Byly zfinalizovány podklady a ustanovena strategie na zasedání VH. Velmi detailně společně připravoval odpovědi a zfinalizoval reakci na stížnost zaslanou Nikol Míkovou a Lucií Jakubcovou. Na schůzce byla přítomna členka Kontrolní komise Michaela Rom Tisarová, které doporučila VV některé kroky v rámci příprav na VH.

31. 10. 2019

Hlavní náplní schůze byly odpovědi na došlé dotazy a připomínky na VH, příprava podkladů na VH, tisku a PPT. Marie Cerhová informovala o možnosti navázání nové spolupráce na streaming na soutěžích, bude následovat jednání, výstup z jednání VV obdrží. Marie Cerhová informovala o nutnosti ukončit spolupráci s firmou Beran catering, jelikož ukončil OSVČ, VV navrh některé cateringy, proběhne rešerše a výběr, VV potom rozhodne o poskytovateli. Byla diskutována proluka v práci an KS PM stars ze strany PM stars, způsobené tím, že se zástupce PM stars nemohl této agendě věnovat, začne v příštím týdnu. Renata Štefanová informovala členky VV o stavu členské základny při probíhajících obnovách.

15. 10. 2019

Schůzka byla zejména provozního rázu a strategických rozhodnutích pro novou sezónu. Mimo jiné bylo rozhodnuto pokračovat v podpoře projektu Ježíškova vnoučata prodejem Vánočních čepiček na Sparkling cheer cupu a podporou Reprezentace z prodaných vstupenek. Byl předběžně schválen ceník vstupného a startovného pro jednotlivé soutěže nové sezóny. Z důvodu nevyhovujících podmínek Strahovské kanceláře bylo VV ČACH rozhodnuto o pronájmu kanceláře na Chodově na zkušební dobu 3 měsíců (nájemné 5 500 Kč/měsíc). Zde bude možné rovněž pořádat schůze VV ČACH, ale i reprezentativní schůzky s partnery, trenéry apod. Velkou část schůze byla řešena Výroční zpráva a podklady pro VH. Vše dohodnuto dle následných výstupů včetně grafické stránky. Dalším bodem byl projekt Para cheer, kde byla potvrzena částka 200GBP pro pokrytí nákladů za školení a exhibici para sportovců. Náklady na cestu a ubytování se do této částky nezapočítávají. Dále rozhodnutí zaslání o emailu klubům ohledně koncepce České národní cheer ligy. Informace ohledně stavu odpovědí pro nákup pomůcek z dotace MŠMT na podporu talentované mládeže a upomínky klubům, které se zatím nevyjádřily. V dalším bodu jednání byla schválena Linda Doležalová pro pozici dobrovolníka u Reprezentace. Bylo informováno o stavu účetnictví a uzavření hospodářského roku. Potvrzeno jako dokončené včetně kvartální zprávy pro odeslání Kontrolní komisi. Stejně tak plánovaný rozpočet pro hospodářský rok 2019/2020. Rovněž bylo rozhodnuto o změně fakturačních řad pro lepší přehled v rámci nového ERS. Závěrem bylo porefenováno o úspěšném spuštění jednotlivých částí ERS a stavu obnov a registrací.

9. 10. 2019

Schůzka se konala v sídle společnosti, a to za přítomnosti členky Kontrolní komise, Michaely Rom Tisarové. Hlavním tématem byly veškeré podklady na blížící se Valnou hromadu. Detailně komentovány dílčí části výroční zprávy a společná konzultace v rámci tzv. roční prezentace, organizačních pokynů, pozvánky a dalších dokumentů. Odsouhlasen nápad na pozvání zástupců všech členských klubů na Galavečer. Stručně zmíněna schůzka s Universal Players, regio meeting v Jihlavě, VH ČUKIS, též i ParaCheer Projekt a detailněji odloženo na další schůzku. Připomenut kvartální přehled činností a účetnictví, taktéž finalizace plánu rozpočtu. Řešeny detailněji rozpočty všech nadcházejících soutěží v sezóně, včetně Galavečeru. Odsouhlaseno a naplánováno zpracovávání zápisů ze schůzí VV ke zveřejnění. Též pro aktivnější komunikaci a přehlednost činností VV a spolupracujících naplánované tzv. měsíční Newslettery. Zhodnocen stav ERS2, též aktuální návrh na audit k předložení na VH. Zmíněn aktuální stav předložených žádostí Klubových organizátorů. Řešen evropský/světový jednotný návrh věkových skupin a levelů - nutné promyslet aplikovatelnost na český trh, plán zaslat mail průzkum, přednést základně problematiku na VH a nejpozději na Setkání trenérů dořešit.

26. 9. 2019

Bylo krátce otevřeno téma rozpisu diváckých cen na sezónu 2019/2020 s ponecháním ke zvážení a odložením na další blízké jednání s následným předložením VV ke schválení. Schválena byla evidence darů 2018/2019 ve finančním vyjádření a další nefinanční spolupráce s partnery. Dále došlo k domluvě o evidenci tabulky "důležitých rozhodnutí" s cílem rychlého náhledu na jednom místě. Připomenut byl odkaz na šablonu pro zápis z usnesení VV a další procesní dokumenty, které budou využívány i v nové sezóně - timesheety, aktualizovaný soupis agend, dodatky smluv. Přítomné si připomněly správné užití terminologie "klub" vs "tým". Z rozhodnutí VV ČACH došlo k založení pracovních e-mailových adres pro Veroniku Veselou a Martinu Železnou. Dále byl schválen navržený příspěvek na školení Petře Žákové (porotkyně) ve výši 2 000 Kč z rozpočtu ČACH. Přítomné byly infromovány o finalizaci příprav a testování modulu členství, obnov členství a fakturací nového elektronického registračního systému ČACH. V dané souvislosti došlo ke společnému rozhodnutí o doplnění vybraných funkcionalit a bylo diskutováno k náhledům "nástěnky" a dalšího. Z rozhodnutí VV bude následovat testování a dokončení vývoje modulu soutěží a až následně akcí a dalších. V rámci pracovní schůze bylo projednáváno účetnictví uplynulé sezóny a velká část jednání byla věnována aktualizaci rozpočtu sezóny nové v kontextu předložení návrhu  k projednání Valnou hromadou. Dalším projednávaným tématem byla spolupráce s fotolabem CEWE, který by rád v nové sezóně více podpořil Reprezentaci. Zástupkyně ČACH účastnící se zasedání VH ČUKIS seznámily ostatní s průběhem a závěry jednání. Závěrem byla v rámci pracovní schůzky provedena rekapitulace stavu příprav podkladů na jednání VH s upřesněním dalšího plánu příprav. Na schůzce bylo také otevřeno k dalšímu projednání nové místo kanceláře a zachování adresy či celého místa výkonu na Strahově.

10. 9. 2019

Na schůzi byl oznámen výsledek jednání United Cheer Cupu o přesunu data soutěže, vzhledem ke změně data konání MS, na 8.5.2019. Proběhla diskuze nad průběžným stavem zápisu VZ-komise poptány o jejich zprávy. Podebatováno o CNCL-je potřeba se ještě hlouběji zamyslet nad systémem sčítání bodů. Byl odsouhlasen 50% podíl ze zisku pro spoluorganizátorku ČACH z akce Tumble Day for Coaches Silvu Klimo. Diskutováno o nutnosti předložení smlouvy Klubových soutěží Valné hromadě ke schválení. Pohovořeno o situaci ERS-spuštění plánované na příští týden a testování na tento víkend, potřeba založit testovací přístupy a vytvoření manuálu pro jednotlivé kapitoly ERS. Prodiskutován návrh potřeby auditu, který by měl být odsouhlasen VH (společně jako položka v rozpočtu). Zároveň ujasněno chápáno, že v současné době jako kontrolní nástroj slouží KK, jenž je pro malé spolky dostatečný. Nicméně VV zajistí min. tři nabídky auditů. Je potřeba vyúčtovat dotaci Hl.m.Prahy a Prahy 7 a dopracovat návrh rozpočtu na další sezónu. Ve středu proběhne schůzka Barbory Schejbalové s účetní Veronikou Veselou a zaučení do problematiky, potřeba zajistit příslušné přístupy. Ohledně vlastnictví a přístupů na disku není situace jednoduchá a vyžaduje delší čas k vyřešení. Pohovořeno o nadcházejícím tryout Repre, přihlášeno 60 lidí. Proběhla diskuze ohledně návštěvy Ricka Rogerse a bude zaslán dotaz ohledně otevřeného školení během PCO. Byl oznámen nízký stav přihlášek na stunt a tumble camp-nutnost zaslat remindery, maily, fb, ig. Byl domluven plán na regionální meeting v Jihlavě. Potřeba vytvoření cenového rozpisu vstupného na soutěže na další schůzce. Nutnost vytvoření organizační struktury ČACH vč. komisí a pracovních skupin s návazností na nově vytvářené směrnice. Pohovořeno o průběhu regionálního meetingu Sever, kde vzniklo mnoho návrhů, podnětů a požadavků ze stran klubů.

IČ 26546612, bankovní spojení: FIO Banka, č. účtu: 2500357400/2010

cach@cach.cz

www.cach.cz