ปฎิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตสุจริต

ประกาศเจตจำนงสุจริต

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยง

บันทึกเชิญกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเข้าประชุม

รายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง ปี 2561

บันทึกเสนอรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

บันทึกเชิญประชุม

รายงานการประชุมจัดทำแผน

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตสพป.พล.2 ปี 2561

บันทึกเสนอรายงานจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำประกาศ รายงาน กำกับติดตามมาตรการต่าง ๆ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรการในด้านคุณธรรม

ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสพป.พิษณุโลก เขต 2

  1. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน
  2. มาตรการให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
  3. มาตรการในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  4. มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
  5. มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียน
  6. มาตรการในการป้องกันการรับสินบน
  7. มาตรการในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  8. มาตรการในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้รที่ตามคู่มือหรือมาตรการปฏิบัติงาน

รายการประเมิน ITA (12 EB)  ของสพป.พิษณุโลก เขต 2

กลับหน้าหลั