10000000000007AC00000231F26D8354.jpgColor Horizontal.png

PROCÉS DE SELECCIÓ ERASMUS+ 2018/2019

GRAU MITJA

Estimat/da participant,

El present document explica el procés de selecció Erasmus 2018/2019  i els seus criteris d’elegibilitat.

La convocatoria està dividida en els següents apartats:

 1. INFORMACIÓ SOBRE EL PROJECTE

Fases del procés de selecció.

 1. Fase 1: Inscripció al procés de selecció.
 2. Fase 2: Lliurament de documentació obligatòria.
 3. Fase 3: Entrevista personal.
 4. Fase 4: Selecció del/les participants.
 5. Fase 5: Acceptació de la beca Erasmus
 6. Fase 6: Tria de l´opció de gestió de la beca Erasmus.

     B) OPCIONS DE GESTIÓ:

 1. Opció 1: Gestió Autònoma de la subvenció.
 2. Opció 2: Gestió portada pel centre d'estudis.
 3. Opció 3: Gestió externalitzada de la subvenció.
 4. Personal i Acompanyants VET  – Professors/Personal Grau Mitjà.

CALENDARI ERASMUS  2018/2019.

PUNTUACIÓ DEL PROCÉS DE SELECCIÓ.

A) INFORMACIÓ SOBRE EL PROJECTE

         

Per el present es convoquen les 5 places per la mobilitat d’alumnes, més 2 places destinades a professorat pel  curs acadèmic 2018/2019.

Podran formar part els estudiants de Institut Carles Vallbona pel projecte aprovat pel SEPIE en  la convocatòria del Programa Erasmus+ Educació any 2018 amb número: 2018-1-ES01-KA102-049344

PLACES CONVOCADES DESTINADES ALS/LES ALUMNES:

La repartició del número de places destinada als/les alumnes per països és la següent:

 

País de destí

 Número de places disponibles en la present convocatòria

Importe total  de la beca per alumne/a (apoyo individual)

Italia

3 Places disponibles

1.816,00 euros  + 275 euros (ajuda de viatge)

Alemania

2  Places disponibles

1.816,00 euros  + 275 euros (ajuda de viatge)

Total

5  Places  disponibles

--

*Els/les alumnes podran presentar-se només a aquests països elegibles en la present convocatòria.  

PLACES CONVOCADES DESTINADES AL PROFESSORAT 2018

Es convoquen 2 places pel professorat amb els següents destins aprovades en el projecte presentat al SEPIE 2018.

 

 País de destí

 Número de places disponibles en la present convocatòria

Italia

784,00 euros + 275 euros (ajuda de viatge)

Alemania

784,00 euros+ 275 euros (ajuda de viatge)

TOTAL

2 Places disponibles

Tota la informació referent a la convocatòria Erasmus es troba a la pàgina web del centre educatiu corresponent, aquest serà sempre el mitjà de comunicació oficial i vàlid al llarg del projecte i a on es publicaran les llistes i els resultats del procés.

 Fases del procés de selecció:

 

 1. Fase  1:   Inscripció al procés de selecció a través d’aquest Formulari online.
 2. Fase 2: Lliurament de la documentació obligatòria (a través de la carpeta Drive personal de cada alumne/a).
 3. Fase 3: Entrevista personal ( només per aquells que hagin presentat tota la documentació obligatòria i hagin passat les dues primeres fases).
 4. Fase 4 : Selecció dels/les participants (llistats).
 5. Fase 5 : Aceptació de la Beca Erasmus
 6. Fase 6: Selecció de l’opció de gestió de la beca.

A continuació es pot trobar tota la informació més detallada de cada fase:

1-  Fase 1: Inscripció al procés de selecció

1.1 La inscripció i primera acció de totes, es portarà a terme omplint aquest Formulari online.

1.2 Els/les alumnes poden expressar les seves preferències respecte a 3 destins, però la decisió final sempre és competència del centre educatiu o del coordinador/a del projecte, i  es determinarà segons la disponibilitat de l’allotjament, les possibilitats de pràctiques o d´altres.

1.3 Només es podrà escollir entre aquells països que apareixen en el llistat de places convocades per alumnes/acompanyants mencionada anteriorment. Les opcions seleccionades en el formulari online i que no siguin elegibles

2- Fase 2: Lliurament de la documentació obligatòria.

2.1 Una vegada omplert el formulari, l’alumne/a rebrà un email al correu electrònic que hagi facilitat a la fase 1. Una vegada aquí, si us plau, revisa tota la informació que es solicita en el mail, que és la següent:

 1. Curriculum Vitae en anglès i en format pdf (utilitzant l’eina Europass).
 2.  Carta de motivació en anglès i en format pdf.
 3. DNI i/o Passaport escanejat (document vàlid per viatjar fora del país).
 4. Document de cessió de dades i imatge emplenat i signat apropiadament. En cas de menors d'edat, autorització signada per tutor/a legal (adjuntar DNI del tutor que ha signat).
 5. Carta de Compromís.
 6. Certificat d’idioma o altres certificats (si es disposa d’ells)

Aquesta documentació s'haurà de lliurar en format digital i pujar-la a la carpeta compartida de Google Drive (el/la participant rep aquest link a través del correu online de confirmació, un cop ja s’ha inscrit en el procés a través del formulari online).

2.2  La documentació serà acceptada únicament si està degudament segellada i/o signada, i amb vigència fins al 31 d’agost del 2019.

Atenció!

Tots els documents hauran de ser lliurats en format digital a la carpeta digital (DRIVE): degudament escanejats i pujats a la SEVA CARPETA CORRESPONEN. L'accés a aquesta carpeta personal es facilita en el link del mail de confirmació.

2.3 L’absència de presentació d’algun dels documents obligatoris podrà ser motiu de desqualificació de l’alumne/a dins del procés de selecció, degut a que tota la documentació és important..

3- Fase 3 : Entrevista Personal.

3.1 Una vegada finalitzada la fase 2, es revisarà tota la documentació i es publicarà el llistat d’admesos/no admesos, es publicaran també els horaris de les entrevistes personals (següent fase). Aquest llistat sortirà publicat en el taulell d’anuncis del centre educatiu al que pertany l’alumne/a i en la seva pàgina web.

3.2 Els/les participants seran convocats a les entrevistes a través de la web del centre educatiu amb un mínim de 24 hores d’antelació. Eventualment, pot donar-se el cas que el/la participant rebi també un avís per correu electrònic, però la informació de la página web del  centre educatiu és la que preval en tot moment. En aquest anunci, també s’indicarà el lloc de les entrevistes.

3.3 Si el/la participant no es presenta a aquesta convocatòria es procedirà a la seva desqualificació del procés de selecció, excepte si té una situació de força major i està degudament justificada.

3.4 Tots els horaris están expressats en GMT+1 (horari de Madrid).

3.5 El/la participant haurà de presentar-se amb 30 minuts d’antelació a l’entrevista convocada. No presentar-se a l’entrevista a l’hora programada podrà ser motiu de desqualificació del procés.

4- Fase 4 : Selecció del/les participants.

4.1 Tindran prioritat aquells/es estudiants que no hagin participat anteriorment en una mobilitat Erasmus+ destinada a estudiants de FP, i també aquells/es estudiants que estiguin en l’últim any acadèmic del seu cicle formatiu.

4.2 Totes les quantitats i les destinacions dels llistats són susceptibles de canvis per causes alienes al nostre control durant el procés.

Les quantitats i les destinacions finals es comunicaran individualment a cada alumne/a una vegada es publiquin les llistes definitives amb els destins finals i en el moment de la firma del conveni de subvenció (de forma individual). 

Atenció

Els/les estudiants de segon curs de Grau Mitjà que no tinguin les hores de FCT finalitzades, i vulguin convalidar les hores durant la mobilitat Erasmus, no obtindran el títol del cicle fins que no es produeixi el tancament del seu expedient. Es sol·licita que, en aquests casos, es parli directament amb el coordinador/as Erasmus o amb alguna persona de l’Associació Mundus, per tal de clarificar aquests tipus de situacions.

Fase 5:  Acceptació de la Beca Erasmus.

5.1 L’alumne/a rebrà un email per part de la persona coordinadora del projecte. En aquest email es demanarà a l’alumne/a que “accepti o renuncïi” a la subvenció que se li ha assignat.

5.2  Aquesta documentació s'haurà d'incloure de nou, a la carpeta DRIVE que has rebut en el el primer email i fase, a través d’una invitació realitzada a la Fase 1. Correspon a la mateixa carpeta on l’alumne/a haurà introduït tota la seva documentació fins al moment.

5.3 No acceptar o no respondre amb la documentació que es solicita en 7 dies naturals des de la recepció del email, comportarà la renúncia automàticament que de la beca otorgada. Donant així la oportunitat a la primera persona en llista d’espera  del llistat definitiu.

Fase 6: Elecció de l’opció de gestió.

En aquest mateix document que l’alumne/a rebrà en la Fase 5, s’haurà d’indicar a més, quines de les següents opcions de gestió que us presentem a continuació es vol escollir.

B)  OPCIONS DE GESTIÓ

En totes les següents opcions el/la alumne/a rebrà la “Subvenció de l’Erasmus” en el compte corrent que hagi facilitat al/la coordinador/a del projecte.

Una vegada rebuda la subvenció l´alumne/a actuarà en conseqüència a l'elecció escollida durant la “Fase 5: Acceptació de la Beca Erasmusque seran les següents:

 

Alumnes Participants de Grau Mitjà. -  VET (Vocational Education and Training) –

 1. Opció 1: Gestió Autònoma de la subvenció:

L’alumne/a  podrá escollir l’opció de buscar i comprar per sí mateix tots els serveis del Erasmus. És a dir,  l’allotjament, els vols, les empreses per fer les pràctiques en el país determinat, i serà l’encarregat/ada de justificar adequadament tot el necessari per la beca Erasmus.

En aquest cas, l’alumne/a cobrarà la totalitat de la subvenció i serà el/la responsable de la correcta  justificació o devolució de la subvenció en cas que no estigui ben justificada.

En cas de que la utilització de la subvenció no estigui ben justificada, el Ministeri d’Educació (SEPIE) pot fer la reclamació de la subvenció a l’alumne/a fins a 2 anys després de la finalització de la mobilitat, és a dir, en el moment en el qual es realitzi l’informe final del projecte i l'Agència Nacional dictamini que no es correcta la seva justificació.

Si es selecciona aquesta opció hi haurà un seguiment per part del centre educatiu a través del/la tutor/a de les pràctiques del centre i per part del la Coordinació Erasmus, però serà responsabilitat de l’alumne/a tant la cerca, com la gestió, com la documentació de contacte i també el correcte funcionament de totes les parts del projecte.

2) Opció 2: Gestió portada pel centre educatiu:

En funció de la destinació i l'especialitat de l'alumne/a, el centre educatiu té convenis de col·laboració a nivell internacional. L’alumne/a podrà accedir a les mobilitats segons conveni, gestionades directament pel centre com a entitat de contacte entre l’alumne/a i l’empresa. El seguiment en aquest cas es realitzarà directament en el país de destí amb un/a coordinar/a homòleg al del centre educatiu.

Per saber quines ofertes i condicions hi han disponibles s’haurà de parlar amb el/la Coordinador/a Erasmus del centre corresponent.

3)  Opció 3: Gestió externalitzada de la subvenció (“Forfait”):

Fer la gestió mitjançant l´Associació Mundus, entitat sense ànim de lucre, qui tindrà la responsabilitat del seguiment i del control del projecte.

Escollint aquest opció, es contempla que amb la totalitat de la  subvenció que el programa Erasmus otorga, es cobriran tots els serveis que es descriuen a continuació:

A més, l´alumne rebrà els “diners de butxaca” en  concepte de manutenció i altres despeses personals. La quantitat a rebre en aquest cas dependrà del destí assignat:

Tot això, quedarà cobert amb la totalitat de la beca proporcionada per Erasmus a l’alumne/a. En l’opció de “Forfait”, els serveis no podrán ser contractats per separat.

És a dir, en el cas d’escollir aquesta opció, la quantitat de cost per alumne/a serà la mateixa que rebrà l’alumne/a en el seu compte bancari per part del centre educatiu (totalitat de la beca). El qual s’haurà de transferir a l’entitat íntegrament en el moment de formalitzar aquesta opció mitjançant el contracte que l’alumne/a firmarà amb l’entitat (sense que participar en el programa esdevingui cap cost extra per l’alumne/a durant tot el procés).

4) Professorat i personal administratiu

Els professors (i personal administratiu) que vulguin participar en una mobilitat realitzaran exactament els mateixos passos que els alumnes / as que prèviament s'ha descrit, però els criteris de selecció i els documents a lliurar, així com les modalitats de gestió de la mobilitat, serandiferents.

Un cop seleccionat, el / la candidat / a pot marxar en qualsevol moment consideri adient, d'acord amb el director i el / a coordinador / a Erasmus del seu centre. Les beques es poden gaudir fins al setembre de l'any següent a la seva assignació.

La durada estàndard d'una mobilitat és de 7 dies (5 d'activitat, 2 de viatge),la dotació econòmica es pot veure a l'apartat A "Informació sobre el projecte" d'aquesta mateixa convocatòria.

En cas justificats, és possible pactar una durada diferent (contactant amb Mundus i amb el coordinador / a Erasmus del centre responsable), tenint en compte que en reduir o augmentar els dies d'estada canvia també el pressupost a disposició.

4.1) Els procediments possibles per a les mobilitats de professors són 2:

1) L'estada es realitza en un centre educatiu (institut o organització sòcia) que ja fa part del network de l'institut. En aquest cas Mundus s'ocupa de tota la logística de la mobilitat i assegura al / a docent (o personal administratiu):

2) L'estada es realitza en un centre educatiu (institut o organització sòcia) nou, en un dels països indicats en aquesta convocatòria, aportat pel / a mateix / a professor (o personal administratiu) a través de contactes personals o de recerca online. En aquest cas el professor rep la beca i s'ocupa de forma autònoma de la seva estada.

En aquest cas Mundus s'ocupa només i exclusivament de produir els documents necessaris a la mobilitat, un cop rebuts els detalls de l'organització d'acollida.

Es pot realitzar mobilitats d'ambdós tipus, segons els professors seleccionats (nombre i especialitat) i els seus destins.

Tot això, queda cobert amb la totalitat de la beca proporcionada pel Erasmus al professor /a.Com en l'opció de "Forfait", els serveis no podran ser contractats per separat.

És a dir, en el cas que s'esculli aquesta opció, la quantitat de cost per al professor / a serà la mateixa que rebrà el professor / a en el seu compte bancari per part del centre educatiu (total de la beca), el qual s'haurà de transferir en el moment de formalitzar aquesta opció mitjançant el contracte que el professor / a signa amb aquesta entitat sense que participar en el programa suposi cap cost extra per al professor / a durant tot el projecte.

C) CALENDARI  ERASMUS 2018/ 2019

Fase 1: Inscripció al procés de selecció:

Fase 2  LLiurament de la documentació obligatòria:

Fase 3: Entrevistes personals

Fase 4 :  Selecció del/les participants.

Fase 5: Acceptació de la Beca Erasmus.


Fase 6:  Elecció de l’opció de gestió.

La Publicació de la resolució definitiva de seleccionats/ades i destinacions serà el día 20/12/2018.

D)      PUNTUACIÓ DEL PROCÉS DE SELECCIÓ

D.1 ESTUDIANTS

El procés de selecció dels estudiants es realitzarà per mitjà de tribunals.

Els tribunals seran compostos per professors del centre educatiu i personal de l'Associació Mundus, en qualitat d'assessors interculturals.

El llistat de tribunals serà publicat prèviament a l'inici de les entrevistes.

Cada alumne / a, serà inclòs en un tribunal de forma aleatòria i assegurant que no s'afavoreix a ningú en cap tipus d'assignació.  

Prèviament a les entrevistes, els / les candidats / es hauran de lliurar la següent documentació obligatòria a través de la carpeta de Google DRIVE l'accés l'estudiant / a rebrà en omplir el formulari d'inscripció:

 1. Curriculum Vitae en anglès i en format pdf (utilitzant l’eina Europass).
 2.  Carta de motivació en anglès i en format pdf.
 3. DNI i/o Passaport escanejat (document vàlid per viatjar fora del país).
 4. Document de cessió de dades i imatge emplenat i signat apropiadament. En cas de menors d'edat, autorització signada per tutor/a legal (adjuntar DNI del tutor que ha signat).
 5. Carta de Compromís.
 6. Certificat d’idioma o altres certificats (si es disposa d’ells)

Els / les candidats / es que lliurin tota la documentació obligatòria accediran a les entrevista personals.

els tribunals valoraran els candidats segons els següents barems:

Criteri intern

30%

 

L'equip docent valorarà la preparació i compromís del participant tenint en compte:

 1. Assistència a classe.
 2. Actitud a classe.
 3. Expedient acadèmic de l'alumne / a.

Entrevista

30%

 

El tribunal que realitzi l'entrevista valorarà les competències i aptituds del participant i la seva idoneïtat per al procés, tenint en compte:

 

 1. Iniciativa, adaptabilitat,
 2. Mentalitat oberta, socialització
 3. Capacitat de comunicació
 4. Maduresa i coneixement d'una / o mateixa / o
 5. Idioma estranger
 6. Resolució de conflictes.
 7. Motivació i expectatives

Documentació lliurada

40%

CV i Carta de motivació: 20%

 

Es valorarà la presentació i el contingut. A la carta de motivació es valorarà també la motivació i l'originalitat.

Certificats de llengua: 10%

 

Es valorarà positivament si l'estudiant té un certificat que acrediti el seu nivell d'idiomes i el puja a la carpeta compartida.

Certificats extra-acadèmics: 10%

 

Es valorarà positivament si l'estudiant ha certificats que acreditin altres estudis.

A cada estudiant serà llavors assignada una puntuació segons els criteris indicats adalt. Un cop finalitzada la valoració de tots els / les candidates, es publicarà en la pàgina web de cada centre la resolució de seleccionats i destinacions assignades.

D.2 PROFESSORAT

El procés de selecció dels / de les professors / es es realitzarà per mitjà d'un tribunal format pels professors del centre,  més un representant de l'Associació Mundus.

Prèviament a les entrevistes, els / les candidats / es hauran de lliurar la següent documentació obligatòria a través de la carpeta de Google DRIVE l'accés rebran en omplir el formulari d'inscripció:

 1. Curriculum Vitae en anglès i en format pdf (utilitzant l’eina Europass).
 2.  Carta de motivació en anglès i en format pdf.
 3. DNI i/o Passaport escanejat (document vàlid per viatjar fora del país).
 4. Document de cessió de dades i imatge emplenat i signat apropiadament.
 5. Carta de Compromís.
 6. Certificat d’idioma o altres certificats (si es disposa d’ells)

Els / les candidats / es que lliurin tota la documentació obligatòria accediran a les entrevista personals.

 

Criteri intern

60%

 

                                                           

 • Assistència regular al centre: de 0 a 4 punts                        
 • Compromís: implicació en projectes del centre: de 0 a 3 punts        
 • Es valoraran a més carreres, doctorats, cicles de formació o una altra formacions extraacadémicascon punts extra segons el cas: 1 o 2 punts segons el cas.
 • A paritat de punts, val la antiguitat en el propi centre.

Entrevista i Documentació lliurada

40%

 

                                        

 • Flexibilitat pel que fa a les dates de la Mobilitat: de 0 a 1 punt        
 • Objectius formatius del candidat: de 0 a 2 punts                        
 • Dates i conciliació amb la docència: de 0 a 1 punt
 • Coneixement / interès provat pel Destinació: de 0 a 1 punt                
 • retorn de la seva formació per al centre i els seus alumnes: de 0 a 2 punts        

2- PROCESO DE SELECCIÓN ERASMUS+ 2018/2019

GRADO MEDIO

Estimada/o participante

En el presente documento se explica el proceso de selección del programa Erasmus+ 2018/2019- 2019/2020 y sus criterios de elegibilidad.

La convocatoria está dividida en los siguientes apartados:

 1. INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO

Fases del proceso de selección

 1. Fase 1: Inscripción al proceso de selección
 2. Fase 2: Entrega de documentos obligatorios.
 3. Fase 3: Entrevista personal.
 4. Fase 4: Selección de los/las participantes.
 5. Fase 5: Aceptación de la beca Erasmus
 6. Fase 6: Selección de la opción de gestión de la beca Erasmus.

      B) OPCIONES DE GESTIÓN:

 1. Opción  1: Gestión autónoma de la subvención:
 2. Opción 2: Gestión por parte del centro de estudios
 3. Opción 3: Gestión externalizada de la subvención:
 4. Personal docente y Acompañantes VET  – Profesores/Personal de Grado Medio.

     C) CALENDARIO ERASMUS  2018/2019.

     D)  PUNTUACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN

 1. INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO

 

PLAZAS QUE SE CONVOCAN PARA EL PROYECTO

Para el presente se convocan  5 plazas para la movilidad Erasmus para los alumnos de grado medio y  2  plazas de acompañantes para el curso académico 2018/2019.

 

Los alumnos/as del Institut  Carles Vallbona podrán formar parte en el proyecto aprobado por el SEPIE en la convocatoria proyecto del Programa Erasmus + Educación año 2018 con número: 2018-1-ES01-KA102-049344

PLAZAS QUE SE CONVOCAN PARA ALUMNOS/AS:

La repartición del número de plazas de alumnos/as disponibles por países es la siguiente:

 País de destino

 Número de plazas disponibles en la presente convocatoria

Importe total  de la beca por alumno/a (apoyo individual)

Italia

3 plazas disponibles

1.816,00 euros + 275 euros (ayuda para el viaje)

Alemania

2 Plazas disponibles

1.816,00 euros + 275 euros (ayuda para el viaje)

Total

5  Plazas  disponibles

--

*Los alumnos deberán de candidatarse en el formulario online  solo a estos países de la tabla

PLAZAS QUE SE CONVOCAN PARA PROFESORADO 2018:

Se convocan un total de 2 plazas para los siguientes destinos como ha sido aprobado en el proyecto presentado al SEPIE.

 

 País de destino

 Número de plazas disponibles en la presente convocatoria

Italia

784,00 euros + 275 euros (ayuda de viajes)

Alemania

784,00 euros+ 275 euros (ayuda de viaje)

TOTAL

2 Plazas disponibles

Toda la información sobre la convocatoria Erasmus se podrá  encontrar en la página web del centro educativo al que perteneces, éste será el medio de comunicación oficial y válido a lo largo del proyecto y donde se publicarán las listas y resultados del proceso.

Fases del proceso de selección:

 

 1. Fase 1:  Inscripción al proceso de selección a través de este Formulario online.
 2. Fase 2: Entrega de los documentos obligatorios (a través de la carpeta Drive personal de cada estudiante).
 3. Fase 3: Entrevista personal (para los que hayan entregado  todos los documentos obligatorios) y hayan superado las dos primeras fases.
 4. Fase  4: Selección del  los/las participantes. (listados).
 5. Fase  5: Aceptación de la beca Erasmus .
 6. Fase  6: Selección de la opción de gestión de la beca Erasmus.

A continuación puedes encontrar información más detallada sobre cada fase:

1-  Fase 1: Inscripción al proceso de selección:

1.1 La inscripción  (primera acción de todas) se realizará rellenando el siguiente  Formulario online.

1-2  Los/as estudiantes pueden expresar sus preferencias respecto a 3 destinos, pero la decisión final siempre es competencia del centro educativo o del coordinador del proyecto Erasmus. los destinos serán seleccionados según  los criterios de disponibilidad de alojamiento, posibilidades de lugar de prácticas y otros motivos.

1-3 Elige solo aquellos países que aparecen en el listado de plazas que se convocan para el alumnado/acompañantes que previamente se ha expuesto. Aquellos que se seleccionen en el formulario online  y no sean elegibles para ser seleccionado no serán considerados y serán entendidos como nulos.

2-  Fase 2: Entrega de documentos obligatorios.

2.1-  Una vez, hayas completado el formulario, recibirás en el email que hayas indicado en la primera fase un correo electrónico. Llegados a  este punto, por favor, revisa la información que has proporcionado para verificar que es correcta.

A partir de este momento, se deberá completar y entregar toda la documentación que se  solicita en el email, la cual exponemos a continuación:

 1. Curriculum Vitae en inglés y en formato pdf (utilizando la herramienta  Europass).
 2.  Carta de motivación en inglés y en formato pdf.
 3. DNI y/o Pasaporte escaneado (documento válido para poder viajar fuera del país).
 4. Documento de cesión de datos e imagen rellenado y firmado apropiadamente. En caso de menores de edad, autorización firmada por tutor/a legal (adjuntar DNI del tutor que ha firmado).
 5. Carta de compromiso.
 6. Certificado de idioma u otros certificados (si se dispone de ellos).

Esta documentación se deberá proporcionar en formato digital y subirse a la carpeta compartida del Google Drive (recordamos que el/la participante recibirá  este link a través del correo electrónico de confirmación de la “Fase 1” una vez se haya inscrito a través del formulario online).

2.2 - La documentación será aceptada únicamente si está debidamente sellada y/o firmada  y tiene vigencia hasta el 31 de Agosto del 2019.

¡Cuidado¡  

Todos los documentos deben  ser entregados en formato digital en la carpeta  (DRIVE):  debidamente escaneados y subidos en SU RESPECTIVA CARPETA. A esta carpeta personal puedes acceder desde el link que encontrarás en el email de confirmación.

2.3 - No entregar  alguno de los  documentos obligatorios requeridos podría ser motivo de descalificación del/ la alumno/a del proceso de selección debido a que todos los documentos son importantes.

 

3- Durante la Fase 3: Entrevista Personal.

3.1-  Una vez finalizada la fase 2, se revisará la documentación y se publicará en el listado de los alumnos/as admitidos/as y excluidos/as  del proceso. Además del horario de las entrevistas (siguiente fase). Este listado saldrá publicado en el tablón de anuncios del centro educativo al que perteneces y en su página web.

3.2-  Los/as participantes  serán convocados a través de la web del centro educativo con un mínimo de 24 horas de antelación. Eventualmente, puede darse el caso que se avise además por correo electrónico pero la información de la página web será la que prevalecerá en todo momento. En este anuncio se hará saber también el lugar donde se van a efectuar las entrevistas.

3.3-  No presentarse a la entrevista personal supone la  descalificación del proceso de selección, excepto si la ausencia es por fuerza mayor y está debidamente justificada.

3.4 - Todos los horarios están expresados  en GMT + 1 (horario de Madrid).

3.5- El / la participante se deberá de presentar con 30 minutos de antelación a la entrevista convocada. No presentarse a la entrevista a la hora programada podría ser motivo de descalificación del proceso.

4- Fase 4: Selección de los/las participantes.

4.1 - Tendrán prioridad aquellos estudiantes que no hayan participado anteriormente en alguna movilidad Erasmus  destinadas a estudiantes de FP  y también aquellos que estén en el último año académico de su ciclo formativo. En caso de Consorcios se dará prioridad a la máxima representatividad de los centros que pertenecen al consorcio.

4.2- Todas las cantidades y destinos del listado son susceptibles a cambios por causas ajenas a nuestro control durante el proceso.

Las cantidades y destinaciones definitiva serán comunicados individualmente con los alumnos/as una vez se publiquen las listas definitivas con los destinos finales y a la hora de la firma del convenio de subvención individualmente.

Atención:

Los/las estudiantes de segundo curso que no tengan las horas de FCT terminadas y que quieran convalidar las horas durante la movilidad Erasmus no poseerán el título del ciclo hasta que no se cierre su expediente.Se ruega que, estos casos se hable  específicamente con el coordinador Erasmus o con alguna persona de la Asociación Mundus a fin de clarificar  este tipo de  situaciones.

Fase 5: Aceptación de la Beca Erasmus

5.1 El/la alumno/a recibirá un email por parte de la persona coordinadora del proyecto. En este  email se solicitará que “ aceptes/renuncies”  a la subvención que se te ha asignado.

5.2 Esta documentación se deberá de incluir también de nuevo en la carpeta DRIVE  a la que habéis sido previamente  invitados en la Fase 1.Y  donde ya habéis  introducido toda vuestra documentación hasta el momento.

5.3 No aceptar o no contestar con la documentación que se solicita en 7 días naturales de la recepción del correo electrónico, conlleva renunciar automáticamente a la beca otorgada. Dando la oportunidad por consiguiente a la primera persona en la lista de espera que haya en el listado definitivo.  

Fase 6:  Elección de la opción de gestión

En este mismo documento que se os enviará en la Fase 5, se tendrá que indicar además cuál de las siguientes opciones que os presentamos a continuación  de gestión se quiere escoger.

B)  OPCIONES DE GESTIÓN

En todas las siguientes opciones el/la alumno/a recibirá la “Subvención del Erasmus” en su cuenta corriente. (En aquella cuenta  que  se haya proporcionado al coordinador/a Erasmus).

Una vez recibida la subvención el/la alumno/a actuará en consecuencia de la elección tomada durante la Fase 5 “ Aceptación de la Beca Erasmus y Elección de la opción de Gestión”  que serán las siguientes:

Alumnos/as Participantes de Grado Medio.

 1. Opción 1: Gestión Autónoma de la subvención:

El alumno/a  podrá elegir  la opción de buscar y comprarse por sí mismo todos los servicios del Erasmus. Es decir,  el alojamiento, los vuelos, las empresas para hacer las prácticas en un país elegible para el proyecto presentado por el centro, y será el encargado de justificar adecuadamente todo lo necesario para la beca Erasmus.

En este caso , el/la alumno/a cobrará la totalidad de la subvención y será el responsable de la correcta justificación o devolución de la subvención en caso que esta no esté bien justificada.

Esta situación de retorno de la subvención al Ministerio de Educación (SEPIE) puede darse hasta 2 años después de la finalización de la  movilidad es decir, cuando se realice el informe final del proyecto y la Agencia Nacional dictamine que no es correcta su justificación.

Si se selecciona esta opción habrá un seguimiento por parte del centro educativo mediante el  tutor de las prácticas del centro y por parte del/la Coordinador/a Erasmus   pero será la responsabilidad de la búsqueda, gestión , documentación contacto y del correcto funcionamiento de todas las partes del proyecto el alumno/a en cuestión.

2) Opción 2: Gestión  por parte del centro  educativo:

En función del destino y de la especialidad del alumno, el centro educativo tiene algunos acuerdos de colaboraciones a nivel internacional. El/la alumno/a podría optar algún tipo de movilidad en esta línea, gestionada directamente por el centro como ente de contacto entre el alumno y la empresa. El seguimiento en este caso se realizará directamente en el país de destino con un coordinador homólogo al del centro educativo.

Para saber exactamente qué ofertas y condiciones hay disponibles se deberá de hablar directamente con el/la coordinador/a Erasmus de tu instituto.

3)  Opción 3: Gestión externalizada de la subvención:

Hacer la gestión por medio de la Asociación Mundus (entidad sin ánimo de lucro), que tendrá la responsabilidad del seguimiento y del control del proyecto.

Eligiendo esta opción, se contempla que con la totalidad de la subvención que el programa Erasmus otorga se cubrirán los servicios que se describen a continuación:

Además de estos servicios, el/la alumno/a recibirá  también un “dinero de bolsillo”en  concepto de manutención y otros gastos personales.  La cantidad a recibir en cada caso, dependerá del país asignado finalmente:

4)  Profesorado y personal administrativo

Los profesores (y personal administrativo) que quieran participar en una movilidad realizarán exactamente los mismos pasos que los alumnos/as que previamente se ha descrito, pero los criterios de selección y los documentos a entregar, así como las modalidades de gestión de la movilidad, serán diferentes.

Una vez seleccionado, el/la candidata/a puede marchar en cualquier momento considere adecuado, de acuerdo con el director y el/a coordinador/a Erasmus de su centro. Las becas se pueden disfrutar hasta septiembre del año siguiente a su asignación.

La duración estándar de una movilidad es de 7 días (5 de actividad, 2 de viaje), cuya dotación económica se puede ver en el apartado A “Información sobre el proyecto” de esta misma convocatoria.

En caso justificados, es posible pactar una duración diferente (contactando con Mundus y con el coordinador/a Erasmus del centro responsable), teniendo en cuenta que al reducir o aumentar los días de estancia cambia también el presupuesto a disposición.

4.1) Los procedimientos posibles para las movilidades de profesores son 2:

1)  La estancia se realiza en un centro educativo (instituto o organización socia) que ya hace parte del network del instituto. En este caso Mundus se ocupa de toda la logística de la movilidad y asegura al/a docente (o personal administrativo):

2)  La estancia se realiza en un centro educativo (instituto o organización socia) nuevo, en uno de los países indicados en esta convocatoria, aportado por el/a mismo/a profesor (o personal administrativo) a través de contactos personales o de búsqueda online. En este caso el profesor recibe la beca y se ocupa de forma autónoma de su estancia.

En este caso Mundus se ocupa solo y exclusivamente de producir los documentos necesarios a la movilidad, una vez recibidos los detalles de la organización de acogida.

Se puede  realizar movilidades de ambos tipos, según los profesores seleccionados (número y especialidad) y sus destinos.

Todo esto, quedará cubierto con la totalidad de la beca proporcionada por el Erasmus al profesor/a. Como en la opción de “Forfait”, los servicios no podrán ser contratados por separado.

Es decir, en el caso que se escoja esta opción, la cantidad de coste para el profesor/a será la misma que recibirá el profesor/a en su cuenta bancaria por parte del centro educativo (total de la beca), el cual se deberá de transferir en el momento de formalizar esta opción mediante el contrato que el profesor/a firma con esta entidad sin que participar en el programa  suponga ningún coste extra para el profesor/a durante todo el proyecto.

C) CALENDARIO  ERASMUS 2018/ 2019

Fase 1: Inscripción al  proceso de selección:

Fase 2 Entrega de la documentación obligatoria:

Fase 3: Entrevistas personales

Fase 4 :  Selección de los/as participantes.

Fase 5: Aceptación de la Beca Erasmus.


Fase 6:  Elección de la opción de gestión.

La Publicación de la resolución definitiva de seleccionados/as y destinaciones será el día 20/12/2018

D)      PUNTUACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN

 

D.1 ESTUDIANTES

El proceso de selección de los estudiantes se realizará por medio de tribunales.

Los tribunales serán compuestos por profesores del centro educativo y personal de la Asociación Mundus, en calidad de asesores interculturales.

El listado de tribunales será publicado previamente al inicio de las entrevistas.

Cada alumno/a, será incluido en un tribunal de forma aleatoria y asegurando que no se favorece a nadie en ningún tipo de asignación.  

Previamente a las entrevistas, los/as candidatos/as deberán entregar la siguiente documentación obligatoria a través de la carpeta de Google DRIVE cuyo acceso el/la estudiante recibirà al rellenar el formulario de inscripción:

 1. Curriculum Vitae en inglés y en formato pdf (utilizando la herramienta  Europass).
 2.  Carta de motivación en inglés y en formato pdf.
 3. DNI y/o Pasaporte escaneado (documento válido para poder viajar fuera del país).
 4. Documento de cesión de datos e imagen rellenado y firmado apropiadamente. En caso de menores de edad, autorización firmada por tutor/a legal (adjuntar DNI del tutor que ha firmado).
 5. Carta de compromiso.
 6. Certificado de idioma u otros certificados (si se dispone de ellos).

Los/as candidatas/os que entreguen toda la documentación obligatoria accederán a las entrevista personales.

Los tribunales valorarán los candidatos según los siguientes baremos:

Criterio interno

30%

 

El equipo docente valorará la preparación y compromiso del participante teniendo en cuenta:

 1. Asistencia a clase.
 2. Actitud en clase.
 3. Expediente académico  del alumno/a.

Entrevista

30%

 

El tribunal que realice la entrevista valorará las competencias y aptitudes del participante y su idoneidad para el proceso, teniendo en cuenta:

 

 1. Iniciativa, adaptabilidad,
 2. Mentalidad abierta, socialización
 3. Capacidad de comunicación
 4. Madurez y conocimiento de una/o misma/o
 5. Idioma extranjero
 6. Resolución de conflictos.
 7. Motivación y expectativas

Documentación entregada

40%

CV y Carta de motivación: 20%

 

Se valorará la presentación y el contenido. En la carta de motivación se valorará también la motivación y la originalidad.

Certificados de idioma: 10%

 

Se valorará positivamente si el estudiante tiene un certificado que acredite su nivel de idiomas y lo sube a la carpeta compartida.

Certificados extra-académicos: 10%

 

Se valorará positivamente si el estudiante tiene certificados que acrediten otros estudios.

A cada estudiante será entonces asignada una puntuación según los criterios indicados arriba. Una vez finalizada la valoración de todos los/as candidatas, se publicará en la página web de cada centro la resolución de seleccionados y destinos asignados.

D.2 PROFESORADO

El proceso de selección de los/as profesores/as se realizará por medio de un tribunal formado por los profesores del centro,  más un representante de la Asociación Mundus.

Previamente a las entrevistas, los/as candidatos/as deberán entregar la siguiente documentación obligatoria a través de la carpeta de Google DRIVE cuyo acceso recibirán al rellenar el formulario de inscripción:

 1. Curriculum Vitae en inglés y en formato pdf (utilizando la herramienta  Europass).
 2.  Carta de motivación en inglés y en formato pdf.
 3. DNI y/o Pasaporte escaneado (documento válido para poder viajar fuera del país).
 4. Documento de cesión de datos e imagen rellenado y firmado apropiadamente.
 5. Carta de compromiso.
 6. Certificado de idioma u otros certificados (si se dispone de ellos).

Los/as candidatas/os que entreguen toda la documentación obligatoria accederán a las entrevista personales.

 

Criterio interno

60%

 

                                                           

 • Asistencia regular en el centro: de 0 a 4 puntos                        
 • Compromiso: implicación en proyectos del centro: de 0 a 3 puntos        
 • Se valorarán además carreras, doctorados, ciclos de formación u otra formaciones extraacadémicascon puntos extra según el caso: 1 o 2 puntos según el caso.
 • A paridad de puntos, vale la antigüedad en el propio centro.

Entrevista y Documentación entregada

40%

 

                                        

 • Flexibilidad en cuanto a las fechas de la Movilidad: de 0 a 1 punto        
 • Objetivos formativos del candidato: de 0 a 2 puntos                        
 • Fechas y conciliación con la docencia: de 0 a 1 punto
 • Conocimiento/interés probado por el Destino: de 0 a 1 punto                
 • Retorno de su formación para el centro y sus alumnos: de 0 a 2 puntos