10000000000007AC00000231F26D8354.jpgColor Horizontal.png

PROCÉS DE SELECCIÓ ERASMUS+ 2017

 

 

INSTRUCCIONS

 

Estimat/da participant,

el present document explica el procés de selecció Erasmus i els criteris d’elegibilitat. Si us plau, tingueu en compte que:

 

1.         El procés de selecció Erasmus consta de 3 fases:

 

1.     Inscripció al procés a través d’aquest Formulari online

2.    Lliurament de documents obligatoris (a través de la carpeta Drive personal de l’estudiant)

3.     Entrevista oral (per als qui hagin entregat tots els documents obligatoris)

 

2.         Els participants seran convocats a les entrevistes a través de la web del centre d’estudis amb almenys 24 hores d’antelació. Eventualment pot donar-se el cas que el participant rebi també un avís per correu electrònic, però la informació de la página web és la que preval en tot moment.

3.         Si el participant no es presenta a aquesta convocatòria es procedirà a la seva desqualificació.

4.         La documentació serà acceptada únicament si està degudament segellada i/o signada, i haurà de ser vàlida fins al 31 d’agost del 2018. Tots els documents hauran de ser lliurats en format digital: degudament escanejats i pujats a la seva carpeta corresponent des del link que el participant rep quan s’inscriu en el procés.

5.         Els estudiants poden expressar les seves preferències respecte als destins, però la decisió final sempre és competència del centre d’estudis.

6.         Tots els horaris són GMT+1

7.         L’absència de presentació d’algun dels documents obligatoris serà motiu de desqualificació del procés.

8.         El participant haurà d’acudir amb 30 minuts d’antelació a l’entrevista a la qual serà convocat/da. No presentar-se a l’entrevista en l’horari programat serà motiu de desqualificació del procés.

9.         Els estudiants seleccionats necessitaran un aval del seu equip docent. Aquest aval serà indispensable per a participar i pot ser retirat en qualsevol moment durant el curs.

10.  Tendran prioritat aquells/es estudiants que no hagin participat anteriorment en una mobilitat Erasmus+ per a estudiants de FP, i aquells/es estudiants que estiguin al seu últim curs dels estudis cursats.

11.  Els estudiants de segon any (de grau mitjà i de grau superior) que no tinguin les hores de FCT finalitzades, i vulguin convalidar les hores de pràctiques Erasmus, no rebran el titol del grau fins que es tanqui el seu expedient.

12.  Totes les quantitats i els destins llistats són susceptibles de canvis per causes alienes al nostre control. Les quantitats i els destins definitius es comunicaran als interessats quan surtin les llistes finals de seleccionats.

 

 

CONDICIONS ECONÒMIQUES

 

VET (Vocational Education and Training) – Participants de Grau Mitjà.

 

El participant tindrà cobertes les despeses de:

-           Allotjament

-           Vols i despeses de viatge

-           Transport local (lloc de pràctiques – allotjament)

-           Mentor i recerca d’empresa en destí.

A més a més, rebrà diners de butxaca en concepte de manutenció i altres despeses personals. La quantitat a rebre en aquest cas dependrà del destí assignat:

·           França – Pau, Le Havre: 340€ (per a 4 setmanes)

·           Itàlia - Forlí i els voltants, Vasto, Barcellona Pozzo di Gotto (Sicília), Roma, Terranova di Sibari (Calabria): 300€ (per a 4 setmanes)

·           Polònia – Breslàvia: 260€ (per a 4 setmanes):

·           Regne Unit–  Derry 360€ (per a 4 setmanes)

·           FYROM (Macedònia) - Skopje 300€ (per a 4 setmanes)

·           Romania - Arad 300€ (per a 4 setmanes)

·           Portugal -  Lisboa 240€ (per a 4 setmanes)

·           Grècia - Atenes 280€ (per a 4 setmanes)

·           Eslovènia – Maribor 250€ (per a 4 setmanes)

·           Rep. Txeca – Praga 300€ (per a 4 setmanes)

HE (Higher Education) – Participants de Grau Superior

El participant tindrà cobertes les despeses d’allotjament, vols i transport local (lloc de pràctiques – allotjament), en els següents destins:

-           Itàlia -  Forlí i els voltants (2 mesos)

-           Itàlia – Barcellona Pozzo di Gotto (2 mesos)

-           Polònia – Breslàvia (2 mesos)

-           França – Pau (2 mesos)

-           Regne Unit (Irlanda del Nord) – Derry (2 mesos)

-           FYROM (Macedònia) – Skopje (2 mesos)

El participant haurà d’abonar una part de les despeses en els següents destins:

-           Regne Unit - Belfast (2 mesos)

-           Portugal -  Lisboa (2 meses)

-           Itàlia - Barcellona Pozzo di Gotto (Sicilia), Roma, Terranova di Sibari (Calàbria) (2 mesos)

-           Grècia – Atenes (2 mesos)

*En Grau Superior no està cobert el transfer fins a l’aeroport i des de l’aeroport.

Personal i Acompanyants VET  – Professors/Personal Grau Mitjà

 

Als professors que participin en una mobilitat, els correspon una beca de les següents quantitats*:

·           Alemanya (5 dies + 2 de viatge): 275€ per a despeses de viatge i 420-546€ com a suport individual.

·           Bèlgica (5 dies + 2 de viatge): 275€ per a despeses de viatge i 490-637€ com a suport individual.

·           França (5 dies + 2 de viatge): 275€ per a despeses de viatge i 490-637€ com a suport individual.

·           Regne Unit (5 dies + 2 de viatge): 275€ per a despeses de viatge i 560-728€ com a suport individual.

·           Itàlia (5 dies + 2 de viatge): 275€ per a despeses de viatge i 490-637€ com a suport individual.

·           Portugal (5 dies + 2 de viatge): 275€ per a despeses de viatge i 420-546€ com a suport individual.

* Apareixen dues quantitats com a suport individual, perquè dependran de l’any del projecte al qual correspon la beca. La primera quantitat correspon a 2016 i la segona a 2017.

 

 

Personal i Acompanyants HE – Professors/Personal Grau Superior

·           Alemanya, Macedònia, Portugal, Malta (7 dies): 275€ per a despeses de viatge i 630€ com a suport individual.

·           Polònia, Bèlgica, França, Itàlia, Romania, Grècia (7 dies): 275€ per a despeses de viatge i 735€ com a suport individual.

·           Regne Unit, Irlanda (7 dies): 275€ per a despeses de viatge i 840€ com a suport individual. 

 

CALENDARI

·           Des del 21-09-2017 11:00 fins al 22-10-2017 23:59: el Formulari estarà obert per a inscripcions.

·           Des del 21-09-2017 11:00 fins al 22-10-2017 23:59: La documentació obligatòria haurà de ser pujada a la carpeta compartida.

·           Des del 30/10/2017 fins al 03/11/2017: Publicació d’admesos/no admesos i els horaris de les entrevistes.

·           Des del 06/11/2017 fins al 17/11/2017: Entrevistes.

·           27/11/2017: Publicació de la resolució provisional de seleccionats i destins.

·           Des del 27/11/2017 fins al 01/12/2017: Període de reclamació i obtenció de l’aval de l’equip docent.

·           12/12/2017: Publicació de la resolució definitiva de seleccionats i destins.

 

 

CRITERIS D’ELEGIBILITAT 2017

 

 

1.         DOCUMENTACIÓ OBLIGATÔRIA

 

* En format digital i pujada a la carpeta compartida de Google Drive (el participant rep el link a aquesta carpeta en l’e-mail de confirmació un cop ja s’ha inscrit en el procés a través del formulari online).

2.     PUNTUACIÓN

 

Criteri intern

30%

 

L’equip docent valorarà la preparació i compromís del participant tenint en compte:

-       Notes

-       Assistència

-       Actitud

Entrevista

30%

 

El tribunal que realitzi l’entrevista valorarà les competències i aptituds del participant i la seva idoneïtat per al procés, tenint en compte:

-       Motivació i expectatives

-       Iniciativa, adaptabilitat, resolució de conflictes

-       Mentalitat oberta, socialització

-       Capacitat de comunicar

-       Maduresa i coneixement d’un mateix.

Documentació lliurada

40%

CV i Carta de motivació: 20%

 

Se’n valorarà la presentació i el contingut. De la carta de motivació, se’n valorarà també la motivació i l’originalitat.

Certificats d’idioma: 10%

 

Es valorarà positivament si l’estudiant té un certificat que acrediti el seu nivell d’idiomes i el puja a la carpeta compartida.

Certificats extraacadèmics: 10%

 

Es valorarà positivament si l’estudiant té certificats que acreditin altres estudis

 


PROCESO DE SELECCIÓN ERASMUS+ 2017

INSTRUCCIONES

 

Estimado participante,

el presente documento explica el proceso de selección Erasmus y los criterios de elegibilidad. Por favor, tengan en cuenta:

 

 1. El proceso de selección Erasmus consta de 3 fases:
 1. Inscripción en el proceso a traves de este formulario.
 2. Entrega de documentos obligatorios (a través de la carpeta Drive personal del estudiante)
 3. Entrevista oral (para los que hayan entregados todos los documentos obligatorios)
 1. Los participantes serán convocados a las entrevistas a través de la web del centro de estudios con al menos 24 horas de antelación. Eventualmente puede darse el caso de que el participante reciba también un aviso por correo electrónico, pero la información de la página web es la que prevalece en todo momento.
 2. Si el participante no se presenta a esta convocatoria se procederá a su descalificación.
 3. La documentación será aceptada únicamente si está debidamente sellada y/o firmada y deberá ser válida hasta el 31 de agosto del 2018. Todos los documentos deberán ser entregados en formato digital: debidamente escaneados y subidos a su carpeta correspondiente desde el link que el participante recibe al inscribirse en el proceso.

* Si el participante tiene algún problema o dificultad con la digitalización/escaneo de la documentación, puede ponerse en contacto con el coordinador Erasmus del centro o con la Asociación Mundus para solicitar ayuda.

 1. El destino de los participantes es susceptible de cambios por causas ajenas a nuestro control.
 2. Todos los horarios son GMT+1
 3. La ausencia de presentación de alguno de los documentos obligatorios será motivo de descalificación del proceso.
 4. El participante deberá acudir con 30 minutos de antelación a la entrevista a la que será convocado/a. No presentarse a la entrevista en el horario programado será motivo de descalificación del proceso.
 5. Los estudiantes seleccionados necesitarán un aval de su equipo docente. Éste será indispensable para participar y puede ser retirado en cualquier momento durante el curso atendiendo a razones de comportamiento indebido o rendimiento.
 6. Tendrán prioridad aquellos/as estudiantes que no hayan participado anteriormente en una movilidad Erasmus+ para estudiantes de FP, y aquellos/as estudiantes que estén en su último curso de los estudios cursados.
 7. Los estudiantes de segundo año (de grado medio y de grado superior) que no tengan las horas de FCT finalizadas, y quieran convalidar las horas de prácticas Erasmus, no recibirán el titulo hasta cerrar el expediente.
 8. Todas las cantidades y los destinos listados son susceptibles de cambios por causas ajenas a nuestro control. Las cantidades y destinos definitivos se comunicarán a los interesados cuando salgan las listas finales de seleccionados.

CONDICIONES ECONÓMICAS

 

1- VET (Vocational Education and Training) – Participantes de Grado Medio.

 El participante tendrá cubiertos los gastos de:

-     Alojamiento

-     Vuelos y gastos de viaje

-      Transporte local (lugar de prácticas – alojamiento)

-      Mentor y búsqueda de empresa en destino

Además, recibirá un dinero de bolsillo en concepto de manutención y otros gastos personales. La cantidad a recibir en este caso dependerá del destino asignado:

2-  HE (Higher Education) – Participantes de Grado Superior

El participante tendrá cubiertos los gastos de: alojamiento, vuelos* y transporte local (lugar de prácticas – alojamiento), en los siguientes destinos:

-        Italia -  Forlí y alrededores (2 meses)

-        Italia - Barcellona Pozzo di Gotto (2 meses)

-        Polonia - Breslavia (2 meses)

-        Irlanda del Norte - Derry (2 meses)

-         Francia - Pau (2 meses)

-        FYROM (Macedonia) - Skopje (2 meses)

El participante deberá abonar una parte de los gastos en los siguientes destinos:

-               Reino Unido - Belfast (2 meses)

-               Portugal -  Lisboa (2 meses)

-               Italia - Calabria, Roma (2 meses)

-               Grecia - Atenas (2 meses)

*En Grado Superior no está cubierto el transfer hasta y desde el aeropuerto.

 3- Personal y Acompañantes VET  – Profesores/Personal Grado Medio

Los profesores que participen en una movilidad, les corresponde una beca de las siguientes cantidades*:

* Aparecen dos cantidades como apoyo individual, porque dependerá del año del proyecto. La primera cantidad corresponde a 2016 y la segunda a 2017.

 

4- Personal y Acompañantes HE – Profesores/Personal Grado Superior

 

 

CALENDARIO

Desde el 21-09-2017 11:00 hasta el 22-10-2017 23:59: el Formulario estará abierto para inscripciones.

Desde el 21-09-2017 11:00 hasta el 22-10-2017 23:59: La documentación obligatoria deberá ser subida a la carpeta compartida.

Desde el 30/10/2017 hasta el 03/11/2017: Publicación de admitidos/no admitidos y los horarios de las entrevistas.

Desde el 06/11/2017 hasta el 17/11/2017: Entrevistas.

27/11/2017: Publicación de la resolución provisional de seleccionados y destinos.

 Desde el 27/11/2017 hasta el 01/12/2017: Período de reclamación y obtención del aval del equipo docente.

12/12/2017: Publicación de la resolución definitiva de seleccionados y destinos.

 

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 2017

 

1.         DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA

 

* En formato digital y subida a la carpeta compartida de Google Drive (el participante recibe el link a esta carpeta en el e-mail de confirmación una vez se ha inscrito en el proceso a través del formulario online).

2.         PUNTUACIÓN

 

Criterio interno

30%

 

El equipo docente valorará la preparación y compromiso del participante teniendo en cuenta:

-  Notas

-  Asistencia

-  Actitud

Entrevista

30%

 

El tribunal que realice la entrevista valorará las competencias y aptitudes del participante y su idoneidad para el proceso, teniendo en cuenta

-  Motivación y expectativas

-  Iniciativa, adaptabilidad, resolución de conflictos

-  Mentalidad abierta, socialización

-   Capacidad de comunicación

-   Madurez y conocimiento de una/o misma/o

Documentación entregada

40%

CV y Carta de motivación: 20%

 

Se valorará la presentación y el contenido. En la carta de motivación se valorará también la motivación y la originalidad.

Certificados de idioma: 10%

 

Se valorará positivamente si el estudiante tiene un certificado que acredite su nivel de idiomas y lo sube a la carpeta compartida.

Certificados extra-académicos: 10%

 

Se valorará positivamente si el estudiante tiene certificados que acrediten otros estudios