Published using Google Docs
Reklamační řád
Updated automatically every 5 minutes

Reklamační řád pro prodej pevných paliv

1) Uplatňování reklamace na vadné zakoupené zboží

Vyskytne-li se vada u zakoupeného zboží, má kupující právo tuto vadu reklamovat u prodávajícího.

Kupující je povinen uvést, v čem vada spočívá a čeho se reklamací domáhá. Při uplatnění reklamace

předloží kupující doklad o nákupu zboží a odpovědný pracovník pořídí o reklamaci zápis.

2) Reklamace váhového množství paliva 

Reklamace musí být kupujícím uplatněna ihned po převzetí paliva. Pokud se kontroním převážením zjistí

 neoprávněnost reklamace, uhradí kupující prodávajícímu náklady spojené s kontrolním převážením

 dodávky.

3) Reklamace na optické vady

Jakost dodávek je určena parametry jednostlivých druhů paliv, které jsou uvedeny v katalogu výrobce

tuhých paliv. Kupující po převzetí dodávky neodkladně oznámí prodávajícímu zjištěné vady jakosti a to u

optických vad do 10-ti pracovních dnů od převzetí dodávky. (Optickými vadami se rozumí vyšší obsah

 podsítného v dodávce paliva). Podmínkou je, aby kupující reklamoval celou dodávku paliva z důvodu

 objektivního zjištění dané skutečnosti. Je nepřípustné, aby kupující reklamoval vyšší obsah podsítného v

době, kdy má již téměř veškeré palivo spálené. Oprávněnost této reklamace se zjišťuje mechanickým

přetříděním celé dodávky paliva.

4) Reklamace na skryté vady

Skryté vady je možno reklamovat ve lhůtě do 6-ti měsíců, nedošlo-li k podstatné změně dodaného paliva vinou kupujícího. Skrytými vadami se rozumí, že dodané palivo obsahuje nepřípustné procento nespalitelných zbytků nebo má nižší výhřevnost než je uvedeno v katalogu výrobce, event. dehtuje. Tyto skryté vady, které nemohly být zjištěny při přejímce paliva, se prokazují laboratorním rozborem vzorku odebraného z reklamované dodávky.

5) Postup reklamace na optické a skryté vady

Kupující je povinen umožnit prodávajícímu odběr kontrolního vzorku paliva.

Tyto reklamace řeší Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Budovatelů 2830, Most 434 37,

tel.476 208 610 , fax 475 706 948, e-mail: vuhu@vuhu.cz . Lhůta na vyřízení je 30 dní.

O průběhu reklamace se zapíše zápis, kde se uvede i způsob náhrady oprávněné reklamace.

V případě oprávněné reklamace výrobce určí výši slevy pro zákazníka. V případě neoprávněnosti

reklamace dle výsledku laboratorního rozboru a event. mechanického přetřídění paliva, hradí veškeré

náklady spojené s tímto úkolem kupující.

6) Vyřízení reklamace

O oprávněnosti reklamace rozhoduje vedoucí provozovny na základě výsledků v Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a.s. V případě optických a skrytých jakostních vad do 7 dnů po obdržení výsledků rozboru. O vyřízení reklamace se sepíše zápis, kde se uvede i způsob náhrady oprávněné reklamace.

7) Záruční doba

Odpovědnost za vady se řídí Obč.zák. § 619 a následující. Tento reklamační řád byl zpracován

v souladu s Obchodním a Občanským zákoníkem. Platí pro prodejnu pevných paliv Agro Žamberk a.s.