10000000000007AC00000231F26D8354.jpgColor Horizontal.png

PROCÉS DE SELECCIÓ ERASMUS+ 2018/2019

Estimat/da participant,

El present document explica el procés de selecció Erasmus 2018/2019 i els seus criteris d’elegibilitat.

La convocatòria està dividida en els següents apartats:

 1. INFORMACIÓ SOBRE EL PROJECTE

Fases del procés de selecció.

 1. Fase 1: Inscripció al procés de selecció.
 2. Fase 2: Lliurament de documentació obligatòria.
 3. Fase 3: Entrevista personal.
 4. Fase 4: Selecció dels/de les participants.
 5. Fase 5: Acceptació de la beca Erasmus.
 6. Fase 6: Tria de l’opció de gestió de la beca Erasmus.

 1. OPCIONS DE GESTIÓ:
 1. Opció 1: Gestió Autònoma de la subvenció.
 2. Opció 2: Gestió portada pel centre d'estudis.
 3. Opció 3: Gestió externalitzada de la subvenció.
 4. Personal i Acompanyants VET  – Professorat/Personal Grau Mitjà.

 1. CALENDARI ERASMUS  2018/2019.

 1. PUNTUACIÓ DEL PROCÉS DE SELECCIÓ.

A) INFORMACIÓ SOBRE EL PROJECTE

         

Pel present document es convoquen les 74 places per a la mobilitat d’alumnes, més 6 places destinades a professorat i 8 acompanyants per al curs acadèmic 2018/2019 que queden disponibles.

Podran formar part els instituts de la Plataforma de Mobilitat de Catalunya del projecte aprovat pel SEPIE en  la convocatòria del Programa Erasmus+ Educació any 2018 amb número 2018-1-ES01-KA102-049340.

Durant l'any 2018 s'han utilitzat ja un total de 16 mobilitats d'alumnat de les 90 places aprovades per SEPIE i també s'han utilitzat 2 places d'acompanyant de les 10 places aprovades per SEPIE; de les places de professorat no se n’ha utilitzat cap.

 

Qui podrà participar en la present convocatòria?

Alumnes de Grau Mitjà, professorat i acompanyants dels instituts:

PLACES CONVOCADES DESTINADES ALS/A LES ALUMNES

La repartició del número de places destinada als/a les alumnes per països és la següent:

 País de destí

 Número de places disponibles en la present convocatòria

Macedònia

5 Places disponibles

Malta

15 Places disponibles

Eslovènia

10 Places disponibles

Portugal

10 Places disponibles

Holanda

5 Places disponibles

Grècia

 5 Places disponibles

Rumania

10 Places disponibles

França

10 Places disponibles

Itàlia

2 Places disponibles

Polònia

2 places disponibles

Total

74 Places disponibles

*Només pots escollir els països que apareixen en aquesta llista.  

PLACES CONVOCADES DESTINADES AL PROFESSORAT

Es convoquen 6 places pel professorat amb els següents destins aprovades en el projecte presentat al SEPIE.

 

 País de destí

 Número de places disponibles en la present convocatòria

Polònia

2 Places disponibles

França

2 Places disponibles

Itàlia

2 Places disponibles

TOTAL

6 Places disponibles

El professorat podrà presentar altres sol·licituds i preferències de destinacions, que seran estudiades pel tribunal que valorarà totes les sol·licituds presentades.

PLACES CONVOCADES PER ACOMPANYANTS DELS GRUPS VET

A més a més, es convoquen 8 places per acompanyants amb els següents destins:

 País de destí

 Número de places disponibles en la present convocatòria

Macedònia

1 Plaça disponible

Malta  

1 Plaça disponible

Eslovènia

1 Plaça disponible

Portugal  

1 Plaça disponible

Holanda

1 Plaça disponible

Grècia

 1 Plaça disponible

Romania

1 Plaça disponible

França

1 Plaça disponible

Total

8  Places disponibles

Tota la informació referent a la convocatòria Erasmus es troba a la pàgina web del centre educatiu corresponent: aquest serà sempre el mitjà de comunicació oficial i vàlid al llarg del projecte i a on es publicaran les llistes i els resultats del procés.

 Fases del procés de selecció:

 

 1. Fase  1:   Inscripció al procés de selecció a través d’aquest Formulari online.
 2. Fase 2: Lliurament de la documentació obligatòria (a través de la carpeta Drive personal de cada alumne/a).
 3. Fase 3: Entrevista personal (només per aquells que hagin presentat tota la documentació obligatòria i hagin passat les dues primeres fases).
 4. Fase 4 : Selecció dels/de les participants (llistats).
 5. Fase 5 : Acceptació de la Beca Erasmus
 6. Fase 6: Selecció de l’opció de gestió de la beca.

A continuació pots trobar tota la informació més detallada de cada fase:

Fase 1: Inscripció al procés de selecció

1.1 La inscripció, i primera acció de totes, es portarà a terme omplint aquest Formulari 

      online.

1.2 Pots expressar les teves preferències respecte a 3 destins, però la decisió final sempre és competència del centre educatiu o del/de la coordinador/a del projecte, i es determina segons la disponibilitat de l’allotjament, les possibilitats de pràctiques o d’altres.

1.3 Tria només aquells països que apareixen en el llistat de places que es convoquen per a l'alumnat / acompanyants que prèviament s'ha exposat. Aquells que se seleccionin en el formulari online i no siguin elegibles per ser seleccionats no seran considerats i seran entesos com a nuls.

Fase 2: Lliurament de la documentació obligatòria.

2.1 Una vegada omplert el formulari, rebràs un email al correu electrònic que hagis facilitat a la fase 1. Una vegada aquí, si us plau, revisa tota la informació que se sol·licita en el mail, que és la següent:

 1. Curriculum Vitae en anglès i en format pdf (utilitzant l’eina Europass).
 2.  Carta de motivació en anglès i en format pdf.
 3. DNI i/o Passaport escanejat (document vàlid per viatjar fora del país).
 4. Document de cessió de dades i imatge emplenat i signat apropiadament. En cas de menors d'edat, autorització signada per tutor/a legal (adjuntar DNI del tutor que ha signat).
 5. Carta de Compromís.
 6. Certificat d’idioma o altres certificats (si es disposa d’ells)

Aquesta documentació s'haurà de lliurar en format digital i pujar-la a la carpeta compartida de Google Drive (el/la participant rep aquest link a través del correu online de confirmació un cop ja s’ha inscrit en el procés a través del formulari online).

2.2 La documentació serà acceptada únicament si està degudament segellada i/o signada i amb vigència fins al 31 d’agost del 2019.

Atenció!

Tots els documents hauran de ser lliurats en format digital a la carpeta digital (DRIVE) degudament escanejats i pujats a la SEVA CARPETA CORRESPONENT. L’accés a aquesta carpeta personal es facilita en el link del mail de confirmació.

2.3 L’absència de presentació d’algun dels documents obligatoris pot suposar la teva desqualificació dins del procés de selecció degut a que tota la documentació és important.

 

Fase 3: Entrevista Personal.

3.1 Una vegada finalitzada la fase 2, es revisarà tota la documentació i es publicarà el llistat d’admesos / no admesos; es publicaran també els horaris de les entrevistes personals (següent fase). Aquest llistat sortirà publicat en el taulell d’anuncis del centre educatiu al que pertanys i en la seva pàgina web.

3.2 Seràs convocat/da a l’entrevista a través de la web del centre educatiu amb un mínim de 24 hores d’antelació. Eventualment, pot donar-se el cas que rebis també un avís per correu electrònic, però la informació de la pàgina web del centre educatiu és la que preval en tot moment. En aquest anunci, també s’indicarà el lloc de l’entrevista.

3.3 Si no et presentes a aquesta convocatòria, es procedirà a la teva desqualificació del procés de selecció excepte si tens una situació de força major i està degudament justificada.

3.4 Tots els horaris estan expressats en GMT+1 (horari de Madrid).

3.5 Hauràs de presentar-te amb 30 minuts d’antelació a l’entrevista convocada. No presentar-te a l’entrevista a l’hora programada podrà ser motiu de desqualificació del procés.

Fase 4: Selecció dels/de les participants.

4.1 Tindran prioritat aquells/es estudiants que no hagin participat anteriorment en una mobilitat Erasmus+ destinada a estudiants de FP i també aquells/es estudiants que estiguin en l’últim any acadèmic del seu cicle formatiu. En el cas de Consorcis, es donarà prioritat a la màxima representativitat dels centres que pertanyen al consorci.

4.2 Totes les quantitats i les destinacions dels llistats són susceptibles de canvis per causes alienes al nostre control durant el procés.

Les quantitats i les destinacions finals es comunicaran individualment a cada alumne/a una vegada es publiquin les llistes definitives amb els destins finals i en el moment de la firma del conveni de subvenció (de forma individual). 

Atenció!

Els/les estudiants de segon curs que no tinguin les hores de FCT finalitzades i vulguin convalidar les hores durant la mobilitat Erasmus, no obtindran el títol del cicle fins que no es produeixi el tancament del seu expedient. Se sol·licita que, en aquests casos, es parli directament amb el/la coordinador/a Erasmus del centre.

Fase 5: Acceptació de la Beca Erasmus.

5.1 Rebràs un email per part de la persona coordinadora del projecte. En aquest email se’t demanarà que “acceptis o renunciïs” a la subvenció que se t’ha assignat.

5.2  Aquesta documentació s'haurà d'incloure de nou a la carpeta DRIVE que has rebut en el primer email i fase a través d’una invitació realitzada a la Fase 1. Correspon a la mateixa carpeta on hauràs introduït tota la teva documentació fins al moment.

5.3 No acceptar o no respondre amb la documentació que se sol·licita en 7 dies naturals des de la recepció del e-mail, comportarà la renúncia automàticament de la beca atorgada donant així l’oportunitat a la primera persona en llista d’espera del llistat definitiu.

Fase 6: Elecció de l’opció de gestió.

En aquest mateix document que rebràs en la Fase 5, hauràs d’indicar, a més, quina de les següents opcions de gestió que es presenten a continuació vols escollir.

B)  OPCIONS DE GESTIÓ

En totes les següents opcions el/la alumne/a rebrà la “Subvenció de l’Erasmus” en el compte corrent que hagi facilitat al/a la coordinador/a del projecte.

Una vegada rebuda la subvenció, l’alumne/a actuarà en conseqüència a l'elecció escollida durant la “Fase 5: Acceptació de la Beca Erasmusd’entre les següents possibles:

Alumnes Participants de Grau Mitjà -  VET (Vocational Education and Training)

Opció 1: Gestió Autònoma de la subvenció:

L’alumne/a podrá escollir l’opció de buscar i comprar per si mateix tots els serveis de l’Erasmus, és a dir, l’allotjament, els vols, les empreses per fer les pràctiques en el país determinat, i serà l’encarregat/ada de justificar adequadament tot el necessari per la beca Erasmus.

En aquest cas, l’alumne/a cobrarà la totalitat de la subvenció i serà el/la responsable de la correcta  justificació o devolució de la subvenció en cas que no estigui ben justificada.

En cas de que la utilització de la subvenció no estigui ben justificada, el Ministeri d’Educació (SEPIE) pot fer la reclamació de la subvenció a l’alumne/a fins a 2 anys després de la finalització de la mobilitat, és a dir, en el moment en el qual es realitza l’informe final del projecte i l'Agència Nacional dictamina que no és correcta la seva justificació.

Si se selecciona aquesta opció, hi haurà un seguiment per part del centre educatiu a través del/de la tutor/a de les pràctiques del centre i per part del la Coordinació Erasmus, però serà responsabilitat de l’alumne/a tant la cerca com la gestió, com la documentació de contacte i també el correcte funcionament de totes les parts del projecte.

Opció 2: Gestió portada pel centre educatiu:

En funció de la destinació i l'especialitat de l'alumne/a, el centre educatiu té convenis de col·laboració a nivell internacional. L’alumne/a podrà accedir a les mobilitats segons conveni, gestionades directament pel centre com a entitat de contacte entre l’alumne/a i l’empresa. El seguiment en aquest cas es realitzarà directament en el país de destí amb un/a coordinar/a homòleg al del centre educatiu.

Per saber quines ofertes i condicions hi ha disponibles s’haurà de parlar amb el/la Coordinador/a Erasmus del centre corresponent.

Opció 3: Gestió externalitzada de la subvenció (“Forfait”):

Una altra opció és fer la gestió mitjançant l´Associació Mundus, entitat sense ànim de lucre, qui tindrà la responsabilitat del seguiment i del control del projecte.

Escollint aquest opció, es contempla que amb la totalitat de la subvenció que el programa Erasmus otorga es cobriran tots els serveis que es descriuen a continuació:

A més, l´alumne rebrà els “diners de butxaca” en  concepte de manutenció i altres despeses personals. La quantitat a rebre en aquest cas dependrà del destí assignat:

Tot això quedarà cobert amb la totalitat de la beca proporcionada per Erasmus a l’alumne/a. En l’opció de “Forfait”, els serveis no podrán ser contractats per separat.

En el cas d’escollir aquesta opció, la quantitat de cost per alumne/a serà la mateixa que rebrà l’alumne/a en el seu compte bancari per part del centre educatiu coordinador del projecte, Escola Pia Santa Anna - Mataró (totalitat de la beca) el qual s’haurà de transferir a l’Associació Mundus íntegrament en el moment de formalitzar aquesta opció mitjançant el contracte que l’alumne/a firmarà amb l’Associació Mundus (sense que participar en el programa esdevingui cap cost extra per l’alumne/a durant tot el procés).

Professorat:

Els/Les professors/es que vulguin participar en una mobilitat hauran de fer exactament els mateixos passos que fins al moment s’han enumerat i explicat en el present document.
Les opcions i documentació, com els temps d'entrega i condicions, seran exactament els mateixos que pels alumnes.

Tan sols varïa la duració de les mobilitats i, en conseqüència, la dotació econòmica, especificada a continuació:

Acompanyants  

En el cas dels/de les acompanyants de grup d’estudiants, la mobilitat tindrà una durada de 7 dies en els països on els grups viatgin. Pel moment i, si no es produeixen canvis de grups per causes alienes, es distribuiran de la següent manera:


C) CALENDARI  ERASMUS 2018/ 2019

Fase 1: Inscripció al procés de selecció.

Fase 2:  Lliurament de la documentació obligatòria.

Fase 3: Entrevistes personals.

Fase 4: Selecció del/de les participants.

Fase 5: Acceptació de la Beca Erasmus.


Fase 6: Elecció de l’opció de gestió.

La publicació de la resolució definitiva de seleccionats/ades i destinacions serà el día 20/12/2018


D)  PUNTUACIÓ DEL PROCÉS DE SELECCIÓ

El procés de selecció es realitzarà per mitjà de tribunals. Aquests tribunals estaran compostos per professors/es de diferents centres educatius i personal de l'Associació Mundus en qualitat d'assessors interculturals.

El llistat de tribunals serà publicat prèviament a l'inici de les entrevistes. Cada alumne/a, serà inclòs en un tribunal de forma aleatòria i assegurant que no s'afavoreix a ningú en cap tipus d'assignació.

Criteri intern

30%

L’equip docent del centre valorarà la preparació i compromís del/de la participant tenint en compte:

 1. Assistència a classe.
 2. Actitud a classe.
 3. Expedient acadèmic de l’alumne/a
 4. Responsabilitat i motivació.

Entrevista

30%

 

El tribunal que realitzi l’entrevista valorarà les competències i aptituds del/de la participant i la seva idoneïtat per al procés, tenint en compte:

 1. Iniciativa i  capacitat d’adaptació.     
 2. Mentalitat oberta, socialització.
 3. Capacitat de comunicar.
 4. Maduresa i coneixement d’un mateix.
 5. Idioma estranger.
 6. Resolució de conflictes.
 7. Motivació i expectatives.

Documentació lliurada

40%

CV i Carta de motivació: 20%

Es valorarà la presentació i el contingut. De la carta de motivació, es valorarà també la motivació i l’originalitat.

Certificats d’idiomes: 10%

Es valorarà positivament si l’alumne/a té un certificat que acrediti el seu nivell d’idiomes i el puja a la carpeta compartida.

Certificats extra acadèmics: 10%

Es valorarà positivament si l’alumne/a té certificats que acreditin altres estudis.


PROCESO DE SELECCIÓN ERASMUS+ 2018/2019

Estimada/o participante,

En el presente documento se explica el proceso de selección del programa Erasmus+ 2018/2019 y sus criterios de elegibilidad.

La convocatoria está dividida en los siguientes apartados:

 1. INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO

Fases del proceso de selección.

 1. Fase 1: Inscripción al proceso de selección.
 2. Fase 2: Entrega de documentos obligatorios.
 3. Fase 3: Entrevista personal.
 4. Fase 4: Selección de los/de las participantes.
 5. Fase 5: Aceptación de la beca Erasmus.
 6. Fase 6: Selección de la opción de gestión de la beca Erasmus.

      B) OPCIONES DE GESTIÓN:

 1. Opción  1: Gestión autónoma de la subvención.
 2. Opción 2: Gestión por parte del centro de estudios.
 3. Opción 3: Gestión externalizada de la subvención.
 4. Personal docente y Acompañantes VET  – Profesorado/Personal de Grado Medio.

     C) CALENDARIO ERASMUS  2018/2019.

     D)  PUNTUACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN.

 1. INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO

 

PLAZAS QUE SE CONVOCAN PARA EL PROYECTO

Por el presente documento se convocan 74 plazas para la movilidad de alumnos, 6 plazas de profesores y 8 de acompañantes para el curso académico 2018/2019 que quedan disponibles para los alumnos/as y profesores/as.

Podrán formar parte los institutos de la Plataforma de la Movilidad de Catalunya para el proyecto aprobado por el SEPIE en la convocatoria del Programa Erasmus + Educación año 2018 con número 2018-1-ES01-KA102-049340.

Durante el año 2018 se han utilizado ya un total de 16 movilidades de alumnado de las 90 plazas aprobadas por SEPIE y también se han utilizado 2 plazas de acompañante; de las plazas de profesorado no se ha utilizado ninguna.

¿Quién podrá participar en la presente convocatoria?

Alumnos de Grado Medio, profesorado y acompañantes de los institutos :

PLAZAS QUE SE CONVOCAN PARA ALUMNOS/AS

La repartición del número de plazas de alumnos/as  disponibles por países es la siguiente:

 País de destino

 Número de plazas disponibles para la presente convocatoria

Macedonia

5 Plazas disponibles

Malta

15 plazas disponibles

Eslovenia

10 Plazas disponibles

Portugal

10 plazas disponibles

Holanda

5 plazas disponibles

Grecia

 5 plazas disponibles

Rumania

10 plazas disponibles

Francia

10 plazas disponibles

Italia

2 plazas disponibles

Polonia

2 plazas disponibles

Total

74 plazas disponibles

*Solo puedes presentarte a los países que aparecen en esta tabla.

PLAZAS QUE SE CONVOCAN PARA PROFESORADO

Para el profesorado se convocan un total de 6 plazas para los siguientes destinos como ha sido aprobado en el proyecto presentado al SEPIE.

 

 País de destino

 Número de plazas disponibles para la presente convocatoria

Polonia

2 Plazas disponibles

Francia

2 Plazas disponibles

Italia

2 Plazas disponibles

TOTAL

6 Plazas disponibles

El profesorado podrá presentar otras solicitudes y preferencias de destinos, que serán estudiadas por el tribunal que valorará todas las solicitudes presentadas.

PLAZAS QUE SE CONVOCAN PARA ACOMPAÑANTES DE LOS GRUPOS VET

Además se convocan 8 plazas de acompañantes a los siguientes destinos:

 País de destino

 Número de plazas disponibles para la presente convocatoria

Macedonia

1 Plaza disponible

Malta  

1 Plaza disponible

Eslovenia

1 Plaza disponible

Portugal  

1 Plaza disponible

Holanda

1 Plaza disponible

Grecia

 1 Plaza disponible

Rumania

1 Plaza disponible

Francia

1 Plaza disponible

Total

8 Plazas disponibles

Toda la información sobre la convocatoria Erasmus se podrá  encontrar en la página web del centro educativo al que perteneces: este será el medio de comunicación oficial y válido a lo largo del proyecto y donde se publicarán las listas y resultados del proceso.

Fases del proceso de selección:

 

 1. Fase 1:  Inscripción al proceso de selección a través de este Formulario online.
 2. Fase 2: Entrega de los documentos obligatorios (a través de la carpeta Drive personal de cada estudiante).
 3. Fase 3: Entrevista personal (para los que hayan entregado todos los documentos obligatorios y hayan superado las dos primeras fases).
 4. Fase 4: Selección de los/de las participantes (listados).
 5. Fase 5: Aceptación de la beca Erasmus.
 6. Fase 6: Selección de la opción de gestión de la beca Erasmus.

A continuación puedes encontrar información más detallada sobre cada fase:

Fase 1: Inscripción al proceso de selección:

1.1 La inscripción (primera acción de todas) se realizará rellenando el siguiente  Formulario online.

1.2 Puedes expresar tus preferencias respecto a 3 destinos, pero la decisión final siempre es competencia del centro educativo o del coordinador del proyecto Erasmus. Los destinos serán seleccionados según los criterios de disponibilidad de alojamiento, posibilidades de lugar de prácticas y otros motivos.

1.3 Elige solo aquellos países que aparecen en el listado de plazas que se convocan para el alumnado/acompañantes que previamente se ha expuesto. Aquellos que se seleccionen en el formulario online y no sean elegibles para ser seleccionados no serán considerados y serán entendidos como nulos.

Fase 2: Entrega de documentos obligatorios.

2.1 Una vez hayas completado el formulario, recibirás un correo electrónico en el email que hayas indicado en la primera fase. Llegados a este punto, por favor, revisa la información que se solicita en el mail, que es la que se especifica a continuación:

 1. Curriculum Vitae en inglés y en formato pdf (utilizando la herramienta  Europass).
 2.  Carta de motivación en inglés y en formato pdf.
 3. DNI y/o Pasaporte escaneado (documento válido para poder viajar fuera del país).
 4. Documento de cesión de datos e imagen rellenado y firmado apropiadamente. En caso de menores de edad, autorización firmada por tutor/a legal (adjuntar DNI del tutor que ha firmado).
 5. Carta de compromiso.
 6. Certificado de idioma u otros certificados (si se dispone de ellos). 

Esta documentación se deberá proporcionar en formato digital y subirse a la carpeta compartida del Google Drive (recordamos que el/la participante recibirá  este link a través del correo electrónico de confirmación de la “Fase 1” una vez se haya inscrito a través del formulario online).

2.2 La documentación será aceptada únicamente si está debidamente sellada y/o firmada  y tiene vigencia hasta el 31 de agosto del 2019.

¡Atención!  

Todos los documentos deben ser entregados en formato digital en la carpeta (DRIVE)  debidamente escaneados y subidos en SU RESPECTIVA CARPETA. A esta carpeta personal puedes acceder desde el link que encontrarás en el email de confirmación.

2.3 No entregar alguno de los  documentos obligatorios requeridos podría suponer tu descalificación del proceso de selección debido a que todos los documentos son importantes.

 

Fase 3: Entrevista Personal.

3.1 Una vez finalizada la fase 2, se revisará la documentación y se publicará en el listado de los alumnos/as admitidos/as y excluidos/as del proceso; se publicarán además el horario de las entrevistas (siguiente fase). Este listado saldrá publicado en el tablón de anuncios del centro educativo al que perteneces y en su página web.

3.2 Serás convocado/a a la entrevista a través de la web del centro educativo con un mínimo de 24 horas de antelación. Eventualmente, puede darse el caso de que se te avise además por correo electrónico, pero la información de la página web será la que prevalecerá en todo momento. En este anuncio se hará saber también el lugar dónde se van a efectuar las entrevistas.

3.3 No presentarte a la entrevista personal supone tu descalificación del proceso de selección excepto si la ausencia es por fuerza mayor y está debidamente justificada.

3.4 Todos los horarios están expresados en GMT + 1 (horario de Madrid).

3.5 Deberás presentarte con 30 minutos de antelación a la entrevista convocada. No presentarte a la entrevista a la hora programada podría ser motivo de descalificación del proceso.

Fase 4: Selección de los/de las participantes.

4.1 Tendrán prioridad aquellos estudiantes que no hayan participado anteriormente en alguna movilidad Erasmus destinadas a estudiantes de FP  y también aquellos que estén en el último año académico de su ciclo formativo. En caso de Consorcios se dará prioridad a la máxima representatividad de los centros que pertenecen al consorcio.

4.2 Todas las cantidades y destinos del listado son susceptibles a cambios por causas ajenas a nuestro control durante el proceso.

Las cantidades y destinaciones definitivas serán comunicadas individualmente a los/las alumnos/as una vez se publiquen las listas definitivas con los destinos finales y a la hora de la firma del convenio de subvención individualmente.

¡Atención!

Los/Las estudiantes de segundo curso que no tengan las horas de FCT terminadas y que quieran convalidar las horas durante la movilidad Erasmus no poseerán el título del ciclo hasta que no se cierre su expediente. Se ruega que, estos casos se hable específicamente con el coordinador Erasmus o con alguna persona de la Asociación Mundus a fin de clarificar  este tipo de  situaciones.

Fase 5: Aceptación de la Beca Erasmus

5.1 Recibirás un email por parte de la persona coordinadora del proyecto.

En este  email se solicitará que “aceptes/renuncies”  a la subvención que se te ha asignado.

5.2 Esta documentación se deberá incluir también de nuevo en la carpeta DRIVE a la que has sido previamente invitado/a en la Fase 1 y donde ya has introducido toda tu documentación hasta el momento.

5.3 No aceptar o no contestar con la documentación que se solicita en 7 días naturales de la recepción del correo electrónico conlleva renunciar automáticamente a la beca otorgada dando la oportunidad por consiguiente a la primera persona en la lista de espera que haya en el listado definitivo.  

Fase 6: Elección de la opción de gestión

En este mismo documento que se te enviará en la Fase 5, tendrás que indicar además cuál de las siguientes opciones de gestión que se presentan a continuación quieres escoger.

B)  OPCIONES DE GESTIÓN

En todas las siguientes opciones el/la alumno/a recibirá la “Subvención del Erasmus” en su cuenta corriente (en aquella cuenta  que  se haya proporcionado al coordinador/a Erasmus).

Una vez recibida la subvención, el/la alumno/a actuará en consecuencia de la elección tomada durante la Fase 5 “Aceptación de la Beca Erasmus y Elección de la opción de Gestión”  de entre las que se explican a continuación:

Alumnos/as Participantes de Grado Medio -  VET (Vocational Education and Training)

Opción 1: Gestión Autónoma de la subvención:

El alumno/a podrá elegir la opción de buscar y comprarse por sí mismo todos los servicios del Erasmus, es decir,  el alojamiento, los vuelos, las empresas para hacer las prácticas en un país elegible para el proyecto presentado por el centro, y será el encargado de justificar adecuadamente todo lo necesario para la beca Erasmus.

En este caso, el/la alumno/a cobrará la totalidad de la subvención y será el responsable de la correcta justificación o devolución de la subvención en caso que esta no esté bien justificada.

Esta situación de retorno de la subvención al Ministerio de Educación (SEPIE) puede darse hasta 2 años después de la finalización de la movilidad, es decir, cuando se realice el informe final del proyecto y la Agencia Nacional dictamine que no es correcta su justificación.

Si se selecciona esta opción habrá un seguimiento por parte del centro educativo mediante el  tutor de las prácticas del centro y por parte del/de la Coordinador/a Erasmus,  pero será responsabilidad del/de la alumno/a en cuestión tanto la búsqueda como la gestión, así como la documentación del contacto y el correcto funcionamiento de todas las partes del proyecto.

Opción 2: Gestión  por parte del centro  educativo:

En función del destino y de la especialidad del alumno, el centro educativo tiene algunos acuerdos de colaboraciones a nivel internacional. El/la alumno/a podría optar a algún tipo de movilidad en esta línea, gestionada directamente por el centro como ente de contacto entre el alumno y la empresa. El seguimiento en este caso se realizará directamente en el país de destino con un coordinador homólogo al del centro educativo.

Para saber exactamente qué ofertas y condiciones hay disponibles se deberá hablar directamente con el/la coordinador/a Erasmus de tu instituto.

Opción 3: Gestión externalizada de la subvención:

Otra opción es hacer la gestión por medio de la Asociación Mundus (entidad sin ánimo de lucro), que tendrá la responsabilidad del seguimiento y del control del proyecto.

Eligiendo esta opción, se contempla que con la totalidad de la subvención que el programa Erasmus otorga se cubrirán los servicios que se describen a continuación:

Además de estos servicios, el/la alumno/a recibirá también un “dinero de bolsillo” en  concepto de manutención y otros gastos personales. La cantidad a recibir en cada caso, dependerá del país asignado finalmente:

Todo esto quedará cubierto con la totalidad de la beca proporcionada por el Erasmus al/a la alumno/a. En la opción de “Forfait”, los servicios no podrán ser contratados por separado.

En el caso que se escoja esta opción, la cantidad de coste para el alumno/a será la misma que recibirá el alumno en su cuenta bancaria por parte del centro educativo coordinador, Escola Pia Santa Anna - Mataró (total de la beca), la cual se deberá transferir en el momento de formalizar esta opción mediante el contrato que el alumno firma con la Asociación Mundus sin que participar en el programa  suponga ningún coste extra para el alumno/a durante todo el proyecto.

Profesorado

Los profesores que quieran  participar en una movilidad realizarán exactamente los mismos pasos que los alumnos/as que previamente se ha descrito; así pues, las opciones de gestión y documentación, tiempo de entregas y condiciones son exactamente las mismas.
Únicamente varía la duración de las movilidad y, en consecuencia,  la dotación económica, que se especifica a continuación:

Acompañantes  

En el caso de los/las acompañantes de grupo de estudiantes, la movilidad tendrá una duración de 7 días en los países donde los grupos viajen. Por el momento y, si no se producen cambios de grupos por causas ajenas, se distribuirán de la siguiente manera:


C) CALENDARIO  ERASMUS 2018/ 2019

Fase 1: Inscripción al  proceso de selección.

Fase 2: Entrega de la documentación obligatoria.

Fase 3: Entrevistas personales.

Fase 4: Selección de los/as participantes.

Fase 5: Aceptación de la Beca Erasmus.


Fase 6: Elección de la opción de gestión. 

La Publicación de la resolución definitiva de seleccionados/as y destinaciones será el día 20/12/2018


D)      PUNTUACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN

El proceso de selección se realizará por medio de tribunales. Estos tribunales estarán compuestos por profesores/as de diferentes centros educativos y personal de la Asociación Mundus en calidad de asesores interculturales.

El listado de tribunales será publicado previamente al inicio de las entrevistas. Cada alumno/a, será incluido en un tribunal de forma aleatoria y asegurando que no se favorece a nadie en ningún tipo de asignación.  

Criterio interno

30%

 

El equipo docente valorará la preparación y compromiso del participante teniendo en cuenta:

 1. Asistencia a clase.
 2. Actitud en clase.
 3. Expediente académico  del alumno/a.
 4. Responsabilidad y motivación.

Entrevista

30%

 

El tribunal que realice la entrevista valorará las competencias y aptitudes del participante y su idoneidad para el proceso, teniendo en cuenta:

 1. Iniciativa, adaptabilidad.
 2. Mentalidad abierta, socialización.
 3. Capacidad de comunicación.
 4. Madurez y conocimiento de una/o misma/o.
 5. Idioma extranjero.
 6. Resolución de conflictos.
 7. Motivación y expectativas.

Documentación entregada

40%

CV y Carta de motivación: 20%

 

Se valorará la presentación y el contenido. En la carta de motivación se valorará también la motivación y la originalidad.

Certificados de idioma: 10%

 

Se valorará positivamente si el estudiante tiene un certificado que acredite su nivel de idiomas y lo sube a la carpeta compartida.

Certificados extra-académicos: 10%

 

Se valorará positivamente si el estudiante tiene certificados que acrediten otros estudios.