Published using Google Docs
Statut aktualny (2019-03-11)
Updated automatically every 5 minutes

Załącznik nr 9 do Protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Miłośników Fantastyki “Avangarda” z dn. 11 marca 2019 

Statut Stowarzyszenia Miłośników Fantastyki „Avangarda”

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Miłośników Fantastyki „Avangarda” (nazwa skrócona: Stowarzyszenie „Avangarda”). W dalszych postanowieniach statutu zwane jest Stowarzyszeniem.

§ 2. Stowarzyszenie jest zawiązane dla:

 1. organizowania Konwentów miłośników fantastyki oraz innych imprez kulturalnych w tym także warsztatów i plenerów;
 2. propagowania twórczości nieprofesjonalnej;
 3. wspierania organizacyjnego i rzeczowego osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują działania z taką twórczością związane;
 4. propagowania zainteresowań związanych z fantastyką.

§ 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.

§ 4. Terenem działań jest Rzeczpospolita Polska. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju, pod warunkiem, że prawo danego państwa dopuszcza taką działalność.

§ 5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.

§ 6. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i logotypu. Wzór pieczęci i logotypu ustala Zarząd Stowarzyszenia.

§ 7. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

Rozdział 2. Cele i środki działania

§ 8. Celami Stowarzyszenia są:

 1. promowanie zainteresowań związanych z fantastyką, rozwojem wyobraźni i cech kreatywnych oraz popieranie działań przyczyniających się do upowszechniania takich zainteresowań;
 2. wspieranie i propagowanie alternatywnych form edukacji oraz edukacji przez zabawę;
 3. działanie na rzecz rozwoju kultury i sztuki, z uwzględnieniem twórczości nieprofesjonalnej, oraz promowanie zainteresowań związanych z kulturą i sztuką;
 4. działanie na rzecz organizowania czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach promocji zainteresowań związanych z fantastyką, rozwojem wyobraźni i cech kreatywnych, a także z kulturą i sztuką;
 5. działanie na rzecz rozwoju czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wspieranie działań przyczyniających się do rozwoju czytelnictwa;
 6. działanie na rzecz rozwoju twórczości nieprofesjonalnej.

§ 9. Stowarzyszenie swe cele realizuje przez:

 1. organizowanie wydarzeń kulturalnych, w tym przede wszystkim konwentów miłośników fantastyki, gier towarzyskich (w tym między innymi: gier planszowych, fabularnych i kolekcjonerskich) oraz literatury;
 2. organizowanie spotkań, wykładów, warsztatów, plenerów, seminariów, konferencji itp.
 3. umożliwianie artystom nieprofesjonalnym udziału we wszelkich formach rozwoju artystycznego;
 4. umożliwienie młodzieży, dzieciom i dorosłym rozwijania wiedzy i zainteresowań w dziedzinie fantastyki, wyobraźni, kreacji, nauki oraz kultury i sztuki;
 5. organizowanie akcji promujących czytelnictwo i wspieranie działań przyczyniających się do jego promocji i rozwoju;
 6. współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania;
 7. prowadzenie biblioteki stowarzyszeniowej.

§ 10. Stowarzyszenie nie może prowadzić działalności gospodarczej.

§ 11. Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową jako działalność nieodpłatną i jako działalność odpłatną. Dochody osiągnięte z własnej działalności statutowej oraz innych źródeł wymienionych w rozdziale 5 niniejszego statutu mogą być przeznaczone wyłącznie do realizacji celów statutowych.

§ 12. Działalność Stowarzyszenia oparta jest głównie na pracy społecznej członków.

§ 13. Stowarzyszenie może zlecać odpłatne wykonanie określonych czynności związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia.

§ 14. Osobom wchodzącym w skład poszczególnych władz Stowarzyszenia przysługuje prawo do zwrotu uzasadnionych wydatków, poniesionych w związku z wykonywaniem zadań statutowych.

Rozdział 3. Prawa i obowiązki członków

§ 15. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne (obywatele polscy oraz cudzoziemcy, niezależnie od miejsca zamieszkania) oraz osoby prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 16. Stowarzyszenie posiada członków:

 1. zwyczajnych;
 2. wspierających;
 3. honorowych.

§ 17. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską.

§ 18. Nadanie zwykłego członkostwa następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia po złożeniu pisemnej deklaracji (w przypadku osób, które nie ukończyły 16. roku życia, niezbędna jest także zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w pracach Stowarzyszenia) oraz uiszczeniu stosownych opłat określonych przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

§ 19. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 20. Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§ 21. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

§ 22. Nadanie członkostwa honorowego następuje na podstawie wniosku Zarządu Stowarzyszenia popartego przez Walne Zgromadzenie Członków w drodze zwykłego głosowania.

§ 23. Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. biernego (o ile ukończyli 18. rok życia) i czynnego prawa wyborczego do wybieralnych władz Stowarzyszenia oraz do udziału w głosowaniu podczas Walnego Zgromadzenia Członków;
 2. korzystania z majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;
 3. udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;
 4. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia;
 5. posługiwania się legitymacją i odznakami Stowarzyszenia.

§ 24. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;
 2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
 3. regularnego opłacania składek;
 4. popierania i czynnego realizowania celów Stowarzyszenia;
 5. przyczyniania się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia;
 6. dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

§ 25. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 26. Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 27. Członkowie honorowi posiadają takie prawa i obowiązki jak członkowie zwyczajni, z zastrzeżeniem, że mogą być zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 28. Utrata członkostwa następuje na skutek:

 1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu Stowarzyszenia;
 2. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne;
 3. wygaśnięcia umowy z członkiem wspierającym (w przypadku osób prawnych);
 4. wykluczenia uchwałą Zarządu Stowarzyszenia:
 1. z powodu łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia;
 2. z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia;
 3. z powodu niepłacenia składek za okres przynajmniej trzech miesięcy;
 4. na pisemny wniosek przynajmniej połowy członków Stowarzyszenia z ww. powodów;
 5. z powodu utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.

§ 28a.

 1. Zawieszenie członkostwa następuje na skutek:
 1. uchwały Zarządu Stowarzyszenia na wniosek członka;
 2. uchwały Walnego Zgromadzenia Członków.
 1. Na okres zawieszenia ustają prawa i obowiązki członka opisane w paragrafach 23 i 24, z wyjątkiem § 24.6.
 1. Zakończenie zawieszenia następuje na skutek:
 1. uchwały Zarządu Stowarzyszenia na wniosek zawieszonego członka Stowarzyszenia, jeśli zawieszenie nastąpiło na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia;
 2. uchwały Walnego Zgromadzenia Członków;
 3. upłynięcia okresu zawieszenia, jeśli taki okres został określony.
 1. Nie można zawiesić członka Zarządu Stowarzyszenia ani Komisji Rewizyjnej.

§ 29. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia w sprawie pozbawienia członkostwa przysługuje możliwość odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

Rozdział 4. Władze Stowarzyszenia

Dział I. Postanowienia ogólne

§ 30. Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków;
 2. Zarząd Stowarzyszenia;
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 31. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 2 lata.

§ 31a.

 1. Podczas uzupełniania składu wybieralnych władz Stowarzyszenia w roku parzystym dwuletnie kadencje rozpoczyna:
 1. w zarządzie nie więcej niż troje członków zarządu;
 2. w komisji rewizyjnej jeden członek komisji rewizyjnej;
 3. pozostałe wakaty mogą zostać obsadzone z roczną kadencją.

§ 31b.

 1. Podczas uzupełniania składu wybieralnych władz Stowarzyszenia w roku nieparzystym dwuletnie kadencje rozpoczyna:
 1. w zarządzie nie więcej niż dwoje członków zarządu;
 2. w komisji rewizyjnej dwoje członków komisji rewizyjnej;
 3. pozostałe wakaty mogą zostać obsadzone z roczną kadencją.

 

§ 32. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 33. skreślony

Dział II. Walne Zgromadzenie Członków

§ 34.

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
 1. członkowie zwyczajni;
 2. członkowie wspierający;
 3. członkowie honorowi;
 4. goście.
 1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne albo nadzwyczajne.

§ 35. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane przynajmniej raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 36. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia z jego inicjatywy. Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest również zwołać Walne Zgromadzenie nadzwyczajne na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej jednej trzeciej ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Wniosek taki powinien zawierać porządek obrad.

§ 37. W przypadku jeżeli Zarząd Stowarzyszenia nie zwoła Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w § 35 oraz § 36, prawo zwołania Walnego Zgromadzenia Członków przysługuje każdemu członkowi Komisji Rewizyjnej.

§ 38. Zarząd Stowarzyszenia powiadamia członków Stowarzyszenia o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków na co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

§ 39. Na Walnym Zgromadzeniu Członków mogą być obecni goście, zaproszeni przez Zarząd Stowarzyszenia lub Komisję Rewizyjną.

§ 40. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów. Walne Zgromadzenie decyduje o jawności lub tajności głosowania.

§ 41. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

 1. uchwalanie kierunków rozwoju działalności Stowarzyszenia;
 2. uchwalanie zmian statutu;
 3. wybór i odwoływanie Zarządu Stowarzyszenia lub poszczególnych jego członków oraz członków Komisji Rewizyjnej;
 4. udzielanie Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium;
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej;
 6. uchwalanie regulaminu działania Walnego Zgromadzenia, Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej;
 7. uchwalanie budżetu;
 8. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;
 9. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia i jego władze;
 10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia;
 11. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
 12. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.

Dział III. Zarząd Stowarzyszenia

§ 42. Zarząd Stowarzyszenia jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, a także do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.

§ 42a. Zarząd Stowarzyszenia w terminie do 14 dni powiadamia Komisję Rewizyjną o każdej zawieranej  umowie, pełnomocnictwie oraz zobowiązaniach majątkowych przekraczających kwotę 500zł, a także o przyjmowanych i skreślanych członkach.

§ 43. Zarząd Stowarzyszenia składa się z trzech do pięciu członków.

§ 44. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. W posiedzeniach tych mogą brać udział zaproszeni goście z głosem doradczym.

§ 45. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

 1. realizacja celów Stowarzyszenia;
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;
 3. sporządzanie planów pracy i budżetu;
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
 5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia;
 6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz. Stowarzyszenie reprezentuje dwóch współdziałających ze sobą członków Zarządu Stowarzyszenia. Kierowanie oświadczeń do Stowarzyszenia może być dokonywane przez jednego członka Zarządu Stowarzyszenia.
 7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków;
 8. przyjmowanie i skreślanie członków.

§ 45a. Członek Zarządu Stowarzyszenia może złożyć pisemną rezygnację z pełnionej funkcji. Rezygnacja jest skuteczna z chwilą otrzymania jej przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 45b. W razie rezygnacji członka Zarządu Stowarzyszenia z pełnionej funkcji Prezes Zarządu Stowarzyszenia zwołuje w ciągu 30 dni posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia w celu kooptacji nowego członka Zarządu Stowarzyszenia. W razie niepowołania nowego członka Zarządu Stowarzyszenia w powyższym trybie, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w celu wyboru nowego członka Zarządu Stowarzyszenia w ciągu 60 dni od upływu terminu do kooptacji nowego członka Zarządu Stowarzyszenia. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu Zarządu Stowarzyszenia.

§ 45c. Zarząd Stowarzyszenia może podejmować swoje uchwały drogą elektronicznego głosowania, zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem, który niezwłocznie po uchwaleniu zostaje podany do informacji wszystkich członków Stowarzyszenia.

Dział IV. Komisja Rewizyjna

§ 46. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków Stowarzyszenia. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Stowarzyszenia. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje jej Przewodniczący.

§ 47. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia;
 2. składanie wniosków w sprawie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu Członków;
 3. występowanie z wnioskiem do Zarządu Stowarzyszenia o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków;
 4. dokonywanie na wniosek innych władz Stowarzyszenia lub grupy co najmniej połowy członków Stowarzyszenia wykładni statutu i uchwał Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 47a. Członek Komisji Rewizyjnej może złożyć pisemną rezygnację z pełnionej funkcji. Rezygnacja jest skuteczna z chwilą doręczenia jej Zarządowi Stowarzyszenia.

§ 47b. W razie rezygnacji członka Komisji Rewizyjnej z pełnionej funkcji, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje w ciągu 30 dni posiedzenie Komisji Rewizyjnej w celu kooptacji nowego członka Komisji Rewizyjnej. W razie niepowołania nowego członka Komisji Rewizyjnej w powyższym trybie, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w celu wyboru nowego członka Komisji Rewizyjnej w ciągu 60 dni od upływu terminu do kooptacji nowego członka Komisji Rewizyjnej. W tym trybie można powołać nie więcej jednego członka.

§ 47c. Komisja Rewizyjna może podejmować swoje uchwały drogą elektronicznego głosowania, zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem, który niezwłocznie po uchwaleniu zostaje podany do informacji wszystkich członków Stowarzyszenia.

Rozdział 5. Majątek i fundusze

§ 48. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

 1. ze składek członkowskich;
 2. z darowizn, spadków, zapisów;
 3. dochodów z własnej działalności statutowej;
 4. dochodów z nieruchomości i ruchomości oraz praw majątkowych będących własnością Stowarzyszenia lub pozostających w jego użytkowaniu;
 5. dotacji i ofiarności publicznej.

§ 49. Składki członkowskie opłacane są co miesiąc.

§ 50. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę pieniężną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 51. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia jednocześnie.

§ 52. Do zawarcia umów dotyczących zaciągnięcia przez Stowarzyszenie zobowiązań powyżej kwoty 10 000 zł konieczna jest zgoda wszystkich członków Zarządu Stowarzyszenia (albo zgoda Walnego Zgromadzenia Członków wyrażona w drodze uchwały).

Rozdział 6. Postanowienia końcowe

§ 53. Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia skierowane do członków Stowarzyszenia mogą być dokonywane w formie listu poleconego bądź drogą poczty elektronicznej.

§ 54. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 55. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 56. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności ustawy Prawo o stowarzyszeniach.