Published using Google Docs
Recurs d'alçada CGT Concurs d'oposició 2023
Updated automatically every 5 minutes

A LA DIRECCIÓ GENERAL DE PROFESSORAT I PERSONAL DE CENTRES PÚBLICS

(nom i cognoms), amb DNI núm. _____________, amb domicili a ____________, i adreça electrònica a efectes de notificacions ___________   , comparec i      

EXPOSO:

I.- Que en data 2 d’octubre de 2023 es va publicar la puntuació definitiva de la fase d’oposició del concurs oposició extraordinari per l’ingrés de la funció pública docent, convocat per la Resolució EDU/4037/2022, de 21 de desembre.

II.- Que en data 2 d’octubre de 2023 el Tribunal X del cos XXX de l’especialitat XXX ha desestimat la reclamació interposada a data X amb codi de sol·licitud xxx, codi de registre xxx i data de registre xxxx amb la següent justificació per part del tribunal esmentat amb anterioritat:

III.- Que estant en disconformitat amb la publicació de la puntuació definitiva de la fase d’oposició del concurs oposició extraordinari per l’ingrés de la funció pública docent, convocat per la Resolució EDU/4037/2022, de 21 de desembre, INTERPOSO RECURS D’ALÇADA en temps i forma, d'acord amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i l’article 76 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, sobre la base de les següents.

AL·LEGACIONS

Aquí és on s’han de justificar els motius de disconformitat amb la puntuació definitiva. Es proposa que s’utilitzi cada al·legació (primera, segona, etc.) per fer referència a cadascun dels aspectes a reconsiderar de cadascuna de les parts (A i B) de la fase d’oposició. Cal desglossar les al·legacions per punts. És important ser precís amb la informació aportada.

Les al·legacions poden tenir la pauta de cadascun dels criteris d’avaluació. Es pot adjuntar la documentació que acredita la vostra justificació.

[Al·legació voluntària sobre l’abús de temporalitat] En el recurs d’alçada es pot fer referència que el concurs d’oposició extraordinari pertany a un procés d’estabilització recollit al RDL 20/2021 i que, en el cas de ser afectada per abús de temporalitat, demanar que es regularitzi la mateixa situació amb una estabilització efectiva.]

PRIMERA.-

(…)

SEGONA.-

(…)

Per tot l’anterior,

SOL·LICITO:

I.- Que es tingui per presentat aquest escrit i per interposat el RECURS D’ALÇADA contra la Resolució de la puntuació definitiva de la fase d’oposició del concurs oposició extraordinari per l’ingrés de la funció pública docent, convocat per la Resolució EDU/4037/2022, de 21 de desembre, i tenint en compte el que s’exposa, s’acordi estimar les al·legacions formulades per la compareixent i s’acordi revocar la Resolució recorreguda,  deixant-la sense efecte i elaborant una nova Resolució amb una puntuació reconsiderant totes i cada una de les al·legacions exposades.

II.- Que es convoqui una reunió de mediació entre la compareixent i la Cap de Servei de Selecció i Avaluació de Personal Docent per poder trobar una solució satisfactòria abans que finalitzi el procés extraordinari d’estabilització del personal de les administracions públiques.

(Localitat), (data).

O

Signatura