Het beloningsbeleid van deze stichting zoals in de statuten:

3.3. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling.

3.4. Geen der bestuurders kan over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen.

3.5. De stichting mag geen uitkeringen doen of beloning toekennen aan een bestuurder. Hieronder wordt mede begrepen het toekennen van enig voordeel ten laste van de stichting, hetzij rechtstreeks, hetzij middellijk, uit hoofde van aan de stichting geleverde goederen of diensten. Bestuursleden hebben wel recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten en niet bovenmatige vacatiegelden.

We willen hier benadrukken dat zowel bestuursleden als andere betrokkenen geen financiële beloning ontvangen, ook niet in de vorm van vacatiegelden.

MUAN wil haar doelstelling: het financieel ondersteunen van Maya Universe Academy Nepal bereiken door:

Zo hebben we bijvoorbeeld sieraden en andere producten verkocht tijdens koningsdag 2015 en zijn we nu in gesprek met voornamelijk middelbare scholen over een eventuele samenwerking. Zo kunnen we interactieve lessen over Nepal geven in ruil voor bijvoorbeeld een sponsorloop waarbij de opbrengst ten goede van de stichting komt. Ook zijn we aan het kijken of we met studenten naar Nepal kunnen gaan en contact tussen beide groepen studenten kunnen opzetten, denk aan skype, e-mails of post.