Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne Trøndelag

§ 1 Stiftelse og grunnlag

Miljøpartiet De Grønne Trøndelag (heretter kalt MDG Trøndelag eller fylkeslaget) er stiftet 18. november 2017 ved en sammenslåing av Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeslag. Fylkeslaget er en del av Miljøpartiet De Grønne og bygger på partiets prinsipprogram og vedtekter.

§ 2 Formål

MDG Trøndelag har som formål å fremme Miljøpartiet De Grønnes politikk i Trøndelag, blant annet ved å søke representasjon i lokale folkevalgte organ. Fylkeslaget skal også fremme fylkets politiske saker mot MDG nasjonalt og på Stortinget.

§ 3 Medlemskap

a) Medlemskap, stemmerett og valgbarhet

Forhold som gjelder medlemskap, stemmerett og valgbarhet i fylkeslagets møter og organer følger av §4 i de nasjonale vedtektene.

Medlemmer av MDG som har folkeregistrert adresse i Trøndelag er medlemmer av MDG Trøndelag. Også medlemmer av partiet som er bosatt i andre fylker, men som har søkt og fått partiets tillatelse, er medlemmer av MDG Trøndelag.

b) Integritet og etiske retningslinjer

Det forventes at alle tillitsvalgte i MDG Trøndelag setter seg inn i og følger fylkeslagets vedtekter og partiets etiske retningslinjer.

§ 4 Årsmøtet

a) Årsmøtet er fylkeslagets høyeste organ. Ordinært årsmøte holdes hvert år seinest seks uker før åpningen av det ordinære landsmøtet i Miljøpartiet De Grønne. Styret skal sende melding om dato for årsmøtet til medlemmene med minst fire ukers varsel. Innmelding av saker må skje seinest tre uker før årsmøtet. Endelig innkalling med saksliste og saksdokumenter sendes ut seinest to uker før møtet.

b) Årsmøtet skal behandle følgende saker: Årsmelding, regnskap, budsjett og valg. Andre saker kan behandles dersom de er nevnt i innkallingen eller hvis de er av hastekarakter og et flertall av de stemmeberettigede på årsmøtet aksepterer å behandle dem.

c) Årsmøtet fatter vedtak med simpelt flertall, unntatt ved forslag om vedtektsendringer (jfr. §9).

d) Årsmøtet velger en valgkomité bestående av leder, to medlemmer og to varamedlemmer etter innstilling fra styret. Alle velges for ett år. Fungerende styremedlemmer kan ikke sitte i valgkomiteen. Valgkomiteen har ansvar for å innstille på valg av styre, revisor, nominasjons- og programkomité (de årene det er aktuelt), landsstyrerepresentant og vararepresentanter og ev. andre verv som skal fylles til neste årsmøte. Innstillingen skal følge med sakspapirene til årsmøtet.

e) Årsmøtet skal velge delegater til partiets landsmøte etter innstilling fra styret. Lokallagene velger forslag til delegater og varadelegater på sine årsmøter innen oppgitt frist. Styret innstiller på delegasjon basert på disse forslagene. Ved fordeling av delegater til lokallagene tas det hensyn til lokallagenes medlemstall og aktivitetsnivå. Hvis valgte delegater må trekke seg og heller ikke vara kan stille, får fylkesstyret i oppgave å velge nye delegater. Det tas da hensyn til demografisk fordeling.

f) Årsmøtet velger fylkeslagets representant og vararepresentanter til landsstyret. Fylkeslagets leder eller en av talspersonene velges fortrinnsvis som fast delegat til landsstyret. Det velges to nummererte vararepresentanter fra fylkesstyret etter innstilling fra valgkomiteen. Begge kjønn skal være representert. Det avholdes ekstraordinært årsmøte hvis det er behov for å velge nye representanter.

g) Året før valgår velger årsmøtet en nominasjonskomité på fem medlemmer og minst tre varamedlemmer, etter innstilling fra valgkomiteen. Nominasjonskomiteen har ansvar for å utarbeide og innstille på valgliste etter valglovens krav og landsstyrets retningslinjer. Årsmøtet bestemmer konkrete prosedyrer og tidsfrister for komiteen, eller delegerer dette til styret. Valglisten vedtas av nominasjonsmøtet, som holdes etter at valgprogrammet er vedtatt.

h) Året før lokalvalgår velger årsmøtet en programkomité på minst fem medlemmer, etter innstilling fra valgkomiteen. Programkomiteen har ansvar for å utarbeide og innstille på lokalt valgprogram. Årsmøtet bestemmer konkrete prosedyrer og tidsfrister for komiteen, eller delegerer dette til styret. Programmet vedtas på årsmøtet i lokalvalgåret.

i) Styret og alle komiteer skal så langt som mulig bestå av minst 40 % av hvert kjønn og ha god geografisk og aldersmessig fordeling. Dersom sideorganisasjoner er etablert i kommunen/fylket, skal disse være representert.

j) Det innkalles til ekstraordinært årsmøte når styret mener det er påkrevd eller når minst ¼ av medlemmene krever det. Det ekstraordinære årsmøtet innkalles med minst 14 dagers varsel og kan bare behandle de sakene som er nevnt i innkallingen.

h) På fylkeslagets årsmøter og nominasjonsmøter har alle medlemmer møte-, tale- og forslagsrett. Valgte delegater fra lokallag og sideorganisasjoner har stemmerett. Alle lokallag og sideorganisasjoner i fylket kan møte med to (2) representanter med stemmerett. For lokallag eller sideorganisasjoner med flere enn 20 medlemmer økes antall representanter med stemmerett med én (1) representant i tillegg pr. 50. medlem ut over de 20 medlemmene.

§ 5 Styret

a) Fylkesstyret er lagets høyeste organ mellom [representantskapsmøter og] årsmøter, og står ansvarlig når det gjelder alt arbeid og alle aktiviteter i fylkeslaget, om ikke annet er bestemt av årsmøte [eller representantskap].

b) Styret består av minst syv medlemmer, inkludert leder eller to talspersoner av ulikt kjønn, kasserer og sekretær. Leder eller talspersoner velges ved særskilt valg. Det velges minst fem varamedlemmer i nummerert rekkefølge. GU og fylkestingsgruppa konstituerer seg selv og stiller med ett styremedlem hver på første innkalte styremøte.

c) Styremedlemmer velges for ett eller to år, med den hensikt at halvparten av styret byttes ut hvert år.

d) Styret er vedtaksdyktig når mer enn halvparten av medlemmene eller innkalte varamedlemmer er til stede.

e) Dersom leder fratrer mer enn tre måneder før funksjonstidens utløp rykker nestleder opp for resten av perioden. Dersom en av to talspersoner fratrer, fungerer den andre alene ut perioden. Dersom ett eller flere andre styremedlemmer fratrer mer enn tre måneder før funksjonstidens utløp, og dette medfører at styret blir stående med færre enn tre medlemmer uten at plassene kan fylles ved at varamedlemmer rykker opp, skal det holdes ekstraordinært årsmøte for å foreta suppleringsvalg.

f) Fylkeslaget forpliktes ved underskrift av leder og ett annet medlem av styret eller ved talspersonene.

§ 6 Styrets oppgaver

a) Styret skal til enhver tid ha oversikt over medlemmer og medlemsutvikling i fylket, bistå medlemmer og lokallag i deres arbeid og bidra til at det blir etablert lokallag der det er grunnlag for dette.

b) Styret skal gi god informasjon til alle medlemmer og lokallag i fylket om egne vedtak og om aktiviteter i regi av fylkeslaget.

c) Styret er ansvarlig for å forberede og organisere årsmøter [og representantskapets møter].

d) Styret plikter å legge fram årsmelding og revidert regnskap for årsmøtet, forslag til budsjett, føre protokoll over egne møter og sørge for forsvarlig arkivering av regnskap, budsjett, årsmeldinger og protokoller. Styret plikter å følge opp krav fra offentlige myndigheter.

§ 7 Tolkning av vedtektene

Oppstår det uenighet om tolkningen av disse vedtektene kan spørsmålet vises til partiets

kontrollkomité, hvis avgjørelse i så fall er endelig.

§ 8 Endring av vedtektene

Endringer i vedtektene kan bare behandles av ordinært årsmøte hvert andre år, og krever et flertall på 2/3 av de avgitte stemmene. Vedtektsendringer trer i kraft fra og med det årsmøtet som har vedtatt dem er hevet.

.

§ 9 Oppløsning

a) Fylkeslaget kan bare oppløses på ett av følgende vilkår:

- at det er færre enn tre medlemmer som ønsker å videreføre det

- at de medlemmene som ønsker å videreføre det ikke er i stand til å oppfylle de kravene som stilles til fylkeslag i partiets vedtekter

- at Miljøpartiet De Grønne oppløses, eller

- at det skjer endringer i fylkesstrukturen som gjør deling av fylkeslaget eller

sammenslutning med andre naturlig.

 

b) Ved oppløsning tilfaller fylkeslagets midler Miljøpartiet de Grønne, eller ved oppløsning av partiet den organisasjon som overtar partiets midler. Ved sammenslutning med andre lag tilfaller midlene det sammensluttede laget. Ved deling av lag tilfaller midlene de nye lagene etter årsmøtets vedtak, ved manglende vedtak vil landsstyret avgjøre fordelingen av midler.