1. Tadasana


2.Vriksasana


3.Utthita Trikonasana


4.Parivritta Trikonasana


5.Utthita ParsivKonasana


6. Parivritta Parsivakonasana


7. Virbhadrasana I


8. Virbhadrasana II


9. Virbhadrasana III


10. Ustrasana (Camel)


11. Utkatasana


12. Pada Angusta Asana


13.Padahastasana


14. GarudAsana


15.SalabhAsana (locust)


16.Makarasana (crocodile)


17. Dhanurasana (bow)

Urdhava Dhanurasana


18. Chaturanga Dandasana


19. Bhujanga asana (snake)


20. Urdha Mukha Svanasana ( upward dog)


21. Adho Mukha Svanasana ( downward dog)


22. Nava asana (boat)


23. Gomukh asana (cow)


24. Siddhasana + side twists


25. Virasana

Supta Virasana

 


25. Baddha konasana (butterfly)

 


26. Padmasana (lotus )

Buddha Padmasana


27. Mayurasana (peackock)


28. Sarvangaasana


29. Shirsasana


30. Shavasana


Sun Salutation Sequences (12 positions)