URGENT INFORMATION FOR UCRAINIANS

ТЕРМІНОВА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ /

ROMANIAN:

Ești o persoană în pericol din Ucraina?

Află cum poți ajunge în România și să fii protejat!

Există 2 modalități de a ajunge în România:

1. Varianta standard: Ca și când nu ar fi război în Ucraina. Ai nevoie de pașaport valabil sau orice alt document de identitate.În acest caz, prezența ta în România este înregistrată cu forme legale, nu ca refugiat (poți locui pentru 3 luni în România). Nu se solicita certificat COVID. Poți călători în alte state ca și turist în România.

Dacă ești cetățean NON-EU ( nu cetățean UCRAINEAN) pentru a intra legal în România ai nevoie de viză.

Dacă ai intrat deja legal în România, poți cere azil (modalitatea de mai jos).

2. Cerere de azil:  soliciți protecția statului român în baza Convenției Internaționale pentru Refugiați. Poți cere azil doar la Punctul de Trecere a Frontierei din România sau ajuns odată pe teritoriul României. Dacă ceri azil trebuie să predai pașaportul, nu poți călători în altă țară și trebuie să aștepți răspunsul statului român.

Poți locui (dacă dorești), gratuit într-unul din cele 6 centre de azil din România (Suceava, Maramures, București, Galati, Giurgiu sau Timișoara). Vei fi asistat de autoritățile române. Să nu ai așteptări prea mari: condițiile nu sunt extraordinare, dar ești în siguranță.

           Centre de azil la granița cu Ucraina

  1. Centrul Regional de Proceduri și Cazare a Solicitanților de Azil, Rădăuți, județul Suceava

Adresa:  str. Perilor nr.2

Telefon:   0230–564462, 0230-564463

  1. Centrul Regional Proceduri și Cazare a Solicitanților de Azil, Somcuta Mare, Maramureș

Adresa:   str. Cetătii, nr. 1A

       Telefon/Fax: 0262-280004

Dacă alegi să locuiești la familie sau hotel trebuie să te prezinți când ești chemat la centrul de azil. Ai nevoie de un contract de închiriere pentru documentul de solicitant de azil care să arate că ai unde să locuiești legal în România.

3. Viza umanitară generală pentru toți ucrainienii NU ESTE ÎNCĂ VALABILĂ. Statul român poate oferi protecție temporară pentru toți ucrainienii, mai ales dacă la nivel european se decide astfel.

Oferim informații importante pentru ucrainenii care caută protecția statului român și asistăm familiile vulnerabile cu copii care ajung din Ucraina în România:

✅ Call Center  (pe WhatsApp) pentru informații despre azil și informații pentru ucraineni  (limbile engleză, rusă și ucraineană): +4.0765.861.888 - LOGS Timișoara

✅ Call Center pentru consiliere socială și psihologică pentru ucraineni care s-au refugiat deja în România: +40 745 139 747 - ASproAS Romania

--------------------------------------------------------------------------------------------------

ENGLISH:

Are you in danger in Ukraine?

Find out how you can get to Romania and be protected!

There are 2 ways to get to Romania:

1. 1. Standard version: As if there were no war in Ukraine. You need a valid passport or any other identity document. In this case, your presence in Romania is legally registered, not as a refugee (you can live for 3 months in Romania). No COVID certificate required. You can travel to other countries as a tourist in Romania.

If you are a NON-EU citizen (not a UKRAINIAN citizen) to enter Romania legally you

If you have already entered Romania legally, you can apply for asylum (method 2 below).

2. Asylum Request: asking for the protection of the Romanian state, based on the International Convention on Refugees. You can apply for asylum only at the Romanian Border Crossing Point or once you have arrived in Romania. If you apply for asylum, then you must hand in your passport - you cannot travel to another country and you must wait for the Romanian state's response.

You can live for free in one of the 6 asylum centers in Romania (Suceava, Maramures, Bucharest, Galati, Giurgiu or Timisoara). You will be assisted by the Romanian authorities. Don’t have high expectations - the conditions aren't great - but you're safe.

Asylum Centers at the border with Ukraine

 

  1. Regional Center for Procedures and Accommodation for Asylum Seekers - Rădăuți 

Address: 2 Perilor Street, Rădăuți, SUCEAVA County

 Phone 0230–564462, 0230-564463

  1. Regional Center for Asylum Seekers Procedures and Accommodation Maramureș

Address: 1 A Cetătii Street, Somcuta Mare, Maramureș

Phone/Fax: 0262-280004

 

If you choose to stay with your family or in a hotel in Romania, you must show up when you are called to the asylum center. You need a lease contract for the asylum seeker document, in order to show that you have a place to legally live in Romania.

3. General humanitarian visa for all Ukrainians - NOT YET VALID. The Romanian state can offer temporary protection for all Ukrainians, especially if it is decided at a European level.

We provide important information for Ukrainians seeking the protection of the Romanian state and we assist families with vulnerable children who are already arriving from Ukraine to Romania:

 

 ✅Call - Center (on WhatsApp) for asylum information and information for Ukrainians (English, Russian and Ukrainian). +4.0765.861.888 - LOGS Timisoara

 

 ✅Call - Center for social and psychological counseling for Ukrainians who have already taken refuge in Romania +40 745 139 747 - ASproAS Romania

--------------------------------------------------------------------------------------------------

АНГЛІЙСЬКА:

Ви в Україні в небезпеці?

Дізнайтеся, як дістатися до Румунії і бути захищеним!

Дістатися до Румунії можна двома способами:

1. 1. Стандартний варіант: Ніби війни в Україні не було. Вам потрібен дійсний паспорт або будь-який інший документ, що посвідчує особу. У цьому випадку ваша присутність в Румунії зареєстрована юридично, а не як біженець (ви можете прожити 3 місяці в Румунії).

Довідка про COVID не потрібна. Ви можете подорожувати в інші країни як турист в Румунії.

Якщо ви не громадянин ЄС (не громадянин УКРАЇНИ), щоб в’їхати до Румунії легально, вам потрібна віза.

2. Ви можете попросити притулку, захисту румунської держави, на основі Міжнародної конвенції про біженців. Ви можете подати заяву про надання притулку лише на румунському прикордонному пункті пропуску або після прибуття до Румунії. Якщо ви подаєте заяву про надання притулку, то ви повинні здати свій паспорт - ви не можете поїхати в іншу країну і чекати відповіді румунської держави.

Ви можете жити безкоштовно в одному з 6 центрів притулку в Румунії (Сучава, Марамуреш, Бухарест, Галац, Джурджу або Тімішоара). Вам допоможе румунська влада. У нього не було великих очікувань — умови не чудові, — але ви в безпеці.

Адреса прикордонних центрів притулку з Україною:

 

Регіональний центр процедур та розміщення шукачів притулку - Радауці / Адреса вул. Перілор, 2, Радауці, Сучавський повіт / Телефон 0230–564462, 0230-564463

Регіональний центр процедур та розміщення шукачів притулку Марамуреш Адреса вул. 1A, Somcuta Mare, Maramureș / Телефон / Факс: 0262-280004

 

Якщо ви вирішите зупинитися з родиною або в готелі в Румунії, ви повинні з’явитися, коли вас покличуть до центру притулку. Вам потрібен контакт з орендної плати для отримання документа шукача притулку, щоб підтвердити, що ви можете легально жити в Румунії.

3. Генеральна гуманітарна віза для всіх українців - ЩЕ НЕ ДІЙСНА. Румунська держава може запропонувати тимчасовий захист для всіх українців, особливо якщо це буде вирішено на європейському рівні.