ASOCIACIJOS

KAUNO LIBERALAUS JAUNIMO ORGANIZACIJA

ĮSTATAI

 

 

     I.            BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.      Kauno liberalaus jaunimo organizacija (toliau – KLJ) yra savarankiška, ne pelno siekianti, visuomeninė, jaunimo asociacija.

 

2.      KLJ yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma yra asociacija.

 

3.      Savo veikloje KLJ, bei KLJ nariai ir organai vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir veiklą grindžiančiais vidaus įstatais.

 

4.      KLJ veiklos trukmė yra neribota, finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

 

5.      KLJ yra Lietuvos liberalaus jaunimo (toliau – LLJ) organizacijos skyrius, KLJ nariai yra LLJ nariai.

 

 

 

 

  II.            ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RŪŠYS

 

6.      KLJ tikslai:

 

6.1.  skatinti pilietinės visuomenės kūrimąsi;

6.2.  propaguoti ir skleisti liberalizmo idėjas visuomenėje;

6.3.  ruošti savo narius visuomeninei bei politinei veiklai.

 

7.      Siekdama savo tikslų, KLJ (veiklos sritys ir rūšys):

 

7.1.  bendradarbiauja su Lietuvos visuomeninėmis, politinėmis, verslo organizacijomis ir valstybinėmis institucijomis bei kitais juridiniais asmenimis;

7.2.  palaiko ryšius ir bendradarbiauja su liberalias vertybes bei idėjas propaguojančiomis užsienio organizacijomis;

7.3.  reiškia savo poziciją visuomenei svarbiais klausimais;

7.4.  rengia susirinkimus, konferencijas, diskusijas, seminarus ir kitus renginius;

7.5.  pagal galimybes teikia techninę ir informacinę paramą fizinių ir juridinių asmenų iniciatyvoms, atitinkančioms KLJ tikslus;

7.6.  gina savo ir savo narių teises;

7.7.  užsiima leidybine veikla;

7.8.  teikia ir gauna paramą;

7.9.  vykdo kitą, šiems įstatams ir Lietuvos Respublikos teisės aktams neprieštaraujančią, veiklą.

 

III.            ASOCIACIJOS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

8.      KLJ nariais gali tapti jauni žmonės - nuo 14 iki 35 metų amžiaus, pateikę elektroninės ir/arba rašytinės formos prašymą tapti KLJ nariu KLJ valdybai, įsipareigoję laikytis KLJ įstatų ir siekiantys KLJ tikslų.

 

9.      Už narių sąrašą ir jo administravimą yra atsakingas Pirmininkas.

 

10.  KLJ nario teisės:

 

10.1.   dalyvauti KLJ veikloje, susipažinti su KLJ dokumentais ir gauti  informaciją apie veiklą;

10.2.   dalyvauti ir balsuoti visuotiniame KLJ narių susirinkime – Sueigoje;

10.3.   teikti siūlymus, reikšti savo nuomonę apie KLJ ir bet kurio KLJ organo veiklą;

10.4.   gauti paramą savo iniciatyvoms, atitinkančioms KLJ tikslus;

10.5.   rinkti ir būti renkamam į KLJ valdymo organus;

10.6.   kreiptis į Kontrolės komisiją dėl KLJ valdymo organų ar KLJ narių veiksmų;

10.7.   burtis į komitetus ir veiklos grupes;

10.8.   bet kuriuo metu savo noru išstoti iš KLJ;

 

11.  Nario pareigos:

 

11.1.   laikytis KLJ įstatų bei jų pagrindu(Sueigos ar kitų  valdymo organų) priimtų sprendimų, kitų vidaus teisės aktų, Lietuvos Respublikos įstatymų;

11.2.   vykdyti Sueigos ir Valdybos sprendimus;

11.3.   esant išrinktu ar paskirtu į KLJ vadovaujančius organus, dalyvauti jų darbe;

11.4.   mokėti nario mokestį, jei toks yra numatytas Sueigos patvirtinta tvarka;

11.5.   KLJ nariais negali tapti esami kitų LLJ struktūrinių padalinių(Skyrių) nariais (T.y. negalima priklausyti dviem skyriams vienu metu)

11.6.   kurti bei puoselėti organizacijos gerbūvį.

 

 

 

12.  Narystės netenkama:

 

12.1.   pateikus apie KLJ narystės atsisakymą Pirmininkui elektronine ar popierine forma laisvos formos prašymu;

12.2.   KLJ nariui nesilaikant įstatų, Valdybos arba Pirmininko teikimu, Kontrolės komisijos sprendimu;

12.3.   Pateikus laisvos formos elektroninį ar rašytinį prašymą KLJ valdybai arba kontrolės komisijai.

 

 

IV.            ASOCIACIJOS ORGANAI

 

13.  KLJ organai yra:

 

13.1.   Sueiga – aukščiausias organas;

13.2.   Pirmininkas – vienasmenis valdymo organas;

13.3.   Valdyba – kolegialus valdymo organas;

13.4.   Kontrolės komisija – kontrolės organas.

 

14.  KLJ valdymo organų nariai gali būti tik KLJ nariai.

 

 

  V.            SUEIGA

 

15.  Sueiga yra aukščiausias KLJ valdymo organas, kuris vykdomas visuotinio susirinkimo būdu.

 

16.  Sueiga:

 

16.1.   svarsto ir tvirtina KLJ įstatus;

16.2.   tvirtina KLJ metines finansinę ir veiklos ataskaitas, Kontrolės komisijos ataskaitą;

16.3.   priima sprendimą dėl KLJ pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo;

16.4.   slaptu balsavimu vienerių metų laikotarpiui renka Pirmininką;

16.5.   slaptu balsavimu trejų metų laikotarpiui renka Kontrolės komisijos narius;

16.6.   priima sprendimus kitais organizacijai ir jos nariams svarbiais klausimais.

 

17.  Eilinė KLJ Sueiga šaukiama ne rečiau kaip kartą per metus, Pirmininko ar Kontrolės komisijos iniciatyva.

 

18.  Neeilinė Sueiga gali būti šaukiama Pirmininko, Valdybos, Kontrolės komisijos arba 1/5 narių raštišku reikalavimu, Pirmininkui pasitraukus iš pareigų, Kontrolės komisija privalo ne vėliau kaip per 2 mėnesius sušaukti Neeilinę Sueigą.

 

19.  Šaukiantis asmuo (asmenys) apie Sueigą nariams praneša likus ne mažiau nei 14 dienų iki Sueigos. Eilinės Sueigos darbotvarkė ir vieta yra skelbiama likus ne mažiau nei 7 dienų iki Sueigos. Neeilinės Sueigos darbotvarkė ir vieta yra skelbiama likus ne mažiau nei 3 dienoms iki Sueigos.

 

20.  Sueiga laikoma teisėta, jeigu joje dalyvauja daugiau nei ½ valdybos nustatytos kvotos organizacijos narių.[a]

 

21.  Jeigu Sueigoje nėra kvorumo, Sueigos pirmininkas turi teisę paskelbti 1 valandos pertrauką. Jeigu kvorumas nesusirenka, šaukiama pakartotinė Sueiga, kuri turi teisę priimti sprendimus neįvykusios Sueigos darbotvarkės klausimais, nepriklausomai nuo pakartotinėje Sueigoje dalyvaujančių delegatų skaičiaus. Pakartotinė Sueiga šaukiama ne vėliau kaip per 30 dienų po neįvykusios Sueigos.

 

22.  Sueigai pirmininkauja KLJ Pirmininko siūlomas asmuo, jeigų jį patvirtina sueigos dauguma. Sueigos eigą protokoluoja Pirmininko siūlomas asmuo - Sueigos sekretorius, jeigu jį patvirtina sueigos dauguma. Sueigos protokolus pasirašo Sueigos pirmininkas (-ai) ir Sueigos sekretorius (-ai).

 

23.  Sueigos sprendimai priimami paprasta joje dalyvaujančių KLJ narių dauguma, jei įstatuose nenumatyta kitaip.

 

 

 

 

 

 

 

VI.            PIRMININKAS

 

24.  Pirmininkas yra vienasmenis KLJ valdymo organas.

25.  Pirmininku gali būti tik KLJ narys.

26.  Pirmininkas negali būti KLJ kontrolės organų nariu.

27.  Pirmininkas savo veikloje vadovaujasi Sueigos sprendimais registruotais įstatais.

 

 

28.  Pirmininko kompetencija:

 

28.1.   koordinuoja KLJ veiklą;

28.2.   atstovauja KLJ santykiuose su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

28.3.   vadovauja Valdybos darbui, skiria ir atleidžia valdybos narius;

28.4.   pasirašo Sueigos ir Valdybos sprendimus bei prižiūri jų vykdymą;

28.5.   Sueigoje teikia metines veiklos ir finansinę ataskaitas;

28.6.   likus 2 savaitėms iki Sueigos Kontrolės komisijai pateikia veiklos ir finansinę ataskaitas;

28.7.   atsako ir atsiskaito už LLJ lėšų apskaitą ir tvarkymą;

28.8.   atsako už informacijos apie KLJ pateikimą Juridinių asmenų registrui;

 

29.  Pirmininkui laikinai išvykus ar laikinai negalint eiti pareigų, jį pavaduoja pirmininko laikinai eiti pareigas įgaliotas pirmininko pavaduotojas ar kitas paskirtas Valdybos narys, tokiu atveju turi būti informuota kontrolės komisija.[b][c]

 

30.  Pirmininkas  renkamas vienerių metų kadencijai Sueigoje, paprasta balsų dauguma.

 

31.  Pirmininkas atsistatydina:

 

31.1.   jei Sueiga ne mažesne kaip 2/3[d][e] dalyvaujančių delegatų balsų dauguma pareiškia nepasitikėjimą juo;

 

31.2.   savo noru.

 

32.  Pirmininkas turi teisę atsistatydinti iki savo kadencijos pabaigos. Pareiškimą dėl atsistatydinimo Pirmininkas pateikia Kontrolės komisijai, kuri šių Įstatų nustatyta tvarka sušaukia Sueigą. Sueigos metu išrenkamas naujas Pirmininkas tik tam laikotarpiui, kuris buvo likęs atsistatydinusiam Pirmininkui.

 

 

 

 

VII.            VALDYBA[f][g]

 

33.  Valdyba yra kolegialus KLJ valdymo organas, kurį sudaro Pirmininkas, ir Valdybos nariai.

34.  Valdybos nariai negali būti KLJ kontrolės komisijos nariais (organais);

35.  Valdybos nariais negali būti LLJ Valdybos, Kontrolės Komisijos nariai;

36.  Valdybos nariai savo pareigas pradeda eiti nuo tos dienos, kai yra paskiriami Pirmininko bei eina jas iki Pirmininko kadencijos pabaigos, išskyrus tuos atvejus, kai atsistatydina savo noru ar yra atstatydinami Pirmininko sprendimu;

37.  Valdybos nariai yra atskaitingi ir atsakingi Pirmininkui.

38.  Valdyba savo darbe vadovaujasi Sueigos sprendimais ir šiais įstatais.

 

 

 

 

 

39.  Valdybos kompetencija:

 

39.1.   vykdo Sueigos sprendimus;

39.2.   organizuoja, koordinuoja KLJ renginius ir kitas KLJ veiklas;[h][i]

39.3.   rengia ir teikia Sueigai svarstyti bei tvirtinti jų kompetencijai priklausančių sprendimų projektus, dokumentus;

39.4.   kuria komitetus ir reglamentuoja jų veiklą;

39.5.   tvarko KLJ dokumentaciją ir už ją atsako bei nustato dokumentų ir kitos informacijos pateikimo nariams tvarką;

39.6.   priima naujus KLJ narius;

39.7.   teikia nariams informaciją apie KLJ veiklą;

39.8.   ieško lėšų KLJ veiklai finansuoti.

 

40.  Valdybos sprendimai yra teisėti, jei juos priimant posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė Valdybos narių, įskaitant iš anksto pareiškusius nuomonę svarstomu klausimu.

 

41.  Valdybos sprendimai priimami paprasta posėdyje dalyvaujančių Valdybos narių balsų dauguma. Priimant  Valdybos nutarimus, visi jos nariai turi po vieną balsą. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas yra Pirmininko balsas.

 

42.  Valdybos posėdžiui pirmininkauja Pirmininkas arba Pirmininko paskirtas Valdybos narys. Valdybos posėdį protokoluoja Valdybos paskirtas posėdžio sekretorius.

 

43.  Valdybos sprendimus pasirašo Pirmininkas ir sekretorius.

 

44.  Valdybos nariai atsistatydina:

 

44.1.                       kai pasibaigia Pirmininko kadencija;

44.2.                       Pirmininko sprendimu;

44.3.                       Savo noru.

 

 

 

 

 

VIII.            KONTROLĖS KOMISIJA

 

45.   Kontrolės komisija yra kontrolės organas, sudarytas iš trijų asmenų, skiriamų trejų metų kadencijai. Kontrolės komisija kas vienerius metus atnaujinama 1/3.[j][k]

 

46.   Kontrolės komisijos narius trejų metų laikotarpiui Pirmininko teikimu tvirtina ir anksčiau laiko atšaukia Sueiga.

 

47.  Kontrolės komisijos narys (-iai) pradeda eiti pareigas kitą dieną po Sueigos, kurioje buvo patvirtintas (-i).

 

48.  Kontrolės komisija išsirenka pirmininką.

 

49.  Kontrolės komisijos nariai negali būti KLJ valdymo nariais (organais).

 

50.   Kontrolės komisijos kompetencija:

 

50.1.   kontroliuoja KLJ ūkinę ir finansinę veiklą;

50.2.   prižiūri KLJ įstatų laikymąsi;

50.3.   sprendžia ginčus, kilusius KLJ;

50.4.   teikia metines ataskaitas apie savo veiklą Sueigai;

50.5.   teikia išvadas apie veiklos ir finansinę ataskaitas Sueigai;

50.6.   gali sušaukti neeilinę Sueigą;

50.7   tikrina deleguotų balsų teisėtumą iki sueigos;

50.8   naikina narystę. 

 

51.  Kontrolės komisijos sprendimai yra teisėti, jei juos priimant posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė Kontrolės komisijos narių, įskaitant iš anksto pareiškusius nuomonę svarstomu klausimu.

 

52.  Kontrolės komisijos sprendimai priimami paprasta posėdyje dalyvaujančių Kontrolės komisijos narių balsų dauguma.[l][m]

 

53.  Kontrolės komisijos posėdžiai protokoluojami, protokolai pristatomi sueigai.

 

54.  Kontrolės komisijos nariai atsistatydina:

 

54.1.   Pirmininko ar Valdybos teikimu Sueigos sprendimu;

54.2.   savo noru.

 

 

IX.            ASOCIACIJOS LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO BEI VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

 

55.  Lėšos ir pajamos naudojamos KLJ tikslams įgyvendinti;

56.  KLJ savarankiškai disponuoja savo turtu bei lėšomis.

 

57.   KLJ lėšas sudaro:

 

57.1.   stojamieji įnašai ir nario mokesčiai, jeigu yra numatyti, bei savanoriški KLJ narių įnašai;

57.2.   fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas (parama);

57.3.   lėšos iš šiuose įstatuose numatytos veiklos;

57.4.   kitos teisėtai gautos lėšos.

 

58.  Pirmininkas turi parengti ir pateikti Sueigai praėjusių metų finansinę veiklos ataskaitą. Ši ataskaita yra vieša KLJ nariams.

 

 

 

  X.            ASOCIACIJOS PRANEŠIMAI IR SKELBIMAI

 

59.  Kai Asociacijos skelbimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.

 

60.  Asociacijos organų sprendimai ir pranešimai, kita reikalinga informacija išsiunčiama nariams elektroniniu paštu arba paštu. Su visa informacija nariai turi galimybę susipažinti elektroniniu būdu.

 

61.  Dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarką tvirtina Valdyba.

 

 

 

 

XI.            ASOCIACIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

 

62.  Įstatų keitimo iniciatyvos teisę turi Pirmininkas ir Kontrolės komisija.

 

63.  Asociacijos įstatai keičiami Sueigos metu.

 

64.  Įstatai keičiami Sueigos sprendimu, priimtu ne mažesne kaip 2/3 joje dalyvaujančių KLJ narių balsų dauguma.

 

 

 

XII.            ASOCIACIJOS PERTVARKYMAS, REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

65.  KLJ pertvarkoma (reorganizuojama) ar likviduojama Sueigos sprendimu, patvirtintu ne mažesne kaip 2/3 joje dalyvaujančių narių balsų dauguma.

 

66.  Pertvarkant (reorganizuojant) ar likviduojant KLJ, Sueigoje atskiru sprendimu nustatoma reorganizavimo, pertvarkymo ar likvidavimo bei turto ir lėšų panaudojimo tvarka.

 

67.  Jeigu Asociacijoje liko mažiau negu 3 nariai, per 30 dienų apie tokį narių sumažėjimą Asociacija turi pranešti Juridinių asmenų registrui.

 

68.  Asociacija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

 

[a]Svarstėme susirinkimo metu kada sueiga iš tiesų turėtų būti teisėta, ir "Legali".

originaliame siūlyme buvo paminėta 1/5 narių, kas dažniausiai yra nerealu nes KLJ turi beveik 400 narių sąrašą, pagal praktiką surinkti 80 dalyvių yra nerealu.

Siūlome pasilikti prie originalaus punkto kuris suteikia valdybai kompetenciją nuspręsti kiek žmonių turi susirinkti jog sueiga būtų teisėta, nes reikia atsižvelgti į tuo metu aktyviai veikiančių narių skaičių.

[b]Kodėl negali visą laiką būti paskirtas pavaduotojas ir tik pavaduotojui negalint atlikti savo pareigų paskiriama kitas žmogus?

[c]Pagal paprastą praktiką, jeigu pirmininkas laikinai yra išvykęs, susirgęs etc. trumpam laikotarpiui dažniausiai jo pareigas apima kiti valdybos nariai, dažniausiai visos pirmininko kompetencijos ir atsakomybės yra paskirstomos pagal aplinkybes.

Kontrolės Komisija tokiu laikinumu lieka informuota ir žino su kuo tiksliai kontaktuoti dėl atitinkamų einamūjų klausimų.

Juolab, pavaduotojo/vicepirmininko rolė yra galimai nuodėmingiausias veiksnys organizacijoje - tai suteikia daugiau autoriteto prieš kitus, kol pirmininkas yra pilnai veiksnus, tai lieka tik kosmetinė pareigybė.

Jeigu atsitinka taip, jog pirmininkas negali eiti pareigų ilgam laikui, dažniausiai atsistatydina, ir yra renkamas naujas pirmininkas.

[d]Kuo nebetinka paprasta balsų dauguma?

[e]Diskutuota susirinkime. Adekvačiai išrinktas pirmininkas turėtų būti atstatydintas nemažesniu kiekiu narių balsų kiekiu nei buvo išrinktas.

Siūlomas 31.1 jei Sueiga ne mažesne paprasta balsų dauguma kuria buvo išrinktas pirmininkas pareiškia nepasitikėjimą juo.

Manau ties šitu punktu galėsime padiskutuoti plačiau sueigos metu.

[f]Reikėtų reglamentuoti bent minimalų valdybos narių skaičių.

[g]Susirinkime galutinai nuspręsta kad tai nėra būtina, nes pirmininkas formuoja savo komandą pagal turimus išteklius kompetencine prasme, todėl pirmininkas gali pasirinkti tiek žmonių kiek jam reikia pagal tuometinę situaciją.

Siūlymas susirinkimo metu: likti prie pirmininko kompetencijų nusistatyti reikalingą valdybos narių skaičių pačiam, arba nurodyti kad valdybos narių skaičius apribrėžiamas pirmininko.

[h]Nariai savarankiškai negali organizuoti renginių ir jų kuruoti? Nes tarp narių teisių neparašyta

[i]Narių teisės:

10.4.   gauti paramą savo iniciatyvoms, atitinkančioms KLJ tikslus;

10.7.   burtis į komitetus ir veiklos grupes;

Aptarėm šitą per susirinkimą, kad konkretizavimas būtent ką nariai gali veikti komitetuose ir grupėse būtų savotiškas suvaržymas.

Kompetencija tai ne tik teigimas, kad žmogus gali ir moka tai daryti, bet ir savotiška pareiga kurią turi vykdyti kaip kolegialus organizacijos valdymo organas.

Niekas neuždraus savarankiškai organizuoti ir veikti be valdybos/pirmininko, svarbiausia, kad išliktų tas faktas jog visi nariai turi galimybę prisidėti prie tų komitetų ar veiklos grupių kurios planuoja vykdyti veiklas, priešingu atvėju tai negalėtų būti vadinama KLJ iniciatyva.

[j]Pagal ką bus renkama, kuris komisijos narys turi keistis?

[k]Kaip nurodyta įstatuose, kontrolės komisijos narys renkamas trijų metų kadencijai, renkamas tik vienas, bet organą sudaro trys.

Esmė tokia, jog kiekvienais metais vienas KK narys baigia kadenciją, kitas pradeda, taip išlieka ganėtinai neutrali cirkuliacija tarp kontrolės organų.

[l]Kodėl panaikintas punktas, jog Kontrolės Komisija vadovaujasi LR Konstitucija ir įstatymais, KLJ įstatais? Nebe aktualu?

[m]I paragrafas, 3 punktas nurodo kad KLJ kaip organizacija įskaitant narius ir KLJ organus laikosi įstatų ir hierarhinių teisės aktų