Regulamin II Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego "Wielorzecze”

I. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie „Alternatywni” z siedzibą w Elblągu.

                 

II. Cele Konkursu:

III. Zasady uczestnictwa:

 1. W Konkursie mogą wziąć udział autorzy, którzy ukończyli 15 lat niezależnie od przynależności do związków i stowarzyszeń twórczych.

         

 1. Nadesłane wiersze nie mogą być wcześniej publikowane w wydawnictwach zwartych oraz nagradzane i wyróżniane w innych konkursach i turniejach.

                 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich z tytułu łamania praw autorskich.         

         

 1. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu trzech wierszy w języku polskim w trzech egzemplarzach każdy opatrzonych godłem (pseudonimem). W załączonej kopercie opatrzonej tym samym godłem należy umieścić: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu oraz podpisane oświadczenie: „Oświadczam, że jestem autorką/autorem wierszy nadesłanych na Konkurs. Wiersze nie były wcześniej publikowane w wydawnictwach zwartych i nagradzane w innych konkursach”. UWAGA! W przypadku osób niepełnoletnich - oświadczenie musi być podpisane przez opiekuna prawnego.         

 1. Listy należy wysłać listem zwykłym (niepoleconym) bez podawania danych osobowych nadawcy na kopercie.         

                 

 1. Jeden autor może złożyć tylko jeden zestaw tekstów.

                 

 1. Zestawy należy przesłać w formie wydruku komputerowego na adres Organizatora z dopiskiem na kopercie „Konkurs poetycki” oraz obowiązkowym oznaczeniem kategorii (I; II lub IR; IIR) do 15 czerwca 2018 (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Stowarzyszenie „Alternatywni”

Izabela Kordalska

ul. Chrobrego 32D

82-300 Elbląg

 1. Wiersze będą oceniane w następujących kategoriach:        

I – młodzież, czyli osoby w wieku 15-19 lat

II – osoby dorosłe

R – poeci regionu, czyli twórcy mieszkający na terenie Warmii, Żuław, Powiśla (ta kategoria jest elementem dodatkowym, uściślającym dwie pozostałe)

 1. Członkowie Stowarzyszenia „Alternatywni”, czyli organizatora, nie mogą brać udziału w konkursie.

 1. Teksty oceniać będzie profesjonalne jury, które przyzna nagrody finansowe oraz rzeczowe, a także nagrodę specjalną dla twórcy regionu.

 1. Pula nagród wynosi – 6000 zł

 1. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych utworów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji danych personalnych oraz zdjęć uczestników konkursu i ich opiekunów. Zgłaszając swój udział w Konkursie, jego uczestnicy (opiekunowie prawni) akceptują prawo organizatorów do prezentacji i publikacji tekstów nagrodzonych lub wyróżnionych        bez dodatkowej zgody i bez honorarium.

 1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w trakcie VI Festiwalu Literatury „Wielorzecze”, który odbędzie się w Elblągu w dniach 20-23 września 2018. Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie podczas Festiwalu. Organizatorzy nie przesyłają nagród pocztą. Nagroda nieodebrana zostanie przekazana na konto innych projektów kulturalnych, organizowanych przez Stowarzyszenie „Alternatywni w Elblągu.

 1. Nadesłanych prac Organizator nie zwraca.         

 1. Uczestnicy Konkursu        wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie koniecznym do prawidłowej współpracy z Organizatorem, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późniejszymi zmianami.

 1. Organizator nie pokrywa kosztów przyjazdu na rozstrzygnięcie Konkursu.

 1. Sprawy sporne, nieujęte regulaminem rozstrzyga Jury oraz Komitet Organizacyjny.

 1. Zgłoszenie do        udziału w Konkursie traktowane jest jako akceptacja wszystkich warunków regulaminu.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w treści regulaminu. Aktualny regulamin dostępny jest na Fanpage Stowarzyszenia Alternatywni na Portalu Społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/alternatywni/ w zakładce „Notatki”, na Fanpage Festiwalu Wielorzecze https://www.facebook.com/FestiwalLiteraturyWielorzecze/ w zakładce „Notatki” oraz pod adresem https://goo.gl/YKUdaK                  

 1. Na wszelkie pytania odpowiada Sekretarz Konkursu, Izabela Kordalska stowarzyszenie.alternatywni@gmail.com