หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ปี 2554

เดือนกุมภาพันธ์

วัน เดือน ปี

หลักสูตร

กลุ่มเป้าหมาย

เวลา

สถานที่

เดือนมีนาคม

วันที่ 9-10 มี.ค.54

First Step to internet & Social Network

ผู้พิการ

11.00-17.00 น.

TK park ชั้น 8

เดือนเมษายน

วันที่ 27-28 เม.ย.54

Basic Program for Blogsite

ผู้พิการ

11.00-17.00 น.

TK park ชั้น 8

เดือนพฤษภาคม

วันที่ 17-18 พ.ค.54

First Step to Internet & Basic Program for Blogsite  

ผู้พิการ และผู้สูงอายุ

11.00-17.00 น.

TK park ชั้น 8

วันที่ 19-20 พ.ค.54

Social Network Marketing

ผู้พิการ และผู้สูงอายุ

11.00-17.00 น.

TK Park ชั้น 8

เดือนมิถุนายน

วันที่ 8-9 มิ.ย.54

Weblog Camp Wordpress

ผู้พิการ และผู้สูงอายุ

11.00-17.00 น.

TK park ชั้น 8

เดือนกรกฏาคม

วันที่ 6-7 ก.ค.54

Weblog Camp Blogger

ผู้พิการ และผู้สูงอายุ

11.00-17.00 น.

TK park ชั้น 8

เดือนสิงหาคม

วันที่ 4-5 ส.ค.54

Facebook for Business

ผู้พิการ และผู้สูงอายุ

11.00-17.00 น.

TK park ชั้น 8

เดือนกันยายน

วันที่ 7-8 ก.ย.54

Gadget for Blog 

ผู้พิการ และผู้สูงอายุ

11.00-17.00 น.

TK park ชั้น 8

หลักสูตรที่ 1. การใช้งานอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น ( First Step to Internet & Social Network )

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรที่ 2. หลักสูตรพื้นฐานอย่างง่ายเพื่อการใช้โปรแกรมเบื้องต้นในการสร้างบล็อก เขียนบล็อก ( Program Basic for BlogSite )

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรที่ 3. การตลาด โดยใช้สังคมออนไลน์ ( Social Network Marketing )

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรที่ 4. การสร้างบล็อก เขียนบล็อกระดับโลก Wordpress ( Weblog Camp Wordpress )

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรที่ 5. การสร้างบล็อก เขียนบล็อกระดับโลก Blogger ของ Google ( Weblog Camp Blogger )

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรที่ 6. การใช้งาน facebook สำหรับธุรกิจ SMEs ( Facebook for Business )

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรที่ 7. Gadget สำหรับการใช้งานบล็อก (Gadget for Blog)

รายละเอียดหลักสูตร