Citation list of Int. J. Mod. Phys. B 25, 2681  (2011)

  1. Title: Control of two-atom entanglement with two thermal fields in coupled cavities; Authors: Li-Tuo Shen, Zhen-Biao Yang, Huai-Zhi Wu, Xin-Yu Chen, and Shi-Biao Zheng; Source: JOSAB, accepted.