Regulamin świadczenia usług firmy Fanti.pl

§ 1

1. Niniejszy dokument określa sposób korzystania z usług ADMINISTRATORA serwisów Spanie.pl, Enocleg.pl i Noclegi.pl (FANTI.PL Tomasz Łucka, ul. Ogrodowa 12/22 A m. 25, 97-200 Tomaszów Maz.), przez firmę zamawiającą usługę, zwaną dalej KLIENTEM, zakres odpowiedzialności oraz wszelkie inne informacje porządkowe.

2. Administrator świadczy usługi w zakresie wyświetlania prezentacji obiektów noclegowych w serwisach: Spanie.pl, Noclegi.pl.

3. Rejestracja wszystkich Klientów odbywa się przez interfejs znajdujący się na stronie www (http://spanie.pl/info/dodaj-obiekt.html). Po rejestracji Klient ma założone konto w bazie grupy Fanti.pl.

4. Wpisy na Spanie.pl, Noclegi.pl są tworzone automatycznie na okres próbny wynoszący 28 dni od momentu zatwierdzenia ich przez Administratora. Wpis jest ogólnodostępny po zatwierdzeniu jego prawidłowości przez Administratora.

5. Zapoznanie się z regulaminem jest niezbędne - jakiekolwiek reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego dokumentu będą rozpatrywane negatywnie.

6. Korzystanie z naszych usług jest jednoznaczne z całkowitą akceptacją regulaminu.

7. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych podanych podczas rejestracji konta w celach służących wywiązaniu się Administratora ze świadczonych usług oraz wystawienia dowodów księgowych. Klient oświadcza, iż wie o swoim prawie do wglądu oraz poprawiania własnych danych osobowych.

8. Administrator zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta.

§ 2

1. Administrator zobowiązuje się do zatwierdzenia wpisu i wysłania Klientowi faktury pro forma za zamówione usługi w ciągu 7 dni roboczych od daty rejestracji w bazie.

2. Jeżeli w okresie próbnym Administrator uzyska potwierdzenie dokonania wpłaty to ważność wpisu przedłużana jest o długość opłaconego okresu abonamentowego.

3. Jeżeli w okresie próbnym nie zostaną spełnione warunki, o których mowa w pkt. 2, wpis na portalu Spanie.pl, Noclegi.pl automatycznie przechodzi na bezpłatną prezentację.

4. 28 dni przed upływem abonamentu Administrator wystawia fakturę pro forma na kolejny okres. Jeżeli do ostatniego dnia trwania abonamentu nie wpłynie dowód kolejnej wpłaty za wpis na portalu Spanie.pl, Noclegi.pl, obiekt automatycznie przechodzi na bezpłatną prezentację. Gdy Administrator otrzyma potwierdzenie wpłaty należności następuje natychmiastowe odblokowanie dostępu do usługi tj. przedłużenie ważności wpisu o długość opłaconego okresu abonamentowego.

5. Z chwilą otrzymania dowodu wpłaty za zamówione usługi, Administrator wystawia fakturę VAT z datą otrzymania potwierdzenia wpłaty.

6. Administrator zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usług, za które Klient uiścił opłatę abonamentową, o ile nie doszło do złamania niniejszego regulaminu i rozwiązania umowy.

7. Klient zobowiązany jest do wpisania prawidłowych danych kontaktowych (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, dane billingowe) podczas rejestracji. Wpisanie nieprawidłowych danych upoważnia Administratora do skasowania wpisu przed upływem 14 dni, także po dokonaniu opłaty abonamentowej.

8. Administrator zastrzega sobie prawo do skasowania konta przed upływem 28 dni, o ile wpis został stworzony po raz kolejny lub zaprzestania świadczenia usług wskutek złamania niniejszego regulaminu.

9. Administrator ma prawo do usunięcia wpisu, jeżeli narusza on w jakikolwiek sposób postanowienia regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:

10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy wynikające z opóźnień zawinionych przez osoby trzecie (banki, poczta, operatorzy telekomunikacyjni).

11. Jeżeli zaistnieje konieczność czasowego odłączenia dostępu do pewnych usług, Administrator zobowiązuje się do poinformowania o tym swoich Klientów z odpowiednim wyprzedzeniem.

12. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:

§ 3

1. Wysokość opłaty abonamentowej określona jest w cenniku, który znajduje się

na stronie http://spanie.pl/info/cennik.html .

2. Kwota abonamentowa jest niepodzielna tzn., że:

3. Wniesienie opłaty abonamentowej uniezależnia Klienta od zmian stawek, tzn., że ewentualne obniżki lub podwyżki nie dotyczą Klienta do końca trwania opłaconego okresu abonamentowego.

§ 4

1. Administrator udostępnia funkcjonalność pozwalającą na gromadzenie środków na koncie Klienta.

2. Klient może wykorzystać środki zgromadzone na swoim wirtualnym koncie wyłącznie na dodatkowe formy reklamy w serwisach Spanie.pl, Noclegi.pl.

3. Zgromadzone środki nie podlegają zwrotowi oraz wypłacie na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.

§ 5

1. Klient może składać reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania usług z winy Administratora.

Reklamacja powinna zawierać:

2. Reklamacje powinny być zgłaszane pisemnie do Biura Obsługi Klienta, osobiście, listownie na adres siedziby Administratora lub e-mailem na adres: info@spanie.pl.

3. Reklamacja może być złożona w terminie 14 dni od ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi lub od dnia, w którym usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana.

4. Reklamację złożoną po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Administrator niezwłocznie powiadamia reklamującego.

5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Administrator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Klienta o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie i terminie. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

6. Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do konta.