ปฏิทินปฏิบัติงานนักเรียน

( ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับระดับชั้นม.4 )

ลำดับ

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ

1

25 ต.ค. 2554

- เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2554

- ประกาศผลการเรียนรายบุคคลทุกระดับชั้น

2

25 ต.ค. – 3 พ.ย. 2554

- นักเรียนทุกระดับชั้น สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 (เฉพาะ 0, ร, มผ.)

3

7 พ.ย. 2554

- ส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1

4

11 พ.ย. 2554

- ประกาศผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1

5

14 – 18 พ.ย. 2554

- นักเรียนทุกระดับชั้น สอบแก้ตัวครั้งที่ 2 (เฉพาะ 0, ร, มผ.)

6

21 พ.ย. 2554

- ส่งผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2

7

23 พ.ย. 2554

- ประกาศผลการเรียนซ้ำ ภาคเรียนที่ 1/2554

8

25 พ.ย. 2554

- ประกาศผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2

9

30 พ.ย. 2554

- ประกาศรายชื่อน.ร.เรียนซ้ำ ภาคเรียนที่ 2/2554

10

3 ธ.ค. 2554

- ประชุมผู้ปกครอง/น.ร. เพื่อลงทะเบียนเรียนซ้ำทุกระดับชั้น

11

6 ธ.ค. 2554  - 31 ม.ค. 2555

- ดำเนินการเรียนซ้ำ ภาคเรียนที่ 2/2554

12

9 ม.ค. 2555

- ประกาศรายชื่อน.ร./ห้องสอบ/ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2554

13

5 – 10 มค. 2555

- สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2554

14

13 – 14 ก.พ. 2555

- สำรวจน.ร.ที่เวลาเรียนไม่ถึง 80% ทุกระดับชั้น

15

20 ก.พ. 2555

- ประกาศรายชื่อ มส. รอบแรก

- ประกาศรายชื่อน.ร./ตารางสอบ การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2554

16

21 – 22 ก.พ. 2555

- น.ร. ที่ติด มส. ยื่นคำร้องและนำผู้ปกครองพร้อมหลักฐานขอยื่นมีสิทธิ์สอบ

17

24  ก.พ. 2555

- ประกาศผลการเรียนซ้ำ ภาคเรียนที่ 2/2554

- ประกาศรายชื่อ มส. รอบสุดท้าย

18

27 ก.พ. – 2 มี.ค. 2555

- สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2554

19

14 มี.ค. 2555

- ประกาศผลการเรียนเป็นการภายใน ทุกระดับชั้น

20

14 – 16 มี.ค. 2555

สอบแก้ตัว 0, ร, มผ. ครั้งที่ 1 พร้อมส่งผลแก้ตัว

21

19 -21 มี.ค. 2555

สอบแก้ตัว 0, ร, มผ. ครั้งที่ 2 พร้อมส่งผลแก้ตัว

22

29 มี.ค. 2555

ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1, 2, 4, 5 แจกสมุด ปพ.6 (สมุดประจำตัวนักเรียน)