Nájemní smlouva

Mezi

panem                 

Jméno a příjmení:         SJM Ivan a Michaela Kunertovi

Adresa, PSČ:                Pod lipami 14, Olomouc 779 00

Telefon / mobil:        775 440 768

e-mail:                        info@roubenkypodoborou.cz

(pronajímatel)

a

panem / paní

Jméno a příjmení:         …..................................................................................

Adresa, PSČ:                …..................................................................................

Telefon / mobil:        …..................................................................................

e-mail:                        …..................................................................................

(nájemce)

se uzavírá následující nájemní smlouva:

1. Předmět smlouvy

 

Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem stavby č.p.56 a 60 ve Filipové, Loučná nad Desnou.

Pronajímány budou následující budovy a jejich části pro.

...........osob z toho.............děti / dětí do 18 let:

….......................................dále jen prostory určené k ubytování.

Vybavení prostor určených k ubytování je popsáno v Seznamu vybavení pronajímaných prostor.

2. Trvání pronájmu

Prostory určené k ubytování budou pronajaty

od …......................................., od …..............hod.

od …......................................., od …..............hod.., tj. ….................. noci / nocí

3. Nájemné

Nájemné je stanoveno na Kč…............... .Nájemce je povinen uhradit před započetím nájmu jistinu ve výši 4 000 Kč, která bude vrácena nájemci bezprostředně po skončení a bezškodního předání předmětu nájmu..

4. Povinnosti nájemců

Nájemci se musí chovat k prostorám určeným k ubytování, zařízení a vybavení těchto prostor s veškerou péčí. Zaviněné škody musí nájemce finančně nahradit. Nájemci jsou povinni na začátku pobytu zkontrolovat prostory určené k ubytování, zařízení a vybavení na jejich poškození  a funkčnost a případné nedostatky ihned nahlásit pronajímateli. V případě, že dojde ke škodám v průběhu doby trvání nájmu, jsou nájemci povinni toto bezodkladně pronajímateli nahlásit. V případě, že tyto povinnosti nebudou ze strany splněny, není možné požadovat snížení nájmu. Ostatní povinnosti obou stran jsou uvedeny v Ubytovacím řádu.

5. Ubytovací řád

Nájemci  jsou povinni dodržovat Ubytovací řád.

Ubytovací řád je umístěn v prostorách určených k ubytování a je také součástí Nájemní smlouvy.

6. Odstoupení od smlouvy

Nájemce je oprávněn odstoupit od smlouvy. V případě takového odstoupení náleží pronajímateli odstupné a ten je má právo vyžadovat dle uvedených podmínek:

60%   z celkové ceny při odstoupení od smlouvy  30 dnů včetně a výše před datem účinnosti smlouvy

80%   z celkové ceny při odstoupení od smlouvy  29 až 20 dnů včetně před datem účinnosti smlouvy

100% z celkové ceny při odstoupení od smlouvy  19 dnů před datem účinnosti smlouvy

Nájemce má právo jmenovat náhradního nájemce, který pronájem prostor určených k ubytování převezme v plném rozsahu. Za to může být účtován manipulační poplatek Kč 1.000,-. Odstupné nebude poté vyžadováno. 

7. Platební podmínky

Nájemce  je povinen zaplatit zálohu ve výši 50% celkové ceny nájmu a kauce, tj. Kč …...............nejpozději  do 10 dnů od oboustranného podpisu smlouvy.

Zbylá částka, tedy 50% celkové ceny nájmu a kauce, tj. Kč.....................musí být pronajímateli doručena nejpozději 10 dnů před počátkem doby nájmu, tedy dne …....................  

Pronajímatel si ponechává právo odstoupit od smlouvy v případě, že výše uvedené termíny plateb nebudou ze strany nájemce dodrženy. Pronajímatel je poté oprávněn požadovat odstupné a to dle bodu 6. této smlouvy.

8. Bankovní spojení pronajímatele

Jméno banky: Raiffeisenbank

Číslo konta:  8436165558                     kód banky: 5500

Konst.symbol: 0308                               var.symbol:

9. Bankovní spojení nájemce

Jméno banky:         ….......................................................................................................

Číslo konta:                 …......................................                kód banky:         …......................

10. Klíče

Nájemci / hostu budou před počátkem doby nájmu  pronajímatelem předány následující klíče:

1 sada klíčů …........................................

11. Odpovědnost

Nájemce je odpovědný za škody způsobené nejen jím samotným, ale i ostatními nájemci.

12. Písemná forma

Změny a doplňky této smlouvy je možno provést výhradně písemnou formou. Toto platí i pro změny      a doplňky ve výše uvedené větě.

13. Omezeně platná doložka

Pokud budou jednotlivá ujednání této smlouvy zcela nebo zčásti neúčinná nebo pokud se v této smlouvě nachází smluvní mezera, není platnost ostatních ujednání této smlouvy dotčena.

Namísto neúčinného ujednání nebo k vyplnění smluvní mezery bude zvoleno přiměřené opatření, které bude v souladu se zákonem a vůlí obou smluvních stran nebo v souladu s tím, co by dle smyslu a účelu této smlouvy bylo ujednáno, kdyby bylo dané ujednání součástí smlouvy.

14. Volba práva

Platí české právo

 

V.............................., dne...........................

….................................                

(podpis pronajímatel)

      V.............................., dne...........................

…....................................

(podpis nájemce)