Smlouva o ubytování / nájemní smlouva č. xxxx

Mezi

panem                 

Jméno a příjmení:         Ing.Ivan Kunert

Adresa, PSČ:                Pod lipami 14, Olomouc 779 00

Telefon / mobil:        775 440 768

e-mail:                        info@roubenkypodoborou.cz

(provozovatel / pronajímatel)

a

panem / paní

Jméno a příjmení:         …..................................................................................

Adresa, PSČ:                …..................................................................................

Telefon / mobil:        …..................................................................................

e-mail:                        …..................................................................................

(host / nájemce)

se uzavírá následující smlouva o ubytování / nájemní smlouva:

1. Předmět smlouvy  

Pronajímány budou následující budovy a jejich části pro............osob z toho.............děti / dětí do 18 let:

…................................................................

….................................................................................dále jen prostory určené k ubytování.

Vybavení prostor určených k ubytování je popsáno v Seznamu vybavení pronajímaných prostor.

2. Doba ubytování / Trvání pronájmu

Prostory určené k ubytování budou pronajmuty

od …......................................., od …..............hod.

od …......................................., od …..............hod.., tj. ….................. noci / nocí

3. Nájemné

Nájemné je stanoveno na Kč…............... .Vratná kauce ve výši 4 000 Kč uhrazena před nástupem na ubytování a bude vrácena v případě bezškodního zpětného předání apartmánu.

4. Povinnosti nájemců / hostů

Nájemci / hosté se musí chovat k prostorám určeným k ubytování, zařízení a vybavení těchto prostor     s veškerou péčí. Zaviněné škody musí nájemce / host finančně nahradit. Nájemci / hosté jsou povinni na začátku pobytu zkontrolovat prostory určené k ubytování, zařízení a vybavení na jejich poškození         a funkčnost a případné nedostatky ihned nahlásit provozovateli / pronajímateli. V případě, že dojde     ke škodám v průběhu doby ubytování / trvání nájmu, jsou nájemci / hosté povinni toto bezodkladně provozovateli / pronajímateli nahlásit. V případě, že tyto povinnosti nebudou ze strany nájemců / hostů splněny, není možné požadovat snížení nájmu. Ostatní povinnosti obou stran jsou uvedeny v Ubytovacím řádu.

5. Ubytovací řád

Nájemci / hosté jsou povinni dodržovat Ubytovací řád.

Ubytovací řád je umístěn v prostorách určených k ubytování a je také součástí Nájemní smlouvy.

6. Odstoupení od smlouvy

Nájemce / host je oprávněn odstoupit od smlouvy. V případě takového odstoupení náleží provozovateli / pronajímateli odškodné / storno poplatky a ten je má právo vyžadovat dle uvedených podmínek:

60% z celkové ceny při zrušení objednaných služeb v době od 32 do 22 dnů včetně před jejich počátkem.

80% z celkové ceny při zrušení objednaných služeb v době od 21 do 12 dne včetně před jejich počátkem.

90% z celkové ceny při zrušení objednaných služeb v době od 11 dnů do jejich počátku

Nájemce / host má právo jmenovat náhradního nájemce / hosta, který pronájem prostor určených k ubytování převezme v plném rozsahu. Za to může být účtován manipulační poplatek Kč 1.000,-. Odškodné / storno poplatky nebudou poté vyžadovány.

7. Platební podmínky

Nájemce / host je povinen zaplatit zálohu ve výši 50% celkové ceny nájmu, tj. Kč …...............nejpozději  do 7 dnů od oboustranného podpisu smlouvy.

Zbylá částka, tedy 50% celkové ceny nájmu včetně ceny za konečný úklid, tj. Kč.....................musí být provozovateli / pronajímateli doručena nejpozději 14 dnů před počátkem doby nájmu, tedy dne …....................  

Provozovatel / pronajímatel si ponechává právo odstoupit od smlouvy v případě, že výše uvedené termíny plateb nebudou ze strany nájemce / hosta dodrženy. Provozovatel / pronajímatel je poté oprávněn požadovat odškodné / storno poplatky a to dle bodu 6. této smlouvy.

8. Bankovní spojení provozovatele / pronajímatele

Jméno banky: Citibank

Číslo konta: 8436165558                                          kód banky: 5500

Konst.symbol: 0308                                                  var.symbol: xxxxxx

9. Bankovní spojení nájemce / hosta

Jméno banky:         ….......................................................................................................

Číslo konta:                 …......................................                kód banky:         …......................

10. Klíče

Nájemci / hostu budou před počátkem doby nájmu provozovatelem / pronajímatelem předány následující klíče:

1 sada klíčů …........................................

11. Odpovědnost

Nájemce / host je odpovědný za škody způsobené nejen jím samotným, ale i ostatními hosty / nájemci, kteří jsou uvedeni na Kartě hosta dle podmínek uvedených v Ubytovacím řádu.  

12. Písemná forma

Změny a doplňky této smlouvy je možno provést výhradně písemnou formou. Toto platí i pro změny      a doplňky ve výše uvedené větě.

13. Omezeně platná doložka

Pokud budou jednotlivá ujednání této smlouvy zcela nebo zčásti neúčinná nebo pokud se v této smlouvě nachází smluvní mezera, není platnost ostatních ujednání této smlouvy dotčena.

Namísto neúčinného ujednání nebo k vyplnění smluvní mezery bude zvoleno přiměřené opatření, které bude v souladu se zákonem a vůlí obou smluvních stran nebo v souladu s tím, co by dle smyslu a účelu této smlouvy bylo ujednáno, kdyby bylo dané ujednání součástí smlouvy.

14. Volba práva

Platí české právo

 

V.............................., dne...........................

…......................................................

(podpis Provozovatel / pronajímatel)

V.............................., dne...........................

…........................................................

(podpis Nájemce / host)