תלמוד בבלי מסכת מנחות דף מג עמוד ב

 

תניא, היה ר"מ אומר: חייב אדם לברך שלש ברכות בכל יום, אלו הן:

שעשאני ישראל, שלא עשאני אשה, שלא עשאני בור.

 

1. Bavli, Menachot 53b

 

It was taught, Rebbi Meir used to say, “A man is obligated to recite these three blessings every day, and these are they:

1.         That you have made me an Israelite;

2.         That you have not made a woman;

3.         That you have not made me an ignoramus.”

 

תלמוד ירושלמי מסכת ברכות פרק ט דף יג טור ב /ה"א

תני רבי יהודה אומר שלשה דברים צריך אדם לומר בכל יום ברוך שלא עשאני גוי ברוך שלא עשאני בור ברוך שלא עשאני אשה ברוך שלא עשאני גוי שאין הגוי' כלום כל הגוי' כאין נגדו ברוך שלא עשאני בור שאין בור ירא חט ברוך שלא עשאני אשה שאין האשה מצווה על המצות

 

2. Yerushalmi, Berachot 13b, 9:1

 

It was taught, Rebbi Yehuda says, “Three things must be recited by a man every day:

1.         Blessed…that you have not made a goy;

2.         Blessed…that you have not made me an ignoramus;

3.         Blessed…that you have not made me a woman.”

 

Blessed…that you have not made me a goy for the goy is nothing.  Blessed…that you have not me an ignoramus for the ignoramus does not gear sin.  Blessed…that you have not made me a woman for the woman is not commanded in [all] the Mitvot.

 

תוספתא מסכת ברכות (ליברמן) פרק ו: הלכה יח

ר' יהודה או' שלש ברכות חייב אדם לברך בכל יום ברוך שלא עשני גוי ברוך שלא עשאני בור ברוך שלא עשאני אשה גוי שנ' כל הגוים כאין נגדו כאפס ותהי נחשבו לו בור שאין בור ירא חטא אשה שאין הנשים חייבות במצות

 

3. Tosefta, Berakhot 6:18

 

R. Yehuda says, “Three blessings must be recited by man every day:

1.         Blessed…that you have not made me a goy;

2.         Blessed…that you have not made me an ignoramus;

3.         Blessed…that you have not made me a woman.”

 

Goy – as it says all the goyim are considered like nothing compared to Him.  Ignoramus – for the ignoramus does not fear sin.  Woman – for women are not obligated in [all] mitzvoth.

 

 

אוצר המדרשים (אייזנשטיין) רבינו הקדוש

 

(י"ג) ד' דברים חייב אדם לומר בכל יום: שלא עשני גוי, שלא עשני עבד שלא עשני אשה, שלא עשני בור, שאין בור ירא חטא. שלא עשני אשה, שהנשים פטורות מן המצות, שלא עשני עבד שהעבדים נחשבו כבהמה, שלא עשני גוי שהגוים כאין נגדו (ישעיה מ')

 

4. Otzar ha-Midrashim (Eisentstein) Rebbenu ha-Kadosh (505:)

 

Four things a man must say every day:

1.         That you have not made me a goy;

2.         That you have not made me a slave;

3.         That you have not made me a woman;

4.         That you have not made me an ignoramus.

 

Because an ignoramus does not fear sin.  A woman – because woman are exempt from [some] mitzot].  A slave – for slaves are like animals.  A goy – for the goyim are like nothing before God.

 

 

רמב"ם הלכות תפילה ונשיאת כפים פרק ז

ומברך אדם בכל יום ברוך אתה יי' אלהינו מלך העולם שלא עשני גוי, ברוך אתה יי' אלהינו מלך העולם שלא עשני אשה, ברוך אתה יי' אלהינו מלך העולם שלא עשני עבד.  

 

5. Maimonides, Laws of Prayer, Chapter 7:4

 

…And every day a man must bless – Blessed are You our God king of the universe that you have not made me a goy, Blessed…that you have not made me a woman, Blessed…that you have not made me a slave.

 

טור אורח חיים סימן מו

ויש עוד ג' ברכות שצריך לברך בא"י אמ"ה שלא עשאני עו"ג שצריך ליתן שבח והודאה למקום שבחר בנו מכל העו"ג וקרבנו לעבודתו בא"י אמ"ה שלא עשאני עבד אע"פ שמברך שלא עשאני אשה שגם היא אינה חייבת במצות עשה שהזמן גרמא צריך לברך שלא עשאני עבד שהוא גרוע טפי בא"י אמ"ה שלא עשאני אשה שאינה חייבת במצות עשה שהזמן גרמא ונהגו הנשים לברך שעשאני כרצונו ואפשר שנוהגים כן שהוא כמי שמצדיק עליו הדין על הרעה

 

6. Tur, Orach Chayyim 46

 

And there are three more blessings that must be recited:

1.         Blessed…that you have made me an idolater, for you have to give thanks and praise to the omnipresent one that He chose us from among all the nations, and brought us close to His worship.

2.         Blessed…that you have not made me a slave.  Even though he will bless for not being made a woman and she is also not obligated in positive time bound commandments, a slave is more lowly.

3.         Blessed…that you have not made me a woman, for she is not obligated in positive time bound commandments.

 

And the custom of the women is to recite “That You have made me according to Your will.”  And it could be that this custom arouse because it is like someone who accepts upon themselves the righteousness of the evil judgment.

 

שולחן ערוך אורח חיים סימן מו: סעיף ד

צריך לברך בכל יום: שלא עשני עובד כוכבים; שלא עשני עבד; שלא עשני אשה.

הגה: ואפי' גר (כותים) היה יכול לברך כך (ד"ע), אבל לא יאמר: שלא עשני עכו"ם, שהרי היה עכו"ם מתחלה, (אבודרהם). והנשים מברכות: שעשני כרצונו.

 

7. Shulkhan Arukh, Orach Chayyim, 46:4

 

And you must bless every day:

1.         That you have not made me an idolater;

2.         That you have not made me a slave;

3.         That you have not made a woman.

 

Rema: And even a convert can recite this blessing…and women recite: That You have made me according to Your will.


Geniza Fragments, Taylor-Schechter NS 121:5

(see HUCA 2 & Sinai 85)

 

Praised are you…who made me:

1.         A person and not a beast;

2.         a man and not a woman;

3.         an Israelite and not a gentile.

 

8. Diogenes Laeriut, “Thales,” I,33

 

I was grateful to fortune:

1.         That I was born a person and not a beast;

2.         I was born a man and not a woman;

3.         A Greek and not a barbarian.

 

 

9. Galatians Chapter 3

 

23 Before this faith came, we were held prisoners by the law, locked up until faith should be revealed. 24 So the law was put in charge to lead us to JC that we might be justified by faith. 25 Now that faith has come, we are no longer under the supervision of the law.  26 You are all sons of God through faith in JC, 27 for all of you who were baptized into JC have clothed yourselves with JC. 28 There is neither Jew nor Greek, slave nor free, male nor female, for you are all one in JC. 29 If you belong to JC, then you are Abraham's seed, and heirs according to the promise.