Indústries de la llengua (20278)

Titulació/estudi: Grau en Traducció i Interpretació / en Llengües aplicades

Curs: tercer

Trimestre: tercer

Nombre de crèdits ECTS: 4

Hores de dedicació de l'estudiant: 100 hores

Llengua o llengües de la docència: GG català, GS català

Professor: Lluís de Yzaguirre

Seminari número 4

1.- Descarregarem l’Apache i l’instal·larem.

2.- Crearem una carpeta anomenada multi dins la carpeta

C:/Archivos de programa/Apache Software Foundation/Apache2.2/htdocs

3.- Descarregarem el prototip de web multilingüe i el desempaquetarem dins la carpeta multi.

4.- Comprovarem amb el navegador que podem accedir a http://localhost/multi/

5.- Obrirem amb l’explorador de fitxers la carpeta C:/Archivos de programa/Apache Software Foundation/Apache2.2/conf

6.- Modificarem el fitxer httpd.conf amb l’editor de la llibreta de notes.

7.- Hi farem tres canvis (es mostra com ha de quedar, cercarem el comentari precedent):

# First, we configure the "default" to be a very restrictive set of

# features.  

#

<Directory />

        Options Indexes FollowSymLinks MultiViews

# Note that "MultiViews" must be named *explicitly* --- "Options All"

        # doesn't give it to you.

        #

        # The Options directive is both complicated and important.  Please see

        # http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/core.html#options

        # for more information.

        #

        Options Indexes FollowSymLinks MultiViews

# Language settings

#

Include conf/extra/httpd-languages.conf

8.- Reengegarem l’Apache (via icona inferior esquerra o via Menú de programes). Els macniatics i els “unics” han d’obrir una finestra de terminal i executar:

httpd -k restart

En els sistemes operatius seriosos això pot generar problemes de jerarquia (pot ser que el teu usuari no tingui allò que anomenen privilegis per executar aquesta ordre; si és així, et cantaria la cançó del Tio Canya: no tens les claus de ta casa, posa-li un forrellat nou...)

9.- Comprovarem que realment el nostre web és multilingüe: ^R (o sigui control-R) ens permetrà recarregar la pàgina http://localhost/multi/, que ara s’hauria de veure en un dels idiomes. Després canviarem les nostres prioritats en el navegador o obrirem un altre navegador configurat amb unes altres prioritats i veurem si rutlla.

10. Desa’t a la T; el fitxer C:/Archivos de programa/Apache Software Foundation/Apache2.2/conf/httpd.conf per agilitar en el futur les ocasions en què tornis a instal·lar l’Apache (per exemple, el dia de la 5a pràctica):

Aquí s’acaba la pràctica 4; però si heu anat ràpid i us ha quedat temps, podeu començar a fer la número 5, que correspon al dilluns 4 de juny (Entremig tenim la segona pasqua). El dia de la cinquena pràctica haurem de començar reinstal·lant l’Apache i restaurant les nostres opcions de configuració que acabem de copiar a la T:

Avui no s’ha d’enviar res, s’enviarà després de la cinquena.


Anticipació del 5è Seminari

1.- Repetir tots els passos de la 4a però aprofitant el fitxer de configuració desat a la T: (potser hauràs de reengegar l’Apache...).

2.- Editar els fitxers de la carpeta multi i fer canvis trivials a les pàgines HTML que les personalitzin; vg posar-hi “Aquesta serà la pàgina en anglès de X Y Z (el teu nom) que tractarà de Z (el teu vici o hobby o …).

3.- Comprovar que el meu prototip es va convertint paulatinament en el teu prototip.

4.- Emprar la instrucció ipConfig per saber l’adreça IP del teu ordinador; en l’exemple següent (el servidor LATEL) és 193.145.50.94

5.- Provar d’accedir a http://193.145.50.94/multi/ on has de canviar la IP per la teva.

6.- Provar d’accedir a d’altres IP semblants a la vostra però incrementant o decrementant el darrer número de la IP: sorpresa!

7.- Al final de la pràctica s’ha d’empaquetar la carpeta multi i s’ha d’enviar segons les instruccions per enviar les pràctiques. En el correu s’ha d’incloure també el fitxer access.log de la carpeta següent:

 C:/Archivos de programa/Apache Software Foundation/Apache2.2/logs/

La resta del temps que et quedi -de la quarta i de la cinquena pràctica- ja pots anar treballant sobre la teva web multilingüe, que serà més valuosa si incorpora noves llengües i noves pàgines; també ho serà com més elaborat sigui el contingut (fotos, virgueries formals, però el factor sine qua non és que funcioni la prelació de l’usuari per triar la llengua implícitament segons les preferències del navegador.

Universitat Pompeu Fabra – Lluís de Yzaguirre, a partir d'un treball previ fet amb Araceli Alonso - Curs 2011-12