Chinese Lesson #1

Thank you

谢谢

xiè xiè

Very good

很好

hěn hǎo

Good-bye

再见

zài jiàn

Good night

晚安

wǎn ān


Chinese Lesson #2

About the language

Chinese grammar is very easy!

No past tense (i eat, i eat yesterday, i eat tomorrow)

No verb conjugation (i am, we am, she am)

No plural form (1 ball, 2 ball, 3 ball)

Pronounciation has exactly four tones

ma 1 (flat)

ma 2 (rising)

ma 3 (down up)

ma 4 (down)

Thank you

谢谢

xie 4 xie 4

You are welcome

不客

bu 2 ke 4 qi 4

Do you speak English?

你  會   說     英   文    嗎 ?

ni 3 hui 4 shuo 1 ying 1 wen 2 ma 1

you can speak English ?


Chinese Lesson #3

Chinese dictionary

http://www.mdbg.net

Translate English to/from Chinese

http://translate.google.com

Chinese pronounciation tool

http://www.chinese-tools.com/tools/pinyin.html

Do you speak English?

ni 3 hui 4 shuo 1 zhong 1 wen 2 ma 1

Please say it again

ching 3 zai 4 shuo 1 yi 2 ci 4

Of course

dang 1 ran 2

Do you want to go to bed with me?

ni 3 yao 4 gen 1 wo 3 shui 4 jiao 4 ma 1

shang 4 chuang 2 ma 1

可能

ke neng

ke 3 neng 2

maybe

也许

ye 3 xu 3

maybe

改天再聊

gaitian zai liao

gai 3 tian 1 zai 4 liao 2

let's talk later

听一次

ting yi ci

ting 1 yi 2 ci 4

listen again

nu 3 sheng 1 han 4 nan 2 sheng 1 you 3 she 2 me . bu 4 ye 2 yang 1 de .

what is the difference between a girl and a boy

fei 1 chang 2 hao 3

fantastic

better than hen hao

nu 3 sheng 1

girl

han 4

and

you 3

have

she me

she 2 me .

what

bu 4 ye 2 yang 1 de.

difference

一生

yi sheng

yi 1 sheng 1

first tone

二生

er sheng

er 4 sheng 1

second tone

三生

san sheng

san 1 sheng 1

third tone

四生

su 1 sheng 1

fourth tone

qing sheng

qing 1 sheng 1

light tone (fifth tone) (dot)

wo 3 ye 3 shi 4

me, too

(I am a student -- me, too)

(not: i am well -- me, too)

我很好

wo hen hao

我也很好

wo ye hen hao

不对

bu dui

wrong, not correct

bu

no, not

wo 3 hui 2 lai 2 le .

i come back

huan ying ni hui lai le

huan 1 ying 2 ni 3 hui 2 lai 2 le .

welcome back

huan 1 ying 2

welcome (to anything, like welcome to my store)

疯狂

feng 1 kuang 2

fong 1 kuang 2 (xiao.yu)

crazy

like xiao.yu having to pay $27/year for a masters degree in the us

ni hao ma

are you well?

zai 4 jian 4

bye

formal -- more familiar is "bye"

ni 3 yao 4 he 2 Yingwu jian 4 mian 4 ma 1

do you want to meet $x

wo 3 bu 4 dong 3

i don't understand

wo 3 dong 3

i understand

identical to

wo 3 ming 2 bai 2

i understand

tip: mingbai is said as one word (tony.lee)

wo 3 ming 2 bai 2 le .

i understood

ni bu ming bai ma

don't you understand

wo 3 zhi 1 dao 4

i know

i see

wo 3 men 2 zhi 1 dao 4

we know

xin 1 ku 3 le .

to show appreciation; i appreciate your effort (eg: after you made dinner and put away the dishes)

你晚饭吃了什么

ni 3 wan 3 fan 4 chi 1 le . shen 2 me .

ni wan fan chi le shen me

what are you going to eat for dinner?

保重

bao 3 zhong 4

take care

我去过台湾

wo qu guo taiwan

wo 3 qu 4 guo 4 tai 2 wan 1

i went to taiwan

nan

nan 2

hard

钥匙

yao 4 shi .

keys

ku zi

ku 4 zi .

pants

ma 2 fan . ni 3 na 2 yi 4 wan 3 mi 3 fan 4

i would like a bowl of rice

麻烦你

ma fan ni

ma 2 fan . ni 3

ma 2 fan 2 ni 3 (sun ny)

please

na 2

bring

yi 4 wan 3

one bowl

mi 3 fan 4

rice

元宵节

yuan xiao jie

yuan 2 xiao 1 jie 2

15th day after the new year

Lantern Festival

xin 1 nian 2 kuai 4 le .

happy new year

xin 1 nian 2 hao 3

happy new year

恭賀新年

gong 1 he 4 xin 1 nian 2

happy new year?

(write in a card, but not say)

hao 3 kan 4

good to watch

hao 3 kan 4 ma?

(if watching movie) is it a good movie?

how was it (visual)

(anything you are watching)

hao 3 ting 1 ma 1?

(if listening to music) is it a good song?

how was it (audio)

hao 3 chi 1 ma 1?

how was it (taste)

hao 3 wan 2 ma 1?

how was it (are you having fun playing with something, playing a game, playing with children, shopping with your girlfriend)

xiang 3 chi 1 duo 1 shao 3 chi 1 duo 1 shao .

想吃多少吃多少

eat however much you like

ni 3 que 4 ding 4 ma 1

are you sure?

wei 4 shen 2 me .

why?

wo 3 bu 4 qing 2 chu 3

wo 3 bu 4 qing 2 chu .

i don't know

wo 3 bu 4 zhi 1 dao 4 wei 4 shen 2 me .

i don't know why

tai 4 jian 4 wai 4 le .

太见外了

being too polite

lu.qi: I was saying you're being too polite to say thank you very often

you 3

have

wo you yi zhi zhi zhu

i have a spider

this / that

zhe (ge)/ na (ge)

place / object

di fang/ dong xi

zhe li

na li

zhe ge

na ge

那里

na 4 li 3

that place (there is)

na 4 li 3 you zhi zhu

there is a spider (or spiders) over there (p

oint)

can just say "you zhi zhu" or just "zhi zhu"

zhe 4 li 3 you zhi zhu

there is a spider (or spiders) here

这里

zhe 3 li 3

this place (here is)

ge 4

object (adjective)

na 4 ge .

that object

na 4 ge . hen 3 xin 1

that is very new (answer to: how old is that object?)

na 4 li 3 hen 3 xin 1

that place is very new (answer to: how old is that place?)

two hours

liang 4 xiao 3 shi 2

gong xi fa cai

gong 1 xi 2 fa 1 cai 2

wish you lots of money

gong 1 he 2 xin 1 xi 2

wish you happy new year

jin 1 tian 1

today

jin 1 qian 2

money

ying 3 xiang 3

affect each other, good or bad way

eg: two people talking on the phone don't want to interrupt each other

ma 1

mother

ma 2

lucy liu: end of a question

ying mei: sore or cramp (play badminton too long or sit in one place too long)

ma 3

horse

ma 4

to yell at someone or blame someone

羽毛球

yu 3 mao 2 qiu 2

badminton

like "choose"

yuan 2 fen 4

缘分

fate

ni

you

bu 2 hui 4 juan 3 she 2

cannot curl the tongue

hui = can

bu hui = cannot

差不多

cha 4 bu 4 duo 1

almost

我記得

wo ji de

wo 3 ji 4 de 2

i remember

wo 3 ji 4 de 2 le .

i understood

我又回来了

? wo 3 you 4 hui 2 lai . | ? (le . | liao 3)

wo you huilai le

i am back again

you

again

wo hui lai le

i am back

bad: wo ye hui lai le

wo 3 ai 4 ni 3

i love you

ai 4 ching 2

love (between boyfriend / girlfriend, husband / wife)

wo 3 bu 2 hui 4 zai 4 wen 4 she 2 me.

i will not ask any question

bu 2 hui 4

won't

zai 4

again

wen 4

wo bu hui wen ni

i won't ask you

wo bu hui zai wen ni

i won't ask you again