ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міської ради

23.04.09р. №36

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОСВІТИ

МІСТА   ЕНЕРГОДАРА

НА 2009 - 2015 РОКИ

м. Енергодар

  2009 р.

Структура

Програми розвитку освіти м. Енергодара на 2009-2015 роки

Розділ І.        Склад проблеми та обґрунтування необхідності розв’язання програмним методом.

Розділ ІІ.        Мета програми.

Розділ ІІІ.   Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми

Розділ ІV.        Строки та етапи виконання програми.

Розділ V.        Перелік заходів і завдань програми.

Розділ VІ.        Очікувані кінцеві результати виконання програми.

Розділ VІІ.        Ресурсне забезпечення програми.

Розділ VІІІ.        Організація управління та контролю за ходом виконання програми.

Розділ І.

Склад проблеми та обґрунтування необхідності розв’язання програмним методом.

    В умовах розбудови незалежної української держави зростає роль освіти, яка покликана забезпечити відродження інтелектуального і духовного потенціалу нації. Національною доктриною розвитку України у ХХІ столітті передбачено створення умов для гармонічного розвитку кожної особистості, її творчої самореалізації.

Попередню програму було прийнято  у 2006 році  на період до 2010 року. Головною метою програми було: створення єдиного освітнього простору і розвиваючого соціально-педагогічного середовища.

 Завдяки системі  комплексних  реальних заходів  управління освіти, постійній  цілеспрямованій  роботі  спеціалістів  управління, методичних працівників, керівників  і педагогів навчальних закладів і працівників  відповідних служб міста  досягнуто  стабільного 100 %  охоплення дітей  і підлітків  шкільного віку  різними формами  отримання середньої освіти (денна, заочна, екстернат, індивідуальне  навчання).

Важливою умовою  підвищення якості  освіти   у місті було визначено  наявність доцільної мережі  закладів освіти. Ведеться постійна робота по приведенню  мережі  освітніх закладів  у відповідність до державних вимог,  соціальних  запитів та з урахуванням регіональних особливостей.  На кінець 2008р. міська освітня система  в цілому відповідає  потребам населення  в освітніх послугах.  

Цілеспрямована управлінська увага   в процесі реалізації  попередньої програми  приділялась розвиткові  дошкільної ланки  освіти. Охоплення дітей дошкільною освітою зараз складає 87%, що більше, ніж обласний  показник. Міська рада, виконавчий комітет, управління освіти і педколективи  ДНЗ  провели ряд якісних трансформацій  діяльності цієї ланки, спрямованих  на особистісне виховання, збалансований розвиток, зміцнення здоров‘я дітей. Відбувається успішне становлення  варіативності дошкільної освіти  міста: функціонують 4 дошкільні заклади комбінованого типу, 2 – компенсуючого, 45 санаторних і спеціальних груп для ослаблених дітей і дітей, які часто хворіють.  Створено можливості вибору програм  дошкільної освіти. Позитивним досвідом  у розв‘язанні проблем дошкілля та забезпечення  його наступності  з початковою шкільною ланкою є створення двох навчально-виховних  комплексів  № 9 і № 10, які діють за моделлю “Дитячий садок – школа”. Інноваційна діяльність  у цьому напрямку  ЕНВК № 9  отримала визнання  на Всеукраїнському конкурсі  “100 кращих  шкіл України”, і заклад став його лауреатом  в номінації  “Школа педагогічного пошуку”. Управління освіти, методичний кабінет, педагогічні колективи забезпечили якісне виконання  запланованих заходів  щодо  завершення  переходу  початкової школи на новий зміст, структуру і термін навчання.  

За роки реалізації Програми продовжено запровадження   профільного навчання  в старшій школі. Найбільша кількість учнів  навчається за природничо–математичним, технологічним та філологічним профілями.  Є позитивний досвід в організації допрофільної  підготовки  учнів 5-9 класів,  зокрема через мережу  класів  з поглибленим вивченням  предметів. Є стабільна тенденція   щодо кількості  предметів, які вивчають поглиблено.

В режимі розвитку  у місті  здійснюється  допрофесійна  і професійна підготовка учнівської молоді,  яка  здійснюється  на базі ЕНВК “ЗНЗ-МНВК”. Напрацьовано позитивний досвід професійної орієнтації старшокласників  у співпраці з вищими навчальними закладами  України.

У роки реалізації програми навчальні заклади міста працювали за угодами між управлінням освіти  з такими   ВНЗ: національний технічний  університет “Харківський політехнічний інститут”; національний технічний університет “Харківський авіаційний інститут”, Одеський національний політехнічний університет, Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій; академія управління та інформаційних технологій “АРІУ”, Київський національний авіаційний  університет, Київський міжнародний  економічний університет, Севастопольський  національний університет   ядерної енергії та промисловості; Київський  політехнічний  інститут.

Одним із  пріоритетних завдань   попередньої Програми  розвитку освіти у місті визначено створення умов  для  розвитку творчого  потенціалу дітей. Система організаційно-педагогічних і науково-методичних  заходів сприяла  піднесенню цієї роботи  на якісно новий рівень. Створено  міську філію  наукового товариства  учнів обласного відділення  Малої Академії Наук України,  у кожній школі  діють шкільні наукові  товариства учнів.  З кожним роком  збільшується кількість  учнів – членів НТУ та  переможців  міського  і обласного  конкурсів-захистів  науково-дослідницьких робіт,  переможців предметних олімпіад, учасників  і переможців  конкурсів різних рівнів. У місті започатковано заходи  із соціальної підтримки  здібних   і обдарованих учнів та їх учителів.

В місті склалася своя організаційно-функціональна  модель  системи  виховної  роботи, яка здатна забезпечити умови  для збагачення суспільної позаурочної сфери життєдіяльності учнів, їх  розвиток  і формування  творчої активності , збереження  і зміцнення  здоров‘я учнів, формування здорового способу життя. Налагоджено досить тісну співпрацю  загальноосвітніх   і позашкільних  навчальних закладів, а  також співпрацю з міськими службами: службою  у справах неповнолітніх, центром соціальних служб для сім‘ї, дітей  і молоді, кримінальною міліцією у справах неповнолітніх,  міським Центром зайнятості.

З метою розвитку творчих здібностей, нахилів, обдаровань та організації  вільного часу  школярів  в закладах міста   працювало  295 гуртків і секцій, якими було охоплено  4869 учнів.

Позитивні зміни відбулися  у становленні шкільного учнівського самоврядування, що дає змогу  реально розвивати соціальну активність  учнів, формувати  активну творчу особистість, спроможну брати  на себе відповідальність, дає можливість учням  самореалізовуватись, зорієнтуватись на досягнення соціально-корисних цілей. Пріоритетними напрямками виховної  роботи залишається розвиток моральних та вольових якостей учнів, їх самосвідомості, а  також створення  безпечних  умов для навчання і фізичного розвитку, формування здорового способу життя, запобігання негативним проявам серед учнівської  молоді, дитячій бездоглядності, безпритульності, підлітковій злочинності.

Одним із напрямків розвитку освіти, передбачених Програмою, було створення  і розвиток реабілітаційного простору  в системі освіти міста. Перші наслідки роботи  показали необхідність створення  міської програми розвитку  реабілітаційної діяльності, і у 2004 році її було розроблено  і прийнято на термін до 2009 року. На виконання цієї програми  спрямовано діяльність  педагогічних колективів, психологічних, соціальних і медичних служб в усіх навчальних закладах. Набувають реабілітаційної цілеспрямованості заходи  естетичного  і професійно-трудового  виховання, заходи по збереженню і зміцненню фізичного здоров‘я дітей. Вирішуються проблеми соціального захисту  неповнолітніх (безкоштовне харчування дітей незахищених  категорій, дітей із неповних, багатодітних і малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів,  фінансова підтримка випускників, позбавлених батьківського піклування  і сиріт, оздоровлення дітей пільгових категорій, а також обдарованих дітей і дітей працівників бюджетної сфери).

         Ведеться робота по розширенню функціонування української мови  в галузі освіти. На 10% відсотків збільшилась кількість  учнів, які навчаються державною мовою (на початок дії Програми було 23%, на кінець – 33%).

Головним досягненням  розвитку освіти у м.Енергодарі на  сьогодні є регіонально самодостатня  варіативна система навчально-виховних закладів  різних типів, що  стабільно працює  і перебуває в постійному  розвитку, має  суттєвий потенціал  на шляху до модернізації  і подальшого створення  умов для доступності якісної освіти, починаючи від дошкільного  рівня  і до  отримання повної загальної середньої освіти, допрофесійної  і професійної  підготовки.

Подальший розвиток освітньої системи  у місті  буде спрямовано  на вирішенні таких основних проблем:

 1. Не дивлячись на те, що охоплення дітей  і підлітків  шкільного віку навчанням (крім 6-літок) є 100%, досить значна частина випускників закінчує школу із знаннями початкового рівня. Однією з найвагоміших причин цього явища є або відсутність, або низький рівень мотивації до здобуття освіти, що значною мірою обумовлено повільною  зміною знаннєвої парадигми на гуманістичну  в практиці навчальних закладів,  а також незадовільним соціально-економічним становищем  частини сімей. Тому проблема розвитку мотиваційної сфери учнів  залишається актуальною  і, навіть, потребує значно більших зусиль  і уваги.
 2. Значна частина учнів і дітей дошкільного віку має проблеми зі станом здоров‘я. За даними статистики  кількість здорових учнів  порівняно з 2004 роком зменшилась із 20,11% до 19,24%, зате збільшилась кількість дітей ІІ групи здоров‘я із 65,57% до 72,72%. За даними аналізу медичних оглядів відзначається ріст кількості дітей із патологією органів зору, дітей, які перебувають  на обліку   у фтизіатра, практично кожний четвертий учень має захворювання опорно-рухової системи. Слід визнати, що в плані збереження здоров‘я дітей  ми ще несповна  використовуємо  і ресурси фізкультурно-оздоровчої, медико-профілактичної  та реабілітаційної роботи. Потребує активізації робота з широкого впровадження здоров‘язберігаючих    технологій.
 3. Зростає кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з вадами фізичного  та розумового  розвитку,  інших дітей із соціально незахищених  верств населення. І, хоч  у місті зроблено  і робиться  немало  для забезпечення  отримання цими дітьми  всіх необхідних освітніх послуг,  а також соціальної та психологічної їх підтримки, ця частина  освітнього процесу  залишається проблемною, зокрема  в частині надання якісної спеціальної   освіти  контингенту дітей з особливими потребами. Тому  основним завданням  у цьому плані  міське управління освіти бачить забезпечення  достатніх навчально-методичних, кадрових і фінансових ресурсів.
 4. Тільки перші кроки зроблено   в інформатизації освіти. Тому одним із найважливіших завдань на визначений  у Програмі період  є оновлення  змісту освіти  і педагогічного процесу  в навчально-виховних закладах  на основі їх інноваційного розвитку, впровадження інформаційних, комп‘ютерних технологій.
 5. Потребує модернізації інформаційно-методичне забезпечення творчого педагогічного пошуку, інноваційних процесів. Програмою передбачається  ряд заходів, спрямованих на  створення сучасних умов  щодо інформаційно-методичного забезпечення на всіх рівнях.
 6. Низьким залишається  навчально-матеріальне забезпечення  вивчення  природничих  дисциплін: фізики, хімії, біології, географії. Навчальні кабінети на сьогодні не відповідають сучасним вимогам через недостатню кількість або повну відсутність відповідних програмам, навчально-наочних посібників, обладнання, інструментів, реактивів, приладів, довідкової літератури, дидактичних матеріалів. Причиною наявності цієї проблеми є недостатнє  фінансування галузі на державному рівні. Програмою передбачається заходи щодо залучення недержавних джерел фінансування навчально-матеріального забезпечення.
 7. Потребує подальшого удосконалення і система  управлінської діяльності  на всіх рівнях освіти. Основним завданням  у цій частині  діяльності є  постійне підвищення  компетентності  управлінських кадрів, їх підготовку як менеджерів освіти, наукову підтримку їх інноваційної діяльності, розвиток моделі громадянсько-державного  управління. Одним із загальних завдань є модернізація управлінської діяльності на основі  моніторингових процесів.
 8. Стан будівель, внутрішніх мереж навчальних закладів потребує проведення планових капітальних та поточних ремонтів, реконструкції застарілих мереж та обладнання із застосуванням енергозберігаючих технологій.    

 Визначені проблеми  і завдання лягли  в основу розвитку освітньої програми на 2009-2015 роки.

 

Розділ ІІ.

Мета програми.

Метою програми  є  створення  умов для повноцінного розвитку дітей згідно з їх віковими і  індивідуальними особливостями,  розвиток освітньої системи міста для  забезпечення рівного доступу громадян до здобуття якісної освіти, оптимізація її мережі, розвиток демократичних засад та  удосконалення механізмів управління освітою, соціальний захист усіх учасників навчально-виховного процесу. 

Основні завдання:

 1. Забезпечення спрямованості педагогічної діяльності на досягнення   освітніх результатів, які б відповідали цілям розвитку особистості дитини, учня, вихованця та сучасним соціальним вимогам і стандартам.  
 2. Розвиток інтелектуальних, кадрових, матеріальних та фінансових ресурсів освіти шляхом оптимізації мережі і інфраструктури системи, педагогічного менеджменту.
 3. Розвиток особистісно-орієнтованої мережі навчально-виховних закладів відповідно до потреб міста і запитів учнів та їх батьків. Створення міської моделі профільного навчання старшої школи.
 4. Поліпшення якості підготовки  та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.
 5. Оновлення педагогічного процесу в навчально-виховних закладах через реалізацію нових продуктивних ідей, впровадження інформаційно – комунікаційних технологій.
 6. Забезпечення реалізації чергового етапу переходу школи на новий зміст освіти та термін навчання.
 7. Формування життєво важливих компетенцій особистості, здатної до продуктивної  життєдіяльності, підготовка свідомого толерантного  громадянина, спроможного жити з іншими і досягти повної самореалізації в умовах демократичного суспільства.
 8. Подальший розвиток реабілітаційного простору в системі освіти міста.
 9. Модернізація матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів.
 10. Становлення та розвиток міського Науково-методичного центру.

Розділ    ІІІ.

Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми.

Розроблення Програми розвитку системи освіти міста Енергодар на 2009-2015 роки зумовлено необхідністю проведення в місті цілісної освітньої політики, зорієнтованої на створення збалансованої системи освіти міста, яка відповідатиме запитам мешканців та потребам міста, що визначені Стратегією розвитку міста Енергодар на період до 2015 року.

Програма зорієнтована на  подальший розвиток усіх ланок системи освіти міста, усунення недоліків, які негативно впливають на процес її розбудови у даних соціально-економічних умовах, спрямована на реалізацію націо нальних освітніх і культурних прав мешканців міста,  забезпечить їх рівний доступ до якісної освіти. Вона у значній мірі сприятиме приведенню у відповідність рівня підготовки учнів ЗНЗ міста  до Державного стандарту освіти. Оновлення матеріально-технічної бази закладів,  забезпечення їх  інтелектуальними та кадровими ресурсами, консолідація зусиль державних, громадських організацій і об'єднань у справі розвитку освітньої системи, стане підґрунтям для подаль шого соціально-економічного, культурного зміцнення і розвитку міста.

Програма є управлінським документом для організації поточної та перспективної діяльності всіх ланок освітньої системи міста, орієнтує на комплексний підхід у використанні ресурсів та досягнення максимально значущих кінцевих результатів. Вона визначає стратегію та організаційну основу розвитку сис теми освіти  міста, містить опис змісту діяльності та послідовність дій, визначає критерії та основні очікувані результати розвитку.

При складанні програми дотримано принципів узгодженості із  уже діючими  програмами із питань освіти, виховання дітей і молоді, захисту дитинства та динамічності, що дозволить її коригування відповідно до рівня соціально-економічного розвитку міста та наявності нових продуктивних ідей.

Розділ    ІV.

Строки та етапи виконання програми.

Програма розрахована  на 2009-2015  роки,  вона базується  на положеннях   Конституції України, законодавства України про освіту, розроблена на вико нання Указу Президента України від 04.07.2005 № 1013/2005 „Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування і розвитку освіти в Україні”,  Національної доктрини   розвитку  освіти, сприятиме  реалізації Програми розвитку освіти Запорізької області на 2006-2009 роки, Стратегії   розвитку міста Енергодар на період до 2015 року та  інших нормативних актів з питань освіти в Україні.

Етапи виконання програми – щороку протягом 2009-2015 років.

Основні заходи та завдання програми можуть коригуватися у період її дії (як правило – за підсумками року), з урахуванням змін соціально-економічної ситуації у країні та регіоні, шляхом прийняття відповідних рішень міської ради.

Розділ V.

Перелік заходів і завдань програми.

Програма включає в себе заходи щодо розвитку мережі дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних закладів освіти міста та пришкільних таборів, навчального та науково-методичного, кадрового, матеріально-технічного забезпечення підвищення якості освіти, підвищення соціального статусу педагога, роботи з обдарованими учнями і вихованцями, психолого-педагогічного супроводу навчально-виховного процесу, підвищення рівня виховної роботи та розвитку учнівського самоврядування, забезпечення безпечних умов праці, навчання та виховання, модернізації системи управління освітою, розвитку громадсько-державної форми управління,  створення і розвитку системи моніторингу якості освіти, впровадження ЗНО (додаток 2).

Розділ VІ.

Очікувані кінцеві результати виконання програми.

Підвищення якості освіти школярів, рейтингу кожного освітнього закладу та освітньої системи у цілому в соціумі, загального рівня здоров’я учнів і педагогів тощо.

     Зростання ефективності педагогічної діяльності у відповідності з цілями програми розвитку освіти, науково-методичного  супроводу реалізації програми, покращення соціально-психологічного клімату в учнівських та педагогічних колективах закладів освіти міста.

   Підвищення ступеня відкритості, наявність зв'язку освітньої системи з соціальним середовищем, нормативність діяльності  суб’єктів в рамках розвитку освітньої системи,  цілісність освітнього простру міста,  підвищення реалізації усіх управлінських функцій.

Розділ VІІ.

Ресурсне забезпечення програми.

        Фінансування заходів програми здійснюється в передбаченому законодавством порядку згідно з додатком 2 за рахунок коштів загального та спеціального фонду місцевого бюджету в межах кошторисних призначень управління освіти Енергодарської міської ради, коштів залучених субвенцій з державного бюджету, а також інших позабюджетних коштів, які будуть залучені управлінням освіти. Безпосередній контроль за цільовим та ефективним використанням коштів на реалізацію завдань програми здійснює головний розпорядник коштів.

Розділ VІІІ.

Організація управління та контролю за ходом виконання програми.

        Організація управління та контролю за ходом виконання програми здійснюється шляхом реалізації заходів і завдань виконавцями, визначеними у цій програмі. Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань програми здійснює управління освіти Енергодарської міської ради, яке координує дії між виконавцями програми і контролює її виконання.

        Інформацію про стан виконання заходів програми відповідальні виконавці подають управлінню освіти міської ради до 01 грудня щорічно. У разі невиконання або несвоєчасного виконання заходів програми виконавці інформують про фактори, що стали причиною.

        За підсумками кожного року дії програми інформація про стан реалізації її заходів розглядається на сесії міської ради.

Додаток 1

до програми

П А С П О Р Т

Програма розвитку системи освіти


міста Енергодара на 2009-2015 роки


 1. Проект Програми схвалений рішенням виконавчого комітету Енергодарської міської ради від_____________
 2. Програма затвердження рішенням Енергодарської міської ради від _____________
 3. Розробник-координатор: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Щербакова О.Л.
 4. Розробник: управління освіти Енергодарської міської ради
 5. Відповідальний за виконання Програми: Роман С.Г. начальник управління освіти
 6. Виконавці заходів Програми: управління освіти, Науково-методичний центр управління освіти, адміністрація та педагогічні колективи закладів освіти, міська ПМПК.
 7. Строк виконання: 2009-2015 роки
 8. Прогнозні обсяги фінансування:

Джерела фінансування

обсяг фінансування

у тому числі за роками

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Державний бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

Місцевий бюджет

523613,903

76284,089

77329,434

68757,85

71097,66

73778,75

77005,7

79360,42

Спецфонд

2438,2

292,6

556,6

306,6

320,6

320,6

320,6

320,6

Всього

526052,103

76576,689

77886,034

69064,45

71418,26

74099,35

77326,3

79681,02

Заступник міського голови

з питань діяльності                         ____________________    О.Л. Щербакова

виконавчих органів ради                                (підпис)