CAMPANYA 2010-11

2010-11

QUÈ ÉS MULLA'T AMB LA COSTA?

        Mulla’t amb la costa és una campanya educativa de caràcter mediambiental d’àmbit provincial que promou que la comunitat educativa conega l’estat actual del nostre litoral i estiga sensibilitzada davant els seus problemes ambientals, fomentant actituds i comportaments favorables a la utilització sostenible de la costa i que està organitzada conjuntament per la Conselleria d’Educació i   la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge.

        L'educació ambiental és un procés que tracta de millorar la competència de les persones per a gestionar el mediambient i afrontar els reptes que els planteja. Al llarg dels anys, incloure actuacións sobre problemes reals s'ha mostrat com una estratègia molt valuosa i que ha acabat comportant que les persones no sols coneguen, sinó que es consciencien, i estiguen capacitades per a actuar.

Mulla’t amb la costa està oberta a tots els centres educatius no universitaris de qualsevol localitat de la província de Castelló.

La campanya ofereix als centres educatius de qualsevol nivell un ventall de possibilitats per realitzar activitats al voltant de la costa i abordar els seus problemes ambientals.

El nucli central és l’assignació a cada centre participant d’un tram de costa, d’un mínim de 500 metres, sobre el qual realitzarà les seues actuacions. La campanya està oberta a tot l’alumnat del centre, de manera que no és exclusiva d’un nivell.

Una part de la campanya segueix el que s’anomena investigació descentralitzada, que consisteix en que cada centre genera, comparteix i transmet informació sobre la seua parcel·la. Aquesta informació, una vegada processada, arriba a cada centre participant.

D’altra banda, com a campanya educativa mediambiental, cada centre realitza aquelles activitats que de forma autònoma considera més apropiades per tal de que els alumnes i la comunitat coneguen el litoral i els seus problemes, incloent en la mesura de les seues possibilitats actuacions encaminades a una millora de l’estat de la zona que els ha estat assignada.

Per últim, la campanya pretén oferir a tots els centres participants una sèrie de recursos que els facilita dur endavant la introducció dels aspectes transversals de l’educació ambiental. En aquest aspecte, donarà recolzament als centres que vulguen desenvolupar projectes curriculars al voltant de la campanya.

Des de l'inici de la campanya, Mulla't amb la costa s'ha caracteritzat per integrar a totes aquelles persones, col·lectius i institucions que han volgut participar. Menció especial s'ha de fer a la participació des de l'inici del Parc Natural de les Illes Columbretes.


DINÀMICA D'ACTUACIÓ

Cada centre haurà de realitzar un projecte d'investigació, proposat per la coordinació de la campanya, en la parcel·la de costa assignada. Aquest projecte comportarà l'auditoria ambiental de la zona i el disseny d'actuacions de millora a realitzar.

A més, cada centre podrà organitzar totes aquelles activitats educatives dins del marc de la campanya que considere interessants. Es tractarà de que hi haja una coordinació entre els centres que permeta portar a terme treballs col·laboratius intercentres.

Mullat amb la costa oferix activitats formatives a professorat i alumnat. Les adreçades al professorat tenen reconeixement administratiu ja que són convocades pel CEFIRE de Castelló, centre que depén del Servici de Formació del Professorat de la Conselleria d'Educació

Per millorar l'atenció als centres participants es continuaran establint  diferents  punts d'informació de la campanya (com a mínim dos) que seran els punts de trobada del professorat que coordine la campanya en els centres.

L'experiència ens diu que com no tots els centres tenen el mateix grau d'implicació, això comporta que el disseny de la campanya ha de ser flexible. En el nostre cas, es faran tres nivells de participació:

  1. Els centres que treballen la parcel·la i realitzen el projecte d'investigació.
  2. Els centres que participen en les activitats de formació, tant  per al professorat (cursos, eixides, sessions didàctiques) com per als alumnes (xerrades, tallers, visites)
  3. Professorat que s'implique en un Seminari/Grups de Treballs sobre la temàtica de la campanya, que es constituiran en el CEFIRE de Castelló

La campanya estarà coordinada per un tècnic del Servei d'Inspecció Educativa, un assessor d'educació ambiental del CEFIRE de Castelló i un tècnic de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge.


PROGRAMA 2010-11

PRESENTACIÓ (febrer)

INICI (març)

ACTIVITATS D'APROXIMACIÓ A LA COSTA (març-maig)

FASE AUTÒNOMA D'ACTUACIÓ (març-maig)

a. A la costa: 

b. A l'aula: 


FASE D'AVALUACIÓ (maig)