NORMATIVA DE CONVIVÈNCIA

VIATGE D’ESTUDIS A PORTE-PUYMORENS 2012-13

Aquest viatge d’estudis és una activitat més de les programades per a aquest curs i per tant es regeix sota les normes de convivència del Centre.

Durant el viatge, l’alumnat haurà de complir les següents normes:

Obeir en tot moment el professorat i monitors/es acompanyants.

Respectar i complir les activitats programades i els horaris establerts.

Respectar i complir les normes de funcionament i horaris de l’hotel, així com les hores de descans.

Totes les sortides es realitzaran en grups o en companyia del professorat. En cap moment  l’alumne pot separar-se del grup de companys o no pot anar enlloc sense avisar el professorat.

Si un alumne/a fa malbé el material o qualque instal·lació, se’n farà càrrec del cost econòmic de la reparació.

En cas de no complir aquestes normes el professorat acompanyant informarà l’Equip Directiu i la família en arribar; després s’hi adoptaran les mesures adients.

Atentament,

Els professors/es acompanyants.

...............................................................................................................................

Jo, alumne/a _____________________________________ em compromet a complir aquestes normes. El pare/mare/tutor signa i acata la normativa.

L’alumne/a                                                        El Pare/Mare/Tutor/a