Подробни анотации на няколко османотурски документи за Мелник, съхранявани в Ориенталски сбирки към НБКМ.

Изготвил: Стоян Шиваров -

Всички права са запазени. Никаква част от текста не може да бъде използвана без изрично писмено разрешение.

НБКМ, Ор. 125/28

Мазбата от [12]78 година относно три намерени иманета в казите Драма и Мелник и подадена молба от някой си Хаджи Мехмед, тези които имат разрешително за такава дейност да получават по 1/3 от намереното.

***

НБКМ, Ор. 125/29

Откъс от чернова на договор [без дата] между министерството на финансите на Османската империя и човек на име Хаджи Мехмед относно намерени иманета на 3 различни места в казите Драма и Мелник. По решение на съвета на [Солунски] вилает, съгласно височайша заповед, се определя срок от 6 месеца, в които Хаджи Мехмед може да извършва изкопни работи в района и му е зачислена охрана от заптиета. Изрично е упоменато, че всички разходи по тази дейност са за сметка на Хаджи Мехмед.

***

НБКМ, Ор. 125А/96 л. 1

Документ от месец рамазан 1270 г., подписан и подпечатан от Мехмед Нури, мекяреджи башия, за отпускане хляб и ечемик за нуждите на служителите, грижещи се за държавните товарни коне от казата Мелник.

***

НБКМ, Ор. 125А/90, л. 1

Документ от 1265 г. относно Сюлейман, син на Тахир, тимариот жител на казата Дебре, и годишната рента в размер на 68 хил. гроша, която той получава от земите си в Кюстендил санджак, Мелник каза, села Делвине Горище и Радулова.

***

НБКМ, Ор. 125/46

Молба [без дата] от Кирякос, жител на Сяр, с искане за издаване на височайша заповед за изплащане вземания в размер на 30 хил. гроша, удостоверени с разписки, подписани от мухасъла на Мелник.

***

НБКМ, Ор. 125/20 л. 1

Протокол от 15 рамазан [1]257 г. [31 октомври 1841] от заседание на меджлиса в Мелник относно съдебно дело за убийството на Тодор, син на Димитри, син на Яни на 16 шабан 1257 [3 октомври 1841]. Извършителят Манол, син на Коста, е заловен, а самото престъпление е станало в дома на убиеца. Делото се прекратява след като въпросният Манол се съгласява да изплати съответна кръвнина.

***

НБКМ, Ор. 125/20 л. 1

Молба [без дата] от християнина Яни до меджлиса на казата Сяр за издаване на разпореждане митрополитът на Мелник Дионис да изплати напълно задълженията си към трима свои служители, които вече няколко години безуспешно се опитват да получат парите си.

***

НБКМ, Ор. 125/44 л. 1

Документ с дата 17 тешринисани 1293 г. [29 октомври 1876 г.] на финансовата канцелария на Солунски вилает за събрани приходи от данък бедел-и аскерие върху немюсюлманското население на казата Мелник, санджак Сяр за 1292 г. [1875 г.] в размер на 751 383 гроша и 14 пари.

***

НБКМ, Ор. 125/37

Финансов доклад от 5 май 1263 г. [17 май 1847 г.] към счетоводството на санджака Сяр за разходите, необходими за поддръжката на пощенските станции в казите Сяр, Демир Хисар, Мелник и Зъхна за периода от февруари 1261 [1846] до юни 1262 [1847] г. За тази цел месечно са необходими по 2625 гроша, които трябва да бъдат осигурени от данъчните приходи на санджака Сяр.

***

НБКМ, Ор. 125/36

Доклад [без дата] до финансовото министерство, относно изготвен регистър на заптиетата в Сяр, към който са добавени и 26 конни и 64 пеши заптиета от Мелник. Регистърът, който е заведен във военното министерство, съдържа общо 290 имена и съобразно него ще бъдат отпускани средствата за заплати.

***

Всички права са запазени. Никаква част от текста не може да бъде използвана без изрично писмено разрешение. http://orient.ottomanist.info