Published using Google Docs
Απόφαση ικαστηρίου για το κόμμα.doc
Updated automatically every 5 minutes

ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΙΡΑΝΩΝ


Αρ. πράξεως:7527                                        Αρ. απόφασης 5085

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Το πρωτοδικείο της Περιφέρειας Τιράνων,

Αποτελούμενο από τη δικαστή: Ρεζάρτα  Μπαλίου (Βιγκάνι) παρουσία της γραμματέως Μπεγλίε Νούρα, δίκασε την 21.06.2010 σε ανοιχτή, δημόσια συνεδρίαση την υπόθεση του:

ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Το υπό σύσταση κόμμα «Εθνική Ελληνική Μειονότητα για το Μέλλον», που νόμιμα εκπροσωπείται από τον πρόεδρό του Χρήστο Κίτσιο, του Παναγιώτη και της , που γεννήθηκε το έτος 1969 στους ΄Αγιους Σαράντα (Δημοτικό διαμέρισμα Αρ. 1) κάτοικος Αγίων Σαράντα, που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου Γκέργκι Μπάτσι (Α.Μ.:4123) δυνάμει του υπ’ αριθμό 1314/579/1 Ειδικού Πληρεξουσίου (7/4/2010)

Αντικείμενο: Νομιμοποίηση και εγγραφή του Κόμματος στα βιβλία του πρωτοδικείου (περί κομμάτων)

Νομική βάση: Νόμος 8580/17-2-2000 « Περί Πολιτικών Κομμάτων», άρθρα 9,10,11 επόμενα.

Το δικαστήριο, αφού έλαβε υπόψη την αίτηση, εκτίμησε τις έγγραφες αποδείξεις, άκουσε τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αιτούντος, ο οποίος ζήτησε την παραδοχή της αίτησης και αφού μελέτησε τη δικογραφία

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ:

Όπως προκύπτει από τις προσκομιζόμενες αποδείξεις, στις 20.03.2010 μια ομάδα πρωτοβουλίας φυσικών προσώπων με την ιδιότητα των ιδρυτικών μελών, συνήλθαν στην πόλη των Αγίων Σαράντα και μετά από συζήτηση αποφάσισαν την ίδρυση του κόμματος «ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» με τον διακριτικό τίτλο MEGA, το οποίο πρεσβεύει τη δική του εκδοχή στην πολιτική σκηνή της Αλβανίας. Στη συνέλευση των παραπάνω ιδρυτικών μελών αποφασίστηκε η ίδρυση του κόμματος, ψηφίστηκε και εγκρίθηκε το Καταστατικό και Πρόγραμμά του, όπως επίσης εκλέγεισαν τα προσωρινά διοικητικά του όργανα, μεταξύ άλλων και ο Πρόεδρος του Κόμματος Χρήστος Κίτσιος.

Το Κόμμα « Εθνική Ελληνική Μειονότητα για το Μέλλον» είναι πολιτική οργάνωση που ιδρύθηκε, όπως προκύπτει από τα προσκομιζόμενα έγγραφα σύμφωνα με το νόμο 8580/17.02.2000 «Περί Πολιτικών Κομμάτων»

Οι στόχοι και οι σκοποί αυτού του κόμματος ταυτίζονται απόλυτα με το Πρόγραμμα και το Καταστατικό του.

Εν προκειμένω στο άρθρο 1 του Καταστατικού ορίζεται «Το κόμμα «Εθνική Ελληνική Μειονότητα για το Μέλλον»  είναι μια πολιτική οργάνωση που ενώνει αλβανούς υπηκόους με ελληνική εθνικότητα, μόνιμη διαμονή εντός και εκτός της επικράτειας, ανεξαρτήτως φύλου και κοινωνικής θέσεως, η οποία  δραστηριοποιείται εντός της επικράτειας της Δημοκρατίας της Αλβανίας».

Το ως άνω καταστατικό είναι σύμφωνο με το Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Αλβανίας και με τους νόμους του κράτους, σέβεται και υπερασπίζεται τα κατοχυρωμένα ατομικά δικαιώματα και ελευθερίες από διεθνείς συμβάσεις ειδικά για τις  εθνικές, πολιτιστικές, γλωσσικές και θρησκευτικές μειονότητες, κοινωνικών ομάδων και προσώπων».

Για την πραγματοποίηση του ως άνω σκοπού, το Κόμμα «Εθνική Ελληνική Μειονότητα για το Μέλλον» έχει προσδιορίσει τις κατευθυντήριες αρχές όπου θα στηριχτεί το πολιτικό του πρόγραμμα. Οι αρχές αυτές αποσκοπούν κυρίως :

Α) Στην προάσπιση και δημιουργία των συνθηκών υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής και σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία, προάσπιση των ελευθεριών και δικαιωμάτων της Ελληνικής Μειονότητας στην Αλβανία με σεβασμό και χωρίς περιορισμό των δικαιωμάτων και ελευθεριών της πλειοψηφίας στη χώρα.

Β) Στη συμβολή για την προσαρμογή της εγχώριας νομοθεσίας με τη διεθνή νομοθεσία σχετικά με τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των μειονοτήτων στη δημιουργία και λειτουργία εξειδικευμένων κέντρων και ιδρυμάτων για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μειονοτήτων και τη συμμετοχή αυτών στην κοινωνική, πολιτική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της χώρας.

Γ) Στο να καλλιεργήσει και να ενισχύσει την παράδοση της ελληνικής μειονότητας και να προωθήσει τη δημιουργία αρμοδίων θεσμών για την ανάπτυξή τους.

Δ) Στην άμεση εκπροσώπηση της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας στην κεντρική και τοπική εξουσία.

Ε) Στη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και ιδρύματα που εξειδικεύονται στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δικαιωμάτων των μειονοτήτων.

Από την εκτίμηση των προσκομιζόμενων αποδείξεων, προκύπτει σαφώς ότι για την πραγματοποίηση των προαναφερόμενων σκοπών και στόχων, το Κόμμα θα χρησιμοποιήσει δημοκρατικά μέσα αποφεύγοντας κάθε μέσο βίας και διάσπασης κλπ και θα σεβαστεί το Σύνταγμα και την ισχύουσα νομοθεσία της Αλβανικής Δημοκρατίας.

Στο καταστατικό καθορίστηκαν το έμβλημα, το λογότυπο, η σημαία και η σφραγίδα του κόμματος.

Η έδρα του κόμματος ορίστηκε στην πόλη των Αγίων Σαράντα στη συνοικία αρ. 1.

Επίσης με το Καταστατικό ορίζεται η οργάνωση του Κόμματος, τα διοικητικά του όργανα στο κέντρο και στη βάση, όπως και οι βασικές αρχές σύμφωνα με τις οποίες θα λειτουργήσουν τα όργανα αυτά κλπ.

Επιπροσθέτως διαπιστώνουμε ότι προσδιορίστηκαν τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών του Κόμματος, όπου επικρατεί η ελευθερία του λόγου, το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσαι κλπ.

Η οργανωτική δομή του κόμματος αποτελείται από τα κεντρικά διοικητικά όργανα, που είναι:

1.Το Προγραμματικό Συνέδριο

2.Το Εθνικό Συμβούλιο

3.Το Προεδρείο

4.Η Κεντρική Επιτροπή Ελέγχου και Εφαρμογής του Καταστατικού

Επίσης, στο Καταστατικό ορίζονται τα διοικητικά όργανα του κόμματος στους νομούς και περιφέρειες, όπως:

1.Η τοπική οργάνωση

2.Το Συντονιστικό Συμβούλιο

 3.Το Περιφερειακό Συμβούλιο

4. Το Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου

Λεπτομέρειες των αρμοδιοτήτων αυτών των οργάνων αναφέρονται στις βασικές πράξεις (ειδικά στο Καταστατικό του κόμματος, όπου ρυθμίζεται πλήρως η οργάνωση και η λειτουργία του).

Οι πόροι του κόμματος θα είναι οι προβλεπόμενοι από το νόμο 8580, ημερομηνίας 17.02.2000 και ειδικότερα ως κατωτέρων:

Επίσης, στο Καταστατικό ορίστηκε η επωνυμία του κόμματος  “ Minοriteti Etnik Grek per te Ardhmen”-« Εθνική Ελληνική Μειονότητα για το Μέλλον», με τα αρχικά MEGA, επωνυμία που είναι διακριτή από των άλλων κομμάτων που έχουν εγγραφεί στο δικαστήριο.

        Έτσι, από τον έλεγχο που ασκήθηκε στο βιβλίο των πολιτικών κομμάτων και  όπως προκύπτει από τη βεβαίωση με ημερομηνία 18.06.2010  απ’ αυτό το βιβλίο, αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει άλλο κόμμα με ίδια επωνυμία ,παρόμοια σύμβολα και διακριτικό τίτλο, απαραίτητος όρος του άρθρου 7/ε  του νόμου 8580, ημερομηνίας 17.02.2000.

 Σύμφωνα με το νόμο, συνημμένα με τα άλλα έγγραφα έχει κατατεθεί και ο κατάλογος υπογραφόντων ιδρυτικών μελών του κόμματος, που ανέρχεται σε 500 μέλη, αλβανοί πολίτες με μόνιμη διαμονή στην Αλβανική Δημοκρατία.

Τέλος, το Δικαστήριο, βασιζόμενο σε όσα πιο άνω, στα αποδεικτικά έγγραφα που προσκομίστηκαν και στο νόμο, κρίνει ότι η υπό κρίση αίτηση είναι νόμιμη και ως εκ τούτου πρέπει να γίνει δεκτή και ως ουσιαστικά βάσιμη

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ:

Σύμφωνα με  τα άρθρα 306 και επόμενα του Κώδικα Πολιτική Δικονομίας και το Ν.8580/17-2-2000 το ΔΙΚΣΤΗΡΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ:

« Εθνική Ελληνική Μειονότητα για το Μέλλον» στο Βιβλίο του Δικαστηρίου Περί Κομμάτων με το διακριτικό τίτλο MEGA.

Κατά της απόφασης μπορεί να ασκηθεί ένσταση στο Εφετείο Τιράνων  εντός 15 ημερών, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της δημοσίευσης της απόφασης.

Δημοσιεύτηκε στα Τίρανα στις 21.06.2010.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                                    ΔΙΚΑΣΤΗΣ

ΜΠΕΓΛΙΕ ΝΟΥΡΑ                                  ΡΕΖΑΡΤΑ ΜΠΑΛΙΟΥ (ΒΙΓΚΑΝΙ)

Υπογραφή                                                υπογραφή,σφραγίδα

Δικαστικές δαπάνες: τέλη χαρτοσήμου 200 λεκ.

Η απόφαση κατέστη τελεσίδικη χωρίς να ασκηθεί προσφυγή την

6-7-2010.

Τίρανα,06.07.2010

Α΄ Γραμματέας                                          Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Μιμόζα Τσίτσαϊ (Λιούλιαϊ)                                                    Ιλίρ Σαούλι

Υπογραφή                                                                         Υπογραφή, σφραγίδα