Algemene voorwaarden vanaf 1 augustus 2013 voor zanglessen bij Alfons Verreijt. Met deze voorwaarden vervallen alle voorwaarden van eerdere datum.

Er is keuze uit drie lesvormen voor privéessen:

1 een lesovereenkomst: vastgelegde data voor een semester, vaste afspraken

2 een flexkaart: een af te stempelen kaart, goed voor 5, 10 of 15 lessen, afspraken kunnen flexibel worden ingepland

3 losse lessen

Lesovereenkomst:

 1. Lesovereenkomst: Docent en leerling gaan een overeenkomst aan voor een aantal zanglessen op vastgelegde data, zoals omschreven in de lesovereenkomst. Deze overeenkomst wordt de leerling digitaal dan wel schriftelijk verstrekt vóór aanvang van -of tijdens een eerste les.
 2. De overeenkomst gaat in na wederzijdse ondertekening of na storting van de eerste termijn van het lesgeld.
 3. Persoonlijk: de lesovereenkomst geldt uitsluitend voor de in de overeenkomst vermelde persoon en is niet overdraagbaar.
 4. Proefles: Heeft een nieuwe leerling nog nooit les gehad bij Alfons Verreijt, dan geldt de eerste les van de overeenkomst als proefles. Voor het einde van de eerste les kan de leerling nog afzien van de overeenkomst, waarbij wel deze les moet worden afgerekend. Is er al meer betaald dan deze les, dan wordt datgene wat meer betaald is dan deze ene les, aan de leerling terugbetaald.
 5. Doorgaan: Mocht de nieuwe leerling de lessen volgens overeenkomst vervolgen na deze eerste les, dan is de overeenkomst daarmee stilzwijgend als akkoord bevonden en bindend, ook als deze overeenkomst door de leerling (nog) niet ondertekend is.
 6. Ontbinding: Een lesovereenkomst kan niet tussentijds worden ontbonden; wil een leerling toch stoppen vóór einddatum van de overeenkomst, dan blijft de betalingsverplichting onverminderd van kracht.

Flexkaart

 1. Een flexkaart is een "strippenkaart" voor 5, 10 of 15 lessen. Docent en leerling gaan een overeenkomst aan voor een aantal zanglessen op nader in overleg te bepalen data.
 2. Deze flexkaart wordt de leerling digitaal dan wel schriftelijk verstrekt vóór aanvang van -of tijdens een eerste les.
 3. Persoonlijk: de flexkaart geldt uitsluitend voor de op de kaart vermelde persoon en is niet overdraagbaar.
 4. De flexkaart wordt vooraf in zijn geheel betaald. Termijnbetaling van een flexkaart is niet mogelijk.
 5. In de zangles wordt in overleg de volgende les ingepland
 6. Eenmaal ingeplande lessen worden bij afzegging van de leerling niet gerestitueerd.
 7. Eenmaal ingeplande lessen worden bij afzegging van de docent in overleg verplaatst.
 8. Ontbinding: Een flexkaart kan niet tussentijds worden ontbonden of gerestitueerd.
 9. Een flexkaart is, vanaf het moment van aanschaf, maximaal 6 maanden geldig.

Betalingen:

 1. BTW: Leerlingen onder de 21 betalen geen BTW, leerlingen van 21 jaar en ouder betalen 21% BTW
 2. Betaling terugkerende zanglessen (per semester afgesproken): de lessen worden in één keer of in twee termijnen afgerekend per automatische overschrijving. Hier dient de leerling (of zijn/haar ouders/verzorgers indien minderjarig) zelf zorg voor te dragen. De eerste termijn voor het semester augustus/december 2013 moet voor 1 augustus betaald. De tweede termijn moet zijn voldaan vóór 1 november 2103.
 3. Betaling Losse lessen:: de les dient vooraf per bank te worden betaald op rekening 1558276 ING tnv ACM Verreijt. Heeft er op het moment van de afspraak geen betaling plaatsgevonden, dan vindt er ook geen les plaats. Door de feitelijke overschrijving, verklaart de leerling, zoals vermeld op de website http://www.zangtechniek.nl, zich tevens akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
 4. Betaling Workshops (losse afspraken): Het cursusgeld voor een zangworkshop dient in één keer per bank te worden overgemaakt. Dat dient minimaal een maand voor de workshop datum te gebeuren. Restitutie hiervan vindt uitsluitend plaats als er voor de workshop niet voldoende deelnemers zijn of juist als er op de gewenste datum teveel deelnemers zijn. Eventueel kan er dan in overleg ook voor worden gekozen mee te doen aan een workshop op een later tijdstip.
 5. Herinnering : Blijft tijdige betaling uit, dan volgt een herinnering. Bij een betalingsachterstand van 2 maanden na de eerste vereiste betaaldatum vervalt het recht op continuering van de zanglessen, totdat het bedrag alsnog is betaald. De op deze wijze gemiste lessen worden niet ingehaald noch gerestitueerd, terwijl de betalingsverplichting blijft bestaan.
 6. Incasso : Een niet betaalde vordering wordt na 2 maanden betalingsachterstand, vermeerderd met 50 euro administratiekosten, uit handen gegeven aan een incassobureau. Alle daar nog bijkomende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen geheel voor rekening van de leerling.         

Verhindering:

 1. Docent: Bij verhindering van de docent, wordt de les in overleg ingehaald.
 2. Leerling: Verhindering bij privélessen en losse lessen: Bij verhindering van de leerling wordt de les in overleg ingehaald, mits afzegging aantoonbaar plaatsvindt minimaal 48 uur vóór de les en heeft plaatsgevonden via het webformulier op de site www.zangtechniek.nl. Telefonische of mondelinge afzeggingen worden niet ingehaald. Overmacht is voor eigen risico van de leerling. Bij verhindering van flexkaarthouder is er géén mogelijkheid de les in te halen.
 3. Afzeggen van de les door de leerling moet met het afmeldformulier op de website www.zangtechniek.nl worden bekrachtigd. De tijd zoals in dat formulier vermeld, geldt als tijd van afmelding.
 4. Niet tijdig (48 uur van te voren) door de leerling afgezegde lessen worden niet ingehaald noch gerestitueerd.
 5. De leerling (uitgezonderd flexkaartleeringen en groepslesdeelnemers) mag maximaal twee lessen per semester (tijdig, zie boven) afzeggen en verplaatsen.
 6. Een inhaalles (een reeds verplaatste les) die wordt afgezegd door de leerling kan niet nogmaals worden verplaatst.
 7. Vervangende afspraak: De leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig maken van een vervangende afspraak; deze vervangende les moet binnen twee weken na de oorspronkelijk geplande les plaatsvinden.
 8. In de laatste twee weken van het semester door de leerling afgezegde lessen kunnen alleen worden ingehaald indien er nog plek is binnen het semester.
 9. Door de leerling geannuleerde of gemiste lessen worden niet meegenomen naar het volgende semester.
 10. Groepsles: Verhindering bij groepslessen: een gemiste groepsles kan niet worden ingehaald;  er vindt geen restitutie plaats voor de reeds gereserveerde plek.
 11. Workshops: Verhindering bij workshops: een gemiste workshop kan niet worden ingehaald; er vindt geen restitutie plaats voor de reeds gereserveerde plek.
 12. Vervanging: Docent behoudt zich het recht voor, bij verhindering of ziekte van zijn kant, de lessen te laten vervangen door een andere gekwalificeerde docent.

Spelregels:

 1. Introducé : Een zangles is persoonlijk; het is niet toegestaan om derden mee te nemen naar een zangles, behalve de ouders van een leerling jonger dan 18 jaar alleen bij de eerste (kennismakings)les.         
 2. Lestijd: Kom op tijd; niet te vroeg en niet te laat. Loop op jouw lestijd gewoon naar binnen. als de poort gesloten is: graag even aanbellen. Is er niemand in de ruimte aanwezig en kun je gewoon naar binnen, laat dan in het woonhuis even weten dat je er bent voordat je naar binnen gaat.
 3. Wachtruimte : Bij de lesruimte is geen wachtruimte. Ook kan men om privacyredenen niet in het woonhuis wachten. Brengt iemand je naar de les, dan kan hij/zij er dus niet bij blijven.
 4. Parkeren: je mag gewoon naast het huis op het pleintje je auto, fiets of brommer parkeren. Doe dat alsjeblieft zo dicht mogelijk tegen de schutting aan, zodat de buren er ook nog langs kunnen.
 5. Uitlopen : Soms gebeurt het dat een les iets langer duurt; jouw eigen les zal dan ook iets later eindigen. Zorg daarom altijd voor wat speling in je agenda na de zangles.
 6. Hygiëne : De lesstudio is geheel rookvrij. Rook niet of zit niet in de rook voordat je les hebt. Zo blijft het voor andere leerlingen én voor de docent ook fris en gezond . Let op: als je sterk naar rook ruikt word je niet binnen gelaten. Je les wordt niet ingehaald! Ook als je bijvoorbeeld stevig hebt gesport voor de les en je hebt niet gedoucht kan je eventueel de toegang worden ontzegd.
 7. Ziek: Heb je een verkoudheid of griep of iets anders besmettelijks onder de leden, dan ben je niet welkom in de les; niemand wordt graag onnodig aangestoken. Is de les nog niet eerder ingehaald en op tijd afgezegd (2 dagen/48uur van te voren) dan kun je hem later nog inhalen. Voel je dus een griepje opkomen, wacht dan niet tot het laatste moment met je afmelding!
 8. Repertoire : Jij bent als leerling zelf verantwoordelijk voor het uitkiezen, verzamelen, bijhouden en voorbereiden van je eigen repertoire.
 9. Neem mee: een ringband met je teksten en een USB stick met voldoende ruimte en met de orkestbanden er op van wat je wilt zingen in de les. Downloaden van muziek kan ook in de les gebeuren, maar kost wel jouw lestijd, eigenlijk zonde. Een extra kopie van de tekst van het door jou te zingen nummer wordt op prijs gesteld. Ook het opzoeken en printen van jouw teksten in de les kost tijd, al gauw twee minuten. Dat zijn dus eigenlijk dure prints!
 10. Opnames: in de les worden beeld -en geluidsopnames gemaakt. Deze zullen niet zonder jouw toestemming buiten de lesstudio worden gebruikt. De opnames die jij meekrijgt mogen niet zonder toestemming van je docent openbaar worden gemaakt (dus ook niet op internet).
 11. Eigen opnames: Het is toegestaan om zelf ook beeld- en geluidsopnames van de les te maken. Maar ook deze opnames mogen niet zonder toestemming van je docent openbaar worden gemaakt.

Planning:

 1. Nieuwe agenda: Ieder semester wordt opnieuw een agenda gemaakt; er bestaat geen stilzwijgende voortzetting van de lessen. Een lestijd uit het vorige semester kan alleen worden voortgezet als er op die dag en tijd ook weer les wordt gegeven, als de verlenging op tijd is aangevraagd (de peildatum wordt vooraf aangegeven) en als de eerste betalingstermijn is ontvangen.
 2. Bewaking lestijd: De docent is de bewaker van de lestijd. Het kan gebeuren dat de les vóór jou iets uitloopt. Ook jouw les zal daardoor iets later eindigen. Kom in zo'n geval binnen op jouw tijd, ook al hoor je dat er nog gewerkt wordt en ga rustig zitten tot de lopende les beëindigd wordt.         

Stage en opleiding:

 1. In de lesstudio kan regelmatig een stagiaire of collega aanwezig zijn die de les waarneemt en soms ook overneemt. Daarbij is de docent altijd aanwezig en zal waar nodig actief bijsturen en aanvullen.