Zajęcia przeprowadzi następujący zespół trenerów:

Jakub Kotnarowski - absolwent biologii sp. Ekologia i Zarządzanie Zasobami Przyrody na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych na kierunku: Pozyskiwanie i Rozliczanie Funduszy Europejskich w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Uczestnik kursu „Challenges of Sustainable Development” Fundacji Sendzimira. Ukończył kurs pedagogiczny uprawiający do nauczania biologii i przyrody. W czasie studiów działał w Kołach Naukowych na Wydziale Biologii UAM: Koło Naukowe Przyrodników – Sekcja Ekologii i Ochrony Przyrody oraz na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM: Koło Edukacji Ekologicznej - Sekcja Edukacji Ekologicznej. Pracował jako specjalisty ds. organizacyjnych w Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania, obecnie podinspektor ds. obsługi finansowej projektów w Wojewódzki Urzędzie Pracy w Poznaniu (Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki komponent regionalny).

Joanna Stasiak - absolwentka studiów magisterskich Ochrona Środowiska na Uniwersytecie im Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych Zintegrowane systemy zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W latach 2006 i 2008 specjalizowała się w badaniach jakości wód sieci rzecznej Poznania. Od 2007 roku członek założyciel Stowarzyszenia Centrum Promocji Ekorozwoju. Działaczka Studenckiego Koła Naukowego Geografów Sekcji Kształtowania i Ochrony Środowiska. Jako wolontariusz pracowała na rzecz Fundacji “Pro terra” oraz na Ogólnopolskim Forum Edukacji Ekologicznej Eko Media Forum. Organizatorka zbiórki odpadów niebezpiecznych na wydziałach UAM. Obecnie zatrudniona jako administrator projektu rolniczego w Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.

Kamila Błażejewska - doktorantka w Katedrze Prawa Rolnego na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie ochrony środowiska i prawnych aspektach programu Natura 2000. Autorka publikacjipoświęconych wpływowi legislacji krajowej i unijnej na sektor odnawialnych źródeł energii. Uczestniczka kursu "Challenges of Sustainable Development" (Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju) Fundacji Sendzimira AGH w Krakowie oraz University of Florida oraz licznych staży naukowych w kraju i za granicą (m.in. w Ministerstwie Środowiska podczas XIV Konferencji Klimatycznej ONZ).

Łukasz Przemysław Drobnik - trener/coach. Jego pasją jest człowiek, kontakt z nim i rozwój, który może nastąpić tylko w relacji z innymi. Od ponad czterech lat spotyka się z grupami i klientami indywidualnymi, którym pomaga w rozwoju umiejętności i kształtowaniu postaw w obszarze przywództwa, komunikacji, sprzedaży, motywacji, rozwiązywania konfliktów i zarządzania zmianą. Pracował na stanowisku menadżerskim oraz był członkiem zarządu organizacji pozarządowej. Przekazywania swoich doświadczeń i umiejętności nauczył się podczas szkoleń rozwijających kompetencje trenerskie. W swojej pracy wykorzystuje również bogate doświadczenia z kontaktu z innymi kulturami, które zdobył podczas podróży po Australii, Nowej Zelandii i Malezji a także w trakcie autostopowych wypraw po Europie. Pracuje metodami aktywnymi stwarzając warunki do swobodnej, zbudowanej na zaufaniu wymiany zdań, projektując scenki, stawiając cele i prezentując narzędzia do ich osiągnięcia. W zależności od potrzeb koncentruje prace grupy lub jednostki na rozwiązywaniu problemów lub wyznaczaniu celów. Przeprowadził ponad 3000 godzin zajęć warsztatowych i konsultacji indywidualnych.

Jacek Zatoński - doktorant w Instytucie Kształtowania Środowiska Przyrodniczego i Teledetekcji WGiG UAM Poznań. Od wielu lat działa w sektorze organizacji pozarządowych. Był inicjatorem powstania Stowarzyszeniu Centrum Promocji Ekorozwoju,  obecnie pełni w nim funkcję prezesa. Uczestnik kursu Fundacji Sendzimira - Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju oraz wielu innych konferencji i szkoleń z dziedziny zrównoważonego rozwoju. Autor gminnych programów  ochrony środowiska, planów gospodarki odpadami,  ocen oddziaływania na środowisko oraz ekofizjografii. Obecnie związany z firmą Ecogito - usługi środowiskowe.

CASE STUDY zaprezentują m.in.:

Patrycja Romaniuk – zawodowo związana z Centrum Rozwiązań Systemowych oraz Fundacją Sendzimira, gdzie realizuje projekty badawcze i praktyczne z zakresu zrównoważonego rozwoju. Ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim (z wykształcenia jest socjologiem specjalizującym się w mediacjach, negocjacjach i rozwiązywaniu konfliktów) oraz na Akademii Leona Koźmińskiego (społeczna odpowiedzialność biznesu). Obecnie współpracuje również z AtKisson Group oraz Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu. Absolwentka wielu kursów, m.in. Akademii Innowatorów Społecznych Fundacji Ashoka, Training for Young Environmental Leaders organizowanego przez Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe, Wyzwań Zrównoważonego Rozwoju w Polsce Fundacji Sendzimira. Jej główne obszary zainteresowań to tworzenie strategii, raportowanie partycypacyjne planowanie i rozwiązywanie problemów w obszarze zrównoważonego rozwoju. Jest członkiem Instytutu Odpowiedzialnego Biznesu.

Joanna Mieszkowicz - Założycielka i Prezes Fundacji Aeris Futuro (Kraków). Twórczyni pierwszego w Polsce Kalkulatora CO2 pozwalającego oszacować wpływ na środowisko (tzw. ślad klimatyczny) i zrekompensować go poprzez działania offsetowe jak sadzenie drzew. Inicjatorka i koordynatorka wielu proekologicznych projektów z biznesem. Liderka powstania i koordynatorka wdrożenia standardu Zielonego Wydarzenia. Doświadczona w opracowywaniu programów ochrony środowiska dla gmin i powiatów. Wykładowca studiów podyplomowych w SGGW w Warszawie, Wyższej Szkole Europejskiej im. J. Tischner w Krakowie, w Instytucie Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Uczestnik wielu międzynarodowych i krajowych konferencji oraz warsztatów o tematyce zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialnego biznesu, zarządzania organizacją i projektami. Z wykształcenia magister inżynier ochrony środowiska o specjalności zarządzanie środowiskiem (Akademia Rolnicza w Poznaniu, Ghent University w Belgii).

Joanna Ciechanowska Barnuś - od wielu lat związana z sektorem pozarządowym z zawodu nauczycielka. Dzięki pracy w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli miała okazję uczyć się pracy metodą projektu od kolegów z Europy. Jest inicjatorką i członkiem założycielem Stowarzyszenia „Razem dla edukacji” i autorką wielu programów edukacyjnych realizowanych przez tę organizację. Jeden z nich - „Piwnica artystyczna Pod Semaforem"-  projekt realizowany z dotacji Urzędu Miasta Poznania w 2008 i 2009 uzyskał wyróżnienie MEN w konkursie „Otwarta Szkoła” jako przykład wzorowej współpracy szkoły i ngo. Uczestniczyła w IV Edycji Programu Liderzy Polsko–Amerykańskiej Fundacji Wolności. Obecnie kieruje Fundacją „Pro terra”. Wykorzystuje tu swoją wiedzę i doświadczenie, by wśród różnych grup społecznych podejmować działania zmieniające nawyki i wzory zachowań mających wpływ na środowisko.

Agata Rudnicka – asystentka na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz prezes Centrum Strategii i Rozwoju Impact. Od wielu lat zajmuje się problematyką ochrony środowiska, rozwoju zrównoważonego, społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i etyki biznesu. Autorka publikacji z tego zakresu. Stypendystka niemieckiej fundacji DBU. Badaczka Instytutu BI-NGO tworzącego indeks komunikowania o zaangażowaniu społecznym przez Internet. Członkini komitetu technicznego ds. społecznej odpowiedzialności (ISO 26000) przy PKN. Uczestniczka grup roboczych ds. promocji CSR i edukacji na rzecz społecznej odpowiedzialności przy Ministerstwie Gospodarki.

Lechosław Lerczak - członek zarządu Polskiego Klubu Ekologicznego, w którym działa od 25 lat. Działacz Franciszkańskiego Ruchu Ekologicznego, Salamandry i Stowarzyszenia w Aglomeracji Poznańskiej. Z wykształcenia towaroznawca, absolwent Akademii Ekonomicznej, obecnie na emeryturze. Aktywista występujący w imieniu mieszkańców Poznania w sprawie Parku Rataje. Interesuje się  problemami zagospodarowania przestrzennego, poprawą stanu środowiska i warunków życia mieszkańców Poznania.         

Lech Mergler - jeden z pomysłodawców i założycieli Stowarzyszenia My-Poznaniacy, v-ce prezes zarządu. Redaktor strony www.my-poznaniacy.org. Zaangażowany w niemal wszystkie inicjatywy Stowarzyszenia, szczególnie zdecydowanie zabiega o eksmisję bazy F-16 w Krzesinach, także działa na rzecz odrodzenia Śródmieścia i kultury słowa drukowanego, przeciw agresji inwestycyjnej w zieleń i istniejącą zabudowę, na rzecz dróg rowerowych. Więcej

Grzegorz Gołębniak - przyrodnik, chiropterolog. Współtwórca Koła Poznańskiego Klubu Przyrodników. Przyroda to jego pasja. Zajmuje się ochroną przyrody na terenie całego kraju. Prowadzi inwentaryzacje przyrodnicze m.in. w dolinie Rospudy, Beskidzie Wyspowym, Sudetach, Puszczy Rominckiej, Drawieńskim Parku Narodowym, Brudzeńskim Parku Krajobrazowym oraz w Poznaniu i najbliższych okolicach. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących prawa ochrony przyrody, prowadząc na szczeblu lokalnym interwencje przyrodnicze, wnoszenie uwag do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz pomoc organom ścigania. Inicjator akcji objęcia ochroną terenów cennych przyrodniczo w Poznaniu.

Sławomir Czyżewski - fizyk, zajmuję się hałasem w mieście. Działa na rzecz ruchu pieszego i rowerowego w mieście.  Więcej