Indústries de la llengua (20278)

Titulació/estudi: Grau en Traducció i Interpretació / en Llengües aplicades

Curs: tercer

Trimestre: tercer

Nombre de crèdits ECTS: 4

Hores de dedicació de l'estudiant: 100 hores

Llengua o llengües de la docència: GG català, GS català

Professor: Lluís de Yzaguirre

Seminari número 6

1.- Crea una carpeta anomenada UxxxxxFORM; crea-hi un fitxer anomenat marc.htm i copia-hi aquest codi:

<HTML>
<HEAD><TITLE>Uxxxxx</TITLE></HEAD>
<FRAMESET cols="50%,*">
     <FRAME SRC="myForm.htm" name="esquerra">
     <FRAME SRC="" name="dreta">
</FRAMESET>
</HTML>

2.- Crea-hi un fitxer anomenat myForm.htm. Copia-hi

<html><body>

<FORM name='entrada' action="http://latel.upf.edu/cgi-bin/printenv.pl" method=POST target='dreta'>
Escriu el que et plagui<br>
<TEXTAREA NAME="text" ROWS=8 COLS=25></TEXTAREA>
<input type="submit" value="Passa-li!">
</FORM>

</body></html>

3.- Obre amb el navegador el fitxer marc.htm, escriu alguna cosa al diàleg de l’esquerra, executa el formulari i fes una captura de pantalla on es vegin les dues subfinestres. Inclous aquesta captura en un document que al final enviaràs seguint les instruccions pertinents com a P6.

4.- Partint del suggeriments de http://www.w3.org/TR/html401/interact/forms.html, prova d’afegir al teu formulari radio buttons, checkboxes, menús desplegables, password i inputs textuals breus. Cada prova s’afegirà a les precedents (el formulari cada vegada serà més complex) i després de cada nou tipus afegit, executaràs i capturaràs la pantalla si el resultat és satisfactori.

5.- Quan ho donis per acabat, desaràs el document a la mateixa carpeta, la comprimiràs i l’enviaràs a l’adreça tutorial.


#!perl

use CGI qw/:standard/;

print "Content-type: text/plain\n\n";

foreach $var (sort(keys(%ENV))) {

$val = $ENV{$var};

$val =~ s|\n|\\n|g;

$val =~ s|"|\\"|g;

print "${var}=\"${val}\"\n";

}

print "\n",'=' x 40,"\n";

for my $name (CGI::param()) {

    for my $val (CGI::param($name)) {

        print "nom del paràmetre: $name, valor: $val\n";

    }

}

Universitat Pompeu Fabra – Lluís de Yzaguirre, a partir d'un treball previ fet amb Araceli Alonso - Curs 2011-12