Управління освіти

 Енергодарської міської ради                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

Енергодарська загальноосвітня                                                Директор ЕЗОШ № 7

школа I-IIIст. №7                                                                        Л. Г. Мисик          

                                                                                                     ___________________

                                                                                                     «__17___»___03____2010___р.

 

Положення про Раду

Енергодарської загальноосвітньої

 школи I-IIIст. №7    

                      1. Загальні положення

     1.1. Це положення розроблено відповідно до пункту 64 Положення  про  загальноосвітній  навчальний  заклад,  затвердженого  постановою  Кабінету Міністрів України від 14  червня  2000  року  N  964  (  964-2000-п  )  та Примірного положення про раду загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом Міносвіти і науки України від 27 березня 2001 р. N 159.

     1.2. Рада  загальноосвітнього  навчального  закладу  (далі  -рада)  -  це  постійно  діючий  у  період  між  загальними зборами (конференцією) орган громадського самоврядування.

     1.3. У  своїй діяльності рада керується Законами України "Про освіту" ( 1060-12 ),  "Про загальну середню освіту"  (  651-14  ), Статутом ЕЗОШ №7, цим Положенням.

           2. Мета, завдання і принципи діяльності ради

              загальноосвітнього навчального закладу

     2.1. Метою діяльності ради є:

з організацією навчально-виховного процесу;

     2.2. Основними завданнями ради є:

набуття ними соціального досвіду;

та  виховання учнів,  творчих пошуків і дослідно-експериментальної

роботи педагогів;

чинного  законодавства  щодо  обов'язковості  загальної  середньої

освіти;

та  загальноосвітнім  навчальним  закладом  з  метою

забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

     2.3. Рада   загальноосвітнього  навчального  закладу  діє  на

засадах:

          3. Структура ради та організація її діяльності

     3.1. До   ради   обираються   пропорційно   представники  від педагогічного колективу,  учнів (вихованців)  II  -  III  ступенів навчання,  батьків і громадськості. Представники в раді і загальна її  чисельність  визначаються  загальними  зборами  (конференцією) загальноосвітнього навчального закладу.

     Рішення про  дострокове  припинення  роботи  члена   ради   з будь-яких   причин   приймається   виключно   загальними   зборами (конференцією).

     3.2. На  чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж

на третину.

     3.3. Рада  працює  за  планом,  що  затверджується загальними зборами (конференцією).

     Кількість засідань визначається їх доцільністю,  але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

     3.4. Очолює раду навчального закладу голова,  який обирається із складу ради.

     Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

В разі відсутності Голови ради, його функції виконує заступник Голови ради навчального закладу.

     3.5. Засідання   ради   може  скликатися  її  головою  або  з ініціативи директора навчального закладу, власника (засновника), а також членами ради.

     3.6. Для  вирішення  поточних  питань  рада  може  створювати постійні  або  тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.  Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

     3.7. Члени  ради мають право виносити на розгляд усі питання, що  стосуються  діяльності  навчального  закладу,   пов'язаної   з організацією  навчально-виховного процесу,  проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

     3.8. Рішення  ради  приймається  простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

     У разі  рівної  кількості  голосів вирішальним є голос голови ради.

     3.9. Рішення ради,  що не суперечать чинному законодавству та Статуту  загальноосвітнього  навчального  закладу,  доводяться   в 7-денний   термін   до   відома   педагогічного  колективу,  учнів,   батьків   або   осіб,   які   їх   замінюють,   та громадськості.

     3.10. У разі  незгоди  адміністрації  навчального  закладу  з рішенням  ради  створюється  узгоджувальна комісія,  яка розглядає спірне питання.

     До складу  комісії  входять представники органів громадського самов-рядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.

     3.11. Рада навчального закладу:

навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;

Статуту навчального закладу;

обгрунтовуючи  її  доцільність  в  органах  виконавчої  влади   та

місцевого самоврядування;

предметів";

навчальних  предметів  варіативної  частини   робочих   навчальних

планів, враховуючи можливості, потреби учнів (вихованців), а також

тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської

діяльності;

поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

управління освітою  пропозиції  щодо  морального  і  матеріального

заохочення учасників навчально-виховного процесу;

навчання,  приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

обслуговуванням учнів (вихованців);

питань роботи навчального закладу;

учасників навчально-виховного процесу.

     3.12. Статутом  навчального закладу можуть визначатись й інші

повноваження ради навчального закладу,  що не  суперечать  чинному

законодавству.