Læreplan for Kværndrup Børnehave 2012

Personalet og bestyrelsen i Kværndrup Børnehave har evalueret på børnehavens eksisterende læreplan, og er i samarbejde blevet enige om at revider og forny læreplanerne. Vores læreplaner tager udgangs punkt i dagligdagen i børnehaven, de muligheder, tilbud og udfordringer vi giver børnene.

Før vi gik i gang med evalueringen og udarbejdelsen af læreplanerne, har vi gennemgået og udarbejdet ny børnemiljøvurdering.

Vi arbejder med de 6 læreplans temaer som er:

Rigtig god læselyst

 Alsidig personlig udvikling:

Mål:

Metoder:

Succeskriterier:

Dokumentation:

Sociale kompetencer:

Et barn der har tillid til sin omverden og tror på sig selv, vil ofte have gode muligheder for at forstå og rumme andre børn. Erfaringer viser, at forståelse for andre, bunder i forståelse for sig selv, – og derfor hænger de to læreplanstemaer- Barnets Alsidige personlige udvikling og sociale kompetencer- uløseligt sammen.

Det første tema tager udgangspunkt i barnets selvforståelse og personlige udvikling og det andet tema beskæftiger sig med barnets forståelse af samspil mellem mennesker og forståelse for andre.

Sociale kompetencer handler om at have forståelse for andres tanker og følelser, samt at være i stand til at knytte og udvikle venskaber og relationer. De sociale kompetencer udvikles i fællesskab med andre mennesker. Det er vigtigt for både børn og voksne i dag, at have en god forståelse for de sociale regler, samt at kunne indgå i sociale samspil på en positiv måde.

 

 

Mål:

 

Metode:

 

Succeskriterier:

 

Dokumentation:

 

 

 

Krop og bevægelse.

 

 

Mål:

 

Metode:

 

Her i vores børnehave må vi

Her i vores børnehave gør vi

De ting vi har, må vi bruge!

Succeskriterie:

 

 

 

 

 

 

Sprog

Mål:

Metode:

Succeskriterier:

Dokumentation:

Natur og naturfænomener

Mål:

Metode:

Succeskriterier:

Dokumentation:

Kulturelle udtryksformer:

Mål:

Metode:

Succeskriterier:

Dokumentation:

Børn med særlige behov.

Vi udarbejder handleplaner på børn med specielle, eller særlige behov. I de tilfælde hvor det faglige personale vurder, at barnet har behov for mere hjælp eller støtte end huset kan tilbyde, tager vi altid kontakt til PPR( Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) eller BUR (Børne Unge rådgivningen) Dette sker naturligvis altid i samarbejde med barnets forælder og altid med barnets trivsel og udvikling for øje.

Vi ved at, det er af stor betydning for børn, at de er en del af et fællesskab, og derfor tager vi sjældent barnet ud af gruppen, men inddrager i stedet andre børn. Hvis det eksempelvis drejer sig om et barn, som har behov for motorisk træning, vil vi typisk vælge at iværksætte aktiviteter i den gruppe som barnet er en del af, frem for at tække barnet ud af gruppen.

Børn spejler sig i hinanden og børn med særlige behov, har oftest stor gevinst af at være sammen med og spejle sig i andre børn.  

Det har flere fordele, f.eks. at barnet med særlige behov kan spejle, efterligne og lære af de børn, som kan det barnet har behov for at lære.  De andre børn bliver mere rumlige og omsorgsfulde ved, at omgås børn der har særlige behov. Det giver selvværd når man hjælper andre.

Når vi snakker om børn med vanskeligheder, sætte vi altid fokus på, hvad barnet har brug for at lære, for at trives. Vi har fokus på udvikling, og på hvordan vi bedst muligt understøtter de resurser og kompetencer barnet allerede har.  Det kræver naturligvis, at vi kender barnet godt og at vi har et godt samarbejde med barnets forældre.