Kodex vzdělávacího týmu

(dále pouze Kodex)


Obsah

  1. Cíl kodexu
  2. Definice použitých pojmů
  3. Základní povinnosti
  4. Komunikace
  5. Tresty
  6. Upřesnění
  7. Platnost kodexu
  8. Dodatek VVT

1. Cíl kodexu

 Definice pravidel chování pro členy WG týmu mezi sebou a vůči hráčům.

2. Definice použitých pojmů

Webgame (WG) - všechny WWW stránky umístěné na serverech společnosti Webgame s.r.o.

Hráč - ten kdo má účet v online hře WEBGAME

Admin tým - administrátoři Webgame, tvoří jej členové aliance Admins

WG tým - tvoří hráči s funkcí (ocáskem) mimo admins

3. Základní povinnosti

Člen vzdělávacího týmu je povinen:

a) v žádném případě a s žádným svým účtem neporušovat pravidla stanovená pro hru WEBGAME

b) plnit základní poslání vyplývající z dané funkce v týmu

c) žádným způsobem nezneužívat své funkce a informace získané od hráče (množství "hmotných" zásob země, pokroky, zásoba kol či strategie hráče) ve prospěch své hrací země, aliance, ani tyto informace neposkytovat dalším osobám

d) zachovávat mlčenlivost o dění ve WG týmu a o informacích, které nejsou výslovně označeny jako veřejné

e) chovat se tak, aby nepoškozoval a neznevažoval svojí funkci a dobré jméno Webgame s.r.o.

f) informovat o porušení pravidel hry jiných hráčů (TB), porušení kodexu jiných členů u vedoucího případně admina, viceadmina

g) odpovědet na jakoukoliv poštu (kromě spamu a bezdůvodných urážek) případně jí presměrovat na osobu, pod kterou obsah pošty spadá

h) nenavrhovat změny do hry prostřednictvím fóra WG politika, ale přímo poštou veteránovi případně přes svého vedoucího, pokud jde o změnu týkající se týmu. Dále nehlásit chyby na chybovém foru, ale přímo testerům do pošty.

i) nedotazovat se na dotazovém fóru (pokud vlastníte ocásek učitel, profesor) , ale přímo přes poštu s nápovědou. Dotazování je neprofesionál-ní vzhledem k Vaší funkci! Bude trestáno viz 8. Dodatek VVT

4. Komunikace

Člen vzdělávacího týmu v poště a na WG fórech NESMÍ

a) urážet hráče ani ostatní členy Admin a WG týmu

b) vyvolávat spory a aktivně se sporů účastnit

c) šířit rasovou, etnickou, náboženskou, politickou či jinou nesnášenlivost

d) používat vulgární termíny a nadávky (i v cenzurované formě)

Dále se od člena týmu očekává, že na jiných internetových stránkách, v osobním kontaktu a při jakémkoliv způsobu komunikace nebude vyjadřovat názory poškozující webgame, admins a WG tým.

5. Tresty

Tresty za porušení kodexu nejsou stanoveny, každý konkrétní případ řeší vedoucí týmu, případně admin, viceadmin. V závažných případech může být udělen i trest v hře.

Pokud člen WG týmu poruší pravidla WG, případ se řeší standardní cestou, ovšem je třeba počítat s tím, že členství ve wg týmu je spíše přitěžující okolnost.

6. Upřesnění

Tento kodex může být dále upřesněn vedoucími jednotlivých týmů v závislosti na specifiku jejich práce, ovšem upřesnění NESMÍ být v rozporu s tímto kodexem a tento kodex je vždy nadřazen případným týmovým upřesněním jež budou vydána.

7. Platnost kodexu

Tento kodex je platný od 26.4.2010 do vydání nového.

Body 3d a 3e jsou pro všechny závazné i po skončení činnosti ve WG týmu!

8. Dodatek VVT:

V případě porušení kodexu jsme stanovili tyto tresty.

1.upozornění (jedná-li se o malý přestupek)

2.napomenutí

Zrušení trestu za 2 měsíce od udělení.

3.napomenutí - důtka

Snížení trestu na 1. napomenutí za 2 měsíce. Celkově za 4 měsíce bez trestu.

4.napomenutí - vyhazov z týmu

Seznam hříšníků: (v platnosti od května 2011)