ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္

ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္ (ပိေတာက္ပြင့္သစ္ စာေပအႏုပညာမဂၢဇင္း အမွတ္ ၄၅ မတ္လ ၂၀၁၂)

ဒီေ၀ါဟာရေတြဟာ ေပါ့ေပါ့တန္တန္ ေျပာလို႔မရတဲ့ ေ၀ါဟာရမ်ိဳးေတြျဖစ္တယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုတာ စၾကည့္ၾကပါစို႔။

ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုတာ

ပထ၀ီ၀င္အေနအထားအရ တိတိက်က်သတ္မွတ္ထားတဲ့ နယ္နိမိတ္အတြင္းက ေနရာေဒသတစ္ခု၊ အရပ္ေဒသ တစ္ခုကို ေခၚတယ္။ အဲ့ဒီေနရာေဒသ၊ အရပ္ေဒသရဲ႕ နယ္နိမိတ္အတြင္းမွာ ႏွစ္ရွည္လမ်ား အတူတကြေနထိုင္လာၾကတဲ့ လူေတြရွိတယ္။ အဲ့ဒီလူေတြဟာ ဓေလ့ထံုးစံယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာစကား၊ ကိုးကြယ္မႈ စတာေတြ တူၾကတာလည္းရွိတယ္။ မတူၾကတာလည္းရွိတယ္။ ႏိုင္ငံလို႔ ေယဘုယ်ေခၚတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္လို႔ ၀ိေသသျပဳလည္း ေခၚတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္လိုု႔ ေခၚလိုက္တဲ့အခါ အဲ့ဒီႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးအရ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ အစိုးရဆိုတာ ပါ၀င္လာၿပီ။ အဲ့ဒီအစိုးရအျဖစ္ ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ လူတစ္စုရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ၊ အာဏာေတြ၊ အစြမ္းသတၱိေတြကို စုေပါင္းၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္လို႔ ေခၚလိုက္တာလည္း ရွိတယ္။

အဲ့ဒီလို အစိုးရအျဖစ္ ပါ၀င္စုစည္း တာ၀န္ယူထားတဲ့လူေတြကိုပဲ ႏိုင္ငံေတာ္လို႔ ေခၚတတ္ၾကေသးတယ္။ လူေတြရဲ႕ အစုအေ၀း အသင္းအဖြဲ႔ဆိုတဲ့သေဘာပဲ။ Body Politic လို႔ ေခၚတယ္။ အဲ့ဒါက လူေတြကို ေခၚတာ။ အဲ့ဒီလို အစိုးရအဖြဲ႔မွာပါတဲ့ လူေတြရဲ႕ အာဏာေတြ၊ အစြမ္းသတၱိ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကိုလည္း ႏိုင္ငံေတာ္လို႔ ေခၚတယ္။ အဲ့ဒီေတာ့ စကားစဥ္ကို ျပန္ခ်ဳပ္ရင္ ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုရာမွာ….

                ၁။             ပထ၀ီ၀င္နယ္န၀မိတ္ရဲ႕ ကန္႔သတ္ထားတဲ့ေနရာ

                ၂။             အဲ့ဒီေနရာမွာေနတဲ့ လူေတြရဲ႕အစိုးရ

                ၃။             အဲ့ဒီအစိုးရအျဖစ္ ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ တာ၀န္ရွိသူေတြ

                ၄။             အဲ့ဒီလူေတြရဲ႕ ၾသဇာ၊ အာဏာ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ အစြမ္းသတၱိ၊ အရွိန္အ၀ါေတြ

                ၅။             အထက္ပါအခ်က္ေတြအားလံုးကို ေပါင္းရံုထားတဲ့ ဂုဏ္သေရေတြ၊ သိကၡာေတြ၊ အရည္အခ်င္း တန္ဖိုးေတြကို ကိုယ္စားျပဳထားတဲ့ နာမည္တခုလို႔ အတိုခ်ဳပ္မွတ္ႏိုင္တယ္။

ဒီမိုကေရစီဆိုတာဟာလည္း က်ယ္၀န္ပါတယ္။ ခက္ခဲရႈပ္ေထြးပါတယ္။ အဓိပၸါယ္ေတြ ေထြျပားတယ္။ အရပ္စကားနဲ႔ အရပ္သားနားလည္ဖို႔ ႀကိဳးစားပါ့မယ္။ ဒီအခ်က္ကို သတိျပဳမိေစခ်င္ပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီဆိုတာ

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တခုျဖစ္တယ္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွာ လူေတြရွိတယ္။ ႏိုင္ငံသားလို႔လည္းေခၚတယ္။ ျပည္သူလူထု လို႔လည္း ေခၚတယ္။ အဲ့ဒီလူေတြရဲ႕ ကိစၥကို လုပ္ကိုင္ေပးဖို႔ အစိုးရဆိုတာရွိတယ္။ အဲ့ဒီအစိုးရမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ဆိုတာ ရွိရတယ္။ ဒါမွ အဲ့ဒီႏိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္မွာေပါ့။ အဲ့ဒီအတြက္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာဆိုတာ လိုတယ္။ အဲ့ဒီအာဏာကို ျပည္သူ႔ (သို႔မဟုတ္) လူထုက ကိုင္ထားတဲ့ စနစ္။ တစ္နည္းေျပာရင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို လူထုလက္ထဲမွာ ထားတဲ့စနစ္ကို ဒီမိုကေရစီစနစ္လို႔ ေခၚတယ္။

စကားတစ္ခြန္းရွိတယ္။ ``အအုပ္ခ်ဳပ္ခံမ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္သည့္စနစ္``  ဆိုတဲ့စကား။ Rule By The Ruled ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွာ လူထုဆိုတာရွိတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့အစိုးရဆိုတာရွိတယ္။ အစိုးရက ႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ လူထုကို အုပ္ခ်ဳပ္တယ္လို႔ နားလည္ထားၾကတယ္။ တကယ့္ဓမၼစစ္က အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ သူေတြဟာ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းကို ခံေနရတဲ့ အအုပ္ခ်ဳပ္ခံလူေတြျဖစ္တယ္။ လူထုက အစိုးရကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားတာကိုး။ အစိုးရဆိုတာ လူထုကိုယ္စားလွယ္ေတြပဲ။ ဒါေၾကာင့္ တကယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေနတာက အအုပ္ခ်ဳပ္ံ လူထုျဖစ္တယ္။ အဲ့ဒီ လကၡဏာေတြရွိတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ဟာ ဒီမိုကေရစီပဲ။ ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ပဲျဖစ္တယ္။

ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္တဲ့ စနစ္ကလည္း အလြန္အေရးႀကီးတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ပဲေပါ့။ လူထုအေရးကိစၥေတြ ေဆာင္ရြက္ေပးမယ့္ အစိုးရကို လူထုက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ရတယ္။ လူထုကလြဲလို႔ တျခားဘယ္သူမွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ ေပးခြင့္မရွိဘူး။ သမၼတလို အဆင့္အျမင့္ဆံုးပုဂၢိဳလ္လည္း အစိုးရအဖြဲ႔မွာပါမယ့္ လူထုကိုယ္စားလွယ္ေတြကို သူ႔သေဘာနဲ႔သူ ေရြး်ယ္ခြင့္မရွိဘူး။ တျခားအာဏာပိုင္အႀကီးအကဲေတြလည္း ဘယ္သူမွ ေရြးခ်ယ္ခြင့္မရွိဘူး။ အစိုးရအဖြဲ႔ထဲမွာပါမယ့္ လူထုကိုယ္စားလွယ္ေတြကို လူထုကပဲ ေရြးေကာက္ပြဲ နည္းလမ္းတက် ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ရတယ္။ တစ္နည္း ရွင္းေအာင္ေျပာရရင္ လူထုကိုယ္စားလွယ္ေတြကို အေပၚက ေရြးၿပီးခန္႔လို႔မရဘူး။ ေအာက္ေျခလူထုက ေရြးၿပီးတင္ေျမႇာက္ ရတာျဖစ္တယ္။ ဒီအခ်က္ဟာလည္း အလြန္အေရးႀကီးတဲ့ ဒီမိုကေရစီသေဘာတရားတစ္ရပ္၊ ဒီမိုကေရစီ လကၡဏာတစ္ခုျဖစ္တယ္။

အစိုးရအဖြဲ႔မွာပါမယ့္ လူထုကိုယ္စားလွယ္ေတြကို လူထုဆႏၵသေဘာက် ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္လိုက္ၿပီ ဆိုပါစို႔။ အစိုးရအဖြဲ႔ရယ္လို႔ ျဖစ္လာၿပီ။ ဒါေပမဲ့ အဲ့ဒီအစိုးရဟာ လူထုအက်ိဳးစီးပြားကို မေဆာင္ရြက္ဘူး။ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ပ်က္ကြက္တယ္။ ဒါ့အျပင္ လူထုကို မတရားဖိႏွိပ္အုပ္စိုးလာတယ္ဆိုရင္ အဲ့ဒီအစိုးရကို လူထုက အၾကမ္းမဖက္ဘဲ အခ်ိန္မေရြး ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္တယ္။ ဖယ္ရွားပစ္ႏိုင္တယ္။ သေဘာကေတာ့ လူထုက ေရြး်ယ္တင္ေျမႇာက္တယ္။ ေနရာမက်ရင္ အခ်ိန္မေရြး ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရးရွိတယ္။ ဒီအခ်က္ဟာလည္း အလြန္အေရးႀကီးတဲ့ လကၡဏာရပ္ျဖစ္တယ္။ စာေတြေပေတြ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ဒီလကၡဏာရပ္ဟာျဖင့္ ဒီမိုကေရစီသေဘာတရားမ်ားရဲ႕ အဓိက၊ အခ်က္အခ်ာ၊ အထြတ္အထိပ္လို႔ ေရးသားေဖာ္ျပၾကတယ္။ သူ႔ထက္ အေရးႀကီးတာ မရွိေတာ့ဘူး။ သူဟာ အေခါင္အခ်ဳပ္လို႔ ဆိုၾကပါတယ္။ ဒါဟာ လူထုရဲ႕ အခန္းက႑ဟာ ဘယ္ေလာက္ႀကီးမာတယ္ဆိုတာ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေဖာ္ျပလိုက္တာပဲျဖစ္တယ္။ လူထုက သေဘာမတူရင္၊ သေဘာမက်ရင္ ဘယ္ေလာက္ပဲ ၾသဇာအာဏာႀကီးတဲ့ အစိုးရျဖစ္ေစ ဆင္းေပးရတယ္။ အဖယ္ရွားံရတယ္ဆိုတာ မွတ္ယူထားၾကဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ထပ္ေျပာပါဦးမယ္။ အစိုးရအဖြဲ႔တစ္ရပ္ဟာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားကို မေဆာင္ရြက္ဘူးဆိုရင္၊ သို႔မဟုတ္ ျပည္သူလူထုကို မတရားဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္လာမယ္ဆိုရင္ အဲ့ဒီအစိုးရကို ျပည္သူလူထုက ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္တယ္။ ဘယ္ေလာက္ ၾသဇာ အာဏာႀကီးမားတဲ့ အစိုးရျဖစ္ေစ လူထုက သေဘာမက်ရင္ ဆင္းေပးရတယ္။ ဒါ သိပ္အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္ပါပဲ။

ေရြးေကာက္ပြဲအေၾကာင္း ေျပာၾကဦးစို႔။ ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ အစိုးရကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ရတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပၿပီး ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ရတယ္ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္ပဲ။ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဘယ္ႏွစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္လို႔ ကာလသတ္မွတ္ၿပီး မွန္မွန္က်င္းပရတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ အသတ္တမွ် အေရးႀကီးတယ္လို႔ ဆိုၾကပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ။ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းမွတပါး တျခားဘယ္နည္းလမ္းနဲ႔မွ အစိုးရျဖစ္တည္ခြင့္ မရွိလို႔ပါပဲ။

ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အၿမဲတမ္းေျပာတဲ့ စကားတစ္ခြန္းရွိတယ္။ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုတဲ့ စကားပဲ။ ဒါက ရွင္းပါတယ္။ မလြတ္လပ္ရင္ တရားမွ်တမႈမရွိရင္ အဲ့ဒါ

        ၁။        ဒီမိုကေရစီမဟုတ္ဘူး။

        ၂။        ေရြးေကာက္ပဲ (၀ါ) ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းလည္း မဟုတ္ဘူး။ ရိုးရိုးရွင္းရွင္းကေလးပါပဲ။ အထူးေျပာေနလို႔ မရပါဘူး။

ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္