ชื่อ-นามสกุล

ผลงานที่เกี่ยวข้องกับ MIL

องค์กร /หน่วยงาน

ติดต่อ

นายแพทย์ประเวศ วะสี

หนังสือ บทความที่เกี่ยวข้อง MIL   และรางวัลเชิดชูเกียรติจากทั้งใน
และนอกประเทศ ปี 2544 ได้รับรางวัลแมกไซไซ สาขาบริการรัฐ
ปี 2541

ที่ปรึกษาอิสระ  และราษฎรอาวุโสด้านสาธารณสุข  
การศึกษา  การพัฒนาและสื่อ

-

ลภาพรรณ จูวงศ์

คู่มือ ML สำหรับครูประเทศไทย

ที่ปรึกษาMIL

-

รศ.ดร.กาญจนา  แก้วเทพ

หนังสือ ตำรา  คู่มือ MIL

คณะนิเทศศาสตร์  จุฬาฯ

www.CU.ac.th

รศ.ดร.อุบลรัตน์  ศิริยุวศักดิ์

MIL  เชิงนโยบาย

อดีตคณะนิเทศศาสตร์  จุฬาฯ

ประธานกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ (คปส.)

http://www.media4democracy.com

สุภิญญา กลางณรงค์

MIL  เชิงประชาสังคม  และเชิงนโยบาย    

อดีตฝ่ายเผยแพร่ มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม และผู้ประสานงานคณะทำงานติดตามมาตรา 40, หนึ่งในผู้ก่อตั้ง รวมทั้งดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อปัจจุบัน  กสทช.

www.nbtc.go.th/

ดร.โคทม อารียา

MIL  ด้านเด็กเยาวชน สันติวิธี

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี ม.มหิดล  และประธานคณะกรรมการบริหารแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.)

www.peace.mahidol.ac.th

ดร.สายฤดี วรกิจโภคาทร

MIL  ด้านเด็กเยาวชน

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล

sairudee@hotmail.com

นพ.ยงยุทธ  วงศ์ภิรมย์ศานติ์

MIL  ด้านสื่อกับสุขภาวะเด็กเยาวชน

- หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษา กรมสุขภาพจิต ระดับผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับ10

- รองประธานอนุกรรมการ, ประธานและกรรมการแผนงานยาเสพติด, สุขภาพจิต, ครอบครัว, เด็กและเยาวชนChild watch, พัฒนาจิต, สื่อสร้างสรรค์

- ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้

http://www.dmh.go.th

0 2149 5537  

นพ.สุริยเดว  ตรปาตี

- MIL  ด้านสื่อกับสุขภาวะเด็กเยาวชน

- พระราชบัญยัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550

- อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กขององค์การสหประชาชาติ ค.ศ. 1989

- สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

- ผู้จัดการแผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน สสส.

- คณะกรรมการประสานงานด้านเด็กและเยาวชน 5 กระทรวง

- สมาชิกขององค์กรนานาชาติด้านวัยรุ่น สนับสนุนขององค์กรอนามัยโลก

sudeot@hotmail.com, sudeot@gmail.com

http://www.cf.mahidol.ac.th

http://nctc.oncb.go.th/new/

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร

- โครงการทีวีฟอร์คิดส์  (T.V. for Kids)

- โครงการเสวนา “รู้ทันสื่อก่อนสาย..ลูกกลายเป็นสิงห์นักช็อป”

ผู้อำนวยการ สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

http://www.rajanukul.com/

ผศ.ดร.พรทิพย์  เย็นจะบก

หนังสือ ตำรา  คู่มือ MIL

ภาควิชาสารสนเทศและสื่อสารมวลชน คณะมนุษยศาสตร์ มก.

www.ku.ac.th

รศ.ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน

หนังสือ ตำรา  คู่มือ IL

สาขาศิลปศาสตร์  มสธ.  

www.stou.ac.th

ดร. สมเกียรติ ออ่นวิมล

อดีต ผู้บุกเบิกรายการข่าว ผลิตรายการ เช้าวันนี้ และคลื่นวิทยุ จส. 100 รายงานข่าวการจราจร พร้อมทั้งผลิตรายงานข่าวต้นชั่วโมง แก่สถานีวิทยุในเครือกองทัพบกทั่วประเทศ

นักวิชาการอิสระ

[+66] 080-207-6663

http://www.thaivision.com

http://www.aseanvision.com

ดร.เอื้อจิต  วิโรจน์ไตรรัตน์

หนังสือ  คู่มือ  บทความเกี่ยวกับ MIL

ผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา

www.mediamonitor.in.th

รศ.ดร.วิลาสินี  พิพิธกุล อดุลยานนท์

MIL  เด็กเยาวชน  ผู้หญิง

เช่น งานวิจัยเรื่องเพศ และการสื่อสารในสังคมไทย

ผอ.สำนักรณรงค์และสื่อสารสาธารณะเพื่อสังคม  

www.thaihealth.or.th

รศ.ดวงพร  คำนูญวัฒน์

รู้เท่าทันสื่อสารสุขภาพ

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

www.LC.mahidol.ac.th

ดร.จิรพร  วิทยศักดิ์พันธุ์

บทความ  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง MIL

คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

www.masscomm.cmu.ac.th

รศ.ถิรนันท์  อนวัชศิริวงศ์

ML สำหรับครูประเทศไทย  และอืนๆ

คณะนิเทศศาสตร์  จุฬาฯ

www.CU.ac.th

รศ.มาลี  บุญศิริพันธ์

บทความ  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง MIL

อดีตคณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  มธ.และอื่นๆ  และปัจจุบันกรรมการนโยบายอง๕การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ (TPBS)

www.thaipbs.or.th

เทพชัย  หย่อง

MIL  เชิงนโยบาย

ผู้อำนวยการไทยพีบีเอส

www.thaipbs.or.th

อโณทัย อุดมศิลป์

บทความ  และนโยบายเกี่ยวกับ MIL

ผอ.สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส

www.thaipbs.or.th

วีระพงศ์  ทวีศักดิ์

MIL  เด็กเยาวชน

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

weerapong@catholic.org

ชวรงค์  ลิมป์ปัทมปาณี

MIL  สื่อสารมวชน  

ผู้อำนวยการสถาบันอิศรา

www.isranews.org

รศ.ดร. อุษา  บิ้กกินส์

หนังสือ ตำรา  ML

ผอ.หลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต  คณะนิเทศศาสตร์  มธบ.

http://www.dpu.ac.th

ผศ.ดร. กิตติ  กันภัย

MIL  สื่อสารมวชน  เช่นงานวิจัยเรื่องเพศ และการสื่อสารในสังคมไทย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

www.CU.ac.th

รศ.ดร. พิรงรอง รามสูต  รณะนันท์

MLเชิงนโยบาย

งานวิจัยด้านนิเทศศาสตร์  สถานภาพสิทธิการสื่อสารในประเทศไทย: การสื่อสารในมณฑลสาธารณะ

คณะนิเทศศาสตร์  จุฬาฯ

ใส่เว็ปCU  คือพยายามอย่าให้ว่าง

รศ.ดร. ดวงกมล  ชาติประเสริฐ

คู่มือ ML สำหรับครูประเทศไทย

คณะนิเทศศาสตร์  จุฬาฯ

www.CU.ac.th

รศ.ดร. สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล

บทความMIL  เกี่ยวกับสื่อใหม่ และผู้หญิง

คณบดี คณะนิเทศศาสตร์  สถาบันจัดการปัญญาภิวัฒน์  และคณะกรรมการพัฒนาส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความรับผิดชอบสื่อมวลชน (คพส.)

www.pim.ac.th/bachelors-communication

ผศ.รุจน์  โกมลบุตร

- วิจัย  บทความ  ML  เช่น งานวิจัยเรื่อง การแทรกแซงสื่อสาธารณะของรัฐบาลทักษิญ  ชินวัตร ประจำปี 2548

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  มธ.

Blue_ruj@hotmail.com

ดร.ธาตรี  ใต้ฟ้าทูล

MIL สุขภาวะไทยกับสื่อ

คณะนิเทศศาสตร์  จุฬาฯ

www.CU.ac.th

เข็มพร  วิรุณราพันธ์

MIL  เด็กเยาวชน

แผนนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.)

www.childmedia.net, www.thaihealth.or.th

ดร.กษิติธร  ภูภราดัย

IL policy

ผอ.ฝ่ายวิจัยนโยบาย สวทช. (NECTEC)

www.nectec.or.th

รศ.ดร.กมลรัฐ  อินทรทัศน์

คู่มือ ML  สำหรับครูและรู้เท่าทันสื่อสารสุขภาพ

สาขานิเทศศาสตร์  มสธ.  และCCDKM

www.CCDKM.org,  kamolratchim@gmail.com

รศ.ปิยฉัตร  ล้อมชวการ

รู้เท่าทันสื่อโฆษณาประเภทโทรคมนาคม

สาขานิเทศศาสตร์  มสธ.  และCCDKM

www.CCDKM.org

ดารารัตน์  วีระพงศ์

คู่มือ MIL

UNESCO, Thailand

www.unesco.org

ประภาพร  จันทรัศมี

คู่มือ ML สำหรับครูประเทศไทย

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

www.bic.moe.go.th

พฤหัส  พหลกุลบุตร

ละครเพื่อการพัฒนา  ละครเพื่อการรู้เท่าทัน

มูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม)

www.makhampom.net

อัญญาอร พานิชพึ่งรัถ

- ค่ายครอบครัวรู้เท่าทันสื่อ และกิจกรรมห้องเรียนครอบครัวเรียนรู้เรื่องสื่อ

- จุลสารขบวนการครอบครัว, คู่มือพ่อแม่ดูแลลูกยุคไซเบอร์, “ดูได้ ดูดี” สามัญประจำบ้าน ฯลฯ 

ประธานเครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ

familyranger@hotmail.com

http://www.familymediawatch.org

ผศ.ดร. นันทิยา  ดวงภุมเมศ

MIL research

ม.ราชภัฎสวนดุสิต

www.dusit.ac.th

อาจารย์อิทธิพล  ปรีติประสงค์

- การประชุมเชิงวิชาการ"อิทธิพลของการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่มีต่อเด็กหญิงและเยาวชนสตรี"

- โครงการศึกษาปัญหาเรื่องพฤติกรรมนอกระบบของมนุษย์ในสังคมไทยบนอินเทอร์เน็ต

- “รายงานการเสวนาทางวิชาการเรื่องการประทุษร้ายต่อสังคมบนเน็ต.”

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก และครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

archangoh@hotmail.com ,cfipt@mahidol.ac.th

โทร. 02 441 0602 ต่อ 1402

www.gotoknow.org/blog/archangoh  www.tv4kids.org

www.okgame.in.th

www.oknet.in.th

สุชาดา  จักรพิสุทธิ์

- รายงานวิจัยทางนิเทศศาสตร์ฉบับสมบูรณ์ แนวทางการทำให้เกิดการเสนอข่าวเชิงสืบสวน ( Investigative Report )

นักวิจัย/นักวิชาการอิสระ ห้องสมุดเยาวชนบ้านหนองควาย  จังหวัดเชียงใหม่

ในสถาบันการศึกษาทางเลือก

http://www.prachatai.com

รศ.ดร.สมสุข หินวิมาน

การบรรยายพิเศษในหัวข้อต่างๆ เช่น สื่อกับอัตลักษณ์

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

acfb2@hotmail.com

ดร. วรัชญ์ ครุจิต

วิทยากร โครงการอบรมเยาวชนอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ของกระทรวงวัฒนธรรม

ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

warat.ka@spu.ac.th      

ดร.นิษฐา หรุ่นเกษม

จัดเสวนาเครือข่ายนักวิชาการเพื่อเฝ้าระวังปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกับแผนงานเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่

นักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ladynitta@gmail.com

ศ.ดร.ปาริชาติ  สถาปิตานนท์

MIL  การสื่อสารประเด็นสาธาณะ  สุขภาวะ  และการพัฒนา

คณะนิเทศศาสตร์  จุฬาฯ

www.CU.ac.th

ธาม เชื้อสถาปนศิริ

MIL สื่อสารมวลชน  เช่น เรื่องปัญหาเรตติ้งกับรายการโทรทัศน์

นักวิชาการมีเดียมอนิเตอร์  โครงการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคม (Media Monitor)

www.mediamonitor.in.th

อาจารย์เจตน์  จารุพันธ์

MILสื่อสารมวลชน

คณะวิทยาการจัดการ  ม. ราชภัฎจันทรเกษม

msci.chandra.ac.th

อาจารย์ณัฐนันท์ ศิริเจริญ

MIL ด้านสื่อวิทยุและโทรทัศน์

สำหรับเยาวชนและคนทำงาน

-คณะนิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

-อสมท. 95.5 MHz.

-สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมสุวรรณภูมิ

-สถานีวิทยุคลื่นประชาธิปไตย 92.25 MHz.

nattanun2004@yahoo.com

nattanun.si@hcu.ac.th

http://www.nattanun.in.th

http://www.nattanunsiricharoen.blogspot.com/

ผศ.ดร. วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ

MIL ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต

-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

-คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ตั้งแต่ปี 2551 – ปัจจุบัน

http://waralak-lak.blogspot.com/

waralak_von@utcc.ac.th

lak_waralak@yahoo.com

ดร.นิษฐา  หรุ่นเกษม

วิจัย  บทความ  หนังสือ MIL

สาขานิเทศศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ  ม.ราชภัฎพระนคร

ladynitt@gmail.com

ผศ.ดร.นรีรัตน์  สร้อยศรี

หัวหน้าสายเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

ม.ราชมงคลกรุงเทพฯ  ถ.นางลิ้นจี่  สาทร  กทม. 10120

Nareerat_sweet@hotmail.com

สุดใจ  พรหมเกิด  

Cartoon literacy

สถาบันการ์ตูนไทย  และแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

www.cartoonthai.in.th

www.happyreading.in.th

ฉัตรชัย  เชื้อรามัญ

ML -TV กลุ่มเด็กเยาวชน

สำนักข่าวเด็กและเยาวชน “ขบวนการตาสับปะรด”

www.thailandkid.com

ชุติมา  ใจคง  

ML-TV กลุ่มเด็กเยาวชน

รายการความดีสีน้ำเงิน สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV

www.thailandkid.com

chuti03@hotmail.com

วีระ  สุวรรณโชติ

ML กลุ่มเด็กเยาวชน

ThaiYouthNewsCenter

ศูนย์ข่าวเยาวชนไทย

www.thaiyouthnews.com

ศักดิ์ศิริ  จามพันธ์

MIL ด้านเกมส์

ผู้พัฒนาหลักสูตรโรงเรียนสอนเล่นเกมส์

www.healthygamer.net

ยวงรัตน์ วีเด็ล

จริยา  พวศ์วิวัฒน์

MIL  เพื่อการพัฒนาประเด็นต่างๆเช่นเรื่องความรุนแรงในเด็กเยาวชนทั้งในและต่างประเทศ

องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล

www.plan-international.org

รศ.ดร. วิทยา  กุลสมบูรณ์

MIL สื่อสารสุขภาพ

ผู้จัดการแผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ  (สสส.)

www.thaihealth.or.th

ผศ.ดร. เนตร หงษ์ไกรเลิศ

MIL สื่อสารสุขภาพ

สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน ม.มหิดล

adnhk@mahidol.ac.th

ขวัญชาติ  ดาสา

สื่อวิทยุสร้างสรรค์เด็กเยาวชน

สถานีวิทยุเยาวชนออนไลน์ “สื่อสร้างสรรค์ของเยาวชนไทย”

www.thailandonair.com

admin@thailandonair.com

ศรีวิลัย  สมทรง

สื่อวิทยุสร้างสรรค์เด็กเยาวชน และครอบครัว

วิทยุไทยเพื่อเด็กและครอบครัว

www.radiothai.fm

คลื่นแห่งการเรียนรู้อย่างรื่นรมย์

FM105MHZ. sivili@hotmail.com

นรบดี  บุญมา

MIL  เด็กเยาวชน

สมาคมผู้บิรโภคสื่อสีขาว

www.whitemedia.org

Narabodi_bunma@hotmail.com

นพ. ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

MIL สื่อการ์ตูนผนวกมุมมองทางจิตวิทยา

หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

www.crhospital.org

ภก.สงกรานต์  ภาคโชคดี  

MIL สื่อสารสุขภาพ

ผู้อำนวยการสำนักงานองค์กรเครือข่ายงดเหล้า

www.stopdrink.com

ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์

MIL สื่อการเมือง

นักข่าวอาวุโส ผลงานค้นคว้าข้อมูลเชิงลึก ตรวจสอบรัฐบาล

http://www.prasong.com

กมลรัตน์  เสราดี

Cartoon literacy

TPBS

www.animagonline.com

www.1000bluesky.com

kamosthewolf@gmail.com

ไกลก้อง  ไวทยาการ

IT literacy   : Online social media

สสส.

www.changefusion.org

นิรมล  เมธีสุวกุล

- MIL เด็กเยาวชน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และโรงเรียนในถิ่นธุรกันดาร

- รายการทุ่งแสงตะวัน

บริษัท ป่าใหญ่ครีเอชั่น จำกัด

www.payai.com

อริสรา  กำธรเจริญ

MIL สื่อการเมือง ข่าว

ไทยทีวีสีช่อง3

สสส.

www.thaihealth.or.th

www.tv3.co.th