Referat af årsmøde for Foreningen Rangjung Yeshe Sangha d. 29 juni 2011 kl. 14 - 17 på Gomde.

Dagsorden ifølge vedtægter:

1) Valg af dirigent og referent. Dirigenten kan ikke være medlem af bestyrelsen.

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.

5) Fastsættelse af kontingent.

6) Behandling af indkomne forslag.

7) Valg af formand for bestyrelsen.

8) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer – dvs. de 1-3, som er på valg indeværende år.

9) Valg af op til 2 suppleanter til bestyrelsen, hvis der er nogen, der stiller op.

10) Valg af ekstern revisor og revisorsuppleant for et år ad gangen.

11) Eventuelt.

1)      Valg af dirigent og referent.

Dirigent: Mette Harboe

Referent: Kathrine Olldag Mazanti

Antal deltagende medlemmer på årsmødet: 27.

2)      Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

Medlemsstatus for foreningen: 155 medlemmer, heraf 100 herboende over 18 år. Dette har betydning for foreningens mulighed for at blive godkendt som” trossamfund”, hvilket kræver 150 herboende medlemmer over 18 år. Foreningen kan godt blive godkendt som ”menighed” med 50 herboende medlemmer over 18 år. Efter 2 regnskabsår, og når foreningen når op på 150 herboende myndige medlemmer, kan den godkendes som trossamfund og dermed opnå økonomisk støtte. Det er målet, vi arbejder hen imod.

Bestyrelsen har over det forløbne år arbejdet med vedtægterne i forhold til, både at afklare snitfladerne mellem foreningen og Fonden Gomde men også i forhold til kriterierne for godkendelse. Foreningen kan ikke færdiggøre arbejdet med vedtægterne, før snitfladerne til fonden er afklaret. Bestyrelsen savner dialog med fonden om det.

Bestyrelsen lægger op til drøftelse om det uklare forhold mellem fond og forening. Fonden ejer bygningerne og jorden, og har indtil nu stået for kursusvirksomheden og aktiviteterne, som har været organiseret ad hoc. Foreningen er blevet dannet for at skabe struktur og kontinuitet omkring organisering af aktiviteter og kurser. Det er meningen, at foreningen skal overtage al arrangements- og kursusplanlægning på sigt og evt. organiseret efter en model, hvor foreningen betaler husleje til fonden. Men foreningen savner en præcis beskrivelse af ansvarsoverdragelse fra fonden og før det sker, kan foreningen ikke komme videre.

Foreningens medlemmer opfordrer bestyrelse og fond til at mødes og få afklaret disse spørgsmål. Foreningen ønsker beskrevne kommissorier for både forening og fond. De deltagende medlemmer af henholdsvis bestyrelse og fond var meget positive.

Herefter indledtes en drøftelse af problematikken omkring frivillighed/donation/

kontingent. Her følger nogle synspunkter:

•       Hvis man ønsker Gomde, som sit spirituelle hjem, skal sanghaen tage ansvar for at kunne opfylde det behov. Og for at det kan fungere skal man betale et årligt kontingent, som en form for ”kirkeskat”.

•       Det er vigtigt, at regnskaber og budgetter er 100% gennemskuelige og pædagogisk forklaret, så det er forståeligt for alle, hvad vores penge går til.

•       ”Kirkeskat” er ikke godt. At give donationer, er en del af vores spirituelle træning.

•       Anbefalingerne for donationer fungerer okay. Der er mange måder, at skabe et økonomisk fundament for Gomde på. Vi lægger op til, at bestyrelsen tager på sig, at beskrive nogle forskellige modeller, vi kan forholde os til.

•       Bestyrelsen opsummerer: Vi vil kigge på nogle forskellige modeller. Det er ikke umuligt, at donation, driftstilskud og kursusafgifter kan fungere sideløbende. Det udelukker ikke hinanden.

3)      Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.

Indtægterne kommer fra kursus i forbindelse med æblehøst og et andet kursus i efteråret 2010, arrangeret af foreningen. Regnskabet for foreningens aktiviteter i 2010 bliver tilgængeligt på Gomde’s hjemmeside. Resultatopgørelse fra regnskabet for foreningens aktiviteter i efteråret 2010:

Resultatopgørelse 5. Juli – 31. December 2010

Indtægter fra kurser seminarer                           73.300

Donationer og gaver                                       6.292

Omkostninger til kurser og seminarer                     57.041

Bruttoresultat                                           22.511

Administrationsomkostninger                              16.875

Årets resultat                                            5.676

Alle øvrige kurser og aktiviteter i det forløbne år er arrangeret af fonden, så indtægterne af disse, fremgår af fondens regnskab, som bliver tilgængeligt på Gomdes hjemmeside. Dette er et eksempel på en sammenblanding, som vi arbejder hen imod at få skilt ad.

Bestyrelsen lægger op til, at foreningen inden afslutningen på summercamp, drøfter principperne for foreningens aktiviteter.

Herefter blev der igen drøftet, her et uddrag:

•       Hvor langt vil vi i foreningen gå i overtagelsen af fondens forpligtelser?

•       Foreningen handler netop om at nedbryde hierarkier og skabe gennemsigtighed.

•       Det er helt centralt at åbne Gomde for nye og sørge for alle føler sig velkomne, når de kommer her.

•       Til efteråret vil bestyrelsen lave et seminar om kommunikationsstrategi for Gomde. Det hilses velkomment af medlemmerne.

4)      Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.

Bestyrelsen føler sig ikke i stand til at fremlægge et budget før fonden har udarbejdet sit kommissorium og ansvar og opgaver er fordelt mellem forening og fond.

5)      Fastsættelse af kontingent, bestyrelsen foreslår at vi fortsætter med det nuværende kontingent på 50,- kr. for 2012. Det vedtages.

6)      Behandling af indkomne forslag. Der er kommet spørgsmål og kommentarer til sammenhængen mellem belæringerne og vores mulighed for at praktisere i hverdagen.

•       Forslag: Der er indkommet forslag om reorganisering af aktiviteterne på summercamp, så nogle af dem foregår uden børn.

Holdningen på årsmødet: Der er tradition for børn på Gomde og det vil vi gerne fortsætte med. Normalt regulerer det sig selv, fordi nogle aktiviteter er mere børnevenlige end andre og folk er generelt gode til selv at vurdere, om det kan fungere med børn eller ej. Der er ikke stemning for på årsmødet at foretage nogle ændringer.

•       Forslag: Der udtrykkes ønske om, at udvikle ordentlige vilkår for børn på summercamp, hvilket de tilstedeværende medlemmer bakker op.

•       Forslag: Når der er store mestre på Gomde ønskes det, at der organiseres nogle timers guidet meditation. Mange medlemmer oplever, at deres ophold på Gomde er oplivende og inspirerende, men de savner redskaber og støtte til at omsætte praksis til deres dagligdag.

Thomas Doctor henviser til Shedrups online praksisprogram, som varmt anbefales af flere tilstedeværende. Link: https://dharmasun.org/

•       Forslag: Ønske om mulighed for tilmelding online, hvor man kan vælge det job man gerne vil have under summercamp. Bestyrelsen opfordres til at kigge på, hvordan man kan få den mulighed op at stå.

7)      Valg af formand for bestyrelsen. Formanden fungerer i to år, der er derfor ikke valg til denne post i år.

8)      Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. På grund af frafald er der behov for opstilling af op til 4 bestyrelsesmedlemmer, følgende har p.t. indvilget i at stille op til bestyrelsen: Anton Baare, Andreas Doctor, Niels Viggo Hansen, Mette Ohmsen og Peter Olin. De blev valgt.

9)      Valg af op til 2 suppleanter til bestyrelsen. Dorrit Bjerregaard og Finn Beck Nielsen blev valgt.

10)     Valg af ekstern revisor og revisorsuppleant for et år ad gangen. Bestyrelsen foreslår den nuværende revisor: Leif Åhl Petersen. Godkendt.

11)     Eventuelt.

Intet under evt.

 Report from the Annual Meeting of the Society Rang Jung Yeshe Sangha the 29th June 2011 at Gomde.

1)      Election of conductor and secretary.

Conductor of meeting: Mette Harboe

Secretary: Kathrine Olldag Mazanti

Number of participating members at the annual meeting: 27

2)      Board report for the past year.

Member status: 155 members, of which a 100 adults reside in Denmark. This has implications for the association to be accepted as a "religious comunity", which requires 150 resident members over 18 years of age. The association can be approved as a "congregation" with 50 members living in Denmark. After 2 years, and when the association has reached 150 resident adult members, it can be approved as a ”religious community” and then obtain financial support. This is the goal we are working towards.

The board has over the past year been working with the statutes of the association in relation to clarifying the interfaces between the association and The Foundation Gomde, but also in relation to the criteria for approval. The board can not complete the work with the statutes before it has been clarified with the Foundation, who does what, and who has the responsibility for what? The board would like a dialogue with the Foundation about that.

The foundation owns the buildings and land, and has until now been responsible for courses and activities that have been organized at Gomde. The association has been formed to provide structure and continuity around the organization of activities and courses. It is intended that the association should take over all arrangement and course planning, maybe organized according to a model where the association pays rent to the foundation. But the association lacks a precise description of the responsibilities handed over from the foundation and before that happens, the association cannot proceed.

The association's members urge the board and foundation to meet and clarify these questions. The association would like described mandates from both association and foundation. Participating members of the board and the foundation were very positive.

Then began a discussion on the issue of the economics of voluntariness /donation /subscription. Here are some views:

•       If we want Gomde as our spiritual home, the sangha must take responsibility. And for it to function, we have to pay a yearly fee as a form of "church tax".

•       It is important that budgets are 100% transparent and clearly explained, so it is understandable to everyone.

•       "Church tax" is not good. To give donations, dana, is part of our spiritual training.

•       Recommendations for donations works okay. There are many ways to create an economic foundation for Gomde. We would like the board to describe different models, we can relate to.

The Board concludes: We will look at some different models. It is not impossible that donations, grants and course fees may coexist.

3)      Presentation of the audited accounts for the past year for approval.

Revenues come from a course connected to the apple harvest and another autumn course, arranged by the association. All other courses and activities in the past year have been arranged by the foundation. Their accounts will be available from the Gomde website. This is an example of the confusing mix up, that we try to remedy.

The Board recommends that the association before the end of summer camp, discuss the principles of the association's activities.

Hereafter the members dicussed. Excerpt:

•       How far will the association go in taking over Foundation obligations?

•       The association is all about breaking down hierarchies and creating transparency.

•       It is crucial to open up Gomde to new people and make sure everyone feels welcome when they come here.

•       In the fall, the Board will make a seminar about a communication strategy for Gomde. It is welcomed by the members.

4)      Presentation of the Board's budget for the coming year for approval.

The Board feels unable to present a budget before the foundation has described its mandate and the tasks shared between the association and foundation.

5)      Determination of members fee. The board proposes that we continue with the current fee of 50,- DKK for 2012. It is aproved.

6)      Members’ suggestions. There have been questions and comments on the relationship between the teachings and our ability to practice in everyday life.

•       Suggestion: We should reorganize some activities at summer camp, so some of them take place without children.

•       The attitude at the Annual Meeting: There is a tradition for children at Gomde and we would like to continue to have that tradition. Normally it regulates itself, because some activities are more child friendly than others and people are generally good at assessing whether it can work with children or not. At the annual meeting, we did not see any reason for changes.

•       Suggestion: People has expressed a desire to develop better conditions for children at summer camp, which the members agreed on.

•       Suggestion: When there are rinpoches at Gomde, we wish that a few hours of guided meditation would be organized. Many members find that their stay at Gomde is invigorating and inspiring, but they lack tools and support to transform the practice into their daily lives.

•       Thomas Doctor refers to Shedrup’s online practice program, highly recommended by several present sangha members.  Link: https://dharmasun.org/

•       Suggestion: Request for the opportunity to sign up online, where you can select the job you want to have during summer camp. The Board is invited to look at how to get it organized.

7)      Appointment of Chairman of the Board. The chairman will serve for two years, therefore there is no election for this post this year.

8)      Election of other members of the board. 4 people are needed. The following have currently agreed to join the Board: Anton Baare, Andreas Doctor, Niels Viggo Hansen, Mette Ohmsen and Peter Olin. They were elected.

9)      Election of up to 2 alternates to the board. In addition, elected at the annual meeting, in case other board members step down: Dorrit Bjerregaard and Finn Beck Nielsen

10)     Election of external auditor and deputy auditor for one year at a time. The Board proposes the current auditor: Åhléns Leif Petersen. Approved.

11)     Anything else?

None