ქართული სამართლის ისტორიის წყაროები / by ; სურგულაძე, ნ. , რედაქტორი. ; მეტრეველი, ვ. , რედაქტორი. ;

Subjects: სამართალი.;

© 2000,

Available copies: 1 / Total copies: 1

unAPI

კანონები ჯანმრთელობის დაცვის სამართალი:საკითხავი მასალა = Law of Georgia on health care:reading materials./ by ;

Subjects:

© ,

Available copies: 1 / Total copies: 1

unAPI

ომი, სამართალი, მშვიდობა : არ არს მშვიდობა სამართლიანობის გარეშე! / by ; ციხისთავი, ნ [რედ.]. ;

Subjects:

© 2010., [გ.გ],

Available copies: 2 / Total copies: 2

unAPI

The Decisions of the Constitutional Court of Georgia = Решения Конституционного Суда Грузии. by ;

Subjects: სამართალი.;

© 1998.,

Available copies: 2 / Total copies: 2

unAPI

მორალური ზიანი სამოქალაქო სამართალში / by ჩიკვაშვილი, შალვა. ; ნინიძე, თედო , რედაქტორი. ; ;

Subjects: სამოქალაქო სამართალი.; მორალური ზიანი.;

© 1998 ., მერიდიანი ,

Available copies: 3 / Total copies: 3

unAPI

ქართული სამართლის ისტორია / by მეტრეველი, ვალერიან. ; სურგულაძე, ნ. რედაქტორი. ;

Subjects: სახელმწიფო სამართალი.; საქართველო.;

© ,

Available copies: 1 / Total copies: 1

unAPI

სამაგიდო წიგნი: იურისტებისათვის ეკონომისტებისათვის საქმიანი ადამიანებისათვის: საკანონმდებლო აქტების კრებული . by ;

Subjects: კანონმდებლობა.; სამართალი.;

© 2009 ., ბონა კაუზა ,

Available copies: 1 / Total copies: 1

unAPI

სამოქალაქო საქმეთა განხილვა პირველი ინსტანციის სასამართლოში / by ქურდაძე, შალვა. ; კობახიძე, ავთანდილ , პროფესორი , რედაქტორი. ;

Subjects: სამოქალაქო სამართალი. ;

© 2005, მერიდიანი ,

Available copies: 2 / Total copies: 2

unAPI

ასმართლებრივი გზამკვლევი ქალებისათვის / by ჯაფარიძე, მერი. ; ჯანეზაშვილი, ნაზი. ; კვაჭაძე, მაკა. ; ფილეევა, ელენა. ;

Subjects: სამოქალაქო სამართალი. ;

© 2010., gtz,

Available copies: 0 / Total copies: 2

unAPI

საქართველოს ჩვეულებრივი სჯული = Обычное право Грузии / by დოლიძე, ი. ; აბულაძე, ი. პროფესორი. რედაქტორი. ;

Subjects: ქარტული ჩვეულებითი სამართალი.;

© 1960.,

Available copies: 1 / Total copies: 1

unAPI

Results 1 to 10 of 1,017 | next »

This XSLT is © A9.com, Inc with