ACM Transactions on Sensor Networks Volume 11, Issue 2

Tentatively Scheduled: May 15, 2015

Dong, Wei; Chen, Chun; Bu, Jiajun; Wen, Liu

Basha, Elizabeth; Jurdak, Raja; Rus, Daniela

Song, Wen-Zhan; Xu, Mingsen; De, Debraj; Heo, Deukhyoun; Kim, Jong-Hoon; Kim,

Byeong-Sam

Iwanicki, Konrad; Horban, Przemyslaw; Glazar, Piotr; Strzelecki, Karol

Wu, Xiaopei; Wang, Qingsi; Liu, Mingyan

        Panigrahi, Trilochan; Panda, G; Mulgrew, Bernard

Zhou, Pengfei; Li, Mo; Zheng, Yuanqing; Li, Zhenjiang; Shen, Guobin

        Ren, Michał; Rybarczyk-Krzywdzińska, Katarzyna; Klonowski, Marek; Kutyłowski, Mirosław

        Chen, Jinzhu; Tan, Rui; Wang, Yu; Xing, Guoliang; Wang, Xiaorui; Wang, Xiaodong; Punch, Bill;

Colbry, Dirk

        Bagchi, Amitabha; Pinotti, Cristina; Galhotra, Sainyam; Mangla, Tarun

        Salmani, Vahid; Chou, Pai

        Yang, Yong; Su, Lu; Khan, Mohammad; LeMay, Michael; Abdelzaher, Tarek; Han, Jiawei

        Viswanatha, Kumar; Ramaswamy, Sharad; Saxena, Ankur; Rose, Kenneth

        Steine, Marcel; Geilen, Marc; Basten, Twan

        Fortuna, Carolina; Mohorcic, Mihael

        Knox, David; Kunz, Thomas

        Hsieh, Hung-Yun; Chang, Chih-Hua; Liao, Wei-Chih

        Paek, Jeongyeup; Ko, JeongGil; Jeong, Jongsoo; Park, Jongjun; Jun, Jong Arm; Gnawali,

Omprakash

ACM Transactions on Sensor Networks Volume 11, Issue 3

Tentatively Scheduled: August 15, 2015

Bui, Nicola; Rossi, Michele

        Du, Wan; Xing, Zikun; Li, Mo; He, Bingsheng; Chua, Lloyd Hock Chye; Miao, Haiyan

Nguyen, Nam; Zheng, Rong; Liu, Jie; Han, Zhu

Chen, Jiming; Shu, Yuanchao; Cheng, Peng; Gu, Yu; He, Tian

Xu, Xi; Ansari, Rashid; Khorkhar, Ashfaq; Vasilakos, Athanasios

Lambrou, Theofanis

Chen, Ing-Ray; Al-Hamadi, Hamid

Stoleru, Radu; Suresh, Mahima; Zhang, Wei; Gong, Weijiao; Rasekh, Amin; Banks, Katherine

Bagaa, Miloud; Younis, Mohamed; Djenouri, Djamel; Derhab, Abdelouahid; Badache, Nadjib

Kumar, Dheeraj; Rajasegarar, Sutharshan; Palaniswami, Marimuthu

Wang, Jianxin; Zhang, Shigeng; Liu, Xuan; Cao, Jiannong; Min, Geyong

Kolar Purushothama, Naveen; Kumar, Anurag

ACM Transactions on Sensor Networks Volume 11, Issue 4

Tentatively Scheduled: November 15, 2015

Ali, Azad; Khelil, Abdelmajid; Suri, Neeraj; Mahmudimanesh, Mohammadreza

Jafarizadeh, Saber; Jamalipour, Abbas