התנועה הירוקה

החלטת בית הדין

בפני חברי בית הדין:

עו"ד שי לאל – אב"ד

גב' הדר צ'צ'יק

מר עירא אברמוב

גב' מיכל גולן

-=-=-=-=-=-=--=-

קובלנה מס' 1

פרטי הקובל: קובלנה מיום 2/12/2012

החלטה:

בקובלנה זו התבקשנו לבטל  את פסילתן של 7 מעטפות כפולות ע"י ועדת הבחירות בהצבעה מרחוק, לאחר שועדת הבחירות קבעה שמסירת המעטפות לידיה נעשתה שלא כדין. בנוסף, התבקשנו לבטל פסילה של 4 מעטפות שכלל לא נשלחו לועדת הבחירות.

בתגובה לקובלנה, הבהיר עו"ד שגיא אגמון יו'ר ועדת הבחירות, כי פסילת 7 המעטפות נעשתה לאחר שהמעטפות נמסרו למטה המפלגה בדרך של מסירתן ע"י חברת ועדת הבחירות, גב' ליאת גרשמן, ולא בשתי הדרכים האפשריות המותרות למסירת המעטפות: א. משלוח בדואר. ב. מסירה אישית.

לטענת הקובל מסירת המעטפות ע"י גב' גרשמן נעשתה לאחר שהתקבל אישור מוקדם מראש ע"י גב' גרשמן לגבי אופן המסירה החריג הנ"ל.

מעבר לכתב הקובלנה, עמדה בפנינו תגובתו של עו"ד שגיא אגמון, יו'ר ועדת הבחירות.

לאחר ששקלנו את טענות הצדדים ושמענו את עו"ד שגיא אגמון בדיון מיום 3/12/12, הגענו לכלל מסקנה כי יש לאשר את פסילת 7  המעטפות מהטעמים שהועלו ע"י יו"ר ועדת הבחירות, ובראשם הצורך להגביל את מספר הדרכים המותרות למסירת המעטפות לשתי דרכים בלבד, ללא כל אפשרות לקבלת חריגים כפי שאירע במקרה כאן.

אמנם חברת ועדת הבחירות הטעתה את שבעת חברי המפלגה דבר שהוא מצער, אולם הטעייה זו נעשתה בחוסר סמכות ואין בה בכדי להכשיר את המקרה, במיוחד לאור עיקרון השיוויון מכוחו בוטלה הצבעה אחרת שנעשתה בנסיבות דומות, כפי שתואר לנו ע"י יו'ר ועדת הבחירות.

לפיכך הננו לדחות בזאת את הקובלנה.

קובלנה מס' 2

פרטי הקובל: ועדת הבחירות באמצעות יו"ר ועדת הבחירות עו"ד שגיא אגמון מיום 2/12/12

החלטה:

בקובלנה זו התבקשנו ע"י ועדת הבחירות להחליט לגבי גורלן של 25 מעטפות של הצבעות מהקלפי באשקלון שנכללו בהצבעה המוקדמת שהתנהלה ביום 29/11/12.

מעטפות אלה נשארו סגורות עד לקבלת הכרעה לגבי גורלן כאמור, וזאת לאור חשדות או חששות של ועדת הבחירות לגבי תקינות הליך ההתפקדות של אותם מצביעים, כמו גם של מתפקדים נוספים שלא נכללו בהצבעה זו וסה"כ 47 מתפקדים.

בתגובה לקובלנה זו התקבלה ביום ה-2/12/12 תגובה מפורטת מגב' הדס שכנאי.

בנוסף, שמענו בדיון ביום 3/12/12 את עדותו של פרופ אלון טל שאף נחקר ע"י בא כח ונציגתן של גב' הדס שכנאי וגב' יפעת מאירוביץ'-יפת. בנוסף, שמענו את עדותו של עו"ד אגמון ושל מר ציון עזרא, שלפי עדותו היה מעורב בהתפקדותם של המתפקדים הנ"ל, ובחנו את טפסי ההתפקדות של כל החברים הרלונטיים.

לאחר עיון במסמכים ושמיעת העדויות ובראשן עדותו של עו"ד אגמון, הגענו לכלל מסקנה לפיה על ועדת הבחירות לכלול את הקולות שבמעטפות במנין הקולות שנספרו בבחירות. לא מצאנו פגמים (למעט במקרה אחד שיידון להלן) בטפסי ההתפקדות, שיש בהם בכדי להביא לפסילת טפסי ההתפקדות או טפסי ההצבעה.

אמנם מעדותו של פרופ' אלון עולה חשד כי שני נערים שהגיעו להצבעה בקלפי באשקלון התפקדו ולא ששילמו את דמי החבר בעצמם, אולם מאחר ואין אפשרות לזהות את אותם הנערים, אין באפשרותנו לפסול הצבעה כזו או אחרת, לא כל שכן את הצבעתם של כלל 25 חברי המפלגה, נשוא קובלנה זו, וזאת אף אם נקבל את עדותו של פרופ' אלון טל במלואה.

הועלתה בפנינו הטענה כי לא יתכן לאפשר התפקדות של מצביעים שאין להם זיקה רעיונית לחזון המפלגה, וזאת בהסתמך על הצהרת המתפקד בטופס ההתפקדות: "הנני מסכים לחזון התנועה הירוקה[...]". כגוף משפטי, הנדרש לפסיקה קיצונית ומרחיקת לכת כגון פסילת חברות או השעיה, לא ניתן לקבוע בכלים הקיימים כיום בתקנון המפלגה, אמות מידה מדויקות שיגדירו האם מתפקד פלוני מכיר אישית את "חזון התנועה הירוקה", בכדי שיוכל להצטרף אליה כחבר או שהצטרפותו תמנע. לפיכך, אין אפשרות מעשית לפסול מתפקדים בגין חוסר בקיאות בחזון המפלגה, למעט במקרים קיצוניים במיוחד, כפי שיפורט בהמשך החלטה זו.

למעלה מהדרוש ובמאמר מוסגר, נציין כי מבלי להתעלם מעומס העבודה והנסיבות הבהולות בהן התנהלה מערכת הבחירות, כמו גם הלחצים האדירים שכנראה שהופעלו כלפי חברי ועדת הבחירות, הרי שלדעתנו היתה ועדת הבחירות צריכה להכריע בנושא זה כפי שהיא מכריעה בכל מקרה בו מתעוררת שאלה לגבי כשרות קולות. הטעם לכך הוא שאנו סבורים כי בתחום סמכותה של ועדת הבחירות נכללת מיני ובי גם הסמכות לבחון תקינותם של טפסי ההתפקדות של חברי המפלגה [ראה סעיף 30 (ה)(1) + (2) לתקנון]. כך, אם בחינת טפסי התפקדות מגלה פגם שיש בו בכדי לפסול את ההתפקדות, הרי שיש בכך בכדי להביא לפסילתם של קולות אותם מתפקדים "פסולים", וזאת גם אם דבר גילוי הפגם בטופס ההתפקדות התגלה בשלב מאוחר, ואף לאחר הצבעה (בהנחה כי ניתן לבודד את הצבעתו של אותו מפקד "פסול").

ברוח דברים אלה, טוב עשתה ועדת הבחירות כאשר מצאה לנכון לבודד מעטפות הכוללות הצבעות של מתפקדים שהתגלה לגבם חשד לגבי תקינות הליך התפקדותם למלפגה.

נוסיף כי במקרה אחד, הודה בפנינו מר ציון עזרא בפה מלא כי שילם דמי חבר עבור אחד ממתפקדי המפלגה, בשם ניב מזרחי (ת"ז 205881915), וכי אותו מתפקד החזיר לו, לדבריו, את הכסף לאחר מכן. מר ניב מזרחי זומן להציג את גרסתו בפני בית הדין, אולם בחר כנראה לא לעשות כן. במקום זאת, שמענו את גרסתם הכתובה ובע"פ של מר ציון עזרא, גב' הדס שכנאי וגב' יפעת מאיירוביץ, לרבות באמצעות בא כוחם (עו"ד בר- נור) ונציגה מטעמם (גב' שרון מאירוביץ), ושבה כלולה גם התייחסותם למר ניב מזרחי.

התשלום המתואר דלעיל, עבור מר ניב מזרחי פסול מעיקרו ולכן יש לבטל את רישומו של מר ניב מזרחי כחבר מפלגה וכן לפסול את טופס ההצבעה שלו, ככל שניתן לאתרו באופן וודאי.

קובלנה מס' 3

פרטי הקובל:

ד"ר אורי שיינס

החלטה:

בקובלנה זו התבקשנו ע"י ד"ר שיינס "לפסול את מועמדותה של הגב' שכנאי ואת המתפקדים שצירפה". התקבלה תגובתה של הדס שכנאי.

לאחר דיון בקובלנה ובתגובה, ובשים לב לנבצרותו של ד"ר שיינס מלהתייצב בפנינו, החלטנו לדחות את הקובלנה מהנימוקים הבאים:

 1. ראשית לא ברור כיצד ניתן "לייחס" מתפקדים מסוימים לגב' שכנאי, כפי שנעשה בקובלנה, במיוחד כשהקובל עצמו אינו מסוגל לזהות את המתפקדים בשמותיהם.
 2. עצם ההגעה לקלפי עם טפסים מוכנים מראש כשלעצמה אינה פסולה, כל עוד ההצבעה עצמה נעשית על טפסי הצבעה כחוק.
 3. מלבד הטחת האשמות כלליות, לא הוצגו בפנינו שמץ של עדויות או ראיות אחרות על בסיסן ניתן להגיע למסקנה כה מרחיקת לכת לגבי גב' הדס שכנאי.
 4. יצוין כי נמסר לנו על דבר קיומה לכאורה של עדות שמיעה על מקרה בודד של גיוס הצבעה פיקטיבית, דבר שהוא בגדר עבירה פלילית. לא נוכל לעשות שימוש בשמועה זו כראיה, אך המלצתנו כי על ועדת הביקורת לבצע חקירה יותר מקיפה ולהגיש את מסקנותיה להנהגת התנועה ו/או לועידת המפלגה, כפי שיורחב בהמשך. 

קובלנה מס' 4

פרטי הקובל:

מר אורי אפלבוים, קובלנה מיום 2/12/2012

החלטה:

בקובלנה זו התבקשנו ע"י מר אורי אפלבוים לפסול את ספירת הקולות ב - 8 מעטפות שהתגלו באיחור לאחר סיום הספירה בחדר הספירות. הוצג בפנינו תאור המקרה מנקודת ראותו של מר אפלבוים, התקבלה עדותו של ראש ועדת הבחירות עו"ד אגמון וכן תגובה נוספת בכתב של יו"ר ועדת הבחירות וכמו כן, תגובה לתגובה מטעם הקובל.

מקריאת פרטי המקרה לפי גרסתם של חברי ועדת הבחירות שנכחו במקום, התרשמנו שיש צורך להחמיר ולפסול את ספירת אותם 8 טפסי הצבעה, הגם שלכאורה נראו כשרים. אמנם, מנסיון להצליב את גרסאות קורות אותו הערב לא נוכל להכריע כי אותם טפסי ההצבעה אינם כשרים, אולם מכלול האירועים סביב גילוים והכללתם במניין הקולות שנספרו מחייב את פסילתם מהנימוקים הבאים:

 1. מדובר בטפסי הצבעה שהתגלו זמן לא מבוטל אחרי סיום הספירה ולאחר ששוחררו המתנדבים הסופרים לביתם.
 2. הטפסים הושארו ללא השגחת הסופרים או חברי ועדת הבחירות למשך כשעה לפי העדויות שנמסרו, כאשר בחדר ישבו מועמדים שונים ואחרים.
 3. עצם גילוי המעטפות ע"י מי שאינו נושא תפקיד רשמי.

מהטעמים הנ"ל ומפאת הצורך בקיום מראית פני הצדק, אין מנוס מפסילת אותן 8 מעטפות, שממילא סומנו וניתן לזהותן.

קובלנה מס' 5

פרטי הקובל:

הגברת רחלי תדהר-קנר ומר מוטי בליצבלאו.

החלטה:

בקובלנה זו התבקשנו ע"י יו"ר המפלגה הגברת תדהר-קנר להכריז על ביטול כלל הליך הבחירות המקדמיות וזאת על סמך שלל מקרים חריגים בימי הבחירות ובשבועות שקדמו להם. על קובלנה זו הוגשו תגובותיהן של גב' הדס שכנאי וגב' יפעת מאירוביץ'-יפת וגב' שרון מאירוביץ'.

לאחר שעיינו בקובלנה ובתגובות לה ובעיקר לאור העדרן של עדויות ישירות ביחס למקרים נשוא הקובלנה, הגענו להחלטה כי יש לדחות את הקובלנה מהנימוקים הבאים:

 1. לגבי אותם המקרים בהם ניסו על פניו גורמים שונים להתפקד למפלגה והתפקדותם נדחתה (סעיפים 1.1 ו – 1.2 לקובלנה), הרי שאין לנו כל צורך להתייחס אליהם בהחלטתנו זו.
 2. לגבי אותם המקרים, שכבר נדונו והוכרעו על ידינו בקובלנות הקודמות (אירוע הבחירות בקלפי אשקלון והליך ספירת הקולות שהתגלו באיחור), אין לנו אלא להפנות להחלטותינו שם, כמפורט לעיל.
 3. לגבי הטענות שהועלו בסעיף 1.4, הרי שלא הוצגו בפנינו אותם טפסי התפקדות בעיתיים לכאורה, כך שאין באפשרותנו לעמוד על טיבם הבעייתי לכאורה של הטפסים במדויק. בנוסף, נציין כי אין כל פסול ב"מילוי סדרתי" של טפסי התפקדות, כל עוד מתקיימות הוראות התקנון והחוק, כלשונן וככתבן, דבר שלא נטען בפנינו במקרה זה.
 4. לגבי הטענות שהועלו בסעיף 2.3, הרי שאין באפשרות בית הדין, לפסוק פסיקה כלשהי, לא כל שכן פסיקה מרחיקת לכת בדבר פסילת הבחירות, על בסיס "סיפורים", במקום על בסיס ראיות כלשהן. אמנם, בית הדין אינו מחוייב לדיני הראיות, אולם במקרה זה, לא הוצגה בפנינו תשתית ראיתית מינימלית כלשהי, שיש בה כדי להצדיק הטלת הסנקציה מרחיקת הלכת המתבקשת.

לא כל שכן, גם אם נקבל את הראיות לכאורה בדבר "המתפקדים החדשים" למפלגה, הרי שלא ניתן לזהות את אותם מתפקדים ובוודאי שאין להכליל לגבי קבוצה זו או אחרת.

מעבר לכך,  וכפי שהוחלט לגבי קובלנה מס' 2, הרי שאין בידי בית דין זה, הנדרש לפסיקה קיצונית ומרחיקת לכת כגון פסילת הבחירות, אפשרות לקבוע בכלים הקיימים כיום בתקנון המפלגה, אמות מידה מדויקות שיגדירו האם מתפקד פלוני מכיר אישית את "חזון התנועה הירוקה", בכדי שיוכל להצטרף אליה כחבר.

יחד עם זאת, אנו מסכימים כי באותם מקרי קיצון חריגים במיוחד, בהם מתברר כי מתפקדים למפלגה כלל אינם יודעים אפילו לזהות את שמה של המפלגה שבבחירות שלה הם משתתפים, ראוי ונכון לבטל את התפקדותם למפלגה ולפסול את הצבעתם.

 1. לגבי הטענות לסעיף 3 לקובלנה - ולמעט ביחס לאמור בסעיף 3.1.3 שכבר קיבל מענה בקובלנה מספר 4 לעיל - שעניינן תהליך ספירת הקולות, הרי שדעתנו היא, כי אלמלא היינו מצויים על סף המועד האחרון להגשת רשימת מועמדי המפלגה לבחירות לכנסת, ועל סיפו של מועד כינוס ועידת המפלגה, ניתן היה לשקול הוראה בדבר ספירה מחודשת של הקולות.

עם זאת, מפאת לוח זמנים בלתי אפשרי זה, ובהעדר אפשרות להצביע על פגמים מהותיים ספציפיים שיש ו/או ניתן לתקנם בהליך ספירת הקולות, הרי שיש לדחות את הטענות. יצויין, כי גם אם התיאורים בדבר נגיעה במעטפה זו או אחרת או אירועים דומים לכך, אכן התרחשו, הרי שאין במקרים בודדים אלו בכדי להצדיק את פסילת הליך הספירה במלואו, כמבוקש בקובלנה זו.

סיכום

לסיום הרינו להדגיש, כי לפי התרשמותנו קיימת טעות בסיסית בהבנת תפקידו וסמכויותיו של בית הדין של התנועה. ייעודו של בית הדין, הוא להכריע בסיכסוכים המובאים לפניו. אין זה מתפקידו של בית הדין ליזום חקירות, ואין הוא מזמן חברי מפלגה להעיד בפניו. ראה בהקשר זה, סעיף 78 לתקנון. למטרה זו, הוקם בין היתר מוסד מיוחד, הוא המוסד לביקורת, ובידיו מלוא הסמכויות והכלים הדרושים.

בשולי הדברים יאמר, במהלך הימים האחרונים, נחשפו חברי בית הדין לשורה ארוכה של תיאורים, סיפורים וטענות בדבר קיומם של אירועים פסולים לכאורה, שנעשו הן ביום הבחירות, הן בתקופה שקדמה לו והן לאחר מכן. אף כי לא ניתן לגזור סנקציות משפטיות מרחיקות לכת על בסיס אותם תיאורים, הרי שאם יש ממש ולו בחלק מהם, הרי שבית הדין חייב להביע את סלידתו ותחושותיו הקשות שהתעוררו בגינם.

התנועה הירוקה, חרטה על דגלה, בין היתר, דבקות בטוהר המידות, נקיון כפיים, שקיפות מלאה, וקריאה לקיים פוליטיקה "אחרת", נקיה מאינטריגות, תככים ואינטרסים אישיים. העדויות שהועלו בפני בית הדין, הן בכתב והן בעל פה, מעידות לכאורה כי ארעו אירועים בתהליך הבחירות, שאינם תואמים ערכים אלו.

אין לבית הדין אלא להמליץ על תיקונים מתאימים בתקנון המפלגה ו/או ביום הבחירות, שיהיה בהם בכדי לצמצם את הסיכוי להישנותם של אותם מקרים קשים, אם וככל שארעו, כגון: קביעת תקופת אכשרה למתפקדים ו/או למתמודדים.

בנוסף, נוכח מצבור התיאורים והסיפורים שנאספו על שולחנו, ממליץ בזאת בחום בית הדין להנהגת המפלגה ו/או לועידת המפלגה, להטיל על המוסד לביקורת לקיים חקירה מעמיקה לגבי אותם מקרים, ולמסור את המלצותיו. על המפלגה יהא לשקול באם לקבל המלצות המוסד לביקורת, לרבות האפשרות לקיים בחירות חלופיות במידת הצורך, ובכפוף לממצאי המוסד לביקורת.

לחילופין, לאור הדברים שהועלו, סבור בית הדין שועידת המפלגה יכולה, בכפוף לתיקונים מתאימים בתקנון המפלגה, אם וככל שדרושים כאלה, לקבל החלטות מיידיות שיחסכו את הצורך בקיומה של חקירה מצד המוסד לביקורת, וזאת בקשר למיכלול האירועים שסבבו את הבחירות.

יודגש, כי המדובר בהמלצה בלבד, שאין בה כדי לגרוע מתוקפה של פסיקת בית הדין, כמפורט לעיל.

ניתן היום, 5 בדצמבר 2012