__________________________________

miejscowość, data

DANE OSOBY UPOWAŻNIAJĄCEJ:

__________________________________

imię, nazwisko

__________________________________

adres zamieszkania (taki sam jak na formularzu TAX FREE)

__________________________________

numer paszportu

 

  UPOWAŻNIENIE

Niniejszym upoważniam Pana/Panią ________________________________, zamieszkałego/-łą

_____________________________________________________________________________

legitymującego/cą się dowodem osobistym/paszportem nr ______________________________,

do odbioru podatku VAT za formularz(-e) TAX FREE o numerach:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

                                   

                                                                                 ___________________________________

                                                                                                           podpis turysty

                                                                               (zgodny z podpisem na formularzu TAX FREE)

ZAŁĄCZNIKI:

1. Formularz(-y) TAX FREE – ORYGINAŁ(-Y)

2. Kserokopia strony ze zdjęciem i numerem paszportu osoby upoważniającej