RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 1 UNIT / MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK

UNIT 1

MINGGU : 3 & 4

TEMA : Diri Saya TAJUK:

1. Kenali Saya 2. Kenalan Baharu 3. Kenali Keluarga

Saya

SISTEM BAHASA: Tatabahasa: kata nama, kata ganti nama, jenis ayat. Kosa Kata: tinggal, cahaya, adik, apa, itu, ular, ayah, ibu dll.

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sains, MZ, PS Nilai: hormat menghormati, kasih sayang.

KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: KB : Menjana idea KP : Intr/interpersonal Konstruktivisme, BCB, KTM(ICT)

Pada akhir pelajaran ini, murid- murid dapat:

• berbual tentang diri sendiri.

• menggunakan ucapan bertatasusila dalam perbualan.

• membina ayat dengan perkataan sendiri.

• menamakan benda- benda yang dilihat.

• membaca teks perbualan dengan sebutan dan intonasi yang betul.

• menggunakan kata ganti nama diri yang betul.

• menulis perkataan dan ayat dengan betul.

• berbual tentang diri dan rakan dengan bahasa yang sesuai.

• menggunakan kata panggilan yang sesuai dalam perbualan.

• menyoal rakan-rakan tentang keluarga.

• menjawab soalan dengan bertatasusila.

• bercerita tentang keluarga.

FOKUS UTAMA:

1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai.

FOKUS SAMPINGAN:

1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai.

1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.

2.1 Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.

Aras 1 (i) Menyatakan butiran asas diri. Aras 2 (i) Menggunakan kata panggilan dan kata ganti nama diri yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan. Aras 3 (i) Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai. (ii) Menyatakan perasaan dan teguran secara berterus terang dengan sopan dalam perbualan.

Aras 1 (ii) Melafazkan ucapan secara bertatasusila dalam perbualan.

Aras 1 (i) Mendengar sesuatu perbualan dengan teliti untuk mendapatkan maklumat. Aras 2 (ii) Menjawab pertanyaan dengan spontan.

Aras 1 (i) Menamakan dan menyatakan ciri benda maujud dengan perkataan dan ayat yang betul.

Aras 1 (ii) Membaca ayat tunggal dengan sebutan dan intonasi yang betul.

Aras 1 (i) Menulis perkataan dan ayat tunggal yang diberikan dengan cara yang betul dan kemas.

CATATAN :

* Sila rujuk CD – Rom Buku Teks Bahasa Melayu Tahun 1( CD Guru )RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 1 UNIT / MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK

UNIT: 2

MINGGU: 5 & 6

TEMA: Kenalan Saya TAJUK:

1. Kenali Rakan-rakan

Saya 2. Mereka Kawan

Saya 3. Mari ke Rumah

Kawan.

SISTEM BAHASA: Tatabahasa: Kata nama, kata ganti nama, kata tanya. Kosa Kata: rumah, lahir, umur, bangsa dll.

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sains, MZ, PS Nilai: hormat -menghormati, kasih sayang.

KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: KB : menjana idea KP : intra/interpersonal Konstruktivisme, BCB, KTM(ICT)

Pada akhir pelajaran ini, murid- murid dapat:

• bercerita tentang rakan dengan bahasa yang betul.

• menyoal rakan untuk mendapatkan maklumat diri.

• menggunakan kata hubung untuk membina ayat.

• bercerita tentang perbualan yang

• dibaca.

• menyoal rakan untuk mendapatkan maklumat.

• menulis ayat berdasarkan gambar.

• menyatakan jenis-jenis rumah.

• membaca ayat dengan sebutan, gaya dan intonasi yang betul.

• membina ayat dengan kata hubung yang betul.

FOKUS UTAMA:

1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai.

1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

FOKUS SAMPINGAN:

1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila

2.1 Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancer serta memahami perkara yang dibaca.

Aras 3 (i) Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai.

Aras 1 (ii) Menjawab pertanyaan dengan spontan.

Aras 1 (ii) Membaca ayat tunggal dengan sebutan dan intonasi yang betul.

Aras 1 (ii) Menjawab pertanyaan dengan spontan. (iii) Menjawab soalan secara bertatasusila. Aras 3 (i) Menggunakan kata panggilan yang sesuai semasa bersoal jawab.

Aras 1 (i) Menamakan dan menyatakan ciri benda maujud dengan perkataan dan ayat yang betul.

Aras 1 (i) Membaca tekks naratif dengan sebutan dan intonasi yang betul. (iii) Menceritakan isi teks yang dibaca dengan perkataan sendiri.

CATATAN :RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 1 UNIT / MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK

UNIT: 3

MINGGU: 7 & 8

TEMA: Cerita Telada TAJUK:

1. Sampaikan Pesanan 2. Di Taman Silikon 3. Cerita Datuk

SISTEM BAHASA: Tatabahasa: jenis ayat, tanda baca, kata kerja. Kosa Kata: lewat, menunggu, mengejar dll.

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sains, MZ, PS, PM Nilai: hormat -menghormati, kasih sayang.

KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: KB : Menjana idea KP : Intr/interpersonal Konstruktivisme, kontekstual BCB

Pada akhir pelajaran ini, murid-murid dapat:

• membaca dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul.

• menyampaikan arahan dan pesanan dengan betul.

• membina ayat secara berpandu dengan betul.

• membina ayat dengan kata hubung dan tanda baca yang betul.

• menjawab soalan dengan betul.

• membaca cerita dengan sebutan dan intonasi yang betul.

• membina ayat dengan perkataan yang sesuai.

FOKUS UTAMA:

1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

FOKUS SAMPINGAN:

1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara.

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.

2.1 Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.

Aras 1 (iii) Menjawab soalan bertumpu dalam perbualan. Aras 2 (ii) Menjawab pertanyaan dengan spontan.

Aras 3 (i) Membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dalam teks dengan sebutan yang betul dan jelas.

Aras 1 (i) Mendengar arahan serta pesanan dengan teliti. (ii) Menyatakan arahan serta pesanan dengan sebutan yang betul dan jelas. Aras 2 (i) Mengecam perkataan berbentuk arahan serta pesanan.

Aras 1 (i) Membaca teks naratif dengan sebutan dan intonasi yang betul. Aras 3 (i) Membaca lancar teks kreatif dan informatif dengan sebutan dan intonasi yang betul.

Aras 3 (i) Berceria tentang sesuatu perkara berasaskan bahan ransangan dengan perkataan dan ayat yang betul

CATATAN :

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 1 UNIT / MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK

UNIT: 4

MINGGU: 9 & 10

TEMA: Haiwan TAJUK:

1. Tempat Tinggal

Haiwan 2. Berjalan-jalan di

Zoo 3. Melawat Sepilok di

Sabah

SISTEM BAHASA: Tatabahasa: penjodoh bilangan Kosa Kata: burung, monyet, katak, lembu, ikan dll.

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sains, MZ, PS, PM Nilai: bertanggungjawab kasih sayang.

KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: KB : menjana idea, mencirikan, membezakan KP :intra/interpersonal Konstruktivisme, kontekstual BCB, KTM

Pada akhir pelajaran ini, murid-murid dapat:

• menamakan haiwan dan habitatnya dengan tepat.

• membina ayat tunggal dengan betul.

• menyatakan cirri haiwan dalam gambar dengan betul.

• membina ayat daripada perkataan yang diberikan dengan betul.

• menyebut perkataan dengan betul.

• memberikan makna perkataan yang desenaraikan.

• menyatakan maklumat berdasarkan bahan ransangan.

• melengkapkan ayat dengan perkataan dan frasa yanfgbetul.

FOKUS UTAMA:

2.1 Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.

6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk sedang dikaji terrmasuk maklumat daripada internet.

FOKUS SAMPINGAN

3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai.

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

Aras 2 (i) Menceritakan perkara yang terdapat dalam gambar dengan perkataan dan ayat yang betul. Aras 1 (i) Menamakan dan menyatakan ciri benda maujud dengan perkataan dan ayat yang betul.

Aras 2 (i) Merujuk kepada kamus bergambar untuk mencari makna.

Aras 1 (i) Mengecam perkataan dan fakta yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. Aras 2 (i) Mengenalpasti frasa yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.

Aras 1 (i) Menyebut perkataan yang mengandungi digraf, diftong, vokal berganding dan konsonan bergabung dengan betul.

CATATAN :RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 1 UNIT / MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK

UNIT: 5

MINGGU: 11 & 12

TEMA: Ternakan TAJUK:

1. Ternakan Datuk

Saya 2. Makan Apa Itu? 3. Cuba Teka

SISTEM BAHASA: Tatabahasa: penjodoh bilangan, kata tanya Kosa Kata: reban, sarang, kandang, kebun dll.

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sains, Matematik, PSV Nilai: pkKasih sayang, bertanggungjawab

KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: KB: membanding beza, menjana idea KP: kinestetik Konsturktivisme, BCB

Pada akhir pelajaran ini, murid-murid dapat:

• menamakan haiwan yang menjadi peliharaan.

• menyatakan kepentingan haiwan kepada manusia.

• mengeja perkataan dengan betul.

• menyatakan cara haiwan makan.

• membaca ayat tunggal dengan gaya, bahasa dan intonasi yang betul.

• menulis cerita mengikut urutan.

• melafazkan pantun dengan intonasi, gaya dan bahasa yang betul.

• menjawab soalan yang diberikan dengan betul.

• melengkapkan ayat.

FOKUS UTAMA:

1.2 Bertanya dan menjawab tentag sesuatu perkara secara bertatasusila.

2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan bahasa yang sesuai dan tepat.

FOKUS SAMPINGAN:

3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai.

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancer serta memahami perkara yang dibaca.

Aras 2 (ii) Menjawab pertanyaaan dengan spontan.

Aras 1 (i) Memberitahu pihak lain tentang sesuatu perkara yang didengar dengan menggunakan perkataan yang tepat. Aras 2 (i) Menyatakan perkara penting berdasarkan bahan ransangan.

Aras 2 (ii) Menyatakan maklumat dengan jelas berdasarkan bahan yang disediakan.

Aras 1 (ii) Membaca ayat tunggal dengan sebutan dan intonasi yang betul.

Aras 2 (ii) Melafazkan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul.

CATATAN :RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 1 UNIT / MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK

UNIT: 6

MINGGU: 13

TEMA: Haiwan Peliharaan TAJUK:

1. Kasihan Si Belang. 2. “Oh, Kucingku!” 3. Setia

SISTEM BAHASA: Tatabahasa: frasa kerja, antonim Kosa Kata: internet, layari, gembala, komputer dll

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sains, Mz, PSV Nilai: baik hati

KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: KB: menjana idea, meneroka KP: kinestetik Konstruktivisme, BCB, P.Masteri

Pada akhir pelajaran ini, murid-murid dapat:

• menyatakan pendapat dengan betul dan jelas.

• menulis cerita mengikut urutannya.

• melafazkan puisi dengan sebutan yang betul dan jelas.

• memberikan perkataan berlawanan makna (antonim).

• mengisi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

• mercerita tentang sesuatu perkara dengan bebas.

• memberikan pendapat tentang sesuatu perkara.

• menulis ayat dengan tanda baca dan huruf besar.

FOKUS UTAMA:

3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai.

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

4.1 Mengemukakan idea, pandangan, dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun.

FOKUS SAMPINGAN:

4.1 Mengemukakan idea, pandangan, dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun.

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.

Aras 2 (i) mengenal pasti frasa yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.

Aras 3 (i) Membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dalam teks dengan sebutan yang betul dan jelas.

Aras 3 (i) Melahirkan buah fikiran yang munasabah tentang sesuatu perkara.

Aras 1 (i) Mendengar pandangan yang disampaikan oleh rakan. Aras 2 (i) Menyatakan pandangan tentang sesuatu perkara yang dibualkan.

Aras 1 (ii) Melafazkan puisi dengan sebutan yang betul dan jelas.

CATATAN :RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 1 UNIT / MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK

UNIT: 7

MINGGU: 14 & 15

TEMA: Kebersihan TAJUK:

1. Utamakanlah

Kebersihan 2. Menghirup Udara

Bersih

SISTEM BAHASA: Tatabahasa:ayat tunggal, kata adjektif , perkataan berimbuhan Kosa Kata: mengotori, enak, membakar, menelefon, penyakit dll.

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: PJK, PSV Nilai: bertanggungjawab, rajin

KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: KB: membanding beza dan membeza KP: naturalis Konstruktivisme, BCB, KTM

Pada akhir pelajaran ini, murid-murid dapat:

• membaca dengan sebutan dan intonasi yang betul.

• menyatakan pandangan tentang teks nyang dibaca.

• menjawab soalan yang diberikan.

• menyatkan pendapat tentang sesuatu perkara dengan munasabah.

• membaca teks mengikut sebutan dan intonasi yang betul.

• membina ayat tunggal.

FOKUS UTAMA:

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.

FOKUS SAMPINGAN:

1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai.

4.1 Mengemukakan idea, pandangan, dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun.

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

Aras 2 (i) Membaca ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.

Aras 1 (i) Membaca teks naratif dengan sebutan dan intonasi yang betul.

Aras 3 (ii) Menyatakan perasaan dan teguran secara berterus terang dengan sopan dalam perbualan.

Aras 1 (ii) Menyatakan pandangan tentang sesuatu perkara secara bebas.

Aras 2 (i) Membaca ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.

CATATAN :RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 1 UNIT / MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK

UNIT: 8

MINGGU: 16

TEMA: Kemudahan Awam TAJUK:

1. Jangan Rosakkan

Telefon 2. Dengarlah Nasihat

Nenek 3. Mari Berfikir

SISTEM BAHASA: Tatabahasa: kata kerja pasif, kata adjektif, ayat perintah Kosa Kata: syiling, dipecahkan, menggunakan dll

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: KT, PSV, MZ Nilai: bertanggungjawab, hormat menghormati

KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: KB: mengkategorikan, menjana idea KP: naturalis BCB, konstruktivisme

Pada akhir pelajaran ini, murid-murid dapat:

• menyebut perkataan dengan bertul.

• menyatakan pendapat tentang sesuatu perkara dengan munasabah.

• membina ayat dengan betul.

• melafazkan pantun dengan gaya, bahasa dan intonasi yang betul.

• memberikan makna perkataan yang diberikan dengan betul.

• menyatakan sesuatu pendapat dengan munasabah.

• membina ayat menggunakan kata adjektif dengan betul.

• menyatakan cara membersihkan kawasan yang kotor.

• menyatakan kemahuan secara bertatasusila.

• membina ayat dengan betul.

FOKUS UTAMA:

1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara.

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.

FOKUS SAMPINGAN:

4.1 Mengemukakan idea, pandangan, dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun.

7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.

Aras 1 (i) Menyatakan kemahuan kepada seseorang secara bertatasusila.

Aras 1 (i) Menyebut perkataan yang mengandungi digraf, diftong, vokal berganding dan konsonan bergabung dengan betul.

Aras 1 (ii) Membaca ayat tunggal dengan sebutan dan intonasi yang betul.

Aras 1 (ii) Menyatakan pandangan tentang sesuatu perkara secara bebas. Aras 3 (i) Melahirkan buah fikiran yang munasabah tentang sesuatu perkara.

Aras 2 (i) Menjelaskan maksud perkataan dan frasa yang diberikan daripada teks yang dibaca.

CATATAN :RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 1 UNIT / MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK

UNIT: 9

MINGGU: 17

TEMA: Sayangi Alam Sekitar TAJUK:

1. Taman Siber 2. Putrajaya 3. Dahulu dan

Sekarang

SISTEM BAHASA: Tatabahasa: sinonim Kosa Kata: hidup, harmoni, masyhur, wawasan, pemimpin dll. Diftong – sungai, gulai, kaloi, kerbau, kalau, cabai

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: KT, MZ, P.Moral Nilai: bermasyarakat

KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: KB: menjana idea KP: muzik BCB, KTM, konstruktivisme

Pada akhir pelajaran ini, murid-murid dapat:

• membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.

• memberikan makna perkataan yang disenaraikan dengan betul.

• mencatat isi penting berdasarkan teks yang dibaca.

• menjawab soalan yang dikemukakan.

• melafazkan syair dengan betul.

• menyenaraikan isi penting.

• membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul.

• menyatakan kesan sungai yang kotor.

• membina ayat dengan kata hubung yang betul.

FOKUS UTAMA:

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.

FOKUS SAMPINGAN:

1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.

3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai.

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.

Aras 3 (i) Membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dalam teks dengan sebutan yang betul dan jelas.

Aras 2 (i) Membaca teks informatif dengan sebutan dan intonasi yang betul. (ii) Melafazkan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul.

Aras 2 (ii) Menjawab pertanyaan dengan spontan.

Aras 2 (ii) Menyatakan maklumat dengan jelas berdasarkan bahan yang disediakan.

Aras 3 (iii) Menyenaraikan isi penting berdasarkan teks yang dibaca.

CATATAN :