ESTUDOS SUPERIQRES GRAU DESENO INTERIORES

> Lexislado no Real Decreto 633/2010, de 14 de maio, (BOE N°. 137 - 05/05/ 2010) e na Orde do 30 de setembro de 2010 (DOG N“. 195 - 08/10/2010)

Pre-¡nscrincion > ACCESO

Deseño como mediador entre tecnología e arte, cultura, producíán e consumo e zmpresczndzble na soczedade actual. Deseno e mnooaczon son elementos consubstanczazs a estratexza empresarial ois contribúen a identificar os produtos, dan fbrza á marca, facilzzian o acceso a noaos mercados e comunican mellor os Valores cor orazivos. Por outro lado, a innovación, impulsada polo descño, o ¿c170 gara a sostibiliciade e o, deseñp ‘para, todos, contribúen a desenvolver solución; estéticas, social e ambientalmente correctas e i un consumo mais responsable e unha nova idea de benestan ¿factor determinante na xestión global da empresa para optimizar reeumos, sinalar dzferenzas e poqíczpnamentos queposzbílítan

0 deseñador de interiores é un profesional capaz de analisar, investigar e proxectar, dirixir equipos de proxectos e de execución de obras de deseño de interiores, así como actuar como interlocutor directo perante as administracíóns públicas no ámbito da súa profesión.

Os ámbitos principais onde desenvolve a súa actividade son: vivenda e deseño dos espazos interiores para 0 hábitat, deseño de espazos comerciais e de Iecer, deseño de espazos administrativos, deseño de espazos culturais, educativos e Iúdicos,

W

deseño de espazos efímeros, rehabilitación de vivendas, paisaxismo e deseño de espazos públicos, xestión empresarial de actividades creativas, deseño dos espazos interiores dos distintos sistemas de transporte, xestión de obras, medicións, orzamentos e prevención de riscos no ámbito do deseño de interiores, dirección de obras no ambito do deseño de interiores, investigación e docencia,

DURACION > 4 cursos académicos, de

S0 ECTS cada un, cun total de 240 ECTS,

de acordo c0 sistema europeo de transferencia de créditos.

ACCESO > Con carácterxeral, requirirase estar en posesión do título de bacharelato ou equivalente, ou ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos, e superar a proba específica de acceso. Poderán acceder aos estudos oficiais, sen realizar a proba específica, os aspirantes en posesión dun título de técnico superior en artes plásticas e deseño.

Paseo dos estudantes s/n 27002 - LUGO

tlf. 982220790 | 982220792

Fax 982251520