Programa de reforzo para recuperación de pendentes

Se analizará o perfil do alumno repetidor observando a súa situación académica e persoal .

Se elaborarán medidas de atención específicas para este alumnado (pedagóxicas, metodolóxicas e de organización)..

Coordinación  de todo o equipo docente baixo a dirección do titor de do departamento de orientación do centro.

Contacto coas familias.

Análisis das distintas avaliacións.