Klubbvedtekter for Drammen Fotballklubb

 

§ 1 Formål

Drammen Fotballklubb (DFK) er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

BIF’s formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité.

 

§ 2 Organisatorisk tilknytning

DFK er medlem av NIF gjennom Buskerud Idrettskrets og medlem av de særforbund som lagets årsmøte bestemmer.

DFK hører hjemme i Drammen kommune. Reglene i NIF’s lover gjelder for DFK uavhengig av hva som måtte stå i lagets egne vedtekter.

 

§ 3 Medlemmer

(1) Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak kan bli tatt opp som medlem. En søker kan ikke tas opp som medlem uten å ha gjort opp de økonomiske forpliktelsene til idrettslaget og andre organisasjonsledd i NIF.

(2) Medlemskap kan nektes i særlige tilfeller. Idrettslagets avgjørelse kan påklages til idrettskretsen. Klagefristen er 3 uker etter at vedtaket er mottatt. Idrettskretsens avgjørelse kan påklages til Idrettsstyret innen 3 uker etter at rekommandert melding er mottatt.

(3) Medlemskap i idrettslaget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

(4) Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og idrettslagets regelverk og vedtak.

(5) Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

(6) Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år taper automatisk sitt medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste. Medlem som har tapt sitt medlemskap kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

(7) Idrettslaget skal føre medlemslister.

(8)Idrettslaget plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret.[1]

 

§ 4 Stemmerett og valgbarhet

For å ha stemmerett på DFK’s møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1 måned, og ikke skyldig laget kontingent.

Alle medlemmer som har stemmerett og som ikke er arbeidstaker i laget, er valgbare til tillitsverv i laget, og som representant til ting eller møter i overordnet idrettsorganisasjon.

 

§ 5 Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem i DFK. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

 

§ 11 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter og tapt arbeidsfortjeneste. Godtgjørelse

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid. Refusjon for tapt arbeidsfortjeneste skal fremgå av vedtatt budsjett og regnskap. Styrehonorar skal fremkomme av årsberetningen

 

§ 7 Inhabilitet

For DFK’s tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte, gjelder NIF’s inhabilitetsregler §9 .

 

§ 8 Straffesaker

For alle straffesaker gjelder NIF’s lov kapittel 11 (NIF ‘s straffebestemmelser).

 

§ 9 Årsmøte

DFK’s høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år innen utgangen av oktober. Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de frammøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste.

 

§ 10 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke være medlem av DFK.

 

§ 11 Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.

Valg foregår hemmelig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fatt mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemming anses de valgt som har fatt flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

§ 12 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

1. Godkjenne innkallingen

2. Velge dirigent og referent

3. Behandle lagets årsmelding

4. Behandle lagets regnskap i revidert stand

5. Behandle innkomne forslag

6. Fastsette kontingent

7. Vedta lagets budsjett

8. Bestemme lagets organisasjon

9. Velge:

                a) Leder for 2 år

         |          b) 4 styremedlemmer for 2 år:

             - Nestlederi

             - Styremedlem

             - Styremedlem

             - Styremedlem

                c) 2 revisorer

                d) Valgkomité på minst 3 medlemmer

                e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner laget er tilknyttet

* Det er 2 styremedlemmer på valg hvert år. Nestleder og arrangementansvarlig er på valg i årstall med partall. sponsoransvarlig og sportansvarlig er på valg i årstall med oddetall.

 

§ 13 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret eller overordnet idrettsmyndighet bestemmer det, eller når minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter men med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelser i de saker som er kunngjort i innkallingen.

 

§ 14 Styret

Idrettslaget ledes av styret som er lagets høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal:

1)             Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak  og bestemmelser

2)             Forestå idrettslagets daglige ledelse og ivareta lagets interesser overfor det offentlige  gjennom Idrettsrådet.

3)             Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.

4)         Administrere og føre nødvendig kontroll med lagets økonomi i henhold til de for idretten til en hver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.

5)             Representere laget utad.

Styret skal holde møter når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

 

§ 15 Utmerkelser

Æresmedlem:

Forslag på kandidater fremmes til styret av en komité bestående av lagets æresmedlemmer. Et æresmedlem er livsvarig medlem og har fri adgang til alle arrangement der DFK står som arrangør.

 

Bragddiplom:

Forslag på kandidater fremmes til styret av en komité bestående av klubbens æresmedlemmer.

Bragdpremie går til utøvere som:

- er tatt ut på et landslag og representert Norge

- har spilt mer enn 100 offisielle klubbkamper for DFK

 

§ 16 Lovendring

Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Lovendringer må godkjennes av Idrettstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent.

§ 17 Kan ikke endres

§ 17 Oppløsning

Oppløsning av DFK kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket gjentas med 2/3 flertall.

Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsen om lovendring, jfr. § 16.

I tilfelle oppløsning eller annet opphør av laget, tilfaller lagets eiendeler NIF eller formål godkjent av idrettskretsstyret.

Ved oppløsning sendes lagets arkiv idrettskretsen.


[1] Bestemmelsen trer først i kraft når Idrettsstyret bestemmer det.